« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.04-19.04.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.04.–19.04.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 15. aprillil osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink Elva valla kultuurijuhtide koosolekul. Koosolekul rääkisid kõik oma tegemistest eriolukorraajal ning plaanidest pärast selle lõppu. Lepiti kokku teemad, mida tuleks põhjalikumalt arutada, näiteks statistika kogumine, kodulehe täiendamine ning edaspidised kohtumised. 

Elva valla koolides on alanud esimesse klassi astujate avalduste vastuvõtmine. Avaldus tuleb esitada otse koolile. 

Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab 7-aastaseks. Seoses eriolukorraga võtavad koolid praegu vastu ainult elektroonilisi avaldusi, avalduste lisad saab viia hiljem. Avalduste vormid ja täpsem info on leitav koolide kodulehtedel.  

Kooli vastuvõtmiseks on vaja esitada:  

 • lapsevanema taotlus (blankett kooli veebilehel);   
 • esimesse klassi astuja foto (3 x 4 cm) või digifoto;  
 • tervisekaart;  
 • koolivalmiduse kaart;  
 • haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri;  
 • lapsevanema ja lapse isikut tõendava dokumendi koopiad (koopiad on võimalik teha koolis kohapeal). 

Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse kooli vastu, kui koolieelne lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ning vanem on teavitanud vallavalitsust õppima asumise soovist  enne käimasoleva aasta 1. maid. Teavituseks tuleb saata vabas vormis teade e-aadressile elva@elva.ee.  

Laps, kes peaks sel aastal kooli minema, kuid ei ole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Sellise soovituse saamiseks tuleb vanemal pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole.   

Koolid ja nende kodulehed: 

 

Elva vald otsustas vabastada pered aprilli- ja maikuu lasteaiakohatasust 

13. aprillil toimus Elva Vallavolikogu e-istung, kus otsustati seoses Eestis väljakuulutatud eriolukorraga vabastada vanemad aprilli- ja maikuu lasteaiakohatasust. Otsus võeti vallavolikogus vastu 23 poolthäälega. 

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et vallavalitsus tegi kohatasust vabastamise ettepaneku selleks, et tulla lastevanematele keerulises olukorras vastu. „Kuigi hoiame vastavalt Vabariigi Valitsuse soovitusele lasteaiad avatuna, leiame, et pidime siinkohal vanematele vastu tulema," ütles Järveoja. 

Vallavanem lisas, et vallavalitsus soovitab siiski lapsi mitte lasteaeda tuua ja teha seda vaid äärmisel vajadusel. „Ainult võimalikult palju kodus olles suudame praegusest olukorrast kiiresti välja tulla ja kogu elanikkonna tervist üheskoos hoida ning kaitsta," ütles vallavanem. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et tänane otsus on kindlasti paljudele peredele oluline. „Koroonakriisile järgnev majanduskriis alles hakkab hoogu koguma ning loodame, et see otsus kompenseerib vanematele märtsikuu kohatasu eest saadud arve." Abivallavanem rõhutas, et kui kellelgi on raskusi märtsikuu kohatasu maksmisega, siis palub ta kindlasti pöörduda vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna poole. 

Samuti andis vallavolikogu vallavalitsusele õiguse pikendada lasteaia kohatasu maksmisest vabastamise perioodi, kui eriolukorrast tulenevalt tekib seesugune vajadus. 

 „Kuna me ei tea, kui kaua täpselt Eestis kehtestatud eriolukord kestab, palusimegi vallavolikogult volitust, et vallavalitsus saaks eriolukorra pikenemisel vabastada vanemad osalustasu maksmisest ka pikemal perioodil," rääkis Saar. 

Vallavalitsus otsustas eelmisel kuul, 18. märtsil vabastada lastevanemad lastehoidude ja Elva Muusikakooli ning Elva Huviala- ja Koolituskeskuse aprillikuu kohatasudest. Vastavad otsused vaatab vallavalitsus seoses eriolukorra pikenemisega üle. 

Vallavolikogu tänane otsus tähendab, et valla eelarvesse ei laeku aprilli- ja maikuus planeeritud ligi 46 000 eurot. Elva vallas on kehtestatud lasteaiakohatasu ühes kuus: Aakres 20 eurot, Valgutas, Rõngus ja Puhjas 25 eurot, Rannus ja Kongutas 30 eurot ning Elva linnas 40 eurot. 

Elva valla lasteaiad kasutavad eriolukorra ajal erinevaid veebilahendusi 

Andsime eelmisel nädalal ülevaate, kuidas tegutsevad praeguses eriolukorras Konguta kooli lasteaed ja Elva Järve lasteaed. Sel korral räägivad oma tegemistest Rõngu lasteaed Pihlakobar ja Elva lasteaed Murumuna. 

Rõngu lasteaia Pihlakobar õpetajad suhtlevad laste ja nende vanematega peamiselt Facebooki gruppides – igal rühmal on oma kinnine grupp ja suhtlus käib lastevanemate kaudu. Mõned vanemad eelistavad suhelda Eliisi kaudu ning osad suhtlevad õpetajatega ka telefoni teel. 

„Distantsõppetegevustes osalemine on soovituslik ja mitte kohustuslik. Igas rühmas on teatud aktiivne tuumik, kes osaleb meelsasti kõigis õpetajate suunatud tegevustes," kirjeldas Rõngu lasteaed Pihlakobar direktor Marge Jaasi-Tamm. 

Pihlakobara õpetajad jagavad Facebooki gruppides huvitavaid meisterdamisvideoid, liikumistegevusi, linke looduskaameratele ja põnevatele tegutsemiskeskkondadele (nt lastejooga keskkond; Jääaja keskuse töölehed jms). „Peale selle muidugi erinevad muinasjuttude kuulamise lingid, tegevusülesanded ja erinevad konkursid. Ühes rühmas peavad lapsed näiteks päevikut," rääkis Jaasi-Tamm. 

Logopeed saadab igal nädalal lastele töölehti ja harjutusülesandeid postiga koju, muusikaõpetaja jagab kuulamisülesandeid, pillimeisterdamise ideid ja lauluvideoid. „Hellenurme rühma õpetaja valmistab igale lapsele komplekti nädala tegevustega ja viib neile koju postkasti," ütles direktor. 

Peale selle on õpetajad jaganud informatiivset ja toetavat teavet koroonaviiruse ja praeguse olukorra kohta. „Eriolukorraga on tekkinud toredad projektid nagu näiteks live-esinemised ning arenguvestluste tegemiseks on mõned õpetajad kasutanud ka videosilda." 

Direktori sõnul on eriolukorrast tingituna nüüd õpetajatel rohkem aega erinevate valdkondade arendamiseks sobilike õpimängude väljamõtlemiseks ja õppevahendite meisterdamiseks. „Samuti oleme käivitanud kolleegilt kolleegile suhtluskausta internetis, kus omavahel ideid jagame ja arutleme," lisas Jaasi-Tamm. 

Elva lasteaed Murumuna kasutab laste ja nende vanematega suhtlemiseks samuti Eliisi, lasteaia Facebooki ning e-posti. Direktor Kadri Joosti sõnul jälgivad vanemad lasteaia Facebooki lehte hoolega ja vanemad on ka aktiivsed osalejad. „Hoolimata keerulisest ajast kutsusime märtsis vanemaid osalema virtuaalsel fotokonkursil „Märka märtsi" ja vanemad saatsid konkursile väga aktiivselt oma pilte," rääkis Joost. 

Kõige rohkem kasutatakse laste ja nende vahematega suhtlemiseks siiski Facebooki gruppe ja blogisid. Blogides tehakse erinevaid üleskutseid, jagatakse ideid ja mõtteid tegevusteks. „Õpetajad on koostanud lastevanematele abimaterjale, kuidas juhendada last õppimisel ja mida selle juures silmas pidada," ütles Joost. 

Lasteaial on käsil põnev „Herneprojekt" ning sellest osa võtvate rühmade õpetajad on saatnud lastele fotosid herneste arengust ning jaganud soovitusi koduseks taimekasvatuseks, kirjeldas direktor. „Peale selle on näiteks Karukeste rühma õpetajad vähemalt üks kord nädalas korraldanud videosilla abil hommikuringi, kunsti, matemaatika ja emakeele tegevusi. Nii mõnigi rühm on saanud sellest innustust ja hakanud samuti tegevusi video vahendusel korraldama," rääkis direktor. 

Õpetajad jagavad ka omavahel ideid erinevatest tehnikatest ja moodustest, mida on leitud sotsiaalmeediast või internetist. „Liikumisõpetaja tegi esimest korda ise õppevideo – filmis, monteeris ja laadis Youtube'i. Samuti on kõik õpetajad osalenud esimestel veebikoosolekutel ja seetõttu on tekkinud julgus neid ka ise korraldada," ütles Joost ja lisas, et sel nädalal alustavad veebipõhiste arenguvestlustega kaks rühma. 

 

Elva vald toetab kultuurikollektiivide rahvariiete soetamist 

Elva Vallavolikogu muutis esmaspäeval toimunud istungil Elva valla projektitoetuse taotlemise korda, et tulevikus oleks võimalik toetust taotleda ka rahvariiete soetamiseks. Otsus võeti vastu 24 poolthäälega. 

Muudatuse eesmärk on toetada rahvariiete soetamisel Elva valla kultuurikollektiive, kes osalevad laulu- ja tantsupeol. Toetust võib kasutada nii rahvariiete kui ka rahvariide kanga ostmiseks ja riiete valmistamiseks. 

Projektitoetuse taotlemise kord näeb ette, et rahvariiete puhul peab olema tegemist Elva valla territooriumile jäävate ajalooliste kihelkondade autentsete esinemis- ja esindusrõivastega. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et rahvarõivaste soetamist otsustati toetada seetõttu, et Elva vald soovib anda oma panuse rahvakultuuri säilimisse. „See võimaldab näidata meie piirkonna rikkalikku kultuuripärandit. Väärtustame väga kõigi meie kollektiivide panust unikaalse laulu- ja tantsupeo traditsiooni jätkamisel." 

Elva vallal on selleks aastaks rahvariiete soetamise toetamise eelarve 8000 eurot, mida on võimalik uue korra järgi eraldada. „Loomulikult ei ole see piisav, et tagada kõikidele kollektiividele rahvarõivad, kuid iga-aastase järjepideva toetusega on võimalik minna suur samm edasi," sõnas Saar. 

Toetust rahvariiete soetamiseks saavad taotleda nii laulukoorid, tantsurühmad, rahvamuusikakollektiivid ja puhkpilliorkestrid ning seda nii vallavalitsuse hallatavate asutuste kui ka vabasektori kultuurikollektiivid. 

2020. aasta taotlusvooru tähtaeg on 17. mai, järgnevate aastate eelarve taotlemise tähtaeg on 1. november. 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 14. aprillil jagasid osakonna sotsiaaltööspetsialistid Laura-Liis Õnneleid, Sille Kask, Elo Kasetalu, Ene Sõber ja Sirje Erm abivajavatele peredele Tartu Toidupangast saadud toiduabipakke. Toidupank aitavad peresid, kes on sattunud ajutiselt majanduslikult keerulisse olukorda. Toidupanga tegevus aitab kaasa raiskamise vähenemisele ühiskonnas, kuna paljud toidukaubad, mis varasemalt on läinud hävitamisele, jõuavad nüüd sinna, kus neid päriselt vajatakse. Toidupanga töö toetub vabatahtlikele, kes on abiks toidu kogumisel, ladustamisel, pakkimisel ja väljastamisel. Tartu Toidupank on  MTÜ Iseseisev Elu üks osakondadest.  

Kolmapäeval, 15. aprillil osales Marika Saar Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaalvaldkonna teemarühma kohtumisel, kus olid fookuses Ida-Virumaa omavalitsute toimetulek sotsiaalvaldkonna probleemidega. Tutvustati ka uut määrust, mille alusel on võimalik edaspidi taotleda sotsiaalteenuste arendamiseks täiendavaid vahendeid.  

 

Reedel, 17. aprillil osales Lauri Tamm SA PERH sisehaiguste arsti Marianne Laheääre COVID—19 infotunnil. Infotunnis rõhutati elementaarse hügieeni olulisust haiguse leviku piiramisel, eelkõige käte pesemist ning nakkusega potentsiaalselt kokku puutunud pindade puhastamist. Immuunsussüsteemi turgutab täisväärtuslik uni, kindla režiimi jälgimine, igapäevane liikumine vabas õhus, tervislik toitumine ning stressi vältimine.  


Umbes 20 protsenti haigetest on asümptomaatilised, kes on küll nakkavad, kuid haiguse edasiandmise võimalus on poole väiksem võrreldes sümptomaatilise haigega. 80% haigetest põeb haiguse läbi kergesti, raske kulg on 15% haigetest ja 5% on kriitilises seisus. 

Reedel, 17. aprillil osalesid Eve Jõgi ja Hille Deede  Ohvriabi veebiseminaril, mis käsitles vägivalda COVID-19 ajal. Politseile tehtud väljakutsete arv on Eestis eriolukorra ajal suurenenud, kuid registreeritud lähisuhtevägivalla juhtumite arv on jäänud samaks. Samas näitab rahvusvaheline statistika, et esialgsele “vaikusele” järgneb vähemalt 30%-line lähisuhtevägivalla juhtumite pöördumise tõus.  Kõige vähem on võrreldes tegelikkusega teavitusi laste ning eakatega seotud vägivallajuhtumitest.  

Tõusnud on perede ärevustase tervise, hariduse ja majandusliku toimetuleku pärast. Kohati ei tule vanemad toime laste toetamisega hariduse omandamisel. Samuti võib probleeme esineda peredes, kes on eaka hooldekodust enda juurde võtnud, kuid ei tule eaka hooldamisega toime ja see võib põhjustada hooletusse jätmise, mis on samuti üks väärkohtlemise alaliike.  

Alkoholi tarvitamisega seotud väljakutsed pole vähenenud, pigem on joobed olnud suuremad, samas on vähenenud jääknähtudega roolis tabatud inimeste arv, kuna inimesed töötavad kodust.  

Ohvriabi tuletab meelde, et 24 tundi ööpäevas on võimalik helistada Ohvriabi kriisitelefonile 116006, seda ka suitsiidimõtete puhul. Lastega seotud murede korral töötab Lasteabitelefon 116111, kuhu võivad helistada nii lapsed, lastevanemad kui ka teised laste muresid märganud kodanikud.  

SPORT

Teisipäeval, 14. aprillil toimus Elva valla spordiklubide virtuaalkohtumine, et arutada koroonaviiruse levikust tekkinud olukorda ning jagada omavahel häid praktikaid. Kõik klubid andsid ülevaate sellest, kuidas nad on korraldanud treeningud ning lastevanemate osalustasud. Abivallavanem Marika Saar tutvustas riigi planeeritavaid meetmeid spordiklubide toetamiseks.  

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 15. aprillil osales Kertu Vuks National Geographicu kollaste akende projektikoosolekul Zoom-i vahendusel. Kristiina Tammets andis ülevaate välispartnerite, Soome ja Põhja-Iirimaaga, toimunud kohtumisest ning sellest, milliseid lisaturundustegevusi saame meie neile pakkuda. Eesti partneritega arutati uute akende paigaldamise vajalikkust ning lepiti kokku, et praegu eelistatakse akende ümberpaigutamist kohtadest, kus need enam turismiobjektina ei toimi. Positiivne on, et mitmed Lõuna-Eesti kogukonnad on ise andnud märku soovist oma kodukohta NG kollane aken paigaldada. Järgmine kohtumine toimub mai alguses ning selleks ajaks peavad kõik projektipartnerid üle vaatama oma infotahvlite tekstid, sest vajadusel saab neid ühisprojekti raames uuendada.  

Kredexile esitati lammutustaotlused Rõngu vana meierei lammutuseks Valga mnt 14 ja Puhja, Viljandi tee 38 sotsiaalmaja vundamendi lammutuseks. Rõngu vana meierei lammutusega tekib Rõngu Rahvamajal võimalus laiendada oma parklat. Puhja sotsiaalmaja vundament on ohtlik ja tekitanud operatiivteenistustele mitmeid väljakutseid. 

Neljapäeval, 16. aprillil osales Mikk Järv Eesti Linnade ja Valdade Liidu elamumajanduse töörühma koosolekul, kus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium tutvustas ehituse pika vaate projekti, millele on erasektor, kohalikud omavalitsused ja välisriigi esindajad andnud oma sisendi.  

Elukeskkonna pika vaate puudumisel toodi välja mitmed kitsaskohad. Valdkonna arengu eest vastutavad mitmed ministeeriumid ja ametid. Valdkonna killustatus on loonud olukorra, kus erinevad ametkonnad on koostanud erinevaid elukeskkonna osade uuringuid, analüüse, arengukavasid ja strateegiaid, kuid terviklikku strateegiat koos tegevuskavaga ja elukeskkonna visiooniga ei ole loodud. Erinevad valdkondlikud arengukavad ei ole omavahel ka selgelt seostatud. 

Ei ole ühtset arusaama, mida peame silmas kvaliteetse elukeskkonna all ning millest lähtudes tuleks planeerida investeeringuid elukeskkonda. Seadused, mis ruumi mõjutavad, ei sätesta ruumiloome eesmärke, vaid piirduvad menetluste reguleerimise ja kitsalt seatud valdkondlike eesmärkidega.  

Ei arvestata ehitiste ja objektide tervikliku elukaare käsitlusega, tihtipeale tehakse otsused projekti- ja etapipõhiselt.  

Töörühma koosolekul anti lühiülevaade korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise korra muudatustest, mille järgi jagatakse Eesti viieks piirkonnaks, et toetused jaguneksid ühtlasemalt üle Eesti. Lõuna-Eesti (Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Võrumaa ja Valgamaa) piirkonna toetuse suurus on 11,5 miljonit eurot. 

ERIOLUKORD

Elva valla kriisikomisjon kogunes iganädalasele koosolekule 13. aprillil veebisilla kaudu. 

Vallavanem ja kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja tegi kokkuvõtte möödunud nädalavahetusest. Olukord oli rahulik ning olukorda asulates, mänguväljakutel ja muudes vaba aja veetmise kohtades jälgisid ja jälgivad ka edaspidi piirkonna koordinaatorid. Tõdeti, et kehv ilm on olnud selles olukorras kasulik, sest suuri kogunemisi ei tuvastatud. Politsei ja omavalitsus teevad ka jätkuvalt tihedat koostööd turvalisuse tagamisel. 

Tartumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem Anti Peiponen kinnitas, et politseil ei ole kasvanud lähisuhtevägivalla juhtumite arv. 

Elva Haigla peaarst Peeter Laasik andis ülevaate Elva Haigla olukorrast ning rõhutas, et haiglas on jätkuvalt külastuskeeld. 

Sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm andis ülevaate isikukaitsevahenditega varustatusest ning sotsiaal- ja terviseosakonna töö olulisematest tegevustest – koduteenuse klientide arv on kasvanud 20%. Jätkuvalt kogutakse infot toimetulekuraskustes perede kohta nii lasteaedadelt kui ka koolidelt. Tegutseb ka Toiduabi. 

 

 

Terviseamet hoiatab pettuse eest! 

Terviseamet hoiatab, et ameti nimel tehakse telefoni teel libapakkumisi, mille sisuks on tasuline sõeluuring. Terviseamet ei müü kunagi midagi telefoni teel ja soovitab vastavasisulised kõned jätta tähelepanuta. 

Terviseametini jõudis info murelikult inimeselt, kes sai kõne, milles esitleti end Terviseametina ja pakuti 37 € maksvat sõeluuringu testi, mis saadetakse soovijale koju. Tegemist on pettusega, millega terviseamet seotud ei ole. „Terviseamet ei tee kunagi telefoni teel ühtegi pakkumist ja seega tasub vastavasisulisi kõnesid ignoreerida," selgitab Terviseameti põhja regiooni nõunik Mihkel Näks. 

Närviline aeg on väga soodne petturitele, kes kasutavad ära inimeste muret nii enda kui ka oma lähedaste tervise pärast. Seega tasub praegu igasugustesse pakkumistesse suhtuda kriitiliselt. 

Ühtlasi tuletame meelde, et praegu ei ole olemas ühegi usaldusväärset kodust testi COVID-19 tuvastamiseks. Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus  terviseameti, Tartu Ülikooli kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Pärnu haigla ja Kuressaare haigla laborites. 

 
 

VALLAMAJANDUS

Vallamajandusosakond korraldab järgmisi hankeid: 

Ohtlike jäätmete käitlemine 2020-2022 

Elva vallas toimub ohtlike jäätmete kogumine Rõngu, Rannu, Puhja ja Elva jäätmejaamadest ning hange korraldati kolmeks järgnevaks aastaks. Sel nädalal toimub hankedokumentide menetlemine ja vallavalitsusele tehakse ettepanek eduka pakkujaga lepingu sõlmimiseks, millele järgneb vaidlustusaeg. Hankel osales pakkujana kaks ettevõtet. 

Elva valla haljasalade niitmine 2020. aastal 

Hange korraldati täiendavate alade niitmiseks, mida ei hoolda Elva Varahaldus. Pakkumuste esitamise tähtajaks, 15.04.2020 laekus kaheksa pakkumust. Sel nädalal tehakse vallavanemale ettepanek eduka pakkujaga lepingu sõlmimiseks. 

Pakkumusi ootavad veel järgmised hanked: 

Elva valla teede markeerimine (tähtaeg 21.04.2020) 

Konguta kooli ja lasteaia ruumide laiendus ja osaline rekonstrueerimine (tähtaeg 04.05.2020) 

Peedu tee - J. Kärneri - Lootuse tn ehitus (tähtaeg 11.05.2020) 

Elva valla kruusateede katendite uuendamine (tähtaeg 24.05.2020) 

Rohkem infot: https://www.elva.ee/hanked

 

Elva linna jäätmejaam on erandkorras avatud 18. ja 25. aprillil 

Elva vallavalitsus sulges riigis kehtestatud eriolukorra tõttu ning koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt Elva linna jäätmejaama ajavahemikul 30. märts kuni 30. aprill. Sel nädalal otsustas vallavalitsus avada Elva linna jäätmepunkti erandkorras, et tulla vastu elanike vajadustele ning vältida keskkonnakahju ohtu. 

Elva linna jäätmejaam on erandkorras avatud laupäeval, 18. aprillil kell 9–15 ja laupäeval 25. aprillil kell 9–15. 

Valla kõikide jäätmejaamade külastamisel tuleb rangelt järgida järgmisi reegleid: 

 • Külasta jäätmejaamu nii harva kui võimalik ja vaid suure vajaduse korral. 
 • Jäätmejaama võib külastada ainult haigussümptomiteta inimene. 
 • Mõtle jäätmejaama minek korralikult läbi. 
 • Hoia kõikide inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad. 
 • Kui tuled jäätmejaama, arvesta, et seal võib olla järjekord. 
 • Järjekorras olles ära välju autost! 
 • Jäätmepunkti võid siseneda ainult töötaja märguandel. 
 • Väravatest lastakse jäätmeid maha laadima vaid üks auto korraga. 
 • Jäätmete koorem tuleb toojal endal maha laadida. 

Elva vallas on tavapärastel aegadel avatud Rõngu, Puhja ja Rannu jäätmejaamad. Lisainfo: https://www.elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott

NB! Palume jäätmepunkte ja pakendikonteinereid ehitusjäätmetega mitte risustada! Ehitusjäätmeid saab ära anda Elva linna jäätmepunktis. 

Kolmapäeval, 15. aprillil toimus Keskkonnaministeeriumi ja Elva valla esindajate koosolek, kus osalesid vallavalitsusest Hegri Narusk ja Terje Raadom. Peamiselt arutleti kriisiolukorras toimuva jäätmekäitluse praeguse seisu üle ja võimalikest lahendustest Eestis. Räägiti ka jäätmejaamade toimimisest ja nende vajadusest tulevikus. Keskkonnaministeeriumi esindajad andsid lootust, et SA KIK avab sel aastal taotlusvooru, kus loodetakse saada rahastus Elva linna jäätmejaamale. Jaam hakkaks olema keskne koht, kuhu saaks tulevikus tuua valdava osa olmes tekkivaid jäätmeliike ning selleks oleks piisavalt mugavad lahendused. Jäätmejaam on planeeritud rajada Palu tee pikendusele Elva reoveepuhasti lähedusse. Keskkonnaministeeriumi esindajad kiitsid valla senist jäätmeveo korraldust ning tegid ettepaneku, et tulevikus peaks jäätmevedu hõlmama peale olmejäätmete, paberi ja kartongi ning pakendite ka toidujäätmete vedu, kui majapidamistel puudub kompostimisvõimalus. Eestis on olmejäätmetes jätkuvalt suur osa toidujäätmeid, mis rikuvad ka teiste jäätmeliikide edasise taaskasutuse. Elva valla korraldatud jäätmeveo hange lõpeb 2023. aastal ning siis arvestatakse kindlasti selle probleemi lahendamisega. 

VARIA

Elva vallavalitsus kuulutas aprilli teisel nädalal valla Facebookis välja valla lihavõtete fotokonkursi ning vallavalitsusele saadetud pilte oli võimalik kõigil hinnata Elva valla Facebookis. 

Fotodele oli võimalik hääli anda täna (20.04) kella 12ni ning rahvahääletuse tulemusel on selgunud fotokonkursi võitjad. 

I koha saavutas 182 häälega Ave Holtsmeieri saadetud foto. 
II koha saavutas 114 häälega Ave Küti saadetud foto. 
III koha saavutas 60 häälega Liivi Menningu saadetud foto. 

Palju-palju õnne võitjatele! 

Võitjatega võetakse otse ühendust. 

Vallavalitsus tänab kõiki, kes saatsid oma foto konkursile ning ka neid, kes olid fotokonkursi žürii ning andsid oma lemmikutele hääle. 

Elva valla lihavõtete fotokonkursile oli võimalik pilte saata 13. aprillini. Hääletamine toimus Elva valla Facebookis, kus oli kõigil võimalus anda oma lemmikutele hääl ajavahemikus 14. aprill kuni 20. aprill kell 12. 

Konkursile saatsid kümme inimest kokku 13 fotot. Fotokonkursi parimad saavad kingituseks Elva valla meened. 

Vaata kõiki konkursile saadetud fotosid: https://www.facebook.com/elvavald/posts/2494062567522410

 

I koha saavutas 182 häälega Ave Holtsmeieri saadetud foto.

 

II koha saavutas 114 häälega Ave Küti saadetud foto.

 

III koha saavutas 60 häälega Liivi Menningu saadetud foto.

Neljapäeval, 16. aprillil tähistas meeskond abivallavanem Heiki Hanseni sünnipäeva üheskoos Zoom-keskkonnas. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4