Algatati Elva valla üldplaneeringu koostamine

Elva Vallavolikogu algatas 1. oktoobri 2018 otsusega nr 83 Elva valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegiline hindamise. Üldplaneering koostatakse kogu Elva valla territooriumile.

Elva valla üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine.

Elva valla üldplaneeringu koostamisel lahendatakse planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesanded. Sealhulgas kavandatakse üldplaneeringuga kogu vallas võimalikult ühtsed põhimõtted maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks, maakasutuse juhtotstarbe, detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ning  projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste määramiseks. Täpsustatakse asustuse arengut suunavad tingimused, sh äri- ja tootmispiirkonnad, määratletakse väärtuslikud põllumaad ja väärtuslikud loodusmaastikud ning antakse rohevõrgustiku toimimist tagavad tingimused. Vaadatakse üle miljööväärtuslikud alad ning seatakse nende kaitse- ja kasutustingimused, määratakse veekogu kallasrajale avaliku juurdepääsu tingimused ning täpsustatakse ranna ja kalda ehituskeeluvööndi ulatus.

Elva Vallavalitsuse 9. oktoobri 2018 korraldusega nr 1072  moodustati üldplaneeringu koostamise ajutine juhtrühm. Juhtrühma ülesandeks on üldplaneeringu lahenduse väljatöötmine ja koostamise korraldamine kuni üldplaneeringu kehtestamiseni.

Koostatava üldplaneeringu menetlusdokumentide ja materjaliga on võimalik tutvuda siin.

 

Kuni Elva valla üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad kõik varasemalt kehtestatud üldplaneeringud, tutvu kehtivate üldplaneeringutega siin.