Lõppenud hanked

Pakkumiskutse hankele: "Rõngu jäätmepunktist rehvide likvideerimine ja transport"

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumust Elva vallas Rõngu alevik, Vana tn 8 Rõngu jäätmepunktist rehvide likvideerimiseks. Rehvid tuleb üle anda vastavat käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Pakkumus esitada etteantud pakkumuse vormil hiljemalt 13.11.2019 kell 10.00 aadressil elva@elva.ee

Tööd tuleb teostada hiljemalt kolme nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest.

Küsimuste korral pöörduda Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Terje Raadom poole. Lisaküsimused tel: 730 9898; 5305 2500 või e-mailil terje.raadom@elva.ee

Tehniline kirjeldus

Pakkumuse vorm

Küsimused ja vastused:

Küsimus: Kas kuluartiklite hulka ei ole teadlikult eraldi välja toodud transpordi hinda, kuigi seda hanke nimetuses "Rõngu jäätmepunktist rehvide likvideerimine ja transport" on nimetatud?

Vastus: Pakkumuse vormis on välja toodud, et äraveo ühikhind hõlmab kõiki vanarehvide likvideerimisega kaasnevaid kulusid (sh transport). Meil on orienteeruvalt välja toodud 15 poolhaagise koormat rehve, seega palume transport arvestada äraveo ühikhinna (t) sisse.

Küsimus: Kas "vanarehvid" all mõeldakse ainult sõiduauto ja mootorratta rehve ning „erirehvid" on kõik ülejäänud rehvid?

Vastus: Kinnitan, et „vanarehvide" all on mõeldud sõiduauto- ja mootorrattarehve ning „erirehvide" all on mõeldud kõiki ülejäänud rehviliike.

Küsimus:Kas oskate ka protsentuaalselt vana- ja erirehvide jaotust öelda, kui üldkogus on 10-15 poolhaagise täit?

Vastus: Hankijal puudub vastavasisuline informatsioon, seega ei ole meil võimalik protsentuaalselt hinnata vana- ja erirehvide jaotust.

 

Pakkumuskutse hankele: "Rannu ja Konguta kooli projektide ehitusekspertiis"

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Rannu ja Konguta kooli hoone ehitusprojekti ekspertiisi teostamiseks. Ekspertiisi tellimise eesmärgiks on projektide vastavus ehitusseadustiku ja „Nõuded ehitusprojektile" määrusele. Ekspertiis tuleb teostada lähtuvalt majandus- ja taristuministri 08.06.2015 määrusest nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile". Lisaks on hankija huvides viia miinimumini võimalikud eesseisvad vaidlused ehitajatega projekti teostatavuse osas ning vähendada/minimaliseerida muudatuste tegemise vajadust ehitajate poolt.

Tööd tuleb teostada hiljemalt kolme nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest.

Pakkumust ootame hiljemalt 13.11.2019 aadressil cetlin.keskkula@elva.ee

Rannu kooli projekt

Konguta kooli projekt

Pakkumuskutse hankele: "Ulilas, Elva jõe puhastamine ja ujumiskoha rajamine"

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumust Elva vallas Ulila alevikus Elva jõe puhastamiseks ja ujumiskoha rajamiseks. Tööde teostamiseks on Keskkonnaameti poolt väljastatud vee erikasutusluba Elva Vallavalitsusele. Pakkumus esitada etteantud pakkumuse vormil hiljemalt 06.11.2019 kell 10.00 aadressil elva@elva.ee

Tööd tuleb teostada hiljemalt nelja nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest.

Lisaküsimused tel: 517 0306 või e-mailil mikk.jarv@elva.ee

Pakkumuse vorm

Lisa 1 - Puhastatav ala

Pakkumuskutse hankele: "Elva valla bussipeatuste parendamine"

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Elva vallas asuvate Rämsi, Mäeotsa ja Puhja bussipeatuste parandamiseks vastavalt tehnilisele kirjeldusele. Tehnilised tingimused ja paigaldatava inventari loetelu on esitatud manusena.
Tööde teostamise tähtaeg 30.11.2019.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 29.10.2019 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada objektide lõikes ühe hinnapakkumisena e-maili teel aadressil cetlin.keskkula@elva.ee

Lisaküsimused tel: 51 29 072 või e-mailil hegri.narusk@elva.ee

Tehniline kirjeldus

Pakkumuskutse hankele: "Ulilas Kesk tn bussipeatuste rajamine"

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Elva vallas Ulilas Kesk tn kahe bussipeatuse rajamiseks koos bussitaskute väljaehitamisega. Tehnilised tingimused ja bussitasku ehitusmahud toodud lisatud manustes.

Tööde teostamise tähtaeg 30.11.2019.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 29.10.2019 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil cetlin.keskkula@elva.ee

Lisaküsimused tel: 51 29 072 või e-mailil hegri.narusk@elva.ee

Tehniline kirjeldus

Asendiplaan

Asendiplaan 2

Riigihange „Elva vallavalitsuse Rannu teenuskeskuse ruumide remont" (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab ehitusettevõtjatelt hinnapakkumust Elva vallavalitsuse Rannu teenuskeskuse osade ruumide remonttöödeks. Tehnilised tingimused, ruumide joonis, ruumide spetsifikatsioon ning pakkumuse tabel on esitatud manusena. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.09.2018 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil jaanika.saar@elva.ee. Lisaküsimused tel: 53481114 või e-mailil jaanika.saar@elva.ee

Riigihange „Elva Gümnaasiumi rattaparkla ehitamine" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab ehitusettevõtjatelt hinnapakkumust Elva Gümnaasiumi Puiestee 2 juurde planeeritava rattaparkla rajamiseks. Tehnilised tingimused ja kavandatava parkla joonis (lisa 1) on esitatud manusena. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.08.2018 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil jaanika.saar@elva.ee. Lisaküsimused tel: 53481114 või e-mailil jaanika.saar@elva.ee.

Hinnapäring Elva vallas Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu koostamiseks (lõppenud)

 Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumust Elva vallas Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu koostamise kohta.  

Ootame pakkumusi hiljemalt 30.11.2018 kell 16.30. Pakkumus palume esitada e-maili teel aadressil maarika.uprus@elva.ee. Lisaküsimused saab esitada maarika.uprus@elva.ee või tel 730 9897.

Tööde kirjeldus

Lisa 1

Elva valla haljasalade niitmine (lõppenud):

Puhja piirkonna hankedokumendid

Rannu piirkonna hankedokumendid

Rõngu piirkonna hankedokumendid

Rõngu piirkonna hankedokumendid

Pakkumiskutse Rõngu Lasteaia Pihlakobar ventilatsioonitööde lõpetamiseks (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

Elva Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada hinnapakkumine Rõngu Lasteaia Pihlakobar, Nooruse 5, Rõngu, 61001 ventilatsioonitööde lõpetamiseks. Lõpetamata tööde ehitushanke dokumendid on kättesaadavad riigihangete registris Rõngu lasteaia rekonstrueerimise II etapp, kood 183428.

Pakkumine tuleb esitada meiliaadressil elva@elva.ee hiljemalt 31.01.2019. Ehitustööd tuleb lõpetada hiljemalt nelja nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest.

Hanke tehniline kirjeldus

Riigihange "Ulila kergliiklustee projekteerimine" (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumust ca 2m laiuse asfaltkattega kõnniteede projekteerimiseks Elva vallas Ulila aleviku Kesk tn äärde, mille alusel on võimalik ette valmistada ehitushange ja määrata ehitusmaksumus. 

Kergliiklustee asukoht on Kesk tn 7 kinnistust kuni Kesk 29 kinnistu juures oleva ristmikuni (ca 835m). Projekti hulgas tuleb esitada ka tööde mahtude tabel, eelarve ning geodeetiline alusplaan (dwg* formaadis, registreeritud Elva vallavalitsuses). Projekteerimistööde lõpp-tähtaeg on hiljemalt 15.08.2019. Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile hegri.narusk@elva.ee hiljemalt 07.02.2019.a. kell 10.00. Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on madalaim hind. 

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, hegri.narusk@elva.ee, tel. 5129072.

Asukohaskeem

Pakkumuskutse "Kruusateede greiderdamine Elva valla teedel 2019 aastal" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi kruusateede greiderdamise teenuse pakkumiseks Elva valla teedel 2019 aastal. Peamised tingimused on toodud pakkumuse vormil. Hinnapakkumine tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 26.03.2019 kell 10:00 aadressile elva@elva.ee

Küsimuste korral pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Kristjan Vilu poole telefonil 53422067 või e-posti teel kristjan.vilu@elva.ee 

Pakkumuse vorm

Piirkondade jaotus

Pakkumuskutse „Koduteenuse arendamiseks heaolumonitoride ostmine" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumust SA Innove poolt toetatava projekti nr 2014-2020.2.02.18-0057 „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas" raames heaolumonitoride (häirekell) ostmiseks. Pakkumuse kutse ja tehniline kirjeldus on esitatud manusena. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.03.2019 kell 12. Pakkumus tuleb esitada e-posti teel aadressil eva.kuslap@elva.ee.
Pakkumuse kontaktisik on Elva Vallavalitsuse sotsiaalnõunik Eva Kuslap, eva.kuslap@elva.ee, 517 0385.
 

Pakkumuskutse "Elva valla hooldusaladel niitmistööde teostamine 2019. aastal" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla hooldusaladel niitmistööde teostamiseks 2019. aastal. Peamised tingimused on toodud pakkumuse vormil. Hinnapakkumine tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 22.04.2019 kell 16 aadressil elva@elva.ee 

Puhja piirkond

Rõngu piirkond

Rannu piirkond

Küsimuste korral pöörduda Elva Vallavalitsuse heakorraspetsialisti Sten Saarekivi poole telefonil 5886 1600 või e-posti teel sten.saarekivi@elva.ee

Pakkumuskutse "Elva valla kruusateede tolmutõrje teostamine 2019 aastal" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla kruusateede tolmutõrje teostamiseks 2019 aastal. Peamised tingimused on toodud pakkumuse vormil. Hinnapakkumine tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 02.04.2019 kell 10 aadressile elva@elva.ee.

Küsimuste korral pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Kristjan Vilu poole telefonil 53422067 või e-posti teel kristjan.vilu@elva.ee.

PAKKUMUSE VORM

Pakkumuskutse: Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi ohtlike jäätmete kogumisringile vastavalt juurde lisatud lepingu tingimustele ja pakkumuse vormile. (lõppenud)

Pakkumised esitada hiljemalt 17.04.2019 kella 14ks e-aadressil hegri.narusk@elva.ee, märksõnaga "Ohtlike jäätmete kogumisring". 

Töövõtja kohustus on korraldada 5. mail 2019 jäätmete ja probleemtoodete kogumisringi Elva valla territooriumil. Kogumisringi peatused ja kellajad leiate lepingu tingimustest. 

Kogumisringi käigus võivad elanikud jäätmeid üle anda vahetult kogumisauto peatumise ajal. Töövõtja kohustuseks on käidelda nõuetekohaselt kogumisringi käigus kogutud ohtlikud jäätmed, elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmed, autorehvid ning teised kogumiskohtadesse toodud jäätmed vastavalt pakkumuses toodud hinnakirjale. Probleemtoodete käitlemisel tuleb teha koostööd asjakohaste tootjavastutusorganisatsioonidega.

Lepingu tingimused

Pakkumuse vorm

Küsimuste korral palume pöörduda vallamajandusosakonnakonna juhataja Hegri Naruski (tel 512 9072) poole.

Pakkumuskutse "Aakre rahvamaja parkla ja sadeveesüsteemi ehitus" (lõppenud)

Aakre rahvamaja ootab hinnapakkumusi parkla ja sadeveesüsteemi ehitustööde teostaja leidmiseks. Peamised tingimused on toodud pakkumuskutsel. Hinnapakkumine tuleb esitada hiljemalt 23.04.2019 kell 10:00 aadressil aakre.rahvamaja@elva.ee  

Küsimuste korral pöörduda Aakre rahvamaja juhataja poole telefonil 5348 0229 või e-posti teel aakre.rahvamaja@elva.ee

Pakkumuskutse

Lisa 1

 

Pakkumuskutse "Elva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostamine" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Elva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostaja leidmiseks. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 16.06.2019 kell 16.30 aadressile maarika.uprus@elva.ee

Küsimuste korral pöörduda telefoni teel planeeringuspetsialisti poole numbril 527 1860 või 730 9897.

Pakkumuskutse

Lisad:

1. Elva Vallavalitsuse 14.05.2019 korraldus nr 428

2. Planeeritava ala asukohaskeem

3. Planeeringu lähteseisukohad

 

Pakkumuskutse ‘Rannu mänguväljaku ehitus" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus soovib pakkumusi Elva vallas, Rannu alevikus oleva mänguväljaku ehitustööde teostaja leidmiseks. Pakkumus esitada etteantud pakkumuse vormil hiljemalt 14.06.2019 kell 12 aadressile elva@elva.ee 

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna heakorraspetsialist Sten Saarekivi, sten.saarekivi@elva.ee, tel.58861600

Pakkumuskutse

Lisa 1 Põhiprojekt

Lisa 2 Pakkumuse vorm

 

Pakkumuskutse ‘'Elva valla teeäärte niitmine 2019 aastal" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumusi Elva valla avalike teede teeäärte niitmise teenuse osutaja leidmiseks. Pakkumus esitada etteantud vormil hiljemalt 28.05.2019 kell 10 aadressile elva@elva.ee 

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna taristuspetsialist Kristjan Vilu, kristjan.vilu@elva.ee, tel. 53422067

Pakkumuse vorm

 

Pakkumuskutse ‘'Elva Eakate Päevakeskuse panduse remondi ja siseruumide remondi- ja ehitustööd" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Elva eakate päevakeskuse panduse remondi ja siseruumide remont- ja ehitustööde teostaja leidmiseks. Hinnapakkumus tuleb esitada hiljemalt 30.04.2019 kell 10 aadressil jaanika.saar@elva.ee

Küsimuste korral pöörduda telefoni teel vallaarhitekti poole numbril +372 5348 1114. Objektiga tutvumiseks pöörduda päevakeskusesse numbril +372 518 5437.

Pakkumuskutse ja tehnilised tingimused

Hoone plaan kavandatavate muudatustega

Orienteeruv tööde mahtude tabel

 

Pakkumuskutse ‘'Rannu Lasteaia liiklusraja ehitus" (lõppenud)

Rannu Lasteaed soovib hinnapakkumusi tänavakivist liiklusraja ehitaja leidmiseks. Pakkumuse tingimused on toodud tehnilises kirjelduses. 

Tellija kontaktisik on Rannu Lasteaia direktor Signe Erikson, rannu.lasteaed@elva.ee, tel 5145 940.

Tehniline kirjeldus

Skeem

 

Hanketeade: Elva Skatepark (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab projekteerimisettevõtetelt hinnapakkumust Elva linna skatepargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Skatepark asub Kesk 32 kinnistul (17007:001:0063). Tehniline kirjeldus ja olemasolemava skatepargi pildid on esitatud käesoleva hanke lisas. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 17.07.2019 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil mikk.jarv@elva.ee. Lisaküsimused tel: 5170306 või e-mailil mikk.jarv@elva.ee

Tehniline kirjeldus

 

Aakre küla tänavavalgustuse ehitustööd (lõppenud)

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumust Elva vallas, Aakre küla tänavavalgustuse väljaehitamiseks. Aakre küla tänavavalgustuse ehitustööd tuleb teostada vastavalt Priimus-Projekt OÜ põhiprojektile töö nr 1-V-19.

Töö teostamise aeg: 31.oktoober 2019.

Pakkumuse palume esitada elektrooniliselt e-aadressil elva@elva.ee hiljemalt 26.07.2019 kell 12.

Hinnapakkumise kutse leiad siit

Priimus-Projekt OÜ põhiprojekt töö nr 1-V-19

 

Pakkumiskutse hankele: Elva valla hoonete energiakasutusandmete kogumise ja visualiseerimise tellimine (lõppenud)

Elva Vallavalitsus (edaspidi Hankija) teeb Teile ettepaneku osaleda pakkujana alla lihthanke piirmäära jäävas hankemenetluses „Elva valla hoonete energiakasutusandmete kogumise ja visualiseerimise tellimine" ning esitada pakkumus vastavalt käesolevas hankedokumendis sisalduvale hankelepingu eseme tehnilisele kirjeldusele ja pakkumuse esitamise juhistele. Objekte on võimalik eelneval kokkuleppel külastada.

Tellija jätab endale ka võimaluse kasutada kuni 10% pakkumisest tellijareservi võimalike täiendavate tööde tellimiseks. Reserv sisaldub hanke maksumuses (vt Lisa 3).

Hankija andmed:

Elva Vallavalitsus, registrikood 77000170, Kesk 32, Elva linn, 61507

Hankija kontaktisik:

Siim Meeliste, e-post: siim.meeliste@gmail.com, +372 5647 8568

Hanke eeldatav maksumus (ilma käibemaksuta):

Kuni 29 999 eurot


Pakkumiste esitamise tähtaeg on 05.08.2019, digitaalselt allkirjastatult aadressil elva@elva.ee

Kõikvõimalike tekkida võivate küsimuste osas on kontaktisik projektijuht Siim Meeliste.

Lisad:

Lisa 1 – Tehniline kirjeldus

Lisa 2 – Pakkumuse hindamismetoodika

 

Lisa 3 – Hankes osalemise avalduse ja hinnapakkumise vorm

Pakkumiskutse hankele: Elva Vallavalitsuse hoone taguse parkla rekonstrueerimisprojekti koostamine (lõppenud)

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumust Elva Vallavalitsuse (Kesk 32, Elva) hoone taguse autoparkla rekonstrueerimisprojekti koostamiseks, mille alusel on võimalik ette valmistada ehitushange ja määrata ehitusmaksumus. 

Parkla projekteerimisel arvestada Elektrilevi poolt kõrvaldatava alajaamaga, vallale kuuluva garaaži lammutamisega, parklale valgustuse rajamisega kooskõlas Kesk tn projektiga ja Elva Kultuurikeskuse parklaga, sadevee juhtimisega ning olemasolevate jalgteede lahendustega.  Projekteeritav ala märgistatud joonistel punase (bold) joonega.

Projekti hulgas tuleb esitada ka tööde mahtude tabel, eelarve ning geodeetiline alusplaan (dwg* formaadis, registreeritud Elva vallavalitsuses). Projekteerimistööde lõpp-tähtaeg on hiljemalt 30.10.2019. Eelnevalt esitatakse eskiislahendus Vallavalitsusele kooskõlastamiseks.

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile: hegri.narusk@elva.ee hiljemalt 15.08.2019.a. kell 10.00. Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on madalaim hind. 

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, hegri.narusk@elva.ee, tel. 5129072.

Pakkumuse kutse Elva rulapargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab projekteerimisettevõtetelt hinnapakkumust Elva linna rulapargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Rulapark asub Kesk 32 kinnistul (17007:001:0063). Tehniline kirjeldus ja olemasoleva rulapargi pildid on esitatud käesoleva hanke lisas. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.08.2019 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil mikk.jarv@elva.ee. Lisaküsimused tel: 5170306 või e-mailil mikk.jarv@elva.ee.

Elva skatepargi rekonstrueerimise projekti tehniline kirjeldus (projektis käsitletavad tööd):

  • Korrigeerida rambi kalded vastavalt nõuetele;
  • Vajunud kohtade likvideerimine;
  • Terasosade asendamine;
  • Ettepanekud sõiduliinide parandamiseks/muudatusteks;
  • Lähiümbruse haljastuse ja väikevormide lahendus.
  • Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3

 

Pakkumuskutse Mustjärve ja Arbi järve laudtee ehituseks (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumust Elva vallas, Mustjärve ja Arbi järve äärde laudtee ja purde rajamiseks. Täpsemad asukohad ja peamised tingimused on toodud pakkumuskutses. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 09.09.2019 kell 12.00

Küsimuste korral pöörduda Elva Vallavalitsuse heakorraspetsialisti Sten Saarekivi poole telefonil 5886 1600 või e-posti teel sten.saarekivi@elva.ee.

Pakkumuse kutse

 

Pakkumuskutse Elva valla munitsipaalmaal ohtlike puude eemaldamine ja muud arboristi tööd (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla munitsipaalmaadel ohtlike puude raieks jm. arboristitöödeks. Objektide asukohad ja täpsustused on toodud pakkumuskutses. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.09.2019 kell 12.00. Pakkumine tuleks saata aadressile elva@elva.ee

Küsimuste korral pöörduda Elva Vallavalitsuse heakorraspetsialisti Sten Saarekivi poole telefonil 5886 1600 või e-posti teel sten.saarekivi@elva.ee.

Pakkumuse kutse

 

Pakkumuskutse: Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi ohtlike jäätmete kogumisringile vastavalt juurde lisatud lepingu tingimustele ja pakkumuse vormile.

Pakkumised esitada hiljemalt 02.10.2019 kell 14:00 e-postile elva@elva.ee, märksõnaga "Ohtlike jäätmete kogumisring".

Töövõtja kohustus on korraldada 27. oktoobril 2019 ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumisringi Elva valla territooriumil. Kogumisringi peatused ja kellajad leiate lepingu tingimustest.

Kogumisringi käigus võivad elanikud jäätmeid üle anda vahetult kogumisauto peatumise ajal. Töövõtja kohustuseks on käidelda nõuetekohaselt kogumisringi käigus kogutud ohtlikud jäätmed, elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmed, autorehvid ning teised kogumiskohtadesse toodud jäätmed vastavalt pakkumuses toodud hinnakirjale. Probleemtoodete käitlemisel tuleb teha koostööd asjakohaste tootjavastutusorganisatsioonidega.

Küsimuste korral palume pöörduda  Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Terje Raadomi poole telefonil 730 9898;  5305 2500 või e-posti teel terje.raadom@elva.ee .

Pakkumuse vorm

Leping

Arbi järve ümbruse välisvalgustuse rekonstrueerimine (lõppenud)

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumust Elva linnas Arbi järve ümbruse välisvalgustuse rekonstrueerimise I-etapi töödele. Arbi järve ümbruse valgustuse ehitustööd teostatakse vastavalt Priimus-Projekt OÜ põhiprojektile " Elva linnas Arbi järve ümbruse välisvalgustus" töö nr 13-V-19.

 Töö teostamise aeg: 01.detsember 2019.

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile elva@elva.ee hiljemalt 25.09.2019.a. kell 12.00.

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna geoinfospetsialist Kullo Laos, kullo.laos@elva.ee, tel. 51915914.

Pakkumise kutse leiad siit

Priimus-Projekt OÜ põhiprojekt töö nr 13-V-19

Küsimused ja vastused:

Küsimus: Mis moodi on lahendatud Arbi oja ületus V4.8 – V4.9 vahel?

Vastus: Arbi oja ületus teostada kinniselt. 

Küsimus: Pumpla juures V4.4 ja V4.5 vahel on asfalt. Kas see tuleks teha kinniselt?

Vastus: Kaeviku asukohta võib viia Arbi järve poole, ja lahendada lahtiselt. 

Küsimus:Kas oleks võimalik pikendada pakkumuse esitamise tähtaega?

Vastus: Tellija pikendab pakkumuse esitamise tähtaega.

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile elva@elva.ee hiljemalt 02.10.2019.a. kell 12.00.

Küsimus: Kas masti jalandid võivad olla ümmargused?

Vastus: Jah võivad olla.

 

Pakkumuskutse - Elva valla jõuludekoratsioonid

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla jõuludekoratsioonide soetamiseks, täpsustused on toodud pakkumuskutses. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 30.10.2019 kell 12.00. Pakkumine tuleks saata aadressile sten.saarekivi@elva.ee

Küsimuste korral pöörduda Elva Vallavalitsuse heakorraspetsialisti Sten Saarekivi poole telefonil 5886 1600 või e-posti teel sten.saarekivi@elva.ee.

Elva keskväljaku ärimoodulite kasutusse andmine läbirääkimistega pakkumise korras (pakkumiste esitamise aeg on lõppenud).

Elva Vallavalitsus kuulutas välja Elva keskväljaku ärimoodulite kasutusse andmise läbirääkimistega pakkumise hanke.

Pakkujal palutakse esitada kavandatava kauplemisteenuse ideekontseptsioon. Kauplemiskoha üüri alghind on 10 eurot kuus. Täpsemate tingimustega saab tutvuda SIIN.

Elektroonilised pakkumused tuleb esitada hiljemalt 25. novembriks kella 11ks e-aadressile elva@elva.ee, millele on märgitud pealkiri „Elva keskväljaku ärimoodulite kasutusse andmine läbirääkimistega pakkumise korras". Pakkumused avatakse 25. novembril kell 11.15. Pakkumuste avamine ei ole avalik, pakkumisel osalejatel ei ole pakkumiste avamisel viibimise õigust. Esitatud pakkumuste sisu ei kuulu avalikustamisele.

Elva keskväljaku kauplemiskohal antakse kasutusse kaks ärimoodulhoonet. Tegemist on puithoonetega, mis on lihtsa moodsa vormi ja paindliku funktsionaalse skeemiga. Hoonete otstes on kasutatud suuri klaaspindu ja katusealuseid terrasse. Moodulite sisemist lahendust on võimalik kergseinte abil liigendada või jagada.

Ärimoodulite fassaadile on võimalik paigaldada ka jõulutuled (lähtudes ümbritsevast valguslahendusest ja kooskõlastatuna vallavalitsusega), valgusreklaam vmt. Ärimoodulite suletud netopind on 12,8 m² ning moodulid on varustatud vee- ja kanalisatsiooniühenduse ning elektriküttega. Moodulis on peale tööruumi ka abiruum ja WC (ärimooduli plaani ja vaadetega saad tutvuda SIIN).

Üürileandja ei kompenseeri üürnikule tema tegevuse arendamiseks tehtud kulutusi, ei kanna üürniku vara (inventari), köögiseadmete ja töövahendite juhusliku varguse, hävimise ning riknemise riski.

Asukohaskeemi leiate SIIT.

Lisainformatsioon:
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
kertu.vuks@elva.ee või tel 581 37086