« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 09.-15.05.2022

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  JUHTIMINE  

 

Vabad ametikohad Elva Vallavalitsuses 


Elva Vallavalitsus otsib inimesi järgmistele ametikohtadele:

 • hoolduskoordinaator, kandideerimise tähtaeg 26.05.2022 
 • Rõngu Keskkooli direktor, kandideerimise tähtaeg 27.05.2022 
 • Aakre Rahvamaja juhataja, kandideerimise tähtaeg 29.05.2022 

Töökuulutused ja täpsem info on leitav: www.elva.ee/toopakkumised
 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


Noortekonverents #Kriis pakkus noortele teadmisi kiusamisest ja selle tagajärgedest  
 

Elva valla noortevolikogu korraldas 12. mail Rõngu Rahvamajas noortekonverentsi #Kriis, kus osales kokku 89 noort. Esinema oli kutsutud viis väga erinevat ning mitmekülgset inimest:

 • Rõngu keskkooli 9. klassi õpilane ning Euroopa meister jõutõstmises Marelin Jüriado
  Marelin rääkis oma kogemusloo kiusamisest - kuhu see teda viis ning kus on ta praegu. Marelini kiusati 6.–7. klassis väga ning see on jätnud talle hinge väga sügava mälestuse. Kiusamise tõttu tulid Marelini ellu suitsetamine, enesetapumõtted jm. Need on kahjuks ka ühed põhilisemad kiusamise tagajärjed tänapäeva noorte seas. 
   
 • Milos reklaam tegevjuht Brit Mesipuu
  Milos reklaamitööd tegevjuht Brit koolitas noori küberturvalisuse teemal. Noored said teada, kuidas enda digijälge puhtana hoida ning kuidas enda kohta internetist teavet leida. Samuti said noored tutvuda seadustega ja enda õigustega.
   
 • Naiste Tugi- ja Teabekeskuse (NTTK) koolitusspetsialist Hiie Taal
  NTTK koolitusspetsialist Hiie tegi ülevaate stereotüüpidest, seksismist, seksuaalsest ahistamisest ja vägivallast küberruumis. Hiie esinemise ajal tuli välja tõsiasi, et kõikides koolides leidub õpetajaid, kes lähenevad stereotüüpselt ning Hiie sõnul on see tõsine probleem. Ka noored nõustusid sellega, et ükski õpetaja või kooli (tugi)personal ei tohiks õpilase kiusamisega seotud teemadele vastata lausega „Ära tee kiusajatest välja. Ole nendest üle" või muud sellist. NTTK koolitusspetsialisti sõnul on kõigil õigus vägivallavabale elule - olgu selleks kas vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald. NTTK ettekande slaidikava on leitav ka noortekonverentsi koduleheküljelt.
   
 • Spordientusiast, kirjanik ja sisulooja Liis Velsker
  Liis tegi noortele ettekande noortele teemal „Tee iseendani“. Liis jagas avameelselt oma kogemuslugu, kuidas teda kiusati ning kuidas ta lõplikult depressiooni seljatas. Liis andis ülevaate ka enda praegusest töökohast Tabasalu Gümnaasiumi õpilasnõustajana. Samuti said noored võimaluse küsida Liisilt otse küsimusi, nagu ka kõikidelt teistelt esinejatelt.
   
 • Elva Gümnaasiumi psühholoog Martin Kimmel 
  Päeva viimane esineja oli Elva gümnaasiumi psühholoog Martin Kimmel, kes tegi ettekande teemal „Kiusamise tagajärjed“. Martin rääkis tagajärgedest, milleni kiusamine võib kiusatavat viia, näiteks depressioon, suitsiidsed mõtted, endasse tõmbumine. Kõige olulisem mõte, millega Martin oma ettekande lõpetas oli: „Kiusamine ei ole okei!“. See oli läbiv mõte ka kõigi teiste esinejate ettekannetes. 

Kõikidele noorte poolt esitatud küsimustele, mis ei saanud vastust konverentsil kohapeal, jagab Elva valla noortevolikogu vastuseid peagi noortekonverentsi koduleheküljel noortekonverents.elva.ee

Elva valla noortevolikogu tänab kõiki noori, esinejaid ning toetajaid tänu kellele sai Elva valla noortekonverents #Kriis võimalikuks ja seda väga vingel kujul. Eelkõige avaldab noortevolikogu tänu päevajuhile Mari-Liis Vanaisakule, Sirle Lüüsile ning Liis Lehistele. Aitäh ka Kraine kohvik-pagarile, kes osalejaid lõunasöögiga kostitas. 

Elva valla noortekonverentsi #Kriis tegevuste elluviimist toetab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet ning Eesti Interneti SA. 

 

11. mail toimus Elva Kultuurikeskuses kultuurikomisjoni koosolek

Päevakorras oli SA Elva Kultuur ja Sport tegevusplaanide tutvustamine, Elva valla loomeettevõtjate hetkeolukord ning tulevik, Elva valla noortevolikogu tegevussuunad, koostöö ning nende kaasamine  kultuurikomisjoni töösse.

Elva vallavalitsuse esindajana osales koosolekul arendusspetsialist Sirli Pippar, kes andis ülevaate loomeettevõtjatest Elva vallas.  

 

10. mail toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu kultuuri- ja spordivaldkonna koosolek

Kultuuriministeeriumis toimunud töörühma koosolekul osalesid Margus Ivask ja Liis Lehiste. Päevakorras olid eelarvestrateegia 2023-2026 ning ettepanekud valdkonna 2023. aasta riigieelarve läbirääkimisteks.

 

10. mail toimus TERA Peedu koolis haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek 

Päevakorras olid TERA Peedu kooli arendusplaanid, lasteaiakohtade vajaduse ülevaade Elva vallas (Ulila küsitluse tutvustus ja Käärdi lasteaia arendusplaanid) ning Elva valla malevate korraldamise hetkeseis. Arutleti ka Ukraina laste haridusse kaasamise murekohti ning võimalikke lahendusi ettevalmistavateks tegevusteks, et uuel õppeaastal oleks nende sisse elamine võimalikult sujuv. 

Järgmine haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek toimub 31. mail kell 18 ning kohtumise fookuses on kaasav haridus.

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

09.-10. mail osales Kertu Vuks innovatsiooniprogrammi "Kohalikud omavalitsused rohepöördes" seminaripäevadel

Seminari raames viidi läbi arutelud teadlaste, kohalike omavalitsuste esindajate ning ministeeriumite esindajatega. Kohtumiste eesmärgiks oli saada tagasisidet seni kogutud info ja väljapakutud tööriistades osas rohepöörde rakendamiseks kohalikes omavalitsustes. Arutleti, kuidas ikkagi kohalikke omavalitsusi rohepöörde tegevuste elluviimisel abistada, milline roll on selles riigil ja milliseid lahendusi näevad teadlased.

Täpsem ülevaade innovatsiooniprogrammi kohta on leitav siit.   

 

12. mail toimus Elva Spordihoones majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek

Koosolekul käsitleti Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loale arvamuse andmist - mittenõustuv eelnõu suunati volikokku. Komisjon nõustus hoonestusõiguse andmisega AS Emajõe Veevärgile kahe puurkaevu rajamiseks Nooruse pargi kinnistule. Toimus ka arutelu järvede hetkeseisundi üle ning abivallavanem Kristjan Vilu andis ülevaate Verevi ja Kentsi järvede töödest ja plaanidest.

 


Vahva kaader: Puhja Lasteaed Pääsusilma Õnnelille rühma lapsed käisid koostöös RMK-ga istutamas 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 

 


Reedel, 13. mail toimus Rõngu Rahvamajas Elva valla kogukondade kriisiõppepäev

Päeva esimeses pooles toimusid loengud ning teises pooles erinevad töötoad. Päästeameti esindaja Arvi Uustalu andis ülevaate elanikkonnakaitse ja kriisi mõistetest, võimalikest kriisiohtudest Eestis, riski- ning kriisikommunikatsiooni olemusest ja kriisivarudest. Piret Valge Naiskodukaitsest tutvustas "Ole valmis!" mobiilirakendust, kust on võimalik leida juhiseid, kuidas erinevates ootamatutes olukordades käituda. Ulvar Kuningas Punasest Ristist rääkis organisatsiooni tegevustest ning kogukondade koolitamisvõimalustest. Politsei- ja Piirivalve ameti esindaja Lauri Tamm näitas erinevaid võimalusi, kuidas info tõesust kontrollida ning kutsus kaasa mõtlema info usaldamise teemadel. Viimasena tutvustasid Karmen Paavel ja Eliise-Berta Tarto Elva Vallavalitsuse kriisikomisjoni tööd, kriisikommunikatsioonialaseid tegevusi ning valla plaane elanikkonnakaitse teemadel. 

Töötubades tutvuti koduste varudega (toit, esmaabitarbed, tehnilised vahendid), otsiti juhiseid erinevate situatsioonide lahendamiseks, pakuti välja ideid kriisikommunikatsiooni parandamiseks ning uuriti kriitiliselt erinevaid pressiteateid. Lisaks eelnimetatud inimestele toetasid kriisiõppepäeva toimumist veel ka Taavi Siilbek Päästeametist ja Inge Leitu Naiskodukaitsest.  

 

Neljapäeval, 12. mail osales Eliise-Berta Tarto seminaril “Kaasamise digilahendused” 

E-riigi Akadeemia poolt ellu kutsutud seminaril tutvustas Robert Bjarnason, Citizen Foundation Iceland juht veebiplatovormi "Your Priorities" ning jagas oma kogemusi selle platvormi edulugudest kodanike ja valitsuse vahelise koostöö loomises. 

Antud platvorm on kasutusele võetud juba mitmetes erinevates riikides näiteks kaasavaks eelarveks, ja erinevateks ideekorjeteks. Ka kunagine Rahvakogu kasutas just nende loodud platvormi. Eestis on seda platvormi veel pilotiseeritud näiteks ka ideekorjeks õhukvaliteedi probleemide lahendamisel Tallinnas ja mujal Euroopas.  

Platvormi eesmärk on mugavdada ja struktureerida ideede presenteerimist ja diskussioone, et tekiks võimalikult kompaktne ülevaade erinevate arvamuste osakaaludest. Samuti on platvormil Google tarkvaral põhinev nö "mürgisuse detektor", mis tuvastab ja elimineerib võimalikud nn trollimised, isiklikud ründamised jms. 

Robert Bjarnason rõhutas, et olulisel kohal on siiski ka näost näkku kohtumised ja vestlused kohalike elanikega, et teada saada, millised on nende vajadused ja soovid. 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Kolmapäeval, 11. mail toimus Elva Vallavalitsuse saalis arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osales koosolekul Kertu Vuks. Koosoleku päevakorras olid 3 volikogu eelnõud - MTÜ Tartu Maraton, OÜ Peetri Matsi ja Vallasant OÜ kinnistute omandamine; Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu avaliku arutelu kokkuvõte ja komisjoni arvamuse kujundamine; Elvas, Tartu mnt 10 pargi kaasajastamine  ja selle integreerimine Elva Gümnaasiumi ning linnastaadioni ruumi.

Komisjon kiitis kinnistute omandamise eelnõud heaks ning suunas volikokku. Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu lahendust volikogu komisjon ei toetanud. Komisjon tegi ettepaneku alustada Tartu mnt 10 asuva Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ning terroriohvrite matmispaiga ümbermatmiseks ja monumendi teisaldamiseks. Vallavalitsus on alustanud selleks ettevalmistavate tegevustega.  

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Neljapäeval, 12. mail toimus Elva Vallavalitsuse saalis sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osales koosolekul Kertu Vuks. Päevakorras oli üks arutelupunkt: Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneering. Kertu Vuks andis ülevaate Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu protsessist ja 4. mail toimunud avaliku arutelu tulemustest, kus osapoolte vahel kompromissi ei leitud. Sotsiaal- ja tervisekomisjoni päevakorda tuli antud teema Hellenurme külaseltsi pöördumisest tingituna.

Komisjon leidis arutelu tulemusena, et planeeringu edasises etapis tuleks hinnata sotsiaalseid mõjusid.  

 

Kolmapäeval, 11. mail toimus sotsiaal- ja terviseosakonna ametnike supervisioon

Supervisiooni viis Elva Kultuurikeskuses läbi Kaupo Saue. Koos arutati ja tunti huvi, kuidas meil päriselt läheb, mis märgid näitavad, et läheb hästi; missugust oskust või omadust on oluline arendada, et oma töös paremini läheks. Järgmine osakonna supervisioon on plaanis läbi viia sügisel. 

 

  VARIA  


Elva võõrustab 2022. aasta keegli maailmameistrivõistlusi!

Perioodil 15.-28. mai 2022  toimuvad Elva spordihoones Sportkeegli Maailmameistrivõistlused. Kahe nädala jooksul võtavad U18, U23 ja individuaalala võistlustel mõõtu kokku ligi 330 sportlast 16 erinevast riigist.

Eile, 15. mail  toimus maailmameistrivõistluste pidulik avatseremoonia, kus võtsid sõna Elva vallavanem Priit Värv,  Eesti Veeremängude Liidu sportkeegli sektsiooni president Kaido Kirs, Elva spordijuht Madis Šumanov ning Maailma Keegliliidu asepresident Jiří Jančálek. Tantsulise etteaste tegi RN Stuudio showtantsugrupp Showstar.

Eestit esindavad põhivõistlusel Markko Abel, Urmas Lembla, Marian Saar ja Heret Ots. Elvasse on võistlema sõitnud sportlased veel ka Austriast, Horvaatiast, Tšehhist, Taanist, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Ungarist, Itaaliast, Poolast, Rumeeniast, Serbiast, Slovakkiast, Sloveeniast, Rootsist ja Põhja-Makedooniast.

Võistlusi kantakse üle Postimehe veebis ning kõik huvilised on oodatud võistlusi vaatama ka Elva Spordihoonesse kohapeale.

Rohkem infot ja ajakava on leitav siit.  

Avatseremoonia galerii ˃
Fotode autor: Marko Hõrak 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 18. september 2023   Kogu päev Ene Joosing,
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 11. september 2023  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 4. september 2023   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 28. august 2023  Kogu päev Imbi Rõivassepp finantsjuhtide
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 21. august 2023  Kogu päev Karmen Paavel Tervist edendavate
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4