« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 01.-07.05.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 02.05.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada MTÜ-l Klubi Tartu Maraton korraldada 14. mail kell 9–16 avalik üritus „41. Tartu Maastikumaraton“ stardi- ja finišipaigaga Tartumaa Tervisespordikeskuses. Maastikumaratoni korraldamise eest vastutav isik on Indrek Kelk.

Lubada MTÜ-l Austa Rattaklubi korraldada 20. mail kell 11.00–17.30 Elva linnas avalik üritus „Eesti meistrivõistlused kriteeriumis / Maxilla 65. Elva tänavasõit“ võistluskeskusega Elva Gümnaasium (Puiestee 2, Elva). Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Caspar Austa.

Seada sundvaldus tähtajatult AS Emajõe Veevärk kasuks Elva vallas, Elva linnas asuvale kinnisasjale Peedu tee T4 (17004:007:0057) ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni süsteemide tehnorajatistele.

Määrata Mõisanurme külas, Lembitu kinnisasja (60501:003:0105) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Mõisanurme küla, Lembitu, sihtotstarve elamumaa ja Elva vald, Mõisanurme küla, Helmi, sihtotstarve maatulundusmaa.

Lõpetada maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud Koopsi külas asuva Kooli maaüksuse (katastritunnus 17101:001:1526) osas.

Lõpetada eluruumi Elva linn, Pikk 26-11 9. detsembril 2019 sõlmitud üürileping alates 2. maist 2023.

Algatada Kalme külas, Männikäbi ja Männituka 7 kinnistute ning Käärdi alevikus Odra 15 kinnistu detailplaneering ning anda välja detailplaneeringu lähteseisukohad.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Reedel, 5. mail toimus Puhja koolis Tartumaa koolide 5. klasside esmaabivõistlus Karvik

Tegu on juba 10. korda toimuva võistlusega, kus meeskonnad saavad oma teadmisi proovile panna nii viktoriinis kui ka lahendada praktiliselt erinevaid elulisi ülesandeid.

Näiteks tuli lastel peatada verejooksu, tegutseda mürgistuskahtluste korral, teada erinevaid käitumisjuhiseid ja valida põlengu kustutamiseks sobiv tulekustuti. Iga ülesande eest said meeskonnad punkte, mille alusel saavutasid I koha Konguta Kooli, II koha Puhja Kooli ja III koha Kuuste Kooli viiendikud.

Sündmus toimus Puhja Kooli tervise- ja liikumiskoja Särts, Punase Risti, Päästeameti, Suukooli, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Elva Vallavalitsuse koostöös. 

 

Teisipäeval, 2. mail toimus kohtumine MTÜga Vaikuseminutid

MTÜ esindajate Nelli Jungi ja Rainer Meltsiga kohtusid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit, haridusspetsialist Auli Mäesalu, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Lisaks osalesid kohtumisel ka valla haridusasutuste ning Elva Laste- ja Perekeskuse esindajad.

Kohtumisel arutati Elva valla kogemusi Vaikuseminutite programmiga ning saadi ülevaade MTÜ enda tegevussuundade arengust. Lisaks tutvuti lähemalt Heaolu loov kool ja lasteaed programmiga.  

 

Kolmapäeval, 3. mail toimus Elva Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek 

Elva Vallavalitsusest võtsid koosolekust osa abivallavanem Heiki Hansen, arendusjuht Margus Ivask ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. Koosolekul selgitati ja arutleti kahel teemal - kooli turvalisus ning õppekorraldus Puiestee 2 koolihoone rekonstrueerimise ajal. 

Kooli turvalisuse punkt oli ajendatud viimasel ajal sagenenud vägivallajuhtumitest, mis päädis väga tõsise intsidendiga. Elva Gümnaasiumi direktor selgitas lapsevanematele, mis täpselt aset leidis ning jagas infot, kuidas kool seni juba olukorra lahendamisega tegelenud on ning mida tehakse edaspidi.

PPA Tartumaa piirkonnagrupi juht Anti Peiponen rõhutas korduvalt kooli ja lastevanemate koostöö olulisust - selleks, et olukordadele saaks kõige operatiivsemalt reageerida, ei tohi jääda ootele, millal kool probleemist teada saab, vaid igasugune infokild, mille laps koju toob või linna pealt kuuldakse tuleb anda edasi koolile ja/või politseile. 

Direktor andis ülevaate ka rekonstreerimise aegse ajutise õppekorralduse välja töötamise protsessist - millised otsused on juba tehtud ning mis on veel paika loksutamisel. Seejärel said lapsevanemad küsida küsimusi. Elva Gümnaasiumi ja Elva Vallavalitsuse eesmärk on, et maikuu jooksul saab ajutine õppekorraldus lõplikult paika pandud, et suvepuhkusele saaksid nii õpilased kui lapsevanemad minna kindla teadmisega, kuidas pisut teistmoodi õppeaasta sügisest stardib. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Teisipäeval, 2. mail toimus kohtumine Tartumaa Ühistranspordikeskusega

Tartumaa Ühistranspordikeskuse esindajatega kohtusid abivallavanem Kertu Vuks ja vallavaraspetsialist Terje Korss. Arutati nõudetranspordi arendamisega seotud teemasid, sealhulgas dispetšerteenuse kasutamist ning jagati senist kogemust ja tagasisidet sotsiaaltranspordi teenuse kohta.

Ühistranspordikeskus tutvustas ka uute liinidega seonduvat, näiteks uute busside kasutuselevõttu ning uusi liine. Omavahel arutati ka koolitranspordi korraldust ja võimalusi kitsaskohtade lahendamiseks, näiteks mõned liinid on liiga pikad, mistõttu õpilaste kooli- ja kodutee venib ebamõistlikult pikaks ning ka mõned väljumisajad on ebasobivad. 

 

 

  KULTUUR JA SPORT 

 

Teisipäeval, 2. mail toimus sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport nõukogu kohtumine

Koosolekul  osalesid ka abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen. Nõukogu liikmetele tutvustati sihtasutuse juhatuse liikme poolt majandusaasta aruannet, arutati spordihoone hinnakirja muutmist ning nõukogu andis loa läbi viia elektrienergia korraldamise hange.

Lisaks andis juhatuse liige ülevaate I kvartali eelarve täitmisest ning muude küsimuste päevakorra punktis käsitleti uue arengukava koostamisega seonduvat.  

 

Neljapäeval, 4. mail toimus kohtumine kultuuristrateegia 2030 loomise raames

Abivallavanem Kertu Vuks ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto kohtusid Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna projekti raames Tartus viibiva Blanka Markovága, kes on rahvusvahelise kogemusega kultuuristrateeg ning seotud erinevate selle valdkonna projektidega Tšehhi Vabariigis.

Blanka omab väga mitmekülgset kogemust kultuuristrateegiate loomisel ning erinevate metoodikate rakendamisel. Kuna Elva vald on koostöös kultuurijuhtidega koostamas Elva valla kultuuristrateegiat 2030, siis kohtumise raames vahetati häid ja kasulikke mõtteid ja kogemusi kultuuri- ja turismivaldkonna arendustegevuste ja strateegia kavandamistest.

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Neljapäeval, 4. mail toimus kohalike omavalitsuste ennetustööspetsialistide ja terviseedendajate kohtumine

Kohtumiste sarja kutsus ellu Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel ning kokku saadi Tervise Arengu Instituudis. Signaale sooviga moodustada teineteist toetav ja jõustav võrgustik tuli mitmelt poolt ning Karmeni eestvedamisel ongi juba veebruarist aprillini seesugused koostöökohtumised toimunud.

Kohtumistel jagatakse seda, mis parasjagu töölaual on ning ka valdkonda puudutavat infot. Päeva jooksul tutvuti Tervise Arengu Instituudi erinevate osakondade tegemistega ning nende poolt välja antud infomaterjalidega. Oluliseks osaks oli ka võrgustiku enda moodustamise eesmärgi, tegutsemiskorra ning eestvedajate paika panemine.

Järgmine kohtumine saab toimuma septembrikuus ning siis on kohtumispaigaks Sotsiaalministeerium.   

 


Neljapäeval, 4. mail toimus lähisuhtevägivalla teemaline vestlusõhtu "Miks nad siis ära ei lähe?"

Õhtu jooksul oli võimalus saada vastuseid küsimustele, miks võib vägivalla ohver keelduda pakutavast abist, miks kannatanud korduvalt vägivallatseja juurde tagasi lähevad, kuidas olla toeks kodust vägivalda kogevale sõbrale või lähedasele ning miks ei saa vägivaldsest suhtest "lihtsalt ära minna“.

Vestlusõhtut vedasid eest Sotsiaalkindlustusameti kriisiabispetsialist Lenne Indov, Lääne-Harju valla laste heaolu spetsialist ja endine pikaajaline ohvriabitöötaja Ingrid Sogenbits ning Lääne-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinik ja vabatahtlik konfliktivahendaja Arno Lauk. Elva Vallavalitsusest oli vestlust kuulamas ennetustööspetsialist Karmen Paavel. 

 

 

  VARIA  

 


Elva Vallavalitsus andis Elva Gümnaasiumis koolitunde

Elva Vallavalitsuse spetsialistid  panustasid märtsi- ja aprillikuus Elva Gümnaasiumi õppeaine "Kodanik ja ühiskond" õpetamisse. Igal nädalal oli õpilastel võimalus uusi teadmisi saada erinevatel teemadel.

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs tutvustas noorsootööga seonduvat. Lisaks räägiti ja arutleti noorteinfo ja noortevolikogu teemadel, hinnati Elva valla noorsootöö kvaliteeti ning praktilise mõtteharjutusena loodi noortekeskused 16+ vanuses noortele.

Arendusspetsialist Sirli Pippar selgitas noortele, kuidas kirjutada rahastustaotlusi ning edukalt projekte juhtida.

Eliise-Berta Tarto andis ülevaate, millega tegeleb kommunikatsioonijuht. Praktilise harjutusena said õpilased kätt proovida pressiteate kirjutamises ning paaristööna testida, milline on igaühe isikubränd ja kuidas seda kujundada.

Vallaarhitekt Jaanika Saar ja heakorraspetsialist Sten Saarekivi tutvustasid  tänapäeva linnaplaneerimise trende ja põhimõtteid. Teoreetilistele ja praktilistele näidetele lisaks tehti ka konkreetne linnaplaneerimise ajurünnak Elva lauluväljakule.

Abivallavanem Kertu Vuks tutvustas noortele riigikogu, presidendi ja kohalike omavalitsuste tööga seonduvat ning õpilased said rollimänguna proovida ka volikogu istungi läbiviimist.

Kursuse võttis kokku kohtumine Elva Vallavalitsuses kohapeal, kus õpilastel oli võimalik tuttavaks saada vallavalitsuse liikmete ja osakondade juhatajatega, kes tutvustasid oma valdkondade tööd ja peamisi teemasid, millega igapäevaselt tegeletakse.

"Kodanik ja ühiskond" on Elva Gümnaasiumi kodanikukaitse mooduli üks algkursustest. Kodanikukaitse mooduli raames tehakse koostööd erinevate asutustega, nagu näiteks Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu Tervishoiukõrgkool ja Elva Vallavalitsus. Õpitakse riigikaitset, esmaabi, vetelpäästet, suhtlemispsühholoogiat ja palju muud põnevat. Suure väärtusega on õpilastele korraldatavad välilaagrid.  

 


Tähistasime Elva linna 85. sünnipäeva! 

1. mail aastal 1938 sai Elva koos 13 teise aleviga  endale linnaõigused. Traditsiooniliselt tähistasime seda pidupäeva maikuu esimesel laupäeval.

Elva keskväljak täitus erinevate tegevustega - toimus kevadlaat, esinesid meie kohalikud kultuurikollektiivid, Kellatornijooks meelitas kohale rekordarvu osalejaid ning igaüks sai anda oma panuse sünnipäevatordi tegemisse. Ka toidukohad üle Elva linna olid sünnipäeva puhul välja pannud maistvad eripakkumised. Õhtu lõpetas vabaõhukontsert ansambliga Nukker Kukeke. 

Lükkasime Elva valla äpis käima ka põneva küsitluse ning tahtsime teada, mis on Elva valla elanike jaoks nende TOP 5 kohta, mida nad külalisele siin kindlasti tutvustaksid või soovitaksid - olgu selleks siis vaatamisväärsus, toidukoht, looduskaunis paik, aktiivse ajaviite võimalus või midagi muud.

Küsitlus kestab veel selle nädala lõpuni, 14. maini, seega veel jõuad ka Sina oma arvamust avaldada! 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!
Auli Mäesalu räägib lasteaedade ja -hoidude suvisest töökorraldusest →

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 25. september 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 18. september 2023   Kogu päev Ene Joosing,
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 11. september 2023  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 4. september 2023   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 28. august 2023  Kogu päev Imbi Rõivassepp finantsjuhtide
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4