« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.-23.06.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

Suveperioodil ilmub Elva Vallavalitsuse nädalakiri iga kahe nädala tagant. 

 

 

 JUHTIMINE  

13. juunil toimus Elva vallavolikogu istung 

Elva vallavolikogu II koosseisu X istung toimus 13. juunil Elva vallavolikogu saalis ja veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakorras oli üks tegevusülevaate ettekanne, viis otsuse eelnõud, üks määruse eelnõu ning vallavanema ülevaade. Istungist võttis osa 28 volikogu liiget. 

Elva Soojus OÜ tegevusülevaade. Elva Soojus OÜ juhataja Arne Jänessoo tegi ülevaate ettevõtte igapäevasest tööst ja arendustegevustest.   

Volikogu kinnitas 2021. aasta majandusaasta aruande. 2021. aasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Aastaaruande kohta on andnud arvamuse audiitor ja volikogu revisjonikomisjon. Volikogu kinnitas aastaaruande. 

Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Määrusega kehtestatakse Elva valla munitsipaallasteaedades ning eralasteaedades ja -hoidudes Elva valla pakutud kohtadel lasteasutuse kulude katmisel lapsevanema või eestkostja kaetava osa määr, osalustasu maksmise kord ja osalustasu maksmisest vabastamise tingimused. Muuhulgas korrigeeriti osalustasu suurust lasteasutustes - Elva linna, Käärdi aleviku, Käo küla, Metsalaane küla ja Kurelaane küla asustusüksuseid teenindavates lasteasutustes on vanema poolt kaetava osalustasu suuruseks 45 eurot kuus, teisi asustusüksuseid teenindavates lasteasutustes on osalustasu suuruseks 30 eurot kuus. Määruses muudeti ka laste osalustasu maksmisest vabastamise tingimusi. Uue määruse kohaselt on vanemal võimalus taotleda pere teise ja iga järgneva lapse osalustasu maksmisest vabastamist. 

Volikogu nõustus Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimisega. Sotsiaalkindlustusamet on teinud kohaliku omavalitsuse üksustele ettepaneku välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse (VRKS) alusel halduslepingute sõlmimiseks. VRKS sätte kohaselt täidavad kohaliku omavalitsuse üksused halduslepingu alusel riiklikke haldusülesandeid rahvusvahelise kaitse saaja vastuvõtmisel ja osutavad talle vajaduse korral kaasabi eluaseme leidmisel; sotsiaal- ja tervishoiuteenuste saamisel; tõlketeenuse ja eesti keele õppimise korraldamisel; tema õiguste ja kohustuste kohta teabe saamisel; muude küsimuste lahendamisel. Halduslepinguga on ette nähtud kohaliku omavalitsuse ühekordne halduskulu kokku kuni 50 eurot haldusülesandega antud hüvitiste menetlemiseks. 

Volikogu andis loa Sotsiaaltransporditeenuse osutamise hanke korraldamiseks ja halduslepingu sõlmimiseks. Sotsiaaltransporditeenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Alates 2021. aasta aprillist võttis pilootprojekti „Sotsiaaltranspordi korraldus mudelite testimine“ raames need kohustused üle Tartumaa Ühistranspordikeskus. Projekt pidi kestma kaks aastat - alates 01.03.2021 kuni 28.02.2023. Seoses suurte tellimusmahtudega Tartumaa omavalitsuste poolt praeguse projekti raames lõppevad projekti vahendid samade tellimusmahtude jätkumise korral juba 2022. aasta lõpuks. Et teenuse osutamine ei katkeks on vaja kiiresti ette valmistama hakata teenuse osutamise riigihanget. Elva vallavolikogu otsustas anda selleks loa. 

Volikogu otsustas omandada Elva linnas Kruusa tänav T3 kinnistu. Tegemist on nelja kinnistu omanike kaasomandis oleva transpordimaaga. Kruusa T3 tänava lõik on avaliku huviga tee, linna tänav, mis tagab juurdepääsu mitmele hoonestatud elamumaa kinnistule. Elva vallavalitsus on lisaks tasuta omandamisele jõudnud võõrandajatega kokkuleppele, et Kruusa tn 34, 36, 38, 40 omanikud tasuvad vallavalitsusele iga elamumaa omandi kohta 1000 eurot tee seisundinõuetele vastavaks viimiseks. 

Volikogu kinnitas Elva vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisu muutmise. Komisjoni liige Andrean Mustonen on avaldanud soovi haridus- ja noorsootöökomisjonist välja astuda. Tema asemele asub uueks komisjoni liikmeks Andero Ojamets. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst, tutvustas rahvastikustatistikat ja andis ülevaate kõigist töövaldkondadest. Arendusjuht Margus Ivask andis ülevaate Elva valla suurematest arendusprojektidest, sh Elva gümnaasiumi rekonstrueerimisest. Ettekandjad vastasid seejärel volikogu liikmete küsimustele. Vallavalitsuse ettekande slaidid on leitavad SIIT.  

Järgmine korraline volikogu istung toimub 22. augustil 2022. 

 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  


14.-16. juunil osales Liis Lehiste URBACT City Festivalil Pariisis

Eestit ja Eesti kohalikke omavalitsusi oli Pariisis esindamas 16 inimest. Festivalil jagati kogemusi paneeldiskussioonides, töötubades ja loengusaalis. Tutvustati peatselt avaneva URBACT IV programmi märksõnu, mis on roheline, digitaalne ja sooliselt võrdõiguslik linn (green city, digital city, gender equal city).

Elva vald osaleb URBACT Eesti linnade võrgustikuprojektis "Koostöine ja innovaatiline haridus". Projekti üldine eesmärk on luua Eesti kohalikest omavalitsustest haridusvaldkonna kogemuste ja lahenduste jagamise võrgustik, mis toetab laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamist ja elulist õpet, kaasates erinevaid kogukonna liikmeid (nt lapsevanemad, ettevõtjad, MTÜ-d jt). Seejuures õpitakse Tallinna URBACT On Board rahvusvahelise võrgustiku ning kohalike haridusasutuste koostöövõrgustiku loomise kogemustest.  

Sama festivali teisel koostööprojektil -  „Food corridors“ osales Elva vallast läbi Tartumaa Arendusseltsi ka SA Elva Teenused juhataja Krista Loog. URBACT koostööprojekti “Food Corridors” eesmärgiks on  üleeuroopalise koostöövõrgustiku loomine kohalikul tasandil toiduvaldkonna edendamiseks läbi linnade ja maapiirkondade koostöö. Koostööprojekti Eesti poolne partner on Tartumaa Arendusselts. Krista Loog on Tartumaa toiduvõrgustiku liige ning koostööna on sel aastal valminud Tartumaa Toidustrateegia, mis sai võimalikuks just tänu URBACTi koostööprojektile. Lisainfot leiab SIIT

Erinevate Euroopa riikide toidutemaatilistes ettekannetes käis läbi üks teema – toidu hankimisse tuleb luua Euroopa üleselt erandid, et oleks võimalik hankida võimalikult palju kohalikku toorainet, mida tänane riigihangete süsteem kahjuks ei soosi. 

 


15. juunil toimusid Elva lauluväljakul lusikapeod

Perioodil 1.09.2021 – 30.04.2022 sündis Elva vallas 102 beebit – 43 tüdrukut ja 59 poissi, nende hulgas kaks paari kaksikud – üks paar poisse ja üks paar tüdrukuid. Uusi ilmakodanikke ja nende vanemaid tervitas ning õnnitles vallavanem Priit Värv.

Iga laps sai endale hõbelusika ning raamatu „Pisike puu", mis on välja antud koostöös Kultuuriministeeriumi ja Eesti Lastekirjanduse Keskusega. Raamatut tutvustas lapsevanematele Rannu Raamatukogu direktor Viive Vink. Lisaks esinesid peol Elva Huviala- ja Koolituskeskuse laulustuudio laululapsed Lisette ja Anette Jelle, keda juhendab Livia Kuuskvere.  

Kõik, kes ei osalenud lusikapeol, saavad lusika ja raamatu kätte Elva Vallavalitsuse infolauast tööpäeviti kell 8–16.30 (Kesk 32, Elva). 

Galerii → 

 

14. juunil käis kultuurispetsialist Marilin Aasoja Tartumaa kultuurikorraldajatega väljasõidul Hargla piirkonnas 

MTÜ Kotus eestvedamisel tutvuti kohaliku kogukonna kaasamise programmiga. samuti arutati kogukonna ning kultuuri- ja haridusvaldkonna koostööd ja kuidas kogukond ise loob selleks võimalusi. Lisaks käidi ka Eesti ainsas Toidusalus uudistamas, millega tegu ja miks see ettevõtmine edukas on. Teise eduloona kohtuti ka puuskulptuuride looja Andres Rataseppaga, kes on asutanud Harglasse oma töökoja ja sinnakanti ka elama asunud.  

 


15. juunil toimus Elva valla õpilaste tunnustusüritus 100 Noort Tegijat

Elva lauluväljakul toimunud sündmusele olid kutsutud õpilased koos vanematega valla üheksast koolist, kes oma õppetöö või koolivälise tegevusega on panustanud nii iseenda, kooli kui ka kogukonna arengusse.  

Aunimetusega 100 Noort Tegijat tunnustati silmapaistvaid, aktiivseid ja uuendusmeelseid Elva valla koolide õpilasi, sealhulgas ka vabariiklike olümpiaadide parimaid ning kuld- ja hõbemedaliga koolilõpetajaid. Samuti anti sel aastal taas välja ka Aasta noore ja Õpilaste aasta haridusteo tunnustused.  

Aasta noore tiitliga tunnustati sellel aastal lausa kahte noort. Aasta noore tiitli pälvisid Emili Külaots ja Harry Richard Treier.  

Õpilaste aasta haridusteo tunnustus anti Konguta Kooli robootikatiimile "Hullud robootikud"

Kõik tunnustuse saajad jäädvustasid oma nime Elva valla auraamatusse ning neile anti üle tänukiri ja meene.  

Rahalise preemia saavad medaliga koolilõpetajad, keda on sel õppeaastal kokku seitse. Elva gümnaasiumi lõpetas kuldmedaliga Gretlin Aruoja ja Carmen Beljaev ning hõbemedaliga Anette Maser, Kevin Siirak ja Kloria Sööt. Rõngu Keskkooli lõpetas kuldmedaliga Eliisa Johanna Kesa ning hõbemedaliga Eva Volver

Elva valla koolides lõpetas 9. klassi 136 noort ja 12. klassi 69 noort. Elva Vallavalitsus soovib kõikidele lõpetajatele tuult tiibadesse ning unistuste täitumist! 

Elva valla 100 Noort Tegijat sündmusel lõid meeleolu muusikud Madli Saarela ja Krister Toom ning teaduskeskus AHHAA.  

Ürituse galerii →

Loe tunnustuse saanute kohta rohkem Elva valla kodulehelt või äpist. 

 


22. juunil toimus Elva valla koolide ja lasteaedade juhtide väljasõit

Ette võeti lodjaretk Emajõel - kuulati lodjasõidu ajalugu, tehti kokkuvõtteid lõppenud õppeaastast ning arutati uue õppeaasta plaane.  

 


21. juunil toimus Elva valla kultuurijuhtide väljasõit Tartusse, kus osaleti Karlova linnaosa tänavakunstituuril.  

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 

Piirkonnakogude hääletust pikendatI juunikuu lõpuni ehk kuni 30. juunini 2022

Hea Elva valla elanik!

Kui Sinu rahvastikuregistri järgne elukoht asub Rannu, Rõngu, Puhja või Palupera piirkonnas, siis sul on võimalus anda pisike, aga oluline panus oma kodukoha heaks - anda hääl oma valitud kandidaadi poolt.

Vaata piirkonnakogude kandidaate SIIT → 
 

Miks hääletada?
Piirkonnakogu on sinu kodukoha esinduskogu, kelle roll on kodukandi huve paremini esindada omavalitsuse töös ning hoida kohalikku initsiatiivi ja identiteeti. Sinul on võimalik valida, kes võiks sinu piirkonna piirkonnakogusse kuuluda ja seeläbi kogu piirkonda esindada.
 

Kuidas hääletada?

  • Mugavalt e-keskkonnas VOLIS.
  • Vallamajas või piirkondade teenuskeskustes koha peal vastavalt nende lahtiolekuaegadele.


Oluline teada:

  • Hääletada saad vaid Sinu rahvastikuregistri järgsele elukohale vastava piirkonna kandidaadi poolt.
  • Igal hääletajal on 1 hääl, mida saab soovi korral muuta. Kehtima jääb viimasena antud hääl.
  • Piirkonnakogude valimistel peab osalema vähemalt 5% piirkonna hääleõiguslikest elanikest, mistõttu ootame aktiivset osalemist! Juhul kui osaleb vähem elanikke pikendab valimiskomisjon hääletamise aega.
     

Kogu info piirkonnakogude valimiste kohta leiad:
https://www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

 


Alates 27. juunist algas aruteluõhtute sari "Tuleviku Elva vald" 
 

Kõik Elva valla elanikud on väga oodatud aruteluõhtutel osalema ja kaasa mõtlema, millised sihid seada, et Elva vald oleks aastaks 2030 atraktiivne elu- ja ettevõtluskeskkond.

Aruteluõhtud on ellu kutsutud Elva valla arengukava- ja eelarvestrateegia koostamise protsessi raames. Kohtumistel osalevad Elva vallavalitsuse liikmed ning koha peal on kaetud ka kohvilaud.
 

Aruteluõhtud toimuvad:

27. juunil kell 18 Konguta rahvamajashttps://fb.me/e/1yfNZvliB

29. juunil kell 18 Palupera mõisakooli saalishttps://fb.me/e/3dJWTm9MT

30. juunil kell 18 Rõngu rahvamajas: https://fb.me/e/56gQpm0Zu

4. juulil kell 18 Rannu rahvamajas: https://fb.me/e/1F8K8aTiI

6. juulil kell 18 Puhja seltsimajas: https://fb.me/e/1zuvLpLHx

7. juulil kell 18 Elva spordihoone peeglisaalis: https://fb.me/e/1xyN3xMud

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  


15. juunil toimus projekti “Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine” võrgustiku kohtumine

Projekti rahastaja on Euroopa Sotsiaalfond ja taganttõukajaks Sotsiaalministeerium. Antud projekti raames asus 14. juunil Elva valda tööle hoolduskoordinaator Mirelle Liiv, kes saab olema ühendavaks lüliks Elva ja Nõo valla sotsiaal- ja tervishoiuvaldkondade vahel. Lisaks eelnevale on vastava määruse järgi tema ülesanneteks aidata vähendada komplekse abivajadusega inimeste ja nende lähedaste koormust asjaajamisel sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas, pakkuda kompleksse abivajadusega inimestele õigeaegset ja nende vajadustele vastavat abi ning toetada nende toimetulekut võimalikult kaua koduses keskkonnas. 

Võrgustiku kohtumisel arutatleti meie piirkondade võimaluste ja lünkade üle ning lepiti kokku erinevate osapoolte vastutused ja rollid projekti edukaks toimimiseks. Lisaks arutati ka kliendi teekonna üle - millisel hetkel ja kuidas täpsemalt kaasata või anda juhtum üle hoolduskoordinaatorile.

Loodame, et see projekt läheb hooga käima ja toob kergendust nii abivajajate asjaajamistesse kui ka perearstikeskuste ja sotsiaaltöötajate töösse. 

 

16. juunil kohtusid Priit Värv, Gerda Kiipli-Hiir, Eliise-Berta Tarto, Anneli Lepik ja Teele Kravtšenko Sotsiaalministeeriumi esindajatega Ukraina sõjapõgenike pikaajalise majutamise teemal
 
Kohtumise eesmärk oli Ukraina kriisiolukorraga seonduva info vahetamine - anda ülevaade, mis suundadega Sotsiaalministeerium hetkel enim tegeleb ning uurida, kuidas Elva vallal kriisiolukorras läheb.

Elva vallas on peamiseks ja ainsaks sõjapõgenike majutuskohaks hetkel jäänud Vehendi motell. Ka algselt vabatahtlikuna abi ja majutust pakkunud inimesed hakkavad väsima ning soovivad tuge kohalikult omavalitsuselt sõjapõgenikele elukoha leidmiseks, kuid mida kahjuks meil pole pakkuda. Seetõttu liigutakse palju edasi teistesse linnadesse ja valdadesse, aga juba ka Ukrainasse tagasi.

Sotsiaalministeerium andis lootust, et hetkel kaardistatakse väiksemaid majutuskohti üle Eesti, kes oleksid valmis alates sügisest Ukraina sõjapõgenikele pakkuma pikaajalist majutust. Veel hea indikaator kaardistamaks potentsiaalseid vabasid elupindasid oma vallas on jälgida elektritarbimisi – kui kusagil on tarbimine minimaalne või isegi olematu, siis võiks uurida omanikult, kas elupind on kasutuses või mis plaanid omanikul sellega on.  

Teised olulised teemad, mis arutelus läbi käisid olid sõjapõgenikele keeleõppe võimaldamine ning toetused ja nendega seonduv kommunikatsioon, et teised abivajajad ei tunneks end kõrvalejäetuna. Andsime ka tagasisidet, et soovime selgeid sõnumeid riigilt laste koolikohustuse osas ning tuge kohapealsete keelekursuste läbiviimiseks. Sotsiaalministeeriumi üks esindajatest, Toomas Jõgeva, kes on spetsialiseerunud just sõjapõgenike pikaajalise majutuse teemale, sõnas, et vahetu suhtlus kohalikes omavalitsustes on hetkel väga oluline kaardistamaks murekohtasid just kohalikul tasandil. Ta lisas, et me peame jätkuvalt olema valmis kohanema, sest tegelikult me ju ei tea, mis tulevik veel tuua võib.

 

Kohtumine Sotsiaalkindlustusameti ja MTÜ-ga Iseisesev Elu seoses psüühikahäirega inimestele pakutava toetatud elamise teenusega Elvas, Supelranna tänaval 

Kohtumisel osalesid vallavanem Priit Värv, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ja sotsiaalnõunik Alo Rebane. Arutati Päästeameti nõudeid teenuse jätkamiseks Supelranna tänaval arvestades, et tegemist on olulise tugiteenusega psüühikahäirega inimestele. 

 


17. juunil osalesid Eve Jõgi ja Karmen Paavel Akrose I liikusmiskonverentsil Tartus

Päeva jooksul arutleti laste ja noorte liikumisharjumuste ja kehalise aktiivsuse üle. Ettekandeid oli teemadel, nagu näiteks: mida saab laste ja noorte liikumisaja suurendamiseks ette võtta haridusasutus või kohalik omavalitsus; kas ja kuidas toetada ekstreemspordihuvilisi noori; kuidas taltsutada istumismõnu kui füüsilise liigutamise käigus tekib pigem negatiivseid emotsioone; kui varakult alustada spetsialiseerumist spordis ja kas see toob pigem kahju või kasu; millised põhimõtted aitavad spordis jõuda kõrgete eesmärkideni. Väga huvitava ettekande liikumisrõõmu uurimise kohta tegi spordipsühholoog Aave Hannus.

Loomulikult toodi päeva jooksul esile ka mitmeid häid praktikaid nii linnaruumi kujundamises kui ka koolitöö korraldamises. Konverentsipäeva lõpetas paneeldiskussioon laste ja noorte kehalise aktiivsuse teemal.  

 


22. juunil osales Karmen Paavel Tartumaa ennetusmeeskonna koostöökohtumisel Tammistu mõisas

Esmalt tutvuti Agrenska Fondi tegevuste ja Tammistu mõisakompleksi võimalustega. 2015. aastal avas Eesti Agrenska Fond Tammistu mõisas erivajadustega noortele ja nende peredele Tammistu perekeskuse, kus pakutakse lapsehoiu- ja tugiisikuteenust raske ja sügava puudega laste peredele. Suviti toimuvad mõisa aladel ka erinevad suvelaagrid.  

Seejärel tutvuti Tartumaa tervise- ja heaolunäitajatega ning arutati, kuhu suunas ja milliste tegevustega plaanitakse Tartu maakonna ennetusvaldkonnaga edasi minna. Kui vaadata Tartumaa näitajaid, siis silma torkavad naiste ja meeste tervena elada jäänud aastad, mis on Eesti keskmisest tunduvalt madalamad. Samuti esineb võrreldes ülejäänud Eestiga Tartumaa meestel sagedamini depressiooni. Samas näiteks loomuliku iibe ja laste ning noorte osatähtsuse osas on meie maakond Eestis esimesel kohal.  

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

Verevi järves täheldati veeõitsengut, mis põhjustas tundlikuma nahaga inimestel peale suplemist löövet

Elva Vallavalitsus tellis veekvaliteedi ja -ohutuse hindamiseks Keskkonnauuringute Keskuselt täiendavad uuringud ning suhtles Terviseametiga.

Verevi järvest võetud proovidest domineerisid koldvetikas ja sinivetikas. Keskkonnauuringute Keskuse proovide teostaja Kersti Kangro sõnul võivad mõlemad liigid tundlikumal nahal kergemat ärritust tekitada, kuid leitud vetikate kogused on väikesed ning suurt ohtu inimesele ei põhjusta.

Siiski, õhutemperatuuri tõusul suureneb ka koldvetikate ja sinivetikate esinemine märkimisväärselt. Kuna Verevi järv on Elva valla supluskohtadest enim vetikate vohamisest mõjutatud, siis teostame seal veel täiendavaid uuringuid, et näitajatega jooksvalt kursis olla ning võimalikke ohuolukordi varakult tuvastada.

Seniks paneme südamele, et veekogudes supleb igaüks omal vastutusel! Avalikesse supluskohtadesse ujuma minnes veendu, mis värvi lipp rannas hetkel lehvib ning hinda siis veekogus ujumise ohutust vastavalt oma tervislikule seisundile.

 

 

  ARENG JA PLANEERING  


14.-15. juunil osales Kertu Vuks Hispaanias, Vitoria-Gasteizis toimunud SmartEnCity lõpukonverentsil

Elva vald on Eesti SmartEnCity võrgustiku liige. SmartEnCity on rahvusvaheline koostööprojekt, mida rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020. Projekt algas 2016. aasta veebruaris ning lõppes käesoleval aastal nimetatud konverentsiga.

Projekti peamine eesmärk on viia ellu targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus, mis inspireeriks elanikke tegema keskkonnateadlikke otsuseid ning oleks hiljem erinevates Euroopa piirkondades rakendatav. Projekti aluseks on Smart Zero Carbon City kontseptsioon, kus linna ökoloogiline jalajälg ja energianõudlus on kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades viidud miinimumini ja energiavarustus baseerub taastuvatel kohalikel energiaressurssidel, mida hallatakse nutikate lahenduste abil. 

Konverentsi raames tutvustati projekti tulemusi, sealhulgas Tartu Targa linna pilootprojekti, Taani Sondeborgi linna pilootprojekti tulemusi ning samuti projektis osalenud Vitoria-Gasteizi linnas läbi viidud tegevusi. Tartu projekti raames renoveeriti 18 kortermaja, ehitati jääksoojust kasutatav jahutusjaam ning loodi juhtmevaba võrgutehnoloogial põhinev tänavavalgustuse juhtimissüsteem. Sondeborgis renoveeriti täielikult 7 sotsiaalmaja, paigaldati päikesepatereidel põhinevad lahendused kortermajadele ja koostati tegevuskava “Roadmap2025 - The Integrated Energy Plan (IEP) of Sonderborg". Vitoria- Gasteizis renoveeriti linna vanimas piirkonnas, Coronaciónis mitmed kortermajad - soojustus, kaugküttelahendus, akende-uste vahetus jms. Lisaks moderniseerimistegevusele võeti Vitoria-Gasteizis kasutusele biomassist küttevõrk, mis tõi kaasa paremad energiahinnad, madalamad hooldus- ja kasutuskulud ning ohutuse. Projekti lõppraportit on kõikidel huvilistel võimalik lugeda SIIT

Kertu osales mõlemal päeval arutelupaneelides tutvustades Elva valla digitaalseid lahendusi kaasamistegevuste elluviimisel ning arutades koos teiste projektis osalenutega SmartEnCity võrgustiku tegevuste mõjude üle.  

 


Teisipäeval, 21. juunil tutvustas vallaarhitekt Jaanika Saar Arbi järve ääres tegutseva Kohvik Lohvik lastele, kuidas taaskasutuse põhimõttel menüütaustasid valmistada.

Vanast pildiraamist ja kandikust valmisid toredad ruumielemendid. 

 


Laupäeval, 18. juunil viis Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskus läbi näidisnõustamise Elvas, J. Kärneri 26 asuva hoone näitel 

Vallavalitsusest võtsid üritusest osa Kertu Vuks ja Margus Ivask. Huvilistele tutvustati 1930ndatel algselt vaid suvitusmajaks rajatud hoonet ning omanik tutvustas edasisi plaane hoone taastamisega. Mõni aeg tühjana seisnud hoones on säilinud rohkelt algupärast – uksed, aknad, siseviimistlus, sisse ehitatud mööbel, ahi jm. Kõiki neid põnevaid detaile said kohaletulnud ka uudistada. Nõuandeid jagas omanik ja nõustaja Kalle Pilt, kes on tunnustatud hoonete biokahjustuste ekspert. Räägiti sellest, kuidas säilitada kultuuriväärtuslikku, samas luues ka õdus kaasajast mõjutatud keskkond jättes näiteks pesuruumid kõrvalhoonesse. Koos vaadati üle ka probleemsed samal krundil paiknevad hilisemal perioodil ehitatud hooned.

Maa-arhitektuuri keskuse tegevustest ja üritustest saab täpsemalt lugeda siit: https://maaarhitektuur.ee/

 

Esmaspäeval, 20. juunil toimus Elva Kesk 40 ja Pikk 10 detailplaneeringu algatamise eelne avalik koosolek

Vallavalitsuse meeskonnast osalesid koosolekul Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Margus Ivask. Elwa Hotell & Restoran OÜ soovib algatada detailplaneeringu Elva kesklinnas, Kesk 40 ja Pikk 10 kruntidel. Omanik soovib Kesk 40 krundil rekonstrueerida olemasoleva hotellihoone ja laiendada seda nii, et tekiks ümbritseva looduse ja linnakeskkonnaga harmoneeruv spa/restorani/hotelli kompleks.

Kohapealse arutelu raames said osalejad küsida arendajalt täpsustavaid küsimusi. Arutelu tulemused on aluseks detailplaneeringu algatamiseks vajalike lähtetingimuste koostamiseks.

 


Elva linnas on avalikul väljapanekul Käärdi tee 5 kinnistu detailplaneering  

Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Käärdi tee 5 kinnistu detailplaneeringu, millega kavandatakse Käärdi tee 5 kinnistu jagada kaheks elamukrundiks - planeeritud sihtotstarbega ridaelamu maaks. Mõlemale krundile antakse ehitusõigus ühe ridaelamu (kolme boksiga) ja ühe abihoone püstitamiseks.

Detailplaneeringuga saab tutvuda ja ettepanekuid esitada kuni 30. juunini Elva Vallavalitsuses (Kesk 32, Elva) 1. korrusel infosekretäri juures või Elva valla kodulehel: https://www.elva.ee/planeeringud

 

  VARIA  


23. juunil osalesid Priit Värv ja Eliise-Berta Tarto Maakaitsepäeval Tartus

Saaremaalt, Kuressaares toimunud Võidupüha paraadilt saabus Eesti Vabariigi Presidendi süüdatud võidutuli Tartusse, kus see jagati omakorda Tartumaa valdade esindajatele. Elva vallavanem Priit Värv viis võidutule kõikidesse Elva valla piirkondadesse: Puhja Vabadussõja mälestussamba juurde; Kongutasse,  Annikoru Taska platsile; Rannu Vallapalu tulealtarile; Rõngu vabadussamba juurde; Hellenurme kultuurikeskuse ning Elva kultuurikeskuse juurde. Huvilisi oli tõrvikute ja küünaldega võidutuld endale koju tooma tulnud mitmeid. 

Vaata kokkuvõtet võidutule jagamisest Elva valla Instagramist

Loe rohkem võidutule jagamise traditsiooni kohta SIIT

 


14. juunil osales Eliise-Berta Tarto WRC Rally Estonia pressikonverentsil 
 

Teisipäeval, 14. juunil toimus WRC Rally Estonia pressikonverents, kus võistluse korraldajad andsid ülevaate, mida on oodata Baltikumi suurimal autospordi suursündmusel WRC Rally Estonia.

WRC sari on tänavu tähistamas auväärset 50. juubelit ja Rally Estonial on au kuuluda autoralli maailmameistrivõistluste kalendrisse kolmandat aastat järjest. Kaheaastase pausi järel on Rally Estonia suurejooneline stardi- ja finišipoodium tagasi Tartu Raekoja platsil, kus ühtlasi leiab 14. juulil aset ka avatseremoonia ja erakordse lavashow’ga avakontsert. Kolmandat aastat järjest võõrustab hooldusalana maailma parimaid rallimeeskondi, WRC promootorit ja Rally Estonia korraldusmeeskonda Eesti Rahva Muuseum.

Kokku ootab nelja võistluspäeva jooksul sõitjaid ees 24 kiiruskatset ja 313,84 katsekilomeetrit. WRC Rally Estonia avakatsena sõidetakse neljapäeva õhtul 1,66 km pikkune SS1 Visit Estonia/Tartu 1 kiiruskatse. Reedel alustatakse päeva Jõgevamaal ja liigutakse edasi Lõuna-Eesti poole. Ees ootavad tehnilised ja kiired SS2/6 Peipsiääre, SS3/7 Mustvee, SS4/8 Raanitsa ja SS5/9 Vastsemõisa kiiruskatsed. Laupäeval leiavad aset legendaarsed Rally Estonia kiiruskatsed, kust ei puudu kurikuulus Alaküla trampliin, Truuta pealtvaatamisala ja Kulbilohu rallikrossirada. Tänavuse Eesti MM-ralli lõpetab SS24 Wolf Power Stage Kambja 2 kiiruskatse, mis on ühtlasi ka võistluse punktikatse.

Punktikatse finiš asub Leigol, kus järve saarele püstitatakse unikaalne Power Stage poodium ning pealtvaatajatel on võimalus näha poodiumitseremooniat. Lisaks autoralli MM-etapil osalejatele võistlevad tänavusel Rally Estonial ka Eesti autoralli meistrivõistluste sõitjad, kes läbivad EMV etapi raames seitse kiiruskatset.
 
Pealtvaatajatel on WRC Rally Estonia raames esmakordne võimalus näha Eesti teedel sõitmas uue generatsiooni Rally1 hübriidautosid, millest ühes (Hyundai i20 N Rally1) istumas ka 2019. aasta autoralli maailmameistrid ja Rally Estonia kolmekordsed võitjad Ott Tänak ja Martin Järveoja.
 
Korraldajad on ette valmistanud üle 70 erineva pealtvaatamisala, mis on jagatud kolme erinevasse kategooriasse – Arena, Area ja Spot. Rallifännidel on võimalus valida 14. erineva pääsme vahel, mille seast igaüks leiab endale sobiva: nelja päeva rallipass, päevapassid, nelja päeva VIP-pass ning VIP-päevapassid.

Lisaks kiiruskatsetele on rallipublikul võimalik minna Eesti Rahva Muuseumi territooriumile vaatama, kuidas hoolduspargis töötavad maailma parimad meeskonnad, nende mehaanikud, insenerid ja paljud teised. Võistluspäeva õhtutel on hooldusparki kogunenud publikul võimalik näha päeva TOP3 Meet the Crews sessiooni, mida veab kõigile rallisõpradele WRC All Live’ist tuntud Rebecca Williams.

Stardipoodiumi juhatab 14. juuli õhtul kell 18 sisse suurejooneline WRC Rally Estonia avatseremoonia, kus esinevad Eesti parimad artistid. Esimene võistlusauto ületab stardipoodiumi kell 18.30 ning sellele järgneb kell 20.38 võistluse avakatse  SSS1 Visit Estonia/Tartu 1 Raadi mõisapargi territooriumil. Esimest kiiruskatset on kõikidel huvilistel võimalik jälgida ka Tartu Raekoja platsil olevalt suurelt LED-ekraanilt. WRC Rally Estonia avapäeva lõpetab 5MIINUST erakordse lavasõuga. Kontsert toimub Tartu Raekoja platsis algusega kell 22.30.
 
Ürituse programm ja ajakava on leitavad Rally Estonia kodulehelt: https://www.rallyestonia.ee/.
 
Foto autor: Andrei Ozdoba.

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi ka Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 25. september 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 18. september 2023   Kogu päev Ene Joosing,
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 11. september 2023  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 4. september 2023   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 28. august 2023  Kogu päev Imbi Rõivassepp finantsjuhtide
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4