« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.05–19.05.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.05.–19.05.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Mare Tamm ja Marika Saar korraldasid kogu nädala vältel arenguvestlusi erinevate valla koolide ja lasteaedade direktoritega. Asutuste juhid esitasid eelnevalt hinnangu oma paari viimase aasta tööle nii asutuse arengukava valguses kui ka sisehindamise põhjal. Kooli pidaja esindajad andsid oma tagasiside juhi tegevusele. Vestlused jätkuvad ka juunis ja augustis.  

Teisipäeval, 14. mail kohtusid Mare Tamm ja Margit Kiin Elva Gümnaasiumi direktsiooniga. Haridus- ja kultuuriosakond korraldas koolis teenistusliku järelevalve ning õiendi tutvustamisel esitati ettepanekuid kooli edasiseks tegevuseks. Ettekirjutused koolile hõlmasid peamiselt kooli alusdokumentide omavahelist kooskõlla viimist ja personali juhtimisega seotud tegevusi. Nii kooli juhtkond kui ka kooli pidaja panustavad jätkuvalt koostöös kaasava hariduse korraldamisse. 

Teisipäeval osales Marika Saar kultuuriveebi töökoosolekul. Valmimisel on Elva valla ühine kultuuriveeb, kust saab ühelt lehelt kätte kogu valla kultuuri-, spordi- ja ka turismiinfo.  

Neljapäeval, 16. mail toimus haridus- ja kultuuriosakonna ning sotsiaal- ja terviseosakonna kohtumine Elva valla tugispetsialistidega. Elva valla 12st haridusasutusest osales kokku 32 tugispetsialisti. Kohtumise eesmärk oli tutvustada haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialiste, jagada infot käimasolevate projektide kohta ning teha ettepanekuid edaspidiseks koostööks. Tartumaa Rajaleidja keskuse tööst andis ülevaate keskuse juht Piret Tatunts.  

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 13. mail osalesid Marika Saar ja Kertu Vuks sotsiaaltranspordi arendamise teemalisel koosolekul. Tartumaa Ühistranspordikeskuse juhataja kutsus kokku Tartumaa valdade esindajad, et arutada kandideerimist Sotsiaalministeeriumi sotsiaaltranspordi katseprojekti, mille eesmärk on katsetada erinevaid transpordi pakkumise mudeleid ning selle põhjal teha analüüse ja otsuseid sotsiaaltranspordi paremaks korraldamiseks.  

Kolmapäeval, 15. mail toimus Matkakeskuses Päästeameti koolitus Elva ja Nõo valla sotsiaalvaldkonna töötajatele. Koolitust korraldasid Elva komandopealik Andres Smirnov ja Tartumaa päästepiirkonna juhataja Jüri Hrabrov. Koolitusel tutvustati tulekahju tekkepõhjuseid ja lahendusi, kuidas ennetada tulekahju tekkimist ning kuidas saaks kohalik omavalitsus abistada kodusid, et vältida tulesurmasid. Päästeamet rõhutas, et Elva valla tuleohtlikest kodudest tuleb kindlasti teavitada Päästeameti komandopealikku Andres Smirnovi, telefon: 7367897, e-post: andres.smirnov@rescue.ee.  

 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 14. mail kohtusid Kertu Vuks, Allan Allik, Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Kristjan Vilu Viljandi Vallavalitsuse esindajatega. Arutati osalemist välja kuulutatud taotlusvoorus, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel taotleda toetust üldplaneeringu koostamise raames tehtavateks uuringuteks.  

Reedel, 17. mail osalesid Kertu Vuks, Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste SA Elva Laste- ja Perekodu arengukava koostamise mõttehommikul. Seminari ja rühmatöid korraldas Kertu Vuks. Rühmaaruteludes keskenduti järgmistele teemadele: kuidas kujundada SA mainet ja teha head kommunikatsiooni? Abivajava lapse aitamise esimesed sammud – kes ja mida peaks tegema. Perekeskuse arendussuunad – kuhu edasi? Kuidas kujundada SA-st laste ja perede toetamise kompetentsikeskus? Arutelul osalesid SA Elva Laste- ja Perekodu, Elva Vallavalitsuse ja teiste koostööpartnerite esindajad ning selle tulemusi kasutatakse SA arengukava koostamiseks.  

KOMISJONID

Esmaspäeval, 13. mail osalesid Marika Saar ja Mare Tamm volikogu haridus- ja noorsootöö komisjonis. Mare Tamm tutvustas Elva Muusikakooli põhimääruse eelnõud ja vastas komisjoni küsimustele, samuti selgitas teenistusliku järelevalve eesmärke ja põhimõtteid. Arutati tunnustamiskorra muutmise vajadust.  

Esmaspäeval osalesid Maano Koemets ja Marika Saar volikogu eestseisuse koosolekul. Eestseisus arutas 20. mai volikogu istungi päevakorras olevaid volikogu otsuste ja määruste eelnõusid. Eestseisuse liikmete tehtud märkused ja ettepanekud protokolliti. 

ETTEVÕTLUS & TURISM

Teisipäeval, 14. mail osales Mikk Järv Tartumaa Turism nõukogu koosolekul. 

SA Tartumaa Turismi koosolekul kiideti heaks 2018. aasta majandusaasta aruanne. Räägiti turismitrendidest ja anti ülevaade turistide külastatavusest Tartus/Tartumaal ja Eestis üldiselt. Tartu ja Tartumaa turismikülastatavuse arvud on positiivsema trendiga, kui Eesti teistes piirkondades. Alustatud on taas Via Hanseatica projektiga, millega on liitunud uued linnad. 

VARIA

Teisipäeval, 14. mail osales Maano Koemets ELVL volikogu koosolekul Tallinnas.  

Elva vald on Eesti Linnade ja Valdade Liidu liige. Liidu volikogu koosolek toimus seoses juhatuse esimehe valimistega, mis on liidu volikogu pädevuses. Päevakorras oli veel mitmeid informatiivseid punkte seoses rahandusministeeriumi riigieelarve 2020 eelnõu koostamisega. Liidu juhatus ja töötajad andsid ülevaate, millega on töörühmad tegelenud ja mis tulemusteni on jõutud. Volikogu valis liidu uueks juhatuse esimeheks Tiit Teriki, Tallinna linnavolikogu esimehe. Rohkem kandidaate üles ei seatud. Volikogu otsusega moodustati töökomisjon, mille eesmärk on uue kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse väljatöötamise arutamine. 

ELVL uus juhatuse esimees on Tiit Terik 

 

Kolmapäeval, 15. mail osales Maano Koemets sisekontrollsüsteemi rakendamise koolitusel Tartus. 

Sisekontrollisüsteem (SKS) on meetmete kompleks, mida rakendatakse selleks, et omavalitsuse tegevus oleks otstarbekas ja seaduslik. Rahandusministeerium on koostanud juhendi SKS tõhusamaks rakendamiseks omavalitsustes. Koolituse eesmärk oli tutvustada ministeeriumi koostatud juhendit omavalitsustele.  

Airi Mikli Riigikontrolli büroost rääkis vastutusest omavalitsuses 

Koolituse käigus sai osalejatele selgemaks siseaudiitori ja sisekontrolöri erinevus, riskijuhtimise põhimõtted ja mitmed muud olulised punktid juhendist. Osalejad tegid läbi praktiliste näidete baasil riskide hindamise hangete valdkonnas. 

Neljapäeval, 16. mail osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja Heiki Hansen Tallinnas toimunud KOV juhtide meistriklassi üritusel. Lektoriks oli rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimisekspert ja ettevõtja Lars Sudmann. Koolitus oli väga hariv ja mõtlemapanev ning aitas teistsuguses vaates lahti mõtestada tuleviku otsuseid ja valikuid. 

Koos Pärnu linna kolleegi Kaido Koppeliga (vasakul). 

 

Pühapäeval, 19. mail käisid Marika Saar, Kertu Vuks ja Mikk Järv Külade Kärajate kogemusreisil Otepää vallas Vidrike, Kappermäe ja Arula külades. 

Vidrike külamajas võttis meid vastu külavanem Ivika Nõgel koos tiimiga ning räägiti Vidrike küla tegemistest: üritused, ajalooraamat, külamaja lugu, kandideerimisest aasta külaks ning kogu Otepää valla külade koostööst. Külastasime ka Vidrike vaatetorni.  

Kappermäe külamajas oli üleval maalinäitus ning rääkisime nende küla elust-olust. Arula külavanem Voldemar Tasa rõhutas, et oluline on külaelanike tahe teha koostööd ning külamaja olemasolu ei ole mingiks takistuseks, nende külalt on õppida blogipidamist ja külaajaloo talletamist. Reis oli inspireeriv nii meie külade eestvedajatele kui ka vallavalitsuse liikmetele.  

Järgmised Külade Kärajad toimuvad sügisel!  

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4