Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.02.-12.03.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Sel korral kajastab nädalakiri kahte eelnevat nädalat korraga. Edaspidi jätkame taas iganädalases rütmis, vabandame! 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

  JUHTIMINE  

Elva vallavalitsuse istungite kokkuvõtted

Vaata, mida otsustati 28.02.2023 istungil siit
Vaata, mida otsustati 07.03.2023 istungil siit

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 


Teisipäeval, 7. märtsil toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek 

Elva Muusikakoolis toimunud koosolekul tutvustas muusikakooli direktor Tuuli Vaher esmalt kooli tegemisi ning tutvuti majaga. Koosoleku päevakorras oli Elva Vallavolikogu 25.03.2019 määruse nr 80 „Valguta Lasteaed-Algkooli põhimäärus“ muutmine ning „Elva valla 2023. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2023. aasta eelarve muutmine.

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs tutvustas huvihariduse ja huvitegevuse kava ning haridusspetsialist Auli Mäesalu andis ülevaate koolide rahuloluküsitluste tulemustest.  

 

Kolmapäeval, 8. märtsil toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Vallavalitusest osalesid koosolekul abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar, abivallavanem Kristjan Vilu ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus.

Maarika Uprus ja Kertu Vuks tutvustasid üldplaneeringu hetkeseisu, mille viimane versioon suunatakse volikokku eeldatavasti juunis või juulis. Samuti anti ülevaade detailplaneeringute hetkeseisust ning tutvustati ka vallavalitsuse poolt vastu võetud määrust detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja sellega seotud kulude kohta. Määruse ja seletuskirjaga saab huvi korral tutvuda siin →

Jaanika Saar tutvustas Verevi rannahoone arhitektuurikonkursiga seonduvat, sealhulgas ka seda, mille alusel valiti hoone maksimaalsed mahud ja funktsioonid ning kuidas konkurss läbi viiakse. Lisainfo arhitektuurikonkursi kohta on leitav siit → 

Kristjan Vilu tutvustas Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava ning komisjon toetas selle eelnõu suunamist volikogu istungile.

 

Kolmapäeval, 8. märtsil toimus kultuurikomisjoni koosolek

Elav Elva keskuse juht Krete Enno tutvustas Elva jaamahoones asuvat turismiinfo- ja külastuskeskust, käesolevaid projekte ning tulevikuvaateid.

Komisjon arutas ka 2023. aasta tööplaani. Esimese poolaasta peamine suund on üksikasjalikumalt komisjonis läbi arutada valla arengukava kultuurivaldkonna teemad. Veel nähakse vajadust korraldada ühisistungeid teiste valdkondade komisjonidega, näiteks turism, maaelu, sport ja haridus, et olulised teemad oleksid jagatud ja rohkem jõustatud.

Komisjon toetas ka ideed paigaldada jalgrattatreenerile ja spordiedendajale Jüri Kalmusele tunnustuspink Arbi järve kaldale, kunagise spordikooli alale.

 

Reedel, 10. märtsil toimus majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek

Koosoleku päevakorras oli Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava eelnõu, mille komisjon kiitis heaks ning otsustas suunata volikogusse. 

Lisaks arutleti täpsemalt vee-ettevõtjate strateegia ja hinnakujunemise üle ning seda teemat plaanitakse veel käsitleda tulevikus ja kutsuda ka külalisettekandjaks mõni vee-ettevõtjast külalisesineja. 

 

Neljapäeval, 9. märtsil toimus sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek

Komisjoni koosolek toimus Elva Perepesa ruumides, kus Perepesa juht Teele Kravtšenko tutvustas ka asutuse tegevust.

Koosoleku päevakorras oli valla lisaeelarves sotsiaalvaldkonda puudutava ülevaatamine ning MTÜ Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustikust väljaastumine, kuna organisatsioon lõpetab tegevuse. Komisjon kiitis heaks kõikide eelnõude volikogu istungile saatmise. 

 

Esmaspäeval, 6. märtsil toimus maaelu- ja turismikomisjoni koosolek

Koosoleku päevakorras oli Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava eelnõu, mille komisjon kiitis heaks ning otsustas suunata volikogusse.

Lisaks arutati ka teemasid, nagu Elva vallas korraldatav õpilastransport ja vallale kuuluvate metsaparkide majandamine. Nendel teemadel annavad vastavad spetsialistid detailsema ülevaate veel ka järgmisel koosolekul.

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  


Neljapäeval, 2. märtsil toimus Rannu Noortekeskuses noorsootöötajate koostöökohtumine

Tegemist oli regulaarse koostöökohtumisega, kus lisaks arutelule oli kõigil võimalik tutvuda ka hubase Rannu Noortekeskusega.

Kohtumisel osales ka kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto, kellega üheskoos arutleti noorootöö valdkonna infokanalite üle. Hetkel on noortevaldkonna info koondunud veebilehe noored.elva.ee, mis loodi 2020. aastal Eesti Noorsootöö Keskuse kohalike omavalitsuse koostöögrupi projekti raames. Ühise arutelu tulemusena aga otsustati, et edaspidi kasutatakse valla kodulehe võimalusi ametliku info koondamiseks ning noortekeskuste igapäevase tegevuse kajastamiseks veelgi aktiivsemalt sotsiaalmeedia kanaleid.

Lisaks mõlgutati mõtteid noorsootöövaldkonna igakuise infokirja välja andmise osas ning põrgatati ideid novembris toimuva üle-eestilise noorsootöö nädala korraldamisega seoses.

 

6. ja 8. märtsil toimusid arutelud Elva linna lasteaedade ühendjuhtimise teemal

2022. aasta sügisel sai alguse Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimise protsess sihtasutusest hallatavaks asutuseks ning sellega kaasnes ka muudatus Järve Lasteaia juhtimisstruktuuris. Järve lasteaia 4 rühma liidetakse struktuuriliselt alates 1. juunist 2023 Õnneseene lasteaiaga.  

Laiema eesmärgina on Elva Vallavalitsus koostöös lasteaedade juhtkondade ja hoolekogudega algatanud arutelu ka kõikide Elva linna lasteaedade ühendjuhtimise teemal, sest just see lahendus sai esimesel lasteaedade juhtkondade ja hoolekogude ühisseminaril kõige rohkem toetust. 

Eelmisel nädalal toimunud aruteludel käsitleti võimalikke kitsaskohti ja nende lahendusi ning lepiti kokku kaasamisplaan. Märtsikuus kohtub esialgne töörühm, kuhu kuuluvad linna lasteaedade juhtkonnad, hoolekogude esindajad ja vallavalitsuse meeskond. Aprilli alguses toimub laiapõhjaline kaasamisseminar, kuhu on oodatud lisaks varem mainitutele ka lasteaedade õpetajate esindajad, hoolekogude liikmed ning haridus- ja noorsootöökomisjoni liikmed. 

 

Sel aastal saab tervist edendavate haridusasutuste suvekool toimuma Elvas

Esmaspäeval, 6. märtsil kohtus ennetustööspetsialist Karmen Paavel Elva Gümnaasiumi meeskonnaga, kes korraldab sel aastal Tartumaa Tervist Edendavate Koolide (TEK) ja Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) suvekooli.

Koos pandi paika selle aasta augustis Tartumaa Tervisespordikeskuses toimuva suvekooli kava, millest tavaliselt saab osa ligikaudu 70 osalejat.  

 


2. ja 3. märtsil toimus Tartumaa haridus- ja sotsiaalvaldkonna esinduste õppekäik Saaremaale

Elva vallavalitsusest võtsid õppekäigust osa abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, haridusspetsialist Auli Mäesalu, sotsiaalnõunik Anneli Lepik ning Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Tiina Trees.

Külastus toimus projekti "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli  loomine ja piloteerimine" raames. Väljasõidu käigus tutvuti Saaremaa valla heade praktikatega haridus- ja sotsiaalivaldkonnas ning külastati Saarema Gümnaasiumit. 

HOP projekti eesmärgiks on laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine keskendudes laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsusteülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel ning infovahetamisel. 

 

Elva valla haridus- ja kultuuriosakond külastas Tartu erivajadustega laste koole

Külastustel osalesid haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, haridusspetsialist Auli Mäesalu, sotsiaalnõunik Anneli Lepik ning lastekaitsespetsialistid Kerli Liivar, Laura Kuusk, Jessica Kaur ja Hille Deede. Üheskoos käidi tutvumas Tartu Hiie Kooli, Tartu Maarja Kooli ja Tartu Kroonuaia Kooliga.

Külastuse eesmärk oli ammutada kogemusi, arutada võimalikke koostöökohti ning viia end paremini kurssi erikoolide igapäevaga. 

 

 

  VALLAMAJANDUS  

Esmaspäeval, 6. märtsil toimus Mahlamäe kergliiklustee ehituse avakoosolek

Koosolekul osalesid abivallavanem Kristjan Vilu, vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, teedespetsialist Paul Sinisaar, taristuspetsialist Hendri Seinberg ning töövõtjat TAVT OÜd esindasid projektijuht Ivar Sova ja objektijuht Jaak Tagel.

Lepiti kokku, et väljakaevetega alustatakse esimesel võimalusel lume sulades. Objekti lõpptähtajaks seati augustikuu keskpaik, kuid töövõtja loodab kergliiklustee valmis saada juba suve keskpaigaks.

Täpsem info projekti kohta on leitav siit →

 

Foto: Shell Global

Teisipäeval, 7. märtsil toimus EMTRADA projekti e-liikuvuse seminar

Seminarist võttis osa vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ning seminaril käsitleti elektritranspordi levikuga kaasnevaid probleeme ja asjaolusid, mida omavalitsused peaksid taristu planeerimisel ja ehitusel arvestama. Kogemusi jagasid nii Rootsi kui ka Poola näitel Mats Larsson (IUC Syd) ja Eesti näitel Alan Vaht (Alexela AS).

Põhilised probleemkohad on seotud vanade kortermajade parkimislahendustega, kus napib parkimiskohti ning on keeruline laiendada elektritaristut. Lisaks on probleemiks ka tuleohutus, sest kergliiklusvahendeid laaditakse tubastes tingimustes ning see põhjustab akude ülekuumenemisi.

Omavalitsustele tähendavad kõik need probleemid lähitulevikus uusi väljakutseid, kus avalikes parkimiskohtades peavad olema ka elektriga laadimise võimalused, koolide ja lasteaedade juures kergliiklusvahendite hoiustamise ja laadimise võimalused ning samuti tuleb nende rajatistega arvestada ka uute planeeringute ja ehitusprojektide koostamisel.  

 

Esmaspäeval, 27. veebruaril toimus Uderna mõisahoone katusekatte vahetuse teemaline arutelu

Hooldekodu ja vallavalitsuse vahelise arutelu eesmärgiks oli panna paika plaan riigihanke läbiviimiseks, et leida ehitaja Uderna mõisa peahoone katusekatte vahetamiseks.

Kuna antud projekt on saanud osalise rahastuse Muinsuskaitseametilt, siis tuleb projekti juhtimisel  ja riigihanke planeerimisel lähtuda ka ette antud rahastustingimustest. Kui vastavad kooskõlastused ja projekti ülevaatamised on tehtud, saab hanke Riigihangete Registrisse sisestada ning ehitustööd saaksid eeldatavasti toimuma aasta pärast. 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  


Elvas selgusid sportlikumad omavalitsused! 

Jõud paneb liikuma ja liikumine jõudma – nii alustas oma sõnavõttu 38. Eesti omavalituste talimängude avamisel Eesti Vabariigi President Alar Karis. President rõhutas oma sõnavõtus, kui oluline on liikumine ja sport ning millist rolli mängib liikumisharrastus vaimse pinge seljatamisel ja igapäevaraskuste kandmisel. Talimängude avamisel võtsid sõna ka Eestimaa Spordiliit Jõud president Helir-Valdor Seeder ja Elva vallavanem Priit Värv.
 
38. Eesti omavalitsuste talimängud toimusid 4.-5. märtsil Elvas, Otepääl ja Ülenurmel. Mängudel osales ligi 1400 sportlast 55 omavalitsusest üle Eesti, kes võistlesid erinevatel spordialadel. Mängud hõlmasid murdmaasuusatamist, mäesuusatamist, kabet, malet, lauatennist, meeste ja naiste korvpalli ning omavalitusjuhtide võistlust.

Kokkuvõttes saavutas üle 8000 elanikuga valdade arvestuses esikoha üle mitme aasta taas Tartu vald. Rae vald saavutas teise ja Viljandi vald kolmanda koha. Kuni 8000 elanikuga valdade arvestuses saavutas Alutaguse vald napi 1 punktilise võidu Luunja valla ees. Kolmandaks tuli Kiili valla esindus. Linnade arvestuses oli parim Rakvere, talle järgnesid Paide ja Viljandi linn.
 
38. Eesti omavalitsuste talimängud korraldas Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Elva Vallavalitsuse, SA Elva Kultuur ja Sport ning Tartumaa Spordiliiduga. 
 
Kõik tulemused ja fotod üritusest on leitavad siit →

 

Esmaspäeval, 27. veebruaril toimusid Spordiklubide Kärajad

Elva valla traditsioonilistest Külade Kärajate formaadist inspireeritult arutleti erinevate spordivaldkondade teemade üle, nagu näiteks tunnustused, projektitoetused ja spordiklubide tegevustoetused.

Kohtumisel osalesid Elva valla spordiklubide esindajad ning vallavalitsusest abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kultuurispetsialist Markus Toompere.

Õhkkond oli väga koostöine ning juba lepiti kokku ka järgmine kokkusaamine aprilli lõpus, et teemadega juba veelgi konkreetsemalt edasi minna.

 

Kolmapäeval, 1. märtsil toimus raamatukogujuhtide koostöökoosolek

Kohtumisel osalesid ka abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kultuurispetsialist Markus Toompere. Kokku saadi Elva linnaraamatukogus ning raamatukogude juhid andsid ülevaate möödunud aastast ja plaanidest käesolevaks aastaks.

Lisaks arutleti ka üldisemalt Elva valla raamatukogude võrgustiku ja selle tuleviku üle ning juttu tuli ka rahvaraamatukogude arendusprojektide taotlusvoorust, mille osas lepiti kokku, et tehakse taotlus laenutuskappide hankimiseks.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

Esmaspäeval, 6. märtsil toimus koostöökohtumine projekti "Vabatahtlik Seltsiline" koordinaatoritega

Kohtumisel arutleti projektiga seoses esinenud kitsaskohtade üle ning võimalikest uutest liikumissuundadest. Projekti koordinaatorid andsid tagasisidet seni toimunud teavitusüritustest ja nende tulemustest.

Vabatahtlike leidmiseks plaanitakse koostada teavitusi erinevatesse meediakanalitesse, kohtuda kogukondade eestvedajatega ning minna rääkima projektist ja selle tegevustest ka Elva valla raadiosse.  

 

Teisipäeval, 28. veebruaril toimus ennetustööspetsialistide veebikohtumine 

Ennetustööspetsialiste on Eesti kohalikes omavalitsustest veel väga vähe. Näiteks Tartumaal on Elva vald ainuke kohalik omavalitsus, kus selline ametikoht on loodud. Samas tööpõld on väga lai, sest sihtrühm on sünnist surmani ning tegevused turvalisusest ja terviseedendusest kuni erinevate organisatsioonide omavahelise koostöö tõhustamiseni välja.

Kohtumise kutsus kokku meie ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Veebipõhiste kohtumiste eesmärk on pakkuda ennetustööspetsialistidele võimalust toetada ja inspireerida teineteist ning arutada omavahel aktuaalsete teemade üle. Antud kohtumisel osales 9 ennetusega tegelevat spetsialisti Eesti erinevatest kohtadest. 

 

Neljapäeval, 2. märtsil kohtusid projekti “Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes” tuumikmeeskond ning mentor Irena Viitamees

Projekti tuumikmeeskond koosseisus ennetustööspetsialist Karmen Paavel, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning sotsiaalnõunik Rutt Hanni veavad eest Tervise Arengu Instituudi Norra toetusest 2014-2021 rahastatud projekti, mille teemaks oleme Elva vallas võtnud eakate vastu suunatud vägivalla.

Projekti eesmärkideks on nii elanikkonna ja eakatega kokku puutuvate spetsialistide teadlikkuse tõstmine eakate vastu suunatud vägivalla tuvastamisel ja ohvrite toetamisel kui ka erinevate asutuste vaheliste kokkulepete tegemine vägivalla vastu võitlemiseks. Kohtumisel pandi paika projekti edasised tegevused, eesmärgid ning hindamisvahendid.  

 

Neljapäeval, 9. märtsil toimus Eesti Kunstiakadeemia ja Tervisekassa arendusprojekti “Kogukondlik hoolitsus: eakaaslaste tugirühm noortele täiskasvanutele” lõppesitlus

Üritusest võttis osa ennetustööspetsialist Karmen Paavel. 2022. aastal ilmunud Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringus toodi välja, et enesekohaste hinnangute põhjal oli depressioonirisk neljandikul (27,6%) ja üldistunud ärevushäire risk igal viiendal (20%) täiskasvanul. Mõlema näitaja puhul eristusid riskirühmana noored täiskasvanud (18–24-aastased), kellest ärevushäirete riskis oli 37,2% ja depressiooniriskis 56,2%. Seepärast võetigi projekti sihtrühmaks just noored täiskasvanud, et koos nendega disainida vaimse tervise teenus, mis toetaks nende toimetulemist kõige paremini.

Projektist selgus, et nende noorte täiskasvanute jaoks oli kõige raskem enese avamise juures hirm hukkamõistmise ees. Lisaks olid neil varem teenuste saamisel osutunud häirivateks teguriteks liiga vähene aeg enda avamiseks ning ebamugav keskkond. Projekti käigus toimusid noortele täiskasvanutele grupikohtumised, kus püüti eelnevaid negatiivsed tegureid elimineerida. Tulemuseks saadi palju vabam õhkkond ning võimalus oma murede jagamiseks, mida hindasid kõrgelt ka osalenud noored täiskasvanud.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

Teisipäeval, 28. veebruaril toimus Lõuna-Eesti turismiklastri turunduskoosolek

Koosolekul osales arendusspetsialist Sirli Pippar ning kohtumisel anti ülevaade möödunud talvekampaaniast ja Tourest turismimessist. Kõik osalejad rääkisid ka oma tegemistest ja suveks seatud plaanidest ning klaster tegi kohtumiselt ülestähendusi, et suveks panna kokku võimalikult hea ning kõigi osapoolte vajadusi arvestav kampaania.

Möödunud talvekampaania võib lugeda edukaks – 10 päeva vältanud üleskutse läbi erinevate videote ning reklaamkanalite leidis publikut nii Eestis, Lätis kui Soomes. Kõige aktiivsemad klikkijad ja videote vaatajad olid lätlased. Üldkokkuvõttes vaatas videosid vähemalt 15 sekundit iga teine vaataja.

Ka Tourest mess oli edukas ning uueks aastaks on messikuupäevad juba teada, 8.-10. veebruar 2024. Siis plaanitakse Lõuna-Eesti turismiklastri poolt veelgi suurema pinnaga välja minna, siseturismi huvi messil on väga suur. 

Kohtumisel tegi ka Kristi Vikman ülevaate Tartu 2024 külalislahkuse võrgustikust, millega kutsuti kõiki koosolekul osalejaid liituma. Võrgustiku eesmärgiks on suurendada külalislahkuse kvaliteeti ning laiendada turundusvõimalusi. 

 

Kolmapäeval, 8. märtsil toimus  turismiettevõtjate arenguprogrammi veebikohtumine

Kohtumisest võttis osa arendusspetsialist Sirli Pippar, kes on ka antud arenguprogrammi eestvedaja. Veebikohtumisel andis koolitaja Indrek Maripuu kõikidele turismiettevõtjatele tagasisidet praktilisele digiturunduse teemalisele kodutööle. Üheskoos leiti võimalikke lahendusi ettevõtjate tekkinud küsimustele ning probleemidele, kuidas võimalikult hästi ettevõtteid veebis turundada.

Järgmine turismiettevõtjate arenguprogrammi kohtumine toimub juba 4. aprillil Elav Elva keskuses ning siis on teemaks võrgustumine ja piirkonna ühisturundus. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

Kolmapäeval, 22. veebruaril toimus Puhja lasteaias seminar

Hoolekogu liikmetele ja lapsevanematele mõeldud seminari fookuses oli Puhja lasteaia arengukava aastateks 2024-2028 koostamise ideekorje ning sellekohane arutelu.

 

Koos arutati investeeringuvajaduste (nii füüsilisse ruumi kui ka õpetajate arendamisse), lasteaia eripärade ning  hoolekogude ja  lapsevanemate kaasamistegevuste kavandamise üle.  

 

Neljapäeval, 9. märtsil toimus arendusjuhtide maakondlik e-seminar

Seminaril osales arendusspetsialist Sirli Pippar ning seekord anti ülevaade Saare maakonna arengust ja tegemistest. Räägiti Saaremaa arengustrateegiast ja tervise-heaoluprofiilist, sinimajandusest, taastuvenergeetikast, kogukondadest, kultuurist, Green Destinations standardist, turundamisest läbi kaugtöövõimaluste pakkumise ning nõudepõhise transpordi pilootprojektist.

Kokkuvõtlikult andis seminar hea ülevaate Saare maakonna tähtsamatest projektidest, millest on teistelgi maakondadel noppida häid ideid, mida oma piirkonnas rakendada. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

Esmaspäeval, 6. märtsil külastas Elva valda Setomaa valla esindus

Tervitasime Setomaa vallavanemat, volikogu esimeest ning Värska, Mikitamäe ja Meremäe koolide direktoreid.

Elva abivallavanem Heiki Hansen ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste andsid ülevaate Elva valla haridusvõrgustikust ja selle väljakutsetest ning Puhja Kooli direktor Päivi Märjamaa ja Rõngu Keskkooli direktor Romet Piller tutvustasid oma koolide õpetajate palgakorralduse põhimõtteid.  

 


Teisipäeval, 28. veebruaril toimus Rõngu piirkonna kohtumine Rõngu raamatukogus

Kohtumisel osalesid Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, haridusspetsialist Auli Mäesalu, noorsootööspetsialist Sirle Lüüs, Rõngu Raamatukogu juht Rasmus Toompere, Rõngu Rahvamaja juht Mari-Liis Vanaisak, Rõngu Lasteaed Pihlakobar juht Marge Jaasi-Tamm, Rõngu Keskkooli huvijuht, Aakre Rahvamaja juht Jane Loidap ja Aakre Raamatukogu juht Riina Siik.

Kohtumisel tutvustas NEET noorte projektijuht Kristi Liiv oma valdkonda ning Rõngu Raamatukogu juht andis ülevaate, milliseid koostööprojekte kogukonnas on tehtud. Rõngu Rahvamaja juht uuris koostöövõimalusi kihelkonnapäeva korraldamiseks. 

 

Teisipäeval, 7. märtsil toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu maakondliku rohekoostöö arutelu

Arutelul osales abivallavanem Kertu Vuks ning arutelu keskmes oli kliima- ja energiakavadega seotud tegevuste elluviimine omavalitsustes ja sellega seotud edasised tegevused.

Kõik omavalitsused andsid ülevaate, mis ellu on viidud ning millised on edasised plaanid. Lepiti kokku, et kohtumised toimuvad tulevikus regulaarselt, et jagada kogemusi ja inspiratsiooni. Samuti selleks, et toetada üksteist kliima- ja energiakavade tegevuskava väljatöötamisel. 

 

Kolmapäeval, 8. märtsil toimus Valgamaa Partnerluskogu strateegiaarutelu

Omavahel kohtus Valgamaa Partnerluskogu strateegia koostamise töörühm, kuhu kuulub ka abivallavanem Kertu Vuks. Arutati rahastusvõimalustest tulenevalt meetmete disaini järgmiseks programmiperioodiks ning lepiti kokku meetmete täpsem sisu ja kriteeriumid.

Valgamaa Partnerluskogu strateegia koostamise protsessi varasemate tegevustega saab end kursis hoida siin →

 


Teisipäeval, 7. märtsil toimus Sisekaitseakadeemias iga-aastane Päästeameti regionaalsete kriisikomisjonide ühisseminar

Seminaril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Seminari fookusteemaks oli elanikkonnakaitse ning ettekandjad puudutasid selle erinevaid tahke.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu keskendus erinevate osapoolte rollidele ning valdkonna püsirahastamisele. Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem avas Ukraina sõja õppetunde ning tutvustas Kaitseväe praeguseid tegevusi. Ta tõi välja, et inimesed ei saa Ukrainas surma sellepärast, et pole varjendeid, vaid selle pärast, et nad ei varju.

Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi keskendus oma ettekandes riigi kaitsetegevuse kavale. Lisaks räägiti päeva jooksul veel kohalike omavalitsuste lauaõppuse 79 SÄRTSU kokkuvõttest, plaanitavast CREVEX õppusest ning elanikkonnakaitse fookustegevustest ja kriisikoolitustest.  

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

Krete Enno ja Maia Mälk räägivad Elva maitsete nädalast →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 


Loe värskeimat, 6. märtsil 2023 ilmunud Elva valla lehte ka veebist →
Kõik ilmunud Elva valla lehed on lugemiseks üleval siin → 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.-26.02.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 21.02.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Seada Elva vallas Käo külas asuvale Matu-Madise kinnisasjale (69403:003:0080) Elva valla kasuks sundvaldus eratee (Enno-Ringtee) avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.

Seada Elva vallas, Tilga külas asuvale Lehemetsa kinnisasjale (69401:003:0200) Elva valla kasuks sundvaldus eratee (Lossimäe-Vilsi) avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.

Seada Elva vallas, Uderna külas asuvale Kungla kinnisasjale (69403:003:0381) Elva valla kasuks sundvaldus eratee (Rehe-Pulga) avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.

Korraldada Urmi külas, Urmi kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek 13. märtsist 27. märtsini 2023. Materjalidega saab tutvuda valla kodulehel www.elva.ee/planeeringud ja Palupera teenuskeskuses kohapeal selle lahtiolekuaegadel (Vallamaja, Hellenurme küla).

Kooskõlastada Valguta Lasteaed-Algkooli direktori taotlus anda töötajatele 2023. kalendriaasta eest põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Lubada Elva Lasteaed Murumuna direktoril anda töötajatele 2023. kalendriaasta eest põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Kinnitada riigihanke nr 259980 „Elva Verevi järve suplusranna platvormide laudise vahetus“ tulemused.

Tunnistada hankija algatusel kehtetuks riigihanke nr 256440 „Rõngu kogukonnakeskuse ehituse lõpetamine“ hankemenetlus ja hankemenetluses tehtud otsused.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Kolmapäeval, 22. veebruaril toimus revisjonikomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osalesid koosolekul vallavanem Priit Värv, finantsjuht Imbi Rõivassepp ja kultuurispetsialist Markus Toompere. 

Koosoleku päevakorras oli kaks punkti - kooli ja lasteaia toiduraha hinna kujunemine ja hinna võrdlus teiste omavalitsustega ning tegevus- ja projektitoetuste jagamine.

Koolitoidu punkti juures arutati tööjõukuludelt makstava käibemaksu küsimust, mille kohta sooviti vallavalitsuselt täiendavat infot. Tegevus- ja projektitoetuste jagamise punkti juures palus komisjon samuti vallavalitsuselt lisainfot, mille põhjal teha ettepanekuid tegevus- ja projektitoetuste eraldamise korrale võimalike muudatuste tegemiseks. 

 


Jälgi reaalaajas Elva valla eelarve täitmist! 

Elva valla eelarve täitmist on võimalik vaadata igaühel ja iga kell interaktiivsest eelarvevaatest →

Interaktiivne eelarvevaade annab jooksva ülevaate nii Elva valla kuludest, tuludest, investeerimistegevusest kui ka tulumaksu laekumisest. Lisaks saab lugeda valla eelarve kujunemise seletuskirja ning jälgida statistikat Elva valla elanike arvu kohta. Eelarvevaade uueneb iganädalaselt.

Finantsjuht Imbi Rõivassepa sõnul oli tänavu valla eelarve koostamine äärmiselt keeruline. 2023. aasta eripäraks on tööjõukulude suur tõus, kuna riik tõstab hüppeliselt pedagoogide palkasid ning suurenenud on ka kulud küttele ja elektrile, mis tõstavad oluliselt valla püsikulusid.

Siiski on Elva valla eelarve koostatud igati tasakaalukalt ning sel aastal investeeritakse ka mitmetesse kogukondlikult olulistesse projektidesse ja objektidesse. Elva valla 2023. aasta eeldatav eelarve kogumaht on 31,3 miljonit eurot.

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Foto: Kayvo Kroon


Kolmapäeval, 22. veebruaril tähistas Elva Gümnaasium Elva Vallavalitsuse ees Eesti Vabariigi 105. aastapäeva

Elva Gümnaasiumil on juba mõned aastad kombeks tulla Eesti Vabariigi aastapäeva tähistama Elva Vallavalitsuse juurde. Meeleoluks kõlasid muusikalised etteasted nii laste endi kui ka Vabariigi Pillimees Martin Araku poolt. 

Sõna said abivallavanem Kristjan Vilu, Naiskodukaitse Elva jaoskonna esindajad ning muidugi ka Elva Gümnaasiumi direktor Marek Sammul. Lisaks esines oma kõnega teemal "Miks on maailmale Eestit vaja?" Elva Gümnaasiumi 9. klassi õpilane Stella Lümat, kes pälvis selle eest ka kooli oma kirjandikonkursil esimese koha. 

Vabariigi aastapäeva nädalal käisid vallavalitsuse liikmed veel ka tervitamas sündmustel Puhja lasteaias, Õnneseene lasteaias, Murumuna lasteaias, Puhja koolis, Puhja Seltsimajas, Rannu Rahvamajas ja Konguta Rahvamajas. 

 

Kolmapäeval, 22. veebruaril osales noorsootööspetsialist Sirle Lüüs noorsootöö kvaliteedihindamise koolitusel

Noorsootöö kvaliteedihindamise eesmärk on anda ülevaadet ja tagasisidet omavalitsuse noorsootööst. Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, saadud tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme. 

Tegemist on protsessiga, mille raames toimub etteantud mudeli ja hindamislehe abil enese- ja välishindamine. Enesehindamise puhul hindavad noorsootöö kvaliteeti omavalitsuse noorsootöö osapooled ise ning välishindamisel välised eksperdid, näiteks teiste omavalitsuse noorsootööspetsialistid, noorsootöötajad ja riigitöötajad. Viimati toimus Elva vallas noorsootöö kvaliteedihindamine 2020. aastal. 

 

Esmaspäeval, 20. veebruaril osales noorsootööspetsialist Sirle Lüüs noortevaldkonna uuringu tulemuste tutvustamise veebiseminaril

Haridus- ja Noorteamet tutvustas uuringu “Kohaliku tasandi noortevaldkonna rahastusotsused” tulemusi. Uuringu eesmärk oli uurida kohalike omavalitsuste otsustuspraktikaid noorte huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste arendamisel riikliku täiendava huvihariduse ja –tegevuse toetuse abil ning mõista, mille alusel teevad kohalikud omavalitsused otsuseid.

Uuringu tulemused loovad selgema arusaama, kuidas on kujunenud kohalikul tasandil huvihariduse ja -tegevusega seotud (rahastus)otsused ning millised on kohaliku omavalitsuse vajadused noortevaldkonna jätkusuutlikuks arendamiseks. 

Uuringus osales kokku 70 omavalitsust, sealhulgas ka Elva vald. Uuringust selgus, et omavalitsuste otsustuspraktikad noortevaldkonna rahastamisel on erinevad, kuid leidub ka palju sarnasusi.

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 22. veebruaril toimus Elva Vallavalitsuse saalis koolitus „Vanemaealised vägivalla ohvrid – kadunud hääled“

Koolitusest võtsid osa Elva ja Nõo valla sotsiaal- ja koduhooldustöötajad, kodu- ja pereõed, hoolduskodude esindajad ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad. Eakate vastu suunatud vägivald on muutumas rahvastiku vananemisega üha enam aktuaalsemaks. Samas statistiliselt on see vägivalla all kannatav sihtrühm veel üsna tagasihoidlik, kuna ohvrite suur haavatavus ja häbitunne ei lase enamikul neist juhtumitest avalikuks tulla. Vägivalla peatamine ja ennetamine on võimalik vaid paljude osapoolte koostöös, mis nõuab aga ühises inforuumis tegutsemist.

Selleks, et osata paremini märgata ja toetada eakaid meie ümber, kutsusime Hiie Taali ja Mari Puniste Tartu Naiste Tugikeskusest Elva ja Nõo vallas tegutsevaid spetsialiste koolitama. Spetsialistide vägivallateadlikkuse kasvatamise ning üldise eakate vastu suunatud vägivalla teadlikkuse tõstmiseks tehakse koostööd Tervise Arengu Instituudiga Norra toetusest 2014-2021 rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ ja Sotsiaalministeeriumiga Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti “Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine” raames. 

 

Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel on üks Tartumaa tegusaim terviseedendaja 

Tervise- ja tööminister Peep Peterson ning terviseala asekantsler Heidi Alasepp tunnustasid esmaspäeval, 20. veebruaril Maarjamäe lossis toimunud pidulikul vastuvõtul viimaste aastate tegusamaid tervisedendajaid igast Eesti maakonnast.

Selle riikliku tunnustamisega tõstetakse esile rahvatervise valdkonda arendanud ja tervisedendamisse panustanud inimesi. Tartu maakonnast pälvisid tunnustuse kolm inimest, kellest üks Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel. 

Vallavanem Priit Värv on Karmenit kirjeldanud nii: „Karmen on meie kriisivalmiduse ema, kes teeb enda tööd suure kirega ning mitte sädemed, vaid suisa leegid silmis. Ta on erakordselt energiline ja äge inimene!“ 

Kahjuks ei saanud Karmen haigestumise tõttu pidulikust sündmusest osa võtta, kuid sama tunnustuse saanud kaaskolleegid Tartumaalt, Krista Klaus ja Pilvi Luhaste, võtsid tänukirja vastu ning toimetasid selle Karmenini. 

Oleme rõõmsad, et meiega on niivõrd võimekas spetsialist nagu seda on Karmen! 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Teisipäeval, 21. veebruaril toimus Elva valla turismiettevõtjate arenguprogrammi teine kohtumine

Järvemuuseumis Akva:rium toimunud kohtumise põhiteemaks oli digiturundus ning oma kanalite nähtavamaks muutmine läbi erinevate tööriistade. Osalejad said koolitaja Indrek Maripuu juhendamisel läbi proovida erinevaid keskkondi, analüüsiti häid ja halbu näiteid erinevatest kodulehtedest ning märksõnadest, mis osalejate ettevõtetega seonduvad.

Oli taas üks kasulik kohtumine, millest võttis sel korral osa 11 Elva valla toitlustus-,  turismi - ja majutusettevõtjat. Järgmine kohtumine toimub veebis juba 8. märtsil ning siis analüüsitakse osalejate iseseisvat tööd. Arenguprogramm kestab aprillikuu lõpuni ning kulmineerub Elva valla ühisturunduse ja suvekampaania planeerimisega. 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Kolmapäeval, 22. veebruaril toimus Politsei ja Piirivalveameti ning Rahandusministeeriumi koostööprojekti “Turvaline ruumiloome” raames filmimine Elva linna näitel 

Üheskoos vaadati üle hommikune olukord Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 õppehoone juures, arutati liikluskorralduse probleemkohtade üle ning pakuti võimalikke lahendusi.

Kohtumise tulemusel valmib koolitust tutvustav video kohalikele omavalitsustele, mis kutsub planeerimise valdkonnas töötavaid ametnikke osalema turvalise ruumiloome täiendõppe koolitusel. 

 

Kolmapäeval, 22 veebruaril toimus Puhja lasteaias seminar

Hoolekogu liikmetele ja lapsevanematele mõeldud seminari fookuses oli Puhja lasteaia arengukava aastateks 2024-2028 koostamise ideekorje ning sellekohane arutelu. Koos arutati investeeringuvajaduste üle - nii füüsilisse ruumi kui ka õpetajate arendamisse - lasteaia eripärade ning hoolekogude ja lapsevanemate kaasamistegevuste kavandamise üle.  

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Pealinna Pidu Põlvas: Tartu 2024 hüüab välja kultuuripealinna programmi

Tartu koos Lõuna-Eestiga on aastal 2024 Euroopa kultuuripealinn. Tartu 2024 kutsub kõiki tähistama Euroopa kultuuripealinna Lõuna-Eesti programmi avalikustamist suurel tasuta vabaõhupeol Põlvas. Ühtlasi tutvustatakse ka Elvas toimuma saavat Eesti Liikumis- ja Heaolufestivali! 

17. märtsil algusega kell 19 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse juures toimuval tasuta vabaõhupeol astuvad teiste seas lavale Zetod, rokkorkester Karmid Torud, Lenna ja ansambel Redel. 

Pealinna peo ürituse nimi on inspireeritud kirjanik ja semiootik Valdur Mikita mõttest pöörata 2024. aastal Eesti kaart pahupidi, et näha pealinnana Tartut koos Lõuna-Eestiga. Tagurpidi Eesti kaardi idee on saanud Tartu 2024 üheks sümboliks. 

2024. aasta pole enam Lõuna-Eesti kuplite taga. Tule ja saa teada, millised elamusi toob Tartu 2024 programm Tartusse, Lõuna-Eestisse ja ka Elva valda!  

Üritus Facebookis →

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Esmaspäeval, 20. veebruaril toimus Puhjas Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava avalik arutelu

Arengukava koostaja Europolis OÜ andis dokumendist ülevaate ning seejärel oli võimalus küsimusteks ja aruteluks. Suurema kaaluga ettepanekuid kavale ei tehtud, vaid rohkem keskenduti ASi Emajõe Veevärk finantsilistele võimalustele arengukavas toodud investeeringute elluviimiseks.

Lisaks käsitleti konkreetselt just Puhja aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laienemise teemat, mille osas jagasid infot abivallavanem Kristjan Vilu ja Emajõe Veevärgi esindajad.

Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga aastateks 2023-2035 saab tutvuda siin →

 

Kolmapäeval, 22. veebruaril toimus keskkonnahoidlike riigihangete koolituspäev

Elva Vallavalitsusest võtavad sellest 4-osalisest koolitusprogrammist osa vallamajanduse osakonna juhataja Hegri Narusk ning hankespetsialist Monika Õigus. Koolitust rahastab Euroopa Komisjon.

Koolitusel räägiti hankevajaduste hindamisest, õiguslikest ja strateegilistest külgedest, turu kaasamisest ja ringhangetest. Vaadati  lähemalt valitud sektorite kriteeriume (sh tänavavalgustus, toitlustus, mööbel jms) ning kuidas hankida kaupa, teenust või ehitustööd selliselt, et see on keskkonnahoidlik ja väiksema võimaliku negatiivse keskkonnamõjuga. 

Avalik sektor on suur tarbija - Eestis moodustab avaliku sektori kogutarbimine Eesti sisemajanduse koguproduktist 14%-16%. Keskkonnahoidlike kriteeriumite kasutamine riigihangetes on üks viis, kuidas propageerida keskkonnahoidlikku mõtteviisi ning tagada vähemalt avalikus sektoris keskkonnasäästlikum ressursside kasutamine.

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Kolmapäeval, 22. veebruaril osalesid abivallavanem Kertu Vuks ja arendusspetsialist Sirli Pippar Tartumaa Arendusseltsi piirkonna ühisstrateegia 2023-2030 avalikustamise seminaril ning LEADER toetusmeetmete infopäeval

Päev viidi läbi Tartu jaamahoones. LEADER strateegia on praktiline dokument, mida rakendatakse läbi toetusmeetmete. Projektitaotlusi saavad esitada maapiirkonna ettevõtted, kodanikuühendused ja kohalikud omavalitsused. Rahastusstrateegia rakendamiseks tuleb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava LEADER sekkumisest ja Euroopa Sotsiaalfondist. Ühtekokku loodetakse piirkonda tuua toetusraha ca 4,5 miljonit eurot. 

Uute teemadena on strateegias välja toodud energiakogukonnad, arukad külad, sotsiaalse kaasatuse suurendamine, rohe- ja ringmajanduse pilootprojektid, ärilised teenused kiiresti kasvavates või turutõrke piirkondades ning noorte füüsilise ja vaimse tervise toetamine. Esile on tõstetud Emajõega seotud teenuste ja taristu arendamine. Jätkatakse väiketootmise, turismi, kogukonnaobjektide ja koostöövõrgustike arendamist ning piirkonna arengu seisukohast oluliste suurprojektide toetamist. Strateegia koostamisel rääkis kaasa ligikaudu 400 inimest.  

Avalikustamise seminaril inspireerisid osalejaid oma ettekannetega Tartu Regiooni Energiaagentuuri projektijuht Nele Ivask, kes rääkis energiakogukondade loomisest ning Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste dotsent Katri-Liis Lepik, kes andis ülevaate sotsiaalsest innovatsioonist maapiirkondades. 

Strateegia on ka avalikul väljapanekul 20. märtsini ning sellele on võimalik esitada täiendavaid ettepanekuid. Ettepanekud palutakse saata e-aadressile triin@tas.ee.

Strateegiaga saab tutvuda siin →

 

  VARIA  

 

Foto: Kayvo Kroon


Reedel, 24. veebruaril toimus Elva Kultuurikeskuses pidulik Eesti Vabariigi 105. aastapäeva kontsert-aktus

Sündmusel anti üle Elva valla aukodaniku tiitel, teenetemärgid Elva Täht ning tunnustati silmapaistvaid inimesi ja ettevõtmisi valdkondlike aunimetustega. 2022. aasta detsembrikuu jooksul oli kõikidel Elva valla elanikel võimalus esitada tunnustustele kandidaate. Laureaadid valiti vallavolikogu ja vallavalitsuse otsustega.

Elva valla aukodanik 2022 on Rein Pedaja
Teenetemärgi Elva Täht pälvis Ivika Mõistus
Teenetemärgi Elva Täht pälvis Livia Kuuskvere
Aasta tegija on Erle Mägi
Aasta tegu on sportkeegli maailmameistrivõistlused 2022
Aasta kogukonnaedendaja on Minna Kivi
Aasta küla on Valguta küla
Aasta kultuuritegijad on Rannu Liisude laulu- ja tantsujuhid Küllikene Lõhmus ja Margit Aruksaar
Aasta kultuuritoetaja on Tartumaa Tervisespordikeskus

Kontsert-aktusel said sõna vallavanem Priit Värv, Naiskodukaitse Tartu ringkonna Elva jaoskonna esinaine Maive Karu ja Kaitseliidu Tartu maleva Elva malevkonna teavituspealik nooremseersant Silver Pik. Muusikaliste etteastetega esinesid Mari Kalkun ning Elva valla noored Lilian Sauvola ja Krister Toom. 

 

Foto: Joonas Sisask


Reedel, 24. veebruaril osalesid vallavanem Priit Värv, abivallavanem Kertu Vuks ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel Tartumaa Omavalitsuste Liidu korraldatud Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud vastuvõtul 

Pidulik vastuvõtt toimus Tartu Ülikooli muuseumi Valges Saalis. Sündmuse esimeses pooles esinesid laulustuudio Laulupesa lapsed kontsert-etendusega “Õnnelike inimeste maa”. Seejärel andis Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Jarno Laur üle Tartumaa kõrgeimad teenetemärgid - Tartumaa Kuldsed Tammeoksad.

Teenetemärgi pälvisid maakonna kauaaegseim rahvatantsujuht Made-Heljo Ruul, Järvselja raamatukogu juhataja Ene Runtel ning Päästeameti Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos. Lisaks anti teenetmärk üle ka biomeditsiinitehnoloog ja akadeemik Mart Ustavile. 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

Teele Kravtšenko ja Anneli Jaeger räägivad Perepesa tegemistest  →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.-19.02.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 14.02.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada MTÜ-l Klubi Tartu Maraton korraldada 19.02.2023 kell 10–19 avalik üritus „49. Tartu Maraton“ eeldatava osalejate arvuga 4000 inimest, finišipaigaga Tartumaa Tervisespordikeskuses.

Lubada Kirepi Kogukond MTÜ-l korraldada 18.02.2023 kell 12–18 Kirepi külaplatsil avalik üritus „Euroopa saunamaratoni võistlus Kirepi külaplatsil“.

Määrata Ervu külas, Kuusiku katastriüksuse (66601:008:0434) ja Metsaääre katastriüksuse (66601:008:0040) piiride muutmisel uutele katastriüksustele uued koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Ervu küla, Kuusiku, sihtotstarve elamumaa ja Elva vald, Ervu küla, Metsaääre, sihtotstarve maatulundusmaa.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elva vald, Elva linn, Palu tee T2 (17001:002:0048) maakaabelliinile ja liitumis- ja jaotuskilbile.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjale Elva vald, Suure-Rakke küla, Järvekaasiku tee (66601:001:0165) maakaabelliini seadmiseks.

Määrata Elva vallas, Võsivere külas rajatava ühissõidukipeatuse kohanimeks Võsivere keskus.

Pikendada Mustron OÜga Kesk tn 30, Elva linn ärimoodul nr 2 kasutuslepingut kuni 1. märts 2024.

Kehtestada Elva Varahalduse OÜ osutatavate saunateenuste uus hinnakiri Elva linna saunas alates 1. märtsist 2023.

Kinnitada riigihanke „Verevi järve rannahoone arhitektuurikonkurss“ alusdokumendid.

Moodustada Elva valla kultuurivaldkonna tunnustamisavalduste laureaatide valimiseks komisjon koosseisus Liis Lehiste, Markus Toompere, Enn Tobre ja Lea Kurvits.

Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Elva linnas, Tartu mnt 21a krundil ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks.

Eraldada 2023. aasta reservfondist 2 000 eurot MTÜ-le Eesti Õngitsejate Liit talipüügi maailmameistrivõistluste korraldamiseks.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Paju küla, Tuuletare kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 21. veebruar 2023 kuni 31. mai 2023.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Pühaste küla, Miku kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 21. veebruar 2023 kuni 31. mai 2023.

Jätta rahuldamata korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus aadressil Elva Vana-Koidu 7//9.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Teisipäeval, 14. veebruaril kohtuti volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni ning kultuurikomisjoni esimeestega

 
Abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kultuurispetsialist Markus Toompere kohtusid volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esimehe Marika Saare ning kultuurikomisjoni esimehe Enn Tobrega. Üheskoos arutati osakonna 2023. aasta tööplaani raames võimalikke koostöökohti komisjonidega.  

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Kolmapäeval, 15. veebruaril toimus Puhja Seltsimajas juba kolmas Elva valla eakate mõttering

Sel korral keskenduti eakate esinduskogu loomisega seotud küsimustele. Koostöös Praxis Mõttekojaga toimunud sündmusest võttis osa 45 Elva valla eakat. Lisaks olid kohal ka vallavanem Priit Värv, sotsiaalnõunikud Alo Rebane ja Rutt Hanni, sotsiaaltööspetsialistid Sirje Tali ja Katrina Mets ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel. 

Mõtteringi alguses andis Praxis Mõttekoja esindaja Maali Käbin kiire ülevaate erinevatest eakate kaasamise võimalustest kohaliku omavalitsuste tasandil. Seejärel toimusid arutelud laudkondades. Vastati küsimustele milline või mis vormis võiks olla Elva valla eakate esinduskogu, kes võiksid sinna kuuluda, milliste teemavaldkondadega peaks see tegelema jne.

Kuigi arvamusi eakate otsustusprotsessidesse kaasamise vormide osas tuli erinevaid jäi siiski enamikes laudkondades kõlama mõte, et soovitakse Elva eakate esinduskogu ideega edasi minna. Nii otsustatigi, et 9. märtsil kohtutakse erinevate piirkondade eakate, Praxis Mõttekoja ja Elva Vallavalitsuse esindajatega väiksemas ringis, et põhjalikumalt läbi arutada esinduskogu loomise vajalikkus ning järgnevad tegevused. 

 


Reedel, 17. veebruaril toimus generaatorite kasutamise ja hooldamise õpituba 

Eelmisel sügisel osteti Päästeameti poolt korraldatud “Kohalike omavalitsuste kriisivalmisoleku suurendamine”  toetusvooru raames Elva vallale kaheksa 5,5kW generaatorit. Generaatorid paiknevad Ulila Keskuses, Puhja Seltsimajas, Konguta Rahvamajas, Rannu Rahvamajas, Rõngu Rahvamajas, Aakre Rahvamajas, Elva Spordioones ja Elva Vallavalitsuses. Generaatorid soetati eelkõige eesmärgiga pakkuda voolukatkestuste ajal tuge kogukondadele.  

Ivo Indriko Elva Teenustest aitas keskuste meeskondadel aru saada, kuidas generaatoreid käivitada ja hooldada ning mida tähele panna, kui tekib generaatori töös tõrkeid. Kõik osalejad said endaga kaasa ka lihtsad juhised, kus on kõige olulisemad punktid välja toodud.  

 

Foto: Hendrik Osula

Reedel, 17. veebruaril toimus Elva Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone sarikapidu

17. veebruaril toodi uuelt Elva Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoonelt alla sarikapärg, millega tähistati hoone maksimaalse kõrguse saavutamist. See tähendab, et ehitus on jõudnud poole peale ning ühishoonesse kolitakse sisse juba 2023. aasta sügisel

Varasemalt on Elvas siseturvalisusega tegelevad asutused paiknenud eraldi majades, kuid sel aastal valmib politsei ja pääste ühine hoonete kompleks. Uude ühishoonesse ehitatakse lisaks teenistusruumidele õppeklassid, meeskonnaruumid, jõusaal, sõidukite garaaž ja abiruumid. Peahoone kõrvale rajatakse veel laoruumidega abihoone, lõuna regiooni voolikuhooldus, erisündmuste päästekonteinerid ning päästjate õppetorn.

Arendusprojekti maksumus on 7,5 miljonit eurot. Hoone tellija on Siseministeerium ning ehitaja KRC Ehitus OÜ. Elva ühishoone autoriteks on KUU arhitektid Joel Kopli, Koit Ojaliiv ja Juhan Rohtla. Projekteerija on ACTO CONSULT OÜ ning omanikujärelevalvet teostab Keskkonnaprojekt OÜ.

 

Teisipäeval, 14. veebruaril toimus kohalike omavalitsuste finantsjuhtide võrgustikuseminar

Elva Vallavalitsusest osales seminaril finantsjuht Imbi Rõivassepp. Seminaril käsitleti teemat "Andmekaitse ja andmekogud raamatupidamises".

Peaettekande tegi Tallinna Linnavalitsuse andmekaitse juht Merit Valgjärv ning lisaks esinesid ka spetsialistid Riigi Infosüsteemi Ametist ja Andmekaitse Inspektsioonist. 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Esmaspäeval, 13. veebruaril toimus Elva valla alusharidusjuhtide kohtumine 

Puhja Lasteaias Pääsusilm toimunud regulaarsel lasteaedade juhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, ennetustööspetsialist Karmen Paavel ning haridusspetsialist Auli Mäesalu.  

Puhja Lasteaed Pääsusilm tutvustas kohtumisel oma maja ja tegemisi ning naaberlasteaiad said võimaluse esitada küsimusi ja arutleda olulistel teemadel. 

Samuti tutvusid juhid Elva Laste- ja Perekeskuse uue juhi Tiina Treesiga ning toimus arutelu toitlustusteemadel, mida vedas Krista Loog Elva Teenustest. Täiendavalt oli päevakorras ka haridusasutuste kriisiplaanide temaatika, mida vedas ennetustööspetsialist Karmen. Tavapäraselt jagas olulist informatsiooni ka haridus- ja kultuuriosakond. 

Märtsis minnakse külla Elva Lasteaed Murumunale. 

 


Teisipäeval, 14. veebruaril toimus Elva valla koolijuhtide kohtumine 

Valguta Lasteaed-Algkoolis toimunud regulaarsel koolijuhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, ennetustööspetsialist Karmen Paavel ning haridusspetsialist Auli Mäesalu.  

Valguta Lasteaed-Algkool tutvustas kohtumisel oma maja tegemisi ning pakkus võimalust ka ringkäiguks. Päevakavas oli veel teisigi põnevaid teemasid. Uute inimestena tutvustasid end Elva Gümnaasiumi uus direktor Marek Sammul ning Elva Laste- ja Perekeskuse uus juht Tiina Trees. 

Lisaks arutleti Elva Teenuste juhi Krista Loogiga toidu ja toitlustamise teemadel, ennetustööspetsialist Karmen arutas juhtidega kriisiplaanide temaatikat ning Rõngu Keskkool andis ülevaate haridus- ja teadusministri külaskäigust. Samuti jagas haridus- ja kultuuriosakond jooksvat infot. 

Märtsis minnakse külla Elva Muusikakoolile. 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Kolmapäeval, 15. veebruaril toimus sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjoni koosolek

Komisjon käib koos kord nädalas ning selle raames otsustatakse sotsiaalteenuste ja –toetuste andmine. Kõigil sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialistidel on abivajaduse hindamise alusel õigus vormistada iseseisvalt otsused ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmiseks kuni 100 eurot. Juhul, kui toetuse suurus on suurem kui 100 eurot, teeb spetsialist eelnõu komisjonile, mis abivajaduse hindamise alusel teeb ettepaneku toetuse või teenuse määramiseks või mittemääramiseks. Komisjoni suunatakse ka sotsiaalteenuseid puudutavaid eelnõusid.  

 

Kolmapäeval, 15. veebruaril toimus Sotsiaalministeeriumi töögrupi koosolek lastehoolekande valdkonna kriisideks valmisoleku teemal  

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Helen Jõks on kokku kutsunud töörühma, et arutleda kriisideks valmisoleku seadusele eriseaduste loomise üle, mis tagavad oluliste lastele suunatud teenuste toimepidevuse ka kriisides, sealhulgas näiteks asendushooldus ja turvakoduteenus.

Kohtumisel, kus osalesid Sotsiaalkindlustusameti, teenusepakkujate ja kohalike omavalitsuste esindajad, arutati olulisi nüansse, mis tuleks eriseaduste raames korrastada. Elva Vallavalitsusest osales töökoosolekul sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir. 

 

Neljapäeval, 16. veebruaril tähistas MTÜ Iseseisev Elu 20. aastapäeva

Mittetulundusühing Iseseisev Elu on asutatud eesmärgiga arendada ja säilitada psüühilise erivajadusega inimeste elukvaliteeti. Ühing aitab neil inimestel leida oskuste- ja jõukohast tegevust ning tööd.

Pidupäeva puhul tervitasid vallavanem Priit Värv ning sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Peeter Laasik. Etteastetega esinesid naistantsurühm Valguta Nägusad Moorid ja Puhja naisrahvatantsurühm Sügisõied.

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Teisipäeval, 14. veebruaril toimus Eesti Rahva Muuseumis Tartu Kultuurikandja 2022 tunnustussündmus

Üritusest võtsid osa abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning Elva valla kultuuritöötajad.

Tartu linn kuulutas välja Tartu Kultuurikandja 2022 laureaadid kokku üheksas kategoorias. Veel anti tänusündmusel välja Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi maakondlikud preemiad kolmeteistkümnele loojale, kultuurikorraldajale, sündmusele ja organisatsioonile. Kuulutati välja Tartumaa Kultuuripärl ning anti välja elutööpreemia. Lisaks selgus Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 rahvusvahelise koostöö eripreemia.

 

Esmaspäeval, 13. veebruaril toimus Konguta Rahvamajas Elva valla kultuurijuhtide koostöökoosolek

Esindatud olid Elva Kultuurikeskus ning Rannu, Rõngu, Konguta ja Aakre Rahvamajad. Elva Vallavalitsuse poolt olid kohal abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kultuurispetsialist Markus Toompere.

Üheskoos arutati Tartu 2024 väikeprojektide vooru üle, sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane andis ülevaate liikumisaastaga seonduvast ja Tourest messist ning lisaks arutati ka sügisel toimuva Maal elamise päevaga seonduvat.  

 


Pühapäeval, 19. veebruaril tõi Tartu Maraton taas Elvasse palju spordisõpru 

Hoolimata keerulistest oludest sõideti legendaarne Tartu Maraton klassikalisel Otepää - Elva 63 kilomeetri pikkusel trassil.

Kokku oli põhisõitudele registreerunud 3477 suusatajat, neist 2573 kõige pikemale 63 km distantsile ning 904 poolpikale ehk 31 km rajale.

Elva Vallavalitsuse meeskonnast läbisid 63 kilomeetrise distantsi vallavanem Priit Värv ning vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk. Sotsiaaltööspetsialist Rutt Hanni plaanib maratoni läbida virtuaalsõidu raames. 

Meil on hea meel, et Tartu Maratoni üritused toovad jätkuvalt Elvasse palju külalisi ja spordisõpru! Tartu Maratoni hooaeg läheb edasi 14. mail kui joostakse 41. Tartu Maastikumaraton.

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

 

Annika Jukk ja Tiit Treial räägivad piirkonnapolitseinike tegemistest  →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 06.-12.02.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 6. veebruaril toimus vallavolikogu istung 

Elva vallavolikogu II koosseisu XVII istung toimus Elva Vallavalitsuse saalis ja veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakorras oli kaks määruse ja viis otsuse eelnõud, revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine, kahe komisjoni tööülevaade ning vallavalitsuse ülevaade. Istungist võttis osa 28 volikogu liiget.
 
Kinnitati Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide koosseisud. Elva vallas moodustati neli valimisjaoskonda - Elva, Puhja, Rannu ja Rõngu. Vallasekretäri ettepanekul ning poliitilise tasakaalustatuse põhimõtet arvestades nimetati jaoskonnakomisjonide esimehed ja jaoskonnakomisjoni liikmed. Erakondadel oli võimalik vallasekretärile oma kandidaate esitada 24. jaanuarini 2023. Elva vallas esitasid jaoskonnakomisjonidesse oma kandidaadid Keskerakond, Reformierakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. EKRE ja Keskerakond esitasid oma kandidaadid kõikidesse jaoskonnakomisjonidesse, Reformierakond esitas oma kandidaadid Elva ja Puhja jaoskonnakomisjonidesse. Otsusega moodustatakse vastavalt Elva jaoskonnakomisjon 11 liiget ja 7 asendusliiget, Puhja ja Rõngu jaoskonnakomisjonid 6 liiget ja 4 asendusliiget, Rannu jaoskonnakomisjon 5 liiget ja 3 asendusliiget. Otsusega saab tutvuda siin →
 
Muudeti määrust „Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“. Määruses täpsustati sätestatud osalustasu maksmise perioodi, erijuhtumite ja vaidluste lahendamist ning osalustasu maksmisest vabastamise menetlemist. Kui varasemalt oli osalustasu maksmise periood 12 kuud, siis muudatuse järgselt on see 11 kuud, kuna lasteasutuse ametliku suvepuhkuse perioodil osalustasu tasumise kohustust ei ole. § 4 lõige 2 sõnastati ümber: Soodustuse saamiseks esitab vanem taotluse vallavalitsusele e-keskkonna SPOKU kaudu või paberkandjal. Taotlust on vanemal õigus esitada 1 kalendrikuu ette alates lasteasutuse koha kasutamise algusajast. Tavapäraselt komplekteerib Elva vald uue õppeaasta rühmad lasteasutustesse hiljemalt käesoleva kalendriaasta maikuuks. Uued rühmad alustavad tööd 1. septembrist ning praktika on näidanud, et suvekuudel toimub mitmeid muudatusi. Seetõttu on ebamõistlik menetleda laekunud taotlusi varem kui 1 kalendrikuu ette koha kasutamise algusajast. Fikseeritud tähtaeg muudab korra selgemaks kodanikule ning lihtsustab menetlusprotsessi. Kuna määrusesse ei ole võimalik sätestada kõiki olukordi, mis praktikas võivad tekkida (nt e-keskkonna SPOKU kättesaadavus, perede sotsiaalmajanduslik olukord jms), siis lisati määrusesse ka uus lõige, et erijuhtumid ja vaidlused lahendab haridus- ja kultuuriosakond. Määrusega saab tutvuda siin →
 
Muudeti määrust „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas“. Korda muudeti teenuste ja toetuste taotlemise osa läbipaistvamaks, selgemaks ning korrigeeriti keeleliselt sätete lauseehitust muutes need seejuures taotlejale üheselt mõistetavamaks. Määrusega saab tutvuda siin →
 
Valiti rahvakohtunike kandidaadid. Tartu Maakohus andis teada, et 2019. aastal nimetatud rahvakohtunike volituste tähtaeg on lõppemas ning seoses sellega on vaja korraldada uute rahvakohtunike kandidaatide valimine. Kokku esitati üheksa kandidaati, kellest salajase hääletuse tulemusena kinnitati kaheksa. Kinnitatud kandidaadid on Lauri Valdmann, Rita Väli, Leiki Sild, Merle Unger, Kalle Kaldoja, Kalle Roio, Sirle Lüüs ja Andra Kongo. Otsusega saab tutvuda siin →
 
Volikogu tunnustas Elva valla aukodaniku tiitliga Rein Pedajat ja teenetemärgiga Elva Täht Ivika Mõistust ja Livia Kuuskveret. Rein Pedaja on laskesuusataja ja treener. Ta on andnud väga suure panuse Elva valla spordivaldkonna ja laskesuusatamise arengusse. Rein on pikaaegne Eesti laskesuusatamise treenerite kogu liige, hinnatud treener ja tunnustatud kolleeg. Tänu Reinu isikule ja motiveerimisele on sajad noored leidnud tee spordi ja laskesuusatamise juurde. Ivika Mõistus on Elva Gümnaasiumi matemaatika õpetaja alates 1997. aastast. Ivika õpetab 4.–6. klassi õpilastele matemaatikat ning tema tundides on alati töine ja rahulik õhkkond. Ta on nõudlik nii enda kui ka õpilaste suhtes ning ta teeb oma tööd kirega ja kogu hingest. Elva Gümnaasiumis on juba pikka aega korraldatud Ivika eestvedamisel maakondlikku matemaatika võistlust „Nuputa“. Livia Kuuskvere on lõpetanud Elva Keskkooli ning teda on mõjutanud muusikas kolm väga olulist õpetajat – Kalju Kenner, Valdur Parksepp ja Maimu Sirel. Ta studeeris Heino Elleri Muusikakoolis klassikalist laulu, mille lõpetamise järel suunati ta Tallinna Riikliku Konservatooriumisse. Seal omandas ta kammerlaulja ja pedagoogi elukutse. Livia eestvedamisel avati 1995. aastal Elvas solistide ring ning sellest ajast saati on Livia õpetanud paljusid soliste. Livia on ellu toonud Tartumaa lastele ja noortele suunatud laulukonkursi „Looduslaul“, mis toimus tänavu juba 17ndat korda.
 
Volikogu otsustas salajase hääletusega Elva valla Aasta Tegija ja Aasta Tegu laureaadid. Tiitlite saajad avaldatakse 24. veebruaril Eesti Vabariigi 105. aastapäeva kontsert-aktusel. 
 
Revisjonikomisjoni esimees Aivar Õun andis ülevaate komisjoni senisest tööst ja esitas 2023. aasta tööplaani. Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks. Tööplaaniga on võimalik tutvuda siin →
 
Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Marika Saar andis ülevaate komisjoni tegevustest, toimunud koosolekutest ja arutatud teemadest.
 
Vallavalitsuse ülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst ning vastas volikogu liikmete küsimustele. Abivallavanem Kertu Vuks tutvustas volikogule vallavalitsuse 2023. aasta tööplaani. Abivallavanem Heiki Hansen vastas Raimond Pihlapi arupärimisele seoses koolitranspordi korraldamisega Elva vallas. Volikogu liige Raimond Pihlap tegi ettekande „SA Elva Teenused finantsülevaade“. Ettekanded on leitavad siit →

Arupärimised. Muude küsimuste punktis esitas volikogu liige Raimond Pihlap arupärimise abivallavanemale Kertu Vuksile seoses Elva spordihoone kasutamisega. Arupärimisega saab tutvuda siin →. Volikogu liige Birgit Lõhmus-Komleva esitas arupärimise vallavanemale Priit Värvile seoses arendusjuhi Margus Ivaski tegemistega. Arupärimisega saab tutvuda siin →
 
Istungi protokolli ja tehtud ettekannetega saab tutvuda siin →
Vastuvõetud otsused →
Vastuvõetud määrused →
Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube’i kanalilt →
 
Järgmine korraline volikogu istung toimub 20. märtsil 2023. 

 

Elva vallavalitsuse 07.02.2023 istungi kokkuvõte 

Istungil otsustati:

Lubada MTÜ Austa Rattaklubil korraldada 25.02.2023 ja 04.03.2023 kell 9–17 avalik üritus „50. ELVA TALIKROSS“.

Seada isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnisasjadel asuvatele sideehitisele: Rämsi küla, Paju tee L1 (17101:001:1080); Rämsi küla, Rämsi park P1 (17101:001:1469); Rämsi küla, Keskuse tee (17101:001:1367) ja Rämsi küla, Tiidriku tee L1 (17101:001:0552).

Sõlmida Enefit Connect OÜga Elva linnas asuva füüsilise taristu kasutamise leping.

Sõlmida Enefit Connect OÜ-ga Käärdi alevikus asuva füüsilise taristu kasutamise leping.

Määrata Ervu külas, Sünna katastriüksuse (66601:008:0056) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Ervu küla, Sünna, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Ervu küla, Kiviaia, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Ervu küla, Kiilu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Seada isiklik kasutusõigus Eesti Andmesidevõrgu AS kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnistutel asutabetele sideehitistele: Kalme küla, Pöksi tee L3 (17101:001:1685); Kalme küla, Pöksi tee (69401:003:0172); Kalme küla, Pöksi tee L4 (17101:001:1686); Kalme küla, Pöksi tee L1 (17101:001:0519); Kalme küla, Rukki-Pöksi tee L1 (17101:001:0828).

Algatada Puhja Kooli arengukava 2023–2027 koostamine.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Paju küla, Mäeotsa kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 14. veebruar 2023 kuni 31. mai 2023.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Pedaste küla, Tinnu kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 14. veebruar 2023 kuni 31. mai 2023.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Järveküla küla, Sepa kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 21. veebruar 2023 kuni 30. aprill 2023.

Jätta rahuldamata korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus aadressil Elva vald, Vehendi küla, Vehendi AÜ 5.

Suurendada alates 15. veebruarist 2023 Elva Lasteaed Õnneseen sõimerühma Rõõmurullid laste arvu ja kinnitada rühma registreeritud laste maksimaalseks arvuks 2022/2023 õppeaasta teiseks pooleks 16 last.

Kinnitada „Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2023–2024“ elluviijad.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Teisipäeval, 7. veebruaril toimus Elva Lasteaed Õnneseene riigihanke raames objektiga tutvumise päev

Riigihangete Registris on avaldatud hange “Elva Lasteaed Õnneseene ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemi ehitustööd”. Selle raames toimus ka objektiga tutvumise päev, kus erinevad ettevõtjad said end kurssi viia hoone planeeringu ja iseärasustega. Ettevõtjate väitel on tegemist üsna keeruka objektiga, kus uute süsteemide paigalduse teeb raskeks kõikides ruumides olemasolevate ripplagede eemaldamine ja avade puurimine võimalikult tolmuvabalt. Lisaks tuleb ühendada torustikud hoone katusel olevate seadmetega ning selleks tuleb teostada paneelidest läbiviigud.  

Ettevõtjatelt oodatakse pakkumusi hiljemalt 17. veebruariks 2023. Ehitustööd on kavandatud suvekuudele, mil Õnneseene lasteaias õppetegevust ei toimu. Sellele eelneb ka ruumide tühjaks kolimine ning mööbli ja muu vajaliku tolmukindlaks isoleerimine. Tööde teostamise ajaks on Õnneseene lasteaia töö korraldatud koostöös Murumuna lasteaiaga ning loodame, et ehitustööd saavad valmis käesoleva aasta septembriks. 

 

Reedel, 10. veebruaril toimus Mesika tänava projekteerimise avakoosolek

Koosolekul osalesid vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, teedespetsialist Paul Sinisaar, keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens, vallaarhitekt Jaanika Saar, heakorraspetsialist Sten Saarekivi, geoinfospetsialist Kullo Laos ja taristuspetsialist Hendri Seinberg. Projekteerijat Palmpro OÜd esindas  projekteerimise projektijuht Olev Saago.

Koosolekul täpsustati projekteerimistingimusi ning lepiti kokku, et tänavaga piirnevate kinnistute omanikud kaasatakse juba eskiisi faasis. Lähiajal hakkavad tänava peal toimetama geodeedid, et koostada projektile aktuaalne alusplaan. Selleks mõõdetakse üle ka kõik kinnistute aiad ja olemasolevad sissesõidud.

Projekti valmimise tähtaeg on maikuu lõpp. Projekteeritav osa hõlmab Mesika tänavat alates Põndaku tänavast kuni Mesika-Karu teeni. Projekti mahus on tänava sõidutee osa koos aluskihtidega, kõik ristmikud, sademeveekanalisatsioon ja liikluskorraldus. Olemasolev kergliiklustee säilib. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Neljapäeval, 9. veebruaril toimus Rõngu Rahvamajas päikesepargi rajamise teemaline avalik arutelu

Arutelul tutvustati Õigeusupõllu kinnistu projekteerimistingimusi päikeseelektrijaama kavandamiseks. Arutati päikesejaama paigaldamisega kaasnevate võimalike mõjude üle ning kanti ette laekunud arvamused.

Arvamustest jäi kõlama, et piirinaabrid sooviksid päikesepargi paigaldamist elukondlikest hoonetest võimalikult kaugele ning kinnistu piirile tiheda kaitsehaljastuse rajamist. Samuti juhiti tähelepanu asjaolule, et põllumajandusmaa jääks paralleelselt ka põllumajanduslikku kasutusse ning piirdeaiast pargi ümber tuleks pigem loobuda, et tagada metsloomade vaba liikumine.  

 

Reedel, 10. veebruaril toimus Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 õppehoone sadeveeprojekti lõppülevaatuse koosolek

Koosolekul lepiti kokku viimased täpsustused projektis. Juba varasemalt laekunud projekt lahendab hoone ümbruse sadevete suunamise ja vundamendi hüdroisolatsiooni.  

 

Kolmapäeval, 8. veebruaril toimus Rõngu Rahvamajas hajaasustuse programmi infopäev

Ettekandega tutvustasid programmi võimalusi ja tingimusi arendusspetsialist Sirli Pippar ning piirkonnakoordinaatorid Ede Möldre ja Ene Joosing. Taotlusvoorust huvitunuid oli koha peale tulnud omajagu ning küsimusi taotlemise kohta tuli mitmeid. Pärast infopäeva oli võimalus otse piirkonnakoordinaatoritele ka spetsiifilisemad küsimused esitada.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


9.-11. veebruaril toimus Tallinnas Baltikumi suurim turismimess Tourest 2023 
 
Sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport esindus tutvustas tänavu juba 30ndat korda toimunud messil Elva vallas toimuvaid sündmusi ning jagas infot meie toitlustus- ja majutusettevõtete kohta. Huvi Elva valla vastu oli väga suur, loodi arvukaid uusi kontakte ning õpiti ka teistelt sihtkohtadelt paljude erinevate turundusvõimaluste kohta.

Ülevaatlik galerii messil toimunust on leitav siit →

 


Neljapäeval, 9. veebruaril toimus hooaja kuues loovhommik

Elva valla loomeettevõtjatele ja vabakutselistele suunatud loovhommikuks saadi sedapuhku kokku Elva Tervise- ja Heaolukeskuses. Teemaks oli disainmõtlemine ning seda vedas eest arengutreener Marge Raun. Osalejad läbisid nii teooria osa kui said ka praktilise rühmatöö kogemuse, millega leiti lahendusi osalejate endi ettevõtete näitel.

Keskuse perenaine Signe Laurits tutvustas lisaks ka Elva Tervise- ja Heaolukeskuse tegemisi ning näitas maja. Loovhommikul osales 15 loomeettevõtjat ning järgmine kohtumine toimub 16.märtsil.

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Kolmapäeval, 8. veebruaril toimus Elva valla lasteaedade tugispetsialistide kohtumine

Elva Lasteaias Murumuna toimunud regulaarsel tugispetsialistide kohtumisel osalesid haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu.

Kohtumisel tutvusid tugispetsialistid Elva Perekeskuse uue juhi Tiina Treesiga ning Elva Lasteaed Murumuna direktor valgustas kolleege ka lasteaia tugisüsteemi osas. Päevakavva mahtus veel Elva valla tasandusrühma tuleviku arutelu ning Elva Perepesa külastus.

Uus kohtumine toimub juba märtsi lõpus, kui minnakse külla Rõngu Lasteaiale Pihlakobar. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Reedel, 10. veebruaril toimus Sihtasutuse Lapse Heaolu Arengukeskuse koostöökohtumine

Kohtumisel osales sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning selle eesmärk oli koos erinevate osapooltega arutleda perepesade mõjuhindamise planeerimist. Koosolekust võtsid osa sihtasutuse esindajad, üle Eesti tegutsevate Perepesade juhid ning kohalike omavalitsuste esindajad. 

Üheskoos anti ja saadi tagasisidet, millised valikud Perepesade mõju mõõtmise osas annaksid nii organisatsioonile endale kui teistele osapooltele vajalikku infot nii Perepesade poolt juba loodava väärtuse kui arenguvõimaluste kohta. 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Teisipäeval, 7. veebruaril toimus Tartumaa kultuurijuhtide kokkusaamine

Elva vallast osalesid kohtumisel kultuurispetsialist Markus Toompere ja Aakre Rahvamaja juhataja Jane Loidap. Kokkusaamisel tutvustasid Tartu linna kultuurivaldkonna juht Kristina Avik ja Tartu linna teenuste arendusspetsialist Hegert Leidsalu Tartu linnaportaalis esitatavaid ja hinnatavaid kultuurivaldkonna projektitaotlusi ning Madli Rohesalu rääkis kogukonnakunsti projekti lõpukonverentsist ja Kastre valla kogukonnafoorumi kogemusest.  

 

Kolmapäeval, 8. veebruaril toimus projektikirjutamise infopäev-töötuba

Kultuurispetsialist Markus Toompere tutvustas osalenutele Elva valla kevadist väikeprojektide vooru ning Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi taotlusvormi ja prioriteete. Samuti tehti juttu üldisematest projektikirjutamise põhimõtetest.

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Esmaspäeval, 6. veebruaril toimus Lõuna-Eesti regionaalne kriisikomisjon

Istungil osalesid vallavanem Priit Värv ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Plaanilise istungi põhiline fookus oli sel korral 2022. aasta tegevuste kokkuvõtmine. Nii andsidki istungi esimeses pooles erinevad ametiasutused ülevaate oma eelmise aasta tegevustest. Näiteks said sõna Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitsei, Kaitseliidu, Transpordiameti, Keskkonnaameti ja teiste oluliste partnerite esindajad.

Arvi Uustalu Päästeametist tegi ka kokkuvõtte kogukondadele ja korteriühistutele tehtud kriisikoolitustest, millest said osa ka Elva valla inimesed. Kokku ei jäänud võtmata ka kohalike omavalitsuste üle-eestiline lauaõppus 79 Särtsu, millest võtsid osa kõik 79 kohalikku omavalitsust.   

 

Kolmapäeval, 8. veebruaril toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu koosolek 

Koosolekul osales vallavanem Priit Värv. Koosolekul tegi ettekande Eesti Linnade ja Valdade Liit teemal, kuidas parandada koostööd kohalike omavalitsuste, Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) vahel.

ELVLi funktsioonid lisaks esindamisele on veel õiguslik (eelnõude kooskõlastamine, kohalike omavalitsuste initsiatiiv seadusloomes), finantsiline (riigieelarve seaduse läbirääkimised, maksupoliitika kujundmaine, ühisprojektid) ja avalik arvamuslik (avalikud esinemised kohalike omavalitsuste huvide selgitamisel, esindusorganisatsioonide ja arvamusliidrite ühiskommunikatsioon). 

ELVLi suurimad väljakutsed on kohalike omavalitsuste omanikutunde tugevdamine liidus, osalusprotsent volikogu istungitel, analüüsivõimekuse tõstmine ning arvamuste saamine menetluses olevatele eelnõudele. 

ELVLi töökorralduse osas on Tartumaa kohalike omavalitsuste vaates suurim puudus see, et puudub volikogus virtuaalse osalemise võimalus. Selleks, et osaleda paaritunnistel volikogu koosolekutel peavad liikmed sõitma kokku erinevatest Eesti otsadest. Lisaks anti ka tagasisidet, et kohalikel omavalitsustel on liidule suuremad ootused võimekuse osas viia kohalike omavalitsuste mured ja soovid tulemuslikult valitsuseni. 

Lahendusteks, kuidas olla tõhusam, pakuti välja tihedamat koostööd maakondlike organisatsioonidega, fookusteemade sõnastamist ning avaliku arvamuse kujundamist. 

Koosoleku teise päevakorrapunktina arutleti Kammeri kooli edasist käekäiku. Hetkel ei toeta ministeerium Tartumaa kohalike omavalitsuste soovi võtta teenuste pakkumine üle sihtasutuse vormis, kuigi seeläbi loodetakse haridusliku erivajadusega lastele pakkuda väga head teenust. 

Tutvustati ka maakondliku teenetemärgi Kuldne Tammeoks kandidaate ning TOLi juhatus tegi oma valikud, mis avalikustatakse Eesti Vabariigi aastapäeval. 

Lisaks tutvustasid MATA ehk maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme raames kõik omavalitsusjuhid kahte enda valla prioriteetset projekti. Elva valla poolt said esitletud esimese prioriteedina Elva spordipark ja teisena Reku sadamaala. MATA projektide rahastus jaotatakse 2024. aastal Kastre, Nõo ja Elva valla vahel.

 

 

  VARIA  

 


Pühapäeval, 12. veebruaril toimus üle-eestiline südamete moodustamiste aktsioon 

Eesti Suurim Süda aktsiooni raames sai Elva linnastaadionil kokku 118 toredat inimest, et imearmsa tähendusega ühistegemisest osa saada. Tervitussõnad lausus vallavanem Priit Värv, kosutavat sooja teed pakkus Elva Naiskodukaitse ning kokku tulnud inimestel aitasid soojaks võimelda JJ-Street tantsukooli juhendajad. Melu ja moodustatud südame püüdsid fotodele Kayvo Kroon ja Kasper Markus Kroon.

Eesti Suurima Südame aktsioon sai alguse möödunud aasta sõbrapäeva eel, mil 15 eripaigus üle Eesti moodustasid inimesed JJ Street tantsukooli algatusel südameid.

Tänavu oli südameaktsioon veel erilisema tähendusega. Avaldasime algatusega toetust ka Ukraina rahvale, sest praegusel ajal on lootuse ja koostöö väärtustamine olulisem kui kunagi varem.

Eesti suurima südame tiitli pälvis 2023. aastal Kohtla-Järve koos 324 inimesega. Südameid tehti tänavu 31 erinevas kohas ning kokku võttis aktsioonist osa 3701 inimest. 

Ürituse galerii →

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

 

Sirli Pippar räägib hajaasustuse programmist  →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.01.-05.02.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 31.01.2023 istungi kokkuvõtte 

Istungil otsustati:

Lubada Ulila Suveaed MTÜ-l korraldada 12.02.2023 kell 13 kuni 17 Ulila Paadisadamas avalik üritus „Sõbrapäeva lumelinn“.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elva vald, Käärdi alevik, Mesika tänav (69403:004:0111) maakaabelliini paigaldamiseks.

Kinnitada Elva vallas, Kapsta külas Kivirahu ehitise teenindamiseks vajaliku maa ostueesõigusega erastamine.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjale Elva vald, Puhja alevik, Hommiku tänav L1 (17101:001:1142) maakaabelliinile ja alajaamale.

Seada isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnisasjadele: Elva vald, Elva linn, Raudtee tänav T1 (17004:003:0033), Elva vald, Elva linn, Uuta tee T2 (17004:003:0035); Elva vald, Elva linn, Veski tänav (17004:004:0037); Elva vald, Elva linn, Vapramäe tänav T5 (17004:004:0036); Elva linn, Vapramäe tänav 2a (17001:001:0167); Elva vald, Elva linn, Tamsa tee T1 (17004:006:0046) sideehitisele.

Suurendada Puhja Kooli 4. klassi õpilaste ülemist piirnormi 26 õpilaseni ja 9. klassi õpilaste ülemist piirnormi 25 õpilaseni 2022/2023 õppeaastaks.

Lõpetada Dr. Heli Tähepõld Ülikooli Perearstikeskus OÜga sõlmitud Vara tasuta kasutamise leping nr 4 mitteeluruumile Ulila alevik, Kesk 4-5, perearstikabinet 1. maiga 2023.

Võtta vastu Annikoru külas Helekotka kinnistu detailplaneering.

Kehtestada 2023. aasta baastoetuste, palgatoetuste ja pearaha suurused ning kinnitada 2023. aasta tegevustoetuste rahaliste eraldiste jaotused.

Kinnitada riigihanke „Elva Verevi järve suplusranna platvormide laudise vahetus“ alusdokumendid.

Algatada Kalme külas Kiigemäe kinnistu detailplaneering ning anda välja detailplaneeringu lähteseisukohad.

Korraldada Elva valla haridusasutustes tugiisikuteenuse osutamine.

Korraldada Võsivere külas Peedu kinnistu (17101:001:1245, üldpind 26126 m²) võõrandamiseks enampakkumine oksjonikeskkonnas varakeskus.ee või tehingukeskus.ee.Kinnistu müügihinna algsuuruseks 5 000 eurot ja pakkumise sammuks 100 eurot.

Korraldada valla kinnistu Elva vald, Kaarlijärve küla, Järvekivi (17101:001:1500, üldpind 4490 m²) võõrandamiseks enampakkumine oksjonikeskkonnas varakeskus.ee või tehingukeskus.ee. Kinnistu müügihinna algsuuruseks 8 000 eurot ja pakkumise sammuks 500 eurot.

Korraldada Kaarlijärve külas Veehoidla kinnistu (17101:001:0463, üldpind 508 m²) võõrandamiseks enampakkumine oksjonikeskkonnas varakeskus.ee või tehingukeskus.ee. Kinnistu müügihinna algsuuruseks 1 000 eurot ja pakkumise sammuks 100 eurot.

Korraldada Rannu alevikus Ringtee tn 9/6 kinnistu (66601:001:0108) võõrandamiseks oksjonikeskkonnas varakeskus.ee. Kinnistu müügihinna algsuuruseks 4000 eurot ja pakkumise sammuks 500 eurot.

Kinnitada Elva vallavalitsuse 2023. aasta hankeplaan ja hangete tööplaan.

Võtta vastu kinkena Elva vallas Mäeotsa külas asuv katastriüksus Metsasalu tee L1 (17101:001:1910, 392 m², transpordimaa).

Võtta vastu kinkena Elva vallas Külaaseme külas asuv katastriüksus Külaaseme-Vellavere tee (17101:001:1934, 1533 m², transpordimaa).

Võtta vastu kinkena Elva vallas Paju külas asuv katastriüksus Jaaniski tee L7 (kinnistu nr 36704, 17101:001:1718, 2467 m², transpordimaa).

Võtta vastu kinkena Elva vallas Teilma külas asuv katastriüksus Kunimäe tee L2 (kinnistu nr 63304, 17101:001:1678, 2611 m², transpordimaa).

Võtta vastu kinkena Elva vallas Ervu külas asuv katastriüksus Voki tee (kinnistu nr 187004, 17101:001:1951, 2496 m², transpordimaa).

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Esmaspäeval, 30. jaanuaril toimus rahanduskomisjoni koosolek

Abivallavanem Heiki Hansen tutvustas komisjoni liikmetele eelnõud "Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine muutmine".

Eelnõu sätestab, et lapsevanemad hakkavad tulevikus maksma lasteaia kohatasu vaid 11 kuu eest. Need lapsevanemad, kes soovivad kasutada lasteaiakohta ka lasteaia kollektiivpuhkuse kuul, peavad sellest kokku lepitud ajaks teada andma ning tasuvad siis ka kogu aasta ehk 12 kuu eest. Komisjon nõustus eelnõuga ning suunas selle volikogusse vastuvõtmiseks.

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Kolmapäeval, 1. veebruaril toimus projektitoetuste tagasiside seminar

33 osaleja seas oli nii haridus-, spordi-, kultuuri- kui ka sotsiaalvaldkonna esindajaid. Kultuurispetsialist Markus Toompere andis ülevaate 1. detsembril 2022 lõppenud taotlusvooru tulemustest ja hindamiskriteeriumitest ning jagas muud olulist infot ja soovitusi, mida tasub teada selleks, et kirjutada edukas taotlus. 

Olulisemad sõnumid, mille osalejatele kaasa andsime olid:

Projekti kirjutamise kvaliteet saab määravamaks suurema konkurentsi puhul. Tänavu laekus Elva Vallavalitsusele rekordiliselt 91 projektitoetuse taotlust. See tähendab, et eelmisel aastal sarnaselt kirjutatud taotlus, mis rahastust sai, ei ole kuidagi järsult kehv, vaid tiheda konkurentsi puhul hakkas rohkem kaaluma ka see, kui ammendavalt ja kvaliteetselt taotlus oli kirjutatud. Tänavu laekus Elva Vallavalitsusele rekordarv taotlusi, mille kogusumma oli ca 250 000 eurot, samas kui eelarvest eraldatav summa oli ca 50 000 eurot.

Hindamiskomisjon on igal aastal erinev, mistõttu tuleks taotlust esitades lähtuda sellest, et hindaja ei  pruugi teada taotleja üritusest midagi. Nii väldime subjektiivsust eelistades juba tuntuid projekte uutele tulijatele. Elva Vallavalitsus kindlasti väärtustab pikaaegseid Elva vallas toimuvaid üritusi, kuid me ei pea ka õigeks, et need projektid võiksid saada toetuse kuidagi eelistatumalt või lihtsustatumalt. See ei ole aus teiste taotlejate suhtes. Tõsi, arutelu koht on, et kas Elva Vallavalitusel peaks olema eraldi kord nn traditsioonilistele üritustele, mis ei peaks kõikide projektidega toetuse nimel konkureerima.

Vallavalitsuse poolne toetuse ära jäämine ei tähenda ürituse ära jäämist. Need on väga provokatiivsed üldistused, mis kogukondlikus sotsiaalmeedias on õhku visatud. Elva Vallavalitsuse toetus ei ole ürituste ainus finantsallikas ning pikaajalistel ning suuremahuliste sündmuste korraldajatel on juba ka kogemus endale rahastuse mitmest allikast tagamise osas. Mõistame pettumust, et sümboolsuse mõttes võiks ka kohalik omavalitsus juba kanda kinnitanud üritusi toetada, kuid tänavu olime olukorras, kus taotluste hulk oli rekordiline ja tuli teha varasemast rohkem valikuid. Igale ühele sümboolse toetuse eraldamine ei oleks olnud mõistlik ning poleks taganud mitte kellelegi arvestatavat summat.

Oleme veebruarikuu jooksul taotlenutele korraldamas veel töötubasid ja infoseminare, et anda head nõu projektikirjutamise olulisematest põhimõtetest ning tutvustada erinevaid taotlusvoore ja võimalusi.

 


Reedel, 3. veebruaril kohtuti tänavakunstifestivali Rural Urban Art (RUA) eestvedaja Salme Kulmariga


Kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, kultuurispetsialist Markus Toompere ja vallaarhitekt Jaanika Saar. RUA on Eestis rändav väikelinnadele suunatud rahvusvaheline tänavakunstifestival, mis on tänaseks juba viis järjestikust aastat aset leidnud. Viie aasta jooksul on valminud 55 seinamaali neljas Eesti maakonnas: Põlva, Jõgeva, Ida-Viru ja Võru maakonnas.

2023. aastal toimub festival Viljandi vallas ning aastal 2024 võiks rändav tänavakunstifestival jõuda Elva valda.

 


Neljapäeval, 2. veebruaril toimus Elva spordivaldkonna tänuüritus

2022. aasta detsembrikuu jooksul esitati Elva valla spordivaldkonna tunnustustele 19 kategoorias 109 kandidaati, kellest parimad valiti komisjoni otsuse ja rahvahääletuse tulemusena.

Vallavanem Priit Värv soovis tunnustusüritusel kõikidele head alanud liikumisaastat: „Sport sümboliseerib rahu ja koostööd ning ka elutervet konkurentsi. Aitäh kogu spordiperele, kes meie vallas spordielu eest veavad!"

Tänuüritusel pakkusid meelelahutust improkomöödiateater Ruutu10 ja Elva noorte õpilasansambel Vabalangus. Kõhud täitis KultuuriKohvik.

Vaata tänavusi laureaate siit →
Ürituse fotogalerii →

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Neljapäeval, 2. veebruaril kohtus vallavanem Priit Värv Elva Päevakeskuse eakatega

Kohtumisel arutleti mitmetel teemadel - teede hooldusest ja libedusetõrjest, kultuurisündmustest, tähtpäevade tähistamisest, spordist, poliitikast ning paljustki veel. Elva Päevakeskuse inimesed on väga positiivsed ja hakkajad, kes soovivad osaleda ja sõna sekka öelda Elva valla tegemistes.

Elva Päevakeskuse eakad on ka aktiivsed eakate mõtteringidest osavõtjad. Mõtteringide algatuse miinusena tõid nad välja, et senistel koosolekutel on liiga palju aega läinud igapäevaelu kurtmistele ning sisulisteks aruteludeks on jäänud vähe aega. Samas olid kõik seda meelt, et selline formaat võiks jätkuda ning järjepidevusega muutuvad ka arutelud üha fokusseeritumaks. 

Üks oluline ja pikem arutelu oli selle üle, et päevakeskus vajaks enda tegevusteks avaramaid ruume ja ka ligipääsetavus võiks olla parem. Vallavanem jagas mõtteid, milliseid lahendusi on erinevatest aruteludest läbi käinud ning millises suunas võiks tulevikus liikuda. Oluline oleks laiendada päevakeskuses erinevate tegevuste läbiviimise võimalusi ning tekitada ruumi ka arengutele. Pigem võiks eesmärk olla uus multifunktsionaalne hoone selle asemel, et panustada olemasoleva hoone rekonstrueerimisse.

Elva vallavalitsusel on sarnases formaadis plaanis järjest kohtuda kõikide Elva valla piirkondade eakatega. 

 


Teisipäeval, 31. jaanuaril toimus Tartumaa haridusvõrgustiku koostööpäev koos piirkonna ennetuspartneritega 

Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) poolt korraldatud koostööpäeva jooksul said sõna Martin Thomson Tartumaa Spordiliidust, Lea Saul ja Kairi Vasemägi Tartumaa Omavalitsuste Liidust, Krista Klaus ja Lauri Tamm Politsei- ja Piirivalveametist, Sirli Tallo Transpordiametist, Ulvar Kuningas Punasest Ristist, Karmen Paavel Elva Vallavalitsusest, Ülle Prommik Tartu Linnavalitsusest ja paljud teised.

Kõik sõnasaajad andsid ülevaate 2023. aasta tegevusplaanidest, käimasolevatest projektidest ning võimalustest nendest osa võtta. Sellised kokkusaamised lihtsustavad ja parandavad oluliselt koostöövõimalusi ning annavad võimaluse suhelda otse juba tuttavaks saanud inimestega.  

 

Elva valla koolide söögisaalide uksed olid terve nädala avatud!

Sihtasutuse Elva Teenused poolt ellu viidud avatud söögisaalide nädal pakkus palju maitseid, emotsioone, põnevaid inimesi ja üllatusi. Kokku registreeriti 126 söögisaali külastust. 

Avatud söögisaalide nädala eesmärk oli anda võimalus kõikidele huvilistele tulla ja proovida tänapäevast ja tervislikku koolitoitu ning tutvuda sihtasutuse Elva Teenused tegemistega. 

Loe rohkem siit →
Kuula ka söögisaalide nädalast valminud intervjuud Kuku Raadios →

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Kolmapäeval, 1.veebruaril alustas töös Elva Perekeskuse juhataja Tiina Trees

Elva Perekeskus on sihtasutuse Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimise järgselt loodud Elva Vallavalitsuse hallatav asutus. Tiina juhib likvideerimise jõustumiseni paralleelselt ka sihtasutust.

Tiina alustas ametlikult Perekeskuse juhina tööd kolmapäeval, 1. veebruaril, kuid juba jaanuarikuu lõpus kohtus ta sihtasutuse töötajatega ning külastas nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskust ja Järve tänava peremaja. 

Loe Tiina kohta rohkem siit →

 

Neljapäeval, 2. veebruaril jõudis Elvasse toiduabi

Toiduabi jagamist koordineerib Sotsiaalministeerium koostöös Toidupangaga. Ostetud toiduabi eesmärk on toetada toimetulekutoetuse ja kohaliku omavalitsuse poolt makstavate toetuste saajaid. Ostetud toiduabi jagatakse neli korda aastas sotsiaaltöötajate poolt. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Algatasime Kalme külas Kiigemäe kinnistu detailplaneeringu  

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kruntideks ning ehitusõiguse määramine elamukruntidele üksikelamute püstitamiseks. Kiigemäe  kinnistu pindala on 23 961 m2 ning selle sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.

Detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmiseks ja detailplaneeringu koostamise rahastamiseks ning detailplaneeringukohase taristu väljaehitamiseks on sõlmitud detailplaneeringust huvitatud isikuga haldusleping.  

Detailplaneeringu materjalidega saba tutvuda siin →

 

Suuname avalikule väljapanekule Annikoru külas asuva Helekotka kinnistu detailplaneeringu

Elva Vallavalitsus võttis teisipäeval, 31. jaanuaril vastu Annikoru külas asuva Helekotka kinnistu detailplaneeringu ning korraldab avaliku väljapaneku alates  21. veebruarist kuni 6. märtsini. Detailplaneeringuga moodustatakse Helekotka kinnistust neli üksikelamukrunti ja antakse kruntidele ehitusõigus elamu ja abihoonete püstitamiseks.

Arvamused ja ettepanekud palume ettenähtud perioodil esitada e-aadressile elva@elva.ee.

Detailplaneeringuga saab tutvuda siin →

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Teisipäeval, 31. jaanuaril toimus Elva valla koolide tugispetsialistide kohtumine 

Elva Vallavalitsuse saalis toimunud regulaarsel tugispetsialistide kohtumisel osalesid haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. 

Kohtumisel tutvusid tugispetsialistid Elva Perekeskuse uue juhi Tiina Treesiga ning NEET noorte juhtumikorraldaja- projektijuht Kristi Liiv andis ülevaate oma igapäevasest tööst. Päevakavva mahtus veel ka projekti "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli  loomine ja piloteerimine" tutvustamine ning ukrainlaste teemad hariduses. Samuti oli koolidel võimalus omavahel arutada põletavamaid teemasid töölaual ja küsida üksteise käest nõu. 

 

Teisipäeval, 31. jaanuaril kohtusid noorsootööspetsialist Sirle Lüüs ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto Rõngu Keskkooli gümnasistidega 

Noorte käest uuriti nende huvi kohta osaleda meediaringis, mis sisaldaks nii raadio-, tele-, trüki- kui ka sotsiaalmeedia alaseid tegevusi ja teadmisi. Elva vallas on varasemalt meediaringi läbiviidud Puhja Kooli põhikooli õpilastele, kuid see valdkond ja huviring võiks huvi pakkuda ka gümnasistidele, kellel on ehk juba sügavam huvi meediavaldkonna vastu välja arenenud ning kes saaksid ringist väärtusliku kogemuse, mida koolis rakendada või julgustuse antud eriala ka edasi õppima minna. 

Samasugune kohtumine on plaanis ka Elva Gümnaasiumis, et kaardistada huviliste arv ka sealsete gümnasistide seas. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

 

Maali Käbin ja Tiina Mürk räägivad eakate mõtteringidest ja eakate esinduskogu loomisest →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 49
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 20. märts 2023  Kell 9  vallavalitsuse
 
  Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 13. märts 2023  Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 6. märts 202 3 Kogu päev
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4