« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 03.-09.04.2023

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 JUHTIMINE 

Elva vallavalitsuse 04.04.2023 istungi kokkuvõte


Istungil otsustati:

Määrata Teedla külas, Savi kinnisasja (69401:001:0021) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Teedla küla, Savi, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Teedla küla, Väike-Savi, sihtotstarve maatulundusmaa.

Kehtestada Elva Huviala- ja Koolituskeskuse huviringide uued õppetasud alates 01.09.2023.

Algatada Elva Muusikakooli arengukava 2024-2027 koostamine.

Kinnitada väikeprojektide toetusteks 2023. aasta rahaliste eraldiste jaotus.

Võtta vastu kinkena Elva vallas Suure-Rakke külas asuv katastriüksus Reinu tee L1 (kinnistu nr 443704, 17101:001:1897, 2794 m², transpordimaa).

Vabastada MTÜ Teeklubi üüri tasumisest täies ulatuses 01.01.-30.04.2023.Kasutaja on kohustatud kasutustasu tasumisest vabastamise perioodil tasuma kõrvalkulude eest.

Anda otsustuskorras tasuta kasutusse Elva vallale kuuluv kinnistu Mõisa tee 10 (Aakre küla, 60801:002:0015) MTÜ-le Aakre külaselts alates 27.07.2024.a kuni 28.07.2024.a.

Kinnitada Soojus OÜ 2022. a majandusaasta aruanne.

Kinnitada Elva valla eelarvest eraldatava investeeringutoetuse taotluste rahuldamine ja rahuldamata jätmised. 

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM   

 

Teisipäeval, 4. aprillil kohtusid turismiettevõtjad arenguprogrammi raames Elav Elva keskuses
 

Kohtumisel räägiti peale koostöövõimaluste ka ühistest suvekampaania ideedest ning Elva valla uuest turismitrükisest. Järgmine arenguprogrammi kohtumine on planeeritud veebis ning see toimub 11. aprillil kell 13.30. Kohtumisel jätkatakse suvekampaania ning trükise sisu ning ideede välja töötamisega. 

 

    HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Neljapäeval, 6. aprillil, toimus Elva linnalasteaedade kaasamisseminar


Elva vallavalitsusest osalesid seminaril Kertu Vuks, Heiki Hansen ja Auli Mäesalu. Seminar korraldati Elva linna lasteaedade ühise juhtimise alla viimise protsessi raames. Kohtumisele olid kutsutud lapsevanemate, hoolekogude ja lasteaedade personali esindajad.

Seminari raames tutvuti Viimsi lasteaedade ühendjuhtimise praktilist näidet jagas MLA Viimsi lasteaiad direktor Maie Roos, vallavalitsuse poolset nägemust tutvustas Heiki Hansen. Üheskoos arutleti selle üle, millega peaks lasteaedade ühendamise protsessis / tuleviku toimimismudelis kindlasti arvestama.

Aruteludes toodi välja, et oluline on tugev meeskond ja hea meeskonnajuht lasteaia direktori näol. Peale selle leiti, et lapsevanemate vaates ühise juhtimise alla viimine suuri muudatusi ei tule.

Edasiste tegevuste ajakava näeb praeguse plaani järgi ette uue asutuse töölehakkamist 1. jaanuaril 2024, kui maikuus toimuval volikogu istungil otsustab volikogu selle lahenduse heaks kiita. Ühendasutuse juhi värbamiseks viiakse läbi suve teisel poolel avalik konkurss.

Lisainfo Heiki Hansen (abivallavanem) heiki.hansen@elva.ee.

 

Teisipäeval, 4. aprillil toimus vallavalitsuse, vallavolikogu ja noortevolikogu koostöökohtumine

Noortevolikogu on volikogu juures tegutsev Elva valla noorte huve esindav esinduskogu, kuid koostöö, noorte kaasamine ning noorte aktiivsus on hetkel pigem vähene. Koostöö parandamiseks toimus koostöökohtumine noortevolikogu liikmete ja volikogu esimehe Sulev Kuusi ning aseesimehe Meelis Kasega. Kohtumisel osalesid veel Priit Värv, Eliise-Berta  Tarto ja Sirle Lüüs.

Ühiselt arutati, kuidas ja  millistesse teemadesse noori rohkem kaasata, lisaks julgustati noori kaasa rääkima ja arvamust avaldama volikogu komisjonides käsitletavatael teemadel. Kohtumine oli väga oluline, sest tekkis reaalne kontakt noorte ja volikogu esimehe ning aseesimehe vahel, lisaks lepiti kokku, millised on sammud paremaks koostööks. 

 

6. aprillil toimus Rõngus noorsootöötajate kohtumine  

Noorsootöötajate kohtumine toimus Rõngu rahvamajas, kus oli võimalik tutvuda ka noortekeskuse ruumidega. Kohtumiselt tutvustas Puhja kooli loovjuht vaikuseminuteid ning koos tehti läbi ka üks harjutus. Elva ja Rannu noorsootöötajad jagasid oma kogemusi Ungari koolituselt, mille teemaks oli stressijuhtimine. Eesolevatest sündmustest on Elva valla noortekeskused kõik osalemas 28. mail Puhja Pannkoogifestivalil ning igas piirkonnas on tulemas juuni esimestel päevadel Lastekaitsepäeva üritused. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND   

 

Esmaspäeval, 3. aprillil, toimus Rannu Rahvamajas vallavalitsuse ja Rannu piirkonnakogu kohtumine

Kohtumisel osalesid Priit Värv, Kertu Vuks, Kristjan Vilu ja Heiki Hansen. Arutati Rannu vana vallamaja tulevikuga seonduvat ning lepiti kokku, et sobivate ideede leidmiseks korraldatakse avalik ideekorje. Analüüsiti Rannu kooli ja rahvamaja ja lasteaia omavahelist koostööd ning rolli kogukonnas. Tõstatati ka Rakke külamaja tulevikuga seonduv - hoone vajab remonti, et seal saaks jätkuda tegevused. Räägiti ka investeerimisvajadusest piirkonda - leiti et piirkonna konkurentsivõime ja atraktiivsuse tõstmisel on oluline tegeleda strateegiliselt ka piirkonna turundamisega. Vaja oleks korda saada elamufond, luua kergliiklemiseks turvalisi võimalusi. Tööandjate jaoks on oluline ka üürimaja rajamine ning internetiühenduse hea kvaliteet maapiirkonnas.  

 

Teisipäeval, 4. aprillil toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek

Koosolekul osales vallavanem Priit Värv. Koosolekul kohtuti Päästeameti Lõuna Päästekeskuse juhi Tagne Tähega, kes tegi väikese enesetutvustuse ning tutvustas esialgseid plaane nii regioonidega tutvumise, varasemate kokkupuudete kui ka kriisivalmiduse teemadega seoses. Arutelus räägiti veevõtukohtade loomisest koostöös KOV ja Päästeametiga, kriisivalmiduse ja -teadlikkuse tõstmisega koostöö jätkamisest ning vabatahtlike päästjate toetamisest. 

Koosolekul arutleti ka piirkondliku atraktiivse ettevõtlus- ja elukeskkonna meetme (PEEK) roheenergia kompetentsikeskuse projekti teemadel. Selle projekti osaline on TREA (Tartu Regiooni Energiaagentuur) kes on valmis projekti ka koostama. Projektist peab olema pehme osa vähemalt 20% ja kuni 80% võivad moodustada investeeringud. Projekti kogumaht on maksimaalselt 3 miljonit eurot ning esitamise tähtaeg on 31. august, aga enne seda tuleb projekt esitada konsultatsiooniks RTK nõustajatele. Tuleb korraldada valdade kaupa arutelusid ja oluline on, et projekti tulemusena vähendame energiatarvet, tekib suurem teadlikkus lasteaedade ja koolide baasil ning tekivad energiakogukonnad. Iga KOV annab projekti tarvis enda sisendi. 

Peale selle tehti ülevaade PEEK meetme Emajõe võrgustiku projektist ning räägiti 21. sajandi raamatukogude programmist. Lisaks tegi Astrid Hallik ettekande, kus tõi välja, et kõik linna ja maakonna rahvatantsurühmad pääsesid noorte tantsupeole. Maakonnast said tantsupeole 12 tantsu- ja 4 võimlemisrühma. Tartu linnast 16 tantsu- ja 14 võimlemisrühma.

 

Neljapäeval, 6. aprillil toimus Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolek, kus osales vallavanem Priit Värv   

Koosolekul päevakorras oli toimunud Leader meetmete taotlusvooru hindamiskomisjoni kinnitamine, URBACT projektitaotluse "PENTAFOREST" esitamise kinnitamine, TAS tegevuspiirkonna ühisstrateegia 2023-2030 kohta laekunud ettepanekute arutelu ning ülevaade mai alguses toimuvast LINC konverentsist kus osalevad ka mitmed TAS-i juhatuse ja tegevmeeskonna liikmed. 
 

TAS on kutsutud osalema URBACT IV taotlusvoorus kus on 5 valdkonda: digitaalne üleminek, toidupoliitika, kliimamuutused, sotsiaalne heaolu, energeetika.  

 • Iga partner saab põhjalikumalt tegeleda 2-3 valdkonnaga, TASi puhul oleks nendeks toidupoliitika, sotsiaalne heaolu ja energeetika. Projekt aitab kaasa nii Tartumaa toidustrateegia kui ka LEADER ühisstrateegia rakendamisele.  
 • Projekti rakendamise aeg 2023-2025. Projekti partnerid on valdavalt samad, kellega koos eelmist URBACTi projekti perioodil 2020-2022 tegime (Ungari, Itaalia, Rumeenia, Kreeka + uued partnerid Iirimaalt, Poolast, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Tšehhist). 

Projekti kogumaht on ligikaudu 850 000 €, millest TASi eelarve moodustab ca 80 000 €, omafinantseering 30% (ca 24 000 3 aasta jooksul).  

LINC konverents ühendab kõiki Leader tegevusgruppe kogemuste vahetamiseks paljudes erinevates kogukondades kogu Euroopa Liidus ja mujal. LINC algatuse moodustasid kohalikud tegevusgrupid kümme aastat tagasi. Esimene LINC konverents toimus 2010. aastal Austrias LINC konverents 2023 toimub seekord Itaalias Basilicatas. Rohkem infot https://linc2023.eu/index.php/en/linc-2023.

  

 VALLAMAJANDUS

 

Alanud on Mahlamäe jalg- ja jalgrattatee ehitus

Alanud on Mahlamäe kergtee ehitus, mis saab olema ühenduslüliks Elva kesklinna ja Mahlamäe elamurajooni vahel. Jalg- ja jalgrattatee rajamisega muutub sealne liiklusolukord turvalisemaks ja liiklemine ohutumaks.

Kergliiklustee kogupikkus on 613 meetrit ja laius 2,5 meetrit. Tee hakkab paiknema Peedu tee äärse kraavi ja erakinnistute vahel. Ühe olulisima muudatusena ühendatakse kergliiklusteega Peedu tee ääres paiknev Uuta bussipeatus. Kergliiklustee ja tänavate ristumised lahendatakse ülekäiguradadega, mis tähendab, et eesõigus on alati kergliiklusteel liiklejal. Kergtee äärde on planeeritud ka istepingid, prügikastid ja lillepeenrad ning Kärneri tänava ja Peedu tee ristis asuva tõusu serva on planeeritud istutada männid. Lisaks tuleb kergliiklustee äärde Elva valla esimene avalik jalgrataste remondipukk.
Töid teostab TAVT OÜ. Kergliiklustee valmimise lõpptähtaeg on augustikuu keskpaik, kuid töövõtja loodab tee valmis saada juba suve keskpaigaks.

Abivallavanem Kristjan Vilu sõnab, et Mahlamäe kergliiklustee on väike, kuid oluline samm edasi turvalisemate ja keskkonnasõbralikumate liikumisvõimaluste loomisel Elva vallas: „Selle objekti ehitustöödega paralleelselt planeerimine juba ka järgmisi samme kergteede võrgustiku arendamiseks üle Elva valla."
Tulevikus on plaanis Mahlmäe kergliiklusteed pikendada Marja tänavast edasi. Kuna seal on teemaa laius väiksem, siis tuleb kergliiklustee rajada vahetult sõidutee äärde, mistõttu on antud osa mõistlik ehitada välja samaaegselt sõidutee rekonstrueerimisega.

Elva Vallavalitsus esitas 2022. aasta kevadel Riigi Tugiteenuste Keskusele projekti „Elva Mahlamäe jalg- ja jalgrattatee rajamine", mida otsustati toetada täielikult ehk 121 999,61 euro ulatuses Euroopa Liit Next Generation EU vahenditest.
Vaata täpsemalt ka: www.elva.ee/et/elva-mahlamae-jalg-ja-jalgrattatee
 
Lisainfo:
Hendri Seinberg, taristuspetsialist
hendri.seinberg@elva.ee / 5866 6520

 

 

Elva jäätmejaam asub uues kohas

Elva linna jäätmejaam, mis seni asus Nooruse tänaval, tegutseb 4. aprillist uues asukohas. Jäätmete üleandmine toimub edaspidi uuel jäätmejaama kinnistul Kurelaane külas. Asukoht kaardil 

Abivallavanem Kristjan Vilu selgitas, et Elva jäätmejaama ümberkolimine oli vajalik, sest uus asukoht tagab parema ligipääsetavuse: „Kasutusmugavus on teenuse arendamisel oluline määraja ning ka oma olemuselt ei olnud kesklinn jäätmejaamale sobivaim paik."

Elva jäätmejaam on avatud:

 • T, N ja R kell 8-16
 • kell 8-18
 • kell 9-16

Tasuta võetakse vastu:

 • Plastpakend
 • Vanapaber
 • Klaaspakend (purgid ja pudelid)
 • Lehtklaas (akna-, auto- ja peegelklaas)
 • Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed
 • Penoplast (pakendite ümbrised)
 • Ohtlikud jäätmed
 • Rehvid

Tasu eest võetakse vastu:

 • Suurjäätmed (mööbel jms)
 • Ehitus- ja lammutusjäätmed
 • Eterniit
 • Haljastusjäätmed
 • Tekstiiljäätmed
 • Olmejäätmed


Elva vallas on jäätmete vastuvõtupunktid veel ka Rõngu, Puhja ja Rannu piirkondades. Vaata täpsemalt: www.elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott.

Lisainfo:
Margit Berg-Jürgens, keskkonnaspetsialist
margit.berg-jurgens@elva.ee / 5305 2500

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 25. september 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 18. september 2023   Kogu päev Ene Joosing,
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 11. september 2023  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 4. september 2023   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 28. august 2023  Kogu päev Imbi Rõivassepp finantsjuhtide
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4