« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.02-16.02.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.02.–16.02.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 10. veebruaril kohtusid Mare Tamm ja Liis Lehiste Elva valla lastehoidude juhtidega. Lastehoidude juhtidele tutvustati uue koolieelse lasteasutuse seaduse eelnõud ning arutati lepingute jätkamise võimalusi ja tingimusi.  

Teisipäeval, 11. veebruaril kohtusid Elva valla raamatukogutöötajad ja raamatukogu nõukogu liikmed. Peamised teemad olid raamatukogude kujundamine info- ja turismiinfokeskuseks – arutelus osalesid ka kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ja turismijuht Hemminki Otstavel. Arutelu oli väga põnev ning idee on kasutada edaspidi rohkem ära meie tugevat raamatukoguvõrgustikku info edastamisel. Peale selle räägiti raamatukogude plaanidest eelseisval hooajal ning koostöökohtadest.   

 

Teisipäeval, 11. veebruaril kogunesid Tartumaa kultuuritöötajad traditsioonilisele kohtumisele Elva vallamajja. Sel korral oli fookuses koolitusprogrammi Loov Tartumaa tutvustamine ja Elva Elamusfestival. Abivallavanem Marika Saar tutvustas Elva Elamusfestivali kontseptsiooni ja korraldust ning kutsus kõiki valdu sel aastal Elamusfestivaliga ühinema.  

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 11. veebruaril osales Eva Kuslap Tartus toimunud Naiste Tugi- ja Teabekeskuse korraldatud ühisarutelul “Eakate naiste vastane vägivald”, kus osalesid Sotsiaalkindlustusameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Kiirabi ja kohalike omavalitsuste esindajad. Esimesel kohtumisel toimus ülevaade eakate vastasest vägivallast ja selle liikidest (vaimne, füüsiline ja majanduslik vägivald) ning sellest, kuidas praegu erinevad ametkonnad selle teemaga tegelevad. Lisaks kaardistamine, kuidas ja kelle poolt toimub eaka vägivalla märkamine ning millised on edasised teavitus- ning koostöösammud.  

Sotsiaalkindlustusameti korraldatud toimetulekutoetuse teemapäev toimus 12. veebruaril Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuses, kus osalesid Milvi Sepp, Sille Kask, Elo Kasetalu, Laura-Liis Õnneleid ja Ene Sõber. Teemapäeval rääkis Ulli Luide Sotsiaalministeeriumist  toimetulekutoetuse valust ja võlust, peatus pikemalt kohaliku omavalitsuse kaalutlusotsuste tegemise võimalustel, mille eesmärk on suurendada KOV otsustusõigust nende toetuse saajate osas, kes ei ole motiveeritud koostööks, ei tee ise pingutusi oma olukorra parandamiseks või kelle esmavajadused saaks katta muul viisil.  

Inna Tamm Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna järelevalve talitusest rääkis toimetulekutoetuse järelevalvega seonduvast. Hüvitiste osakonna äriteenuste talitusest Milvi Haitov andis ülevaate toimetulekutoetuse statistikast ja arengusuundadest ning puudutas põgusalt matusetoetusega seonduvat. Aika Kaukver tutvustas STAR-i arendustegevust abivajaduse hindamise ja juhtumikorralduse vaates.  

Teemapäeva lõpetas Eve Jürgenson Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusest, kes korraldas praktilise STAR-i koolituse, kust saime vajalikke nippe ja nõuandeid.  

Neljapäeval, 13. veebruaril kohtusid Milvi Sepp ja Alo Rebane Elva Puuetega Inimeste Ühingu liikmetega.  Milvi Sepp tegi ülevaate valla sotsiaal- ja terviseosakonna tegemistest ja sotsiaalteenuste võimaldamisest. Puudega inimesed väljendasid kohtumisel, et valla sotsiaaltranspordi hinnad on liiga kõrged. Samuti peeti ebaõiglaseks tasuta ühistransporti, kui puuetega inimesed, kes ei saa ühistransporti kasutada, peavad maksma vajaliku sotsiaaltranspordi eest. Milvi Sepp selgitas, et nendele inimestele, kelle sissetulekud on väiksed ja/või kes peavad kasutama palju sotsiaaltransporti (näiteks regulaarne raviprotseduuridel käimine Tartus), tehakse taotluse alusel valla poolt otsus hinda vähendada.  

Alo Rebane jagas infot kodukohandamise projekti osas, mille eesmärk on tagada inimesele iseseisev toimetulek oma kodus. Projekti esimese vooru 17 kodukohandust on tehtud, ka teise vooru kodudest on juba kümmekond kohandatud. Kokku on teises voorus võimalik kohandada vallas 38 kodu. Kolmanda vooru taotluste vastuvõtt lõppes 4. veebruaril, edasi järgneb kodude ülevaatamine ja kohandamise võimalikkuse hindamine koos eksperdiga.  

 

Neljapäeval osales Piret Hallast koolitusel “Kogemuslik õpe juhtidele: kolm coachingu liiki”. 

International Supervision and Coaching Institute superviisor ja coach Kaupo Saue tutvustas erinevaid coachingu meetodeid. Oluline, mida rõhutati oli see, et probleemi asemel tuleb sõnastada eesmärk, kuhu on vaja jõuda ning leida tugevused, mida rakendada eesmärgi saavutamiseks. Coaching ei anna lahendusi, hea coach esitab küsimusi ning nende abil suunab mõtlema ning lahendusi leidma.  

Coachiva vestluse üheks võimaluseks on rakendada GROW mudelit:  

G- Goal Eesmärgistamised. Kuidas sõnastaksid oma eesmärgi? Missugust olukorda sooviksid saavutada? 

R- Reality Reaalsus ja ressursid. Nimeta kolm peamist tunnust, mis iseloomustavad praegust olukorda? Mis on sinu kolm sisemist tugevust, mis toetavad eesmärgi saavutamist? 

O- Optons Võimalused. Missuguseid tegutsemisvõimalusi sa näed? Missuguste oskuste parem valdamine aitaks sul tegutseda? 

W- What-When-Whom-Will Tegevuskava. Millega peaksid alustama? Kuidas kavatsed seda teha? Millist toetust ja kellelt vajad? 

ARENDUSVALDKOND

 

Kolmapäeval osalesid Toomas Järveoja ja Mikk Järv MKM internetivõrgu arendamise koosolekul Otepääl. 

Lõuna-Eesti Omavalitsuste liidud ja arenduskeskused on sõlminud koostöölepingu, mille eesmärk on viia ellu Lõuna-Eesti piirkonda hõlmavaid ühiseid koostöö- ja arendusprojekte. Üks oluline tegevus on hajaasustusega turutõrkepiirkondades ülikiire interneti kättesaadavuse parandamine. Lõuna-Eesti omavalitsute esindajad kogunesid Otepääle, kus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitles kiire internetivõrgu arendamist 2021.–2027. aastal ja leppisid kokku alljärgnevates ettepanekutes, kuidas saaks Lõuna-Eesti piirkondades internetivõrk edukalt välja arendatud. 

Omavalitsuste esindajad teevad ettepaneku, et Lõuna-Eestis piirkonna konkurentsivõime säilitamiseks on 2025. aastaks kõigile üksikmajapidamistele tagatud soovi korral kiire internetivõrguga liitumine. Selleks tehakse ettepanek, et Eesti hangete  korraldamist alustatakse Lõuna-Eestist. Maakondlike hangete ettevalmistamisse kaasatakse maakonna omavalitsused juurdepääsuvõrkude rajamise piirkondade väljaselgitamiseks. Juhul, kui Lõuna-Eesti maapiirkondades jääb kiire internetivõrguga ühendamata üksikult asuvaid majapidamisi või tegutsevaid ettevõtteid, kuhu juurdepääsuvõrkude ehitus on väga kulukas, lahendada sooviavaldused hajaasustuse programmiga. 

Neljapäeval ja reedel, 13.- 14. veebruaril osales Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse väljasõidul Valgamaal. 

13.–14. veebruaril toimus Tartumaa Arendusseltsi (TAS) juhatuse väljasõit Valgamaale. Tutvustati ja anti ülevaade TASi käimasolevatest ja uutest koostööprojektidest (NG kollased aknad, Emajõe võrgustik). Kuna Euroopa Liidu rahastusperiood on lõppemas ja tulemas uus, siis arutati uut programmperioodi ja võimalikke LEADER-programmi muudatusi, mida tuleb TAS-i strateegia loomise juures arvestada. Tutvustati jaanuari lõpus esitatud taotluste kokkuvõtet, mida hakkab märtsis komisjon hindama. 

Neljapäeval osalesid Maarika Uprus ja Jaanika Saar Tartu Linnavalitsuses toimunud koostatava ratta- ja jalgteede võrgustiku arutelul.  

Arutelule oli kutsutud ümberkaudsete valdade planeerimisspetsialistid, et arutada ratta- ja jalgteede planeerimist. Kohtumise eesmärk oli vaadelda ja arutada teedevõrgustiku planeerimist laiemalt, kui vaid Tartu linna territooriumil. Oluline rõhk arutelul oli tugivõrgu liitmine valdade kergliiklusteede võrgustikuga.   

Reedel, 14. veebruaril osalesid Maarika Uprus ja Jaanika Saar Järve tn 9 detailplaneeringu teemalisel koosolekul. Koosolekul arutati koos Järve tn 9 omaniku ja Järve 5a omanikega detailplaneeringus võimaliku teeservituudi seadmise vajaduse märkimist Järve 5a kinnistu kasuks. Järve 9 omanik andis põhimõttelise nõusoleku Järve 5a kinnistu omanikule juurdepääsuks läbi arendatava Järve 9 kinnistu.  

KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 11. veebruaril toimus osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek. 

Sel korral räägiti üle kirjade registreerimine ja selle võimalused dokumendihaldussüsteemis Amphora. Samuti arutati meeskonna rahuloluküsitluse koostamist ja korraldamist. Järgmine osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek toimub märtsi alguses. 

VALLAMAJANDUS

Neljapäeval, 13. veebruaril osalesid Hegri Narusk ja Terje Korss koostöös vallavalitsuse juriidilise-sotsiaal- ja finantsosakonnaga koolitusel, kus räägiti erisoodustusest, ametisõidukitest jm. Elva Vallavalitsuse ametiautodel kasutatakse GPS-põhist sõidupäeviku teenust FleetComplete. 

Reedel, 14. veebruaril osalesid Heiki Hansen, Hegri Narusk, Allan Allik ja Kullo Laos Elva linna tänavavalgustuse rahastustaotluse arutelul, kus täpsustati KIK-i esitatud rahastustaotluse ajakava. Projektiga on kavas uuendada Elva linnas olevat tänavavalgustuse taristut ca 1/3 ulatuses. Projekti maksumus on ca 600 000 eurot. 

KOGUKOND

Teisipäeval, 11. veebruaril toimus Ulila rahvakoosolek, kus osalesid abivallavanem Heiki Hansen, abivallavanem Mikk Järv, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar ja Puhja piirkonna koordinaator Ede Möldre.  

Abivallavanem Heiki Hansen selgitas koosolekul Ulila kergtee ehitusega seonduvat, ehitus algab 2023. aastal. 

Koosolekul tutvustati Ulila keskuse hoone kahekordse osa rekonstrueerimisprojekti. Vallaarhitekt Jaanika Saar juhtis tähelepanu muudatustele, mis on projektis tehtud ning millised ruumid asuvad hoones tulevikus (raamatukogu, noortetuba, jõusaal, seminarisaal). 

Pikem arutelu oli seoses Ulila keskuse kolmekordse hoone tulevikuga, muu hulgas pakuti ideedena välja loomemajanduskeskuse loomine või võimalus MTÜ Sooveere tegevusi laiendada kolmekordsesse hoonesse. Vallavalitsuse esindajad tõid välja, et valla tegevusteks ei ole kolmekordset hoonet vaja ning kaaluda võiks lammutamist.  

Kohapeal tõstatusid küsimused seoses bussipeatustega, mille ehitus on pooleli. Samuti küsiti bussipeatuste heakorra kohta. Samuti vajab kaasava eelarve idee realiseerimise raames lahendamist sadamaala parkimiskorraldus. 

Lisainfo: 
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086 

Kolmapäeval, 12. veebruaril osalesid Heiki Hansen ja Kertu Vuks Palupera piirkonnakogu koosolekul. 

Piirkonnakogu arutas maade vahetamise võimalusi seoses kergliiklustee alla jäävate eramaadega. Pakuti välja kaks võimalust, millest piirkonnakogu esindaja ja maaomanik lähipäevil valiku pidid tegema. Arutati ka mõisapargi heakorra küsimusi – vallavalitsus lubas pargi üle vaadata ja tagada selle elementaarse heakorra.  

VARIA

Neljapäeval, 13. veebruaril külastas Maano Koemets Viimsi valda. 

Kohtumisel Viimsi vallajuhiga olid aruteluteemad järgmised: kohaliku omavalitsuse juhtimine, volikogu ja valitsuse töö eripärad, sise- ja väliskommunikatsioon, sisekontrollisüsteem ja muud teemad.  

Viimsi vallas tehtud ringkäigul oli hea võimalus tutvuda värskelt avatud (2019. aasta detsembris) Viimsi Raamatukogu ja Noortekeskuse uute ruumidega kohalikus kaubanduskeskuses. Raamatukogu avamine kaubanduskeskuses või oma maja ehitamine oli pikalt vallas kaalumisel ja valik langes kaubanduskeskuses ruumide rentimisele. Raamatukogu juhataja Tiiu Valmi sõnul on Viimsi inimesed valikuga rahul, ruumid on suured, tänapäevaselt sisustatud ja pakuvad peale raamatute laenutamise mitmeid muid ajaveetmise võimalusi. Lasteraamatukogu asub eraldi osas ja on väga lapsesõbralikult sisustatud. Kahe kuuga on lisandunud 900 uut lugejat, tänu heale asukohale ja kindlasti ka kliendisõbralikule lahtiolekuajale. 

Laenutus- ja lugemissaal 

Lugejaboksid  

Laste laenutus- ja lugemissaal 

 

Neljapäeval osalesid Toomas Järveoja, Mikk Järv ja Triinu Paas Puhja katlamaja avamisel. 

Puhja soojamajanduse arengukava muutmisega 2018. aasta alguses sai soojusettevõte SW Energia OÜ alustada projekteerimisega ja rahastustaotluse esitamisega SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK). 

Puhja katlamaja ja soojustrasside ehitusmaksumus oli ligi 1,3 miljonit eurot. KIK toetas Puhja uue katlamaja ja soojustrasside ehitust 671 950 euroga, ülejäänud osa panustas SW Energia.  

SW Energia alustas 2019. aasta juulis Puhja aleviku kaugküttetorustiku ajakohastamist. Mahukate rekonstrueerimistööde raames vahetati välja ligi 1,6 km ulatuses vananenud torustikku. Ehitustööde tulemusena paranes Puhja aleviku kaugküttevõrgus varustuskindlus ning vähenesid trassi soojakaod 

Projekti tulemusena on Puhja alevisse ehitatud täiesti uus täisautomaatne katlamaja, kuhu on paigaldatud katlaseadmed 1 MW ja 0,5 MW (hakkpuit, hakkepuit/turvas) ning reservkatel koos lisaseadmete ja automaatikaga.  

Vallavanem Toomas Järveoja.

Pildil Puhja aleviku vana trassi seisukord

Pildil uued trassid, mis paigaldati.

 

Reedel, 14. veebruaril osales Maano Koemets Powerpoint esitluste loomise koolitusel Tartus. 

Koolitusel käidi läbi kõik MS Office PowerPoint programmiga seonduvad tehnilised võimalused. Koolitusel osalenud said värskendada teadmisi ja selle kinnituseks koolituse läbimist tõendava tunnistuse. 

 

Teisipäeval, 11. veebruaril osales Marika Saar Tartu Maratoni korraldusmeeskonna kutsel Eesti Rahva Muuseumis näituse Tartu Maraton 60 avamisel.  

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev, 25. mai 2020 Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 Kertu Vuks Tartumaa
Esmaspäev, 18. mai 2020 Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  Kell 9 Liis Lehiste ja Triinu Põlgast koosolekul Piksel OÜ esindajate ja huvikoolide
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4