« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 08.-14.05.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Teisipäeval, 9. mail toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit andis ülevaate osakonna tegemistest ja tulevikuplaanidest. Arutati Elva linna lasteaedade ühendamise eelnõud, millesse komisjon tegi täpsustavaid ettepanekuid. Vallavalitsus täiendab eelnõud vastavalt saadud soovitustele. Komisjon oli eelnõu volikogusse saatmise poolt.

Arutelul oli veel ka Elva Lasteaed Õnneseene põhimääruse muutmine, mis on tingitud Järve Lasteaia rühmade liitumisest Õnneseenega ja sellest tuleneva tegevuskoha lisandumisega. Komisjon kiitis eelnõu heaks. 

 

Neljapäeval, 11. mail toimus Sakus finantsjuhtide korraldustiimi laiendatud koosolek

Koosolekule olid kaasatud ka omavalitsuste sotsiaalvaldkonna aktiivsemad tegijad, sest fookuses olid sotsiaalvaldkonna kulud – toetused ja teenused. Arutati, kuidas neid klassifitseerida ning kuidas raamatupidamises kajastada, et sellest saaksid kasu kõik, nii Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium kui ka kohalikud omavalitsused – et kogu aruandlus oleks lihtsasti kättesaadav. 

Teiseks teemaks oli kavandatav hooldusreform ja sellega kaasnevad kulud, nende kajastamine ja  tekkida võivad probleemid. 

 

Neljapäeval, 11. mail toimus sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek

Komisjon kogunes Tartumaa Tervisekeskuses, kus tutvuti Elva haigla ja tervisekeskuse tegevuste ja võimalustega.

Volikogu päevakorrast oli arutlusel “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas” muutmise eelnõu, mis on tingitud hooldereformi rakendamisest alates 1. juulist. Komisjon toetas eelnõu saatmist volikogusse.

 

Elva vallavalitsuse 09.05.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada Rallikrossi Arenduse OÜ-l korraldada 20. mail 2023 kell 7–20 Kulbilohu krossirajal, Vellavere külas, Reino kinnistul avalik üritus „Eesti Meistrivõistlused Rallikrossis I. Etapp“. Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Mati Kask.

Lubada Rõngu Rahvamajal korraldada 13. mail 2023 kell 7–00 avalik üritus „Rõngu kogukonnapäev“. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Mari-Liis Vanaisak.

Võtta vastu kinkena Elva vallas, Tännassilma külas asuv katastriüksus Kaevu tee L1 (17101:001:1993, 843 m², transpordimaa).

Seada Elva vallas, Raigaste külas asuvale Puidako kinnisasjale (69402:004:0250) Elva valla kasuks sundvaldus eratee (Tiksi – Koruste tee) avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.

Määrata Piigandi külas, Liplapi kinnisasja (69401:003:0086) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Piigandi küla, Liplapi, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Piigandi küla, Väike-Liplapi, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Piigandi küla, Liplapi, sihtotstarve maatulundusmaa.

Seada sundvaldus tähtajatult AS Emajõe Veevärk kasuks Elva vallas, Elva linnas asuvale kinnisasjale Peedu tee T3 (17009:002:0049) ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni süsteemide tehnorajatistele.

Seada isiklik kasutusõigus sideehitistele Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjadele: Elva vald, Ulila alevik, Kesk tänav L1 (17101:001:1190); Elva vald, Ulila alevik, Kesk tänav L2 (17101:001:1287); Elva vald, Ulila alevik, Kesk tänav (60502:003:0004); Elva vald, Ulila alevik, Pargi tänav (17101:001:1192); Elva vald, Ulila alevik, Suveaia tee (60502:003:0025).

Määrata Elva vallas Puhja alevikus asuvate olevate ehitiste: elamu (ehitusregistri kood 121271835, kasutamise otstarve - 11101 üksikelamu), kõrvalhoone (ehitusregistri kood 121365274, kasutamise otstarve - 12744 elamu, kooli vms abihoone), garaaž-suvila (ehitusregistri kood 121365276, kasutamise otstarve - 12744 elamu, kooli vms abihoone), teenindamiseks vajaliku maa suuruseks ca 2020m² vastavalt teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepanekul toodud piiridele.

Kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Puurkaevu rajamine aadressil Soosaare“ aruanne.

Korraldada projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine ning esitada kooskõlastamiseks Keskkonnaametile ning arvamuse avaldamiseks Järve kinnistu piirinaabritele. Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Vellavere külas, Järve kinnistul ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks.

Lõpetada taotleja soovil projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus Elva linnas, Tartu mnt 21a krundil ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks.

Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Elva linnas Tööstuse 17 krundil ehitusloakohustusliku hoone (laohoone) ehitusprojekti koostamiseks.

Määrata Sihtasutuse Elva Laste- ja Perekeskus likvideerijaks Tiina Trees.

Kinnitada riigihanke „Puhja lasteaiale moodullasteaia projekteerimine ja ehitus“ alusdokumendid.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


9.-12. mail osalesid abivallavanem Kertu Vuks ja vallaarhitekt Jaanika Saar Horizon drOp projektikohtumisel Itaalias

Projekti eesmärk on sotsiaalse innovatsiooni abil hea elukeskkonna loomine ning hoonete renoveerimine lähtudes vananeva elanikkonna vajadustest.  

DrOp projekt seob elamukvartalite renoveerimise ja nende ligipääsetavuse parandamise uuenduslike digitaalsete lahenduste, sotsiaalse innovatsiooni ja kohaliku majandusarenguga. Projekti põhieesmärk on tervikliku renoveerimismetoodika väljatöötamine, mille eesmärk on linnaliste asumite ümberkujundamine kaasavateks nutikateks linnaosadeks.

Projekt toetab uuendusi, mis parandavad linnaruumi, selle ligipääsetavust ja elukvaliteeti kõigi elanike jaoks ning tagavad linnaosade arengu terviklikkuse füüsilises, sotsiaalses ja digitaalses valdkonnas. Projekt toetab ka kultuuri- ja loomemajanduse kasvupotentsiaali kasutamist ning sotsiaalse naabruskonna uuendamise protsesse tugevdades sellega piirkonna elanike ühtekuuluvust.

Elva vald on üheks projektipartneriks, kus piloottegevusi hakatakse ellu viima. Itaalias, Materas toimunud kohtumisel tutvustas Hispaania linn Ermua oma kogemust projektialal andmete kogumisest ja analüüsimisest - nende samade andmete kogumine algab lähiajal ka Elvas ja Materas. Lisaks Elvale on projektipartnerid Eestist veel ka Eesti Korteriühistute Liit ning Balti Uuringute Instituut. 

Seminari raames toimusid ka mitmed töötoad. Kertu Vuks viis läbi töötoa, mis tutvustas Eesti ja Elva valla digitaliseerimiskogemust ja kaasamise praktilisi lahendusi. Veel arutati töötoa raames avaandmete kasutamise teemal.

Järgmine projektimeeskonna kohtumine toimub oktoobrikuus Elvas. Projekti kohta saad rohkem lugeda ka siit →

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


8. ja 9. mail toimus koolitus “Tõenduspõhine ennetus: kuidas hoida ära sõltuvusainete tarvitamisest tekkivat kahju?“ 

Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud koolitusel osalesid ennetustööspetsialist Karmen Paavel, lastekaitsespetsialist Kerli Liivar ning Tiina Trees ja Katti Kask Elva Laste- ja Perekeskusest.

Tegu on viiepäevalise koolitusega, mille eesmärk on anda otsuste tegijatele ja valdkonnas tegutsejatele vajalikud teadmised ja vahendid tulemusliku ennetustegevuse planeerimiseks ja teostamiseks. Kuigi koolitus on üles ehitatud eelkõige sõltuvusainete kasutamise ennetamiseks, tegeletakse päevade jooksul teemadega palju laiemalt. Näiteks räägitakse ka vaimse tervis probleemidest ja riskikäitumisest.

Koolitus põhineb rahvusvahelise ennetuse õppekava (Universal Prevention Curriculum) Euroopa versioonil (EUPC).

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Esmaspäeval, 8. mail külastasid Elva Vallavalitsust Kose Vallavalitsuse esindajad

Kohtumisel osalesid abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen ning sihtasutuse Elva Teenused juhataja Krista Loog.

Krista Loog tutvustas Elva Teenuste toimimispõhimõtteid ning vahetati kogemusi lasteaedade ja koolide toitlustamise ning hoonete haldamise ja hooldamise osas. Kose vald tundis huvi, kuidas jõuti Elva Teenuste toimimismudelini, sest ka neil on plaan seesugune mudel tulevikus kasutusele võtta.    

 

Esmaspäeval, 8. mail toimus kohumine MTÜ Elva Elama ja Elva Gümnaasiumi esindajatega

Kohtumisel osalesid abivallavanem Kertu Vuks ja vallaarhitekt Jaanika Saar, et arutada edasisi tegevusi Postipoiste maja kontseptsiooniga ning kuulata, millised ettepanekud ja vajadused on sellega seoses Elva Gümnaasiumil.

Koos leiti, et hoones võiks tulevikus olla ajalootuba või muuseum, miks mitte koos muuseumikohvikuga. Oleks tore kui tekiks kasutusvõimalus ka koolile, näiteks õuesõppe võimalused ja kõlakoda. Välja käidi ka idee teha ideekonkurss koolilaste seas, et saada teada, milliseid funktsioone näeksid hoonel noored.  

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Esmaspäeval, 8. mail toimus Elva valla alusharidusjuhtide kohtumine

Regulaarsel lasteaedade juhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit ning haridusspetsialist Auli Mäesalu.

Kohtumisel saadi tuttavaks uue haridus- ja kultuuriosakonna juhatajaga ning jagati viimase kalendrikuu rõõme. Lisaks arutleti Elva valla hariduse kvaliteedikokkuleppe uuendamise teemadel ning osakond jagas jooksvat informatsiooni. Olulisel kohal oli lasteasutuste suveperioodi töö korraldamine ning rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks.

Kohtumised jätkuvad taas sügisel. 

 


Teisipäeval, 9. mail toimus Elva valla koolijuhtide kohtumine

Elva valla koolijuhtide kohtumine leidis sel korral aset Elva Huviala- ja Koolituskeskuses, kus direktor andis ülevaate ka asutuse ajaloost ning hetkel pakutavast. Kohtumisel osalesid lisaks koolijuhtidele ka abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit, haridusspetsialist Auli Mäesalu ning noorsootööspetsialist Sirle Lüüs.

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs andis ülevaate hetkel käimasolevast noosootöö kvaliteedihindamisest ning tutvustas peagi toimuvat noortevolikogu poolt korraldatavat konverentsi #muutus. Elva Gümnaasiumi õppejuht Piret Jaani tutvustas formaal- ja mitteformaalõppe projekti, milles Elva Muusikakooliga koos osaleti. Haridusspetsialist Auli Mäesalu jagas veel ka olulisi haridusvaldkonna teateid.

Tegemist oli õppeaasta viimase kohtumisega ning regulaarsed kokkusaamised jätkuvad taas sügisel. 

 

Neljapäeval, 11. mail toimus projekti "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli  loomine ja piloteerimine" teine töötuba

HOP projekti töötoas Tartumaa Omavalitsuste Liidu majas osalesid Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit, haridusspetsialist Auli Mäesalu, ennetustööspetsialist Karmen Paavel, Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Tiina Trees ning nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse juht Katti Kask, Rõngu Keskkooli HEV koordinaator Kerttu Siimann, sotsiaalnõunik Anneli Lepik, Elva Järve Lasteaia logopeed Laura Grihin ja Elva Gümnaasiumi eripedagoog Liis Org.

Lisaks Elva valla esindajatele osalesid töötoas ka Nõo vald ning Tartu linn. Teises töötoas tegeleti kirjelduse loomisega, kuidas hakkab toimuma töö juhtumeid puudutava info ja andmetega. Järgmine kohtumine toimub juba 25. mail. 

 

 

  VARIA  

 


Pühapäeval, 14. mail osales Elva Vallavalitsuse meeskond 41. Tartu Maastikumaratonil

Ühiselt läbiti 10 km kõnnidistants ning veedeti mõnus, aktiivne ja meeskondlik pühapäev. Rajal oli Elva valla esindajad pidevalt vahvasti näha ning nagu päevajuht mikrofoni kommenteeris - olime nagu sinililled metsa vahel!

Peale finišit oli tunne suurepärane ning järgmisel aastal võtame kindlasti taas maratoniüritusest osa, kuid siis kavatseme kõndida juba 21 kilomeetrit. 

Maastikumaratoni kohta leiab rohkem infot siit →

 


Reedel, 12. mail toimus Elva Vallavalitsuse meeskondlik talgupäev

Reedese tööpäeva lõpu veetis Elva Vallavalitsus õues ning üheskoos istutati Elva uue jäätmejaama kinnistu ümber 5 tunniga ca 400 kuuseistikut!

Talgud oli esialgu plaanis ühildada 6. mail toimunud "Teeme ära!" aktsiooniga, kuid kuna tänavu kattus see Elva linna 85. sünnipäevaga, siis otsustasime siiski head nii oma füüsisele, vaimule kui ka Elva vallale teha, seda lihtsalt teisel päeval. 

Tööd oli palju ning nii jõudsimegi pilti teha alles täitsa lõpus, kui alles olid jäänud veel vaid viimased vaprad. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

Lenel Karu ja Merit Meronen räägivad tänavatantsu karikaetapist →

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 25. september 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 18. september 2023   Kogu päev Ene Joosing,
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 11. september 2023  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 4. september 2023   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 28. august 2023  Kogu päev Imbi Rõivassepp finantsjuhtide
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4