Algatati Elva valla üldplaneeringu koostamine.

Elva Vallavolikogu algatas 1. oktoobri 2018 otsusega nr 83 Elva valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Elva Vallavalitsuse koostada on Elva valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus.

Elva Vallavolikogu 27.08.2018 otsusega nr 79 kinnitati Elva valla haldusterritooriumil kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemused. Ülevaatamise käigus selgitati välja, et Elva valla haldusterritooriumil kehtivate üldplaneeringute käsitlus, eesmärgid, ülesehitus ja täpsusaste on väga erinevad, kuna ruumilise arengu põhimõtted on koostatud 1999. kuni 2017. aastatel ning ei moodusta kogu valla haldusterritooriumi hõlmavat terviklikku ruumilahendust.

Ülevaatamise tulemusena otsustati, et algatada tuleb Elva valla ruumilise arengu vajadustest ja eesmärkidest lähtuva kogu valla haldusterritooriumi hõlmava üldplaneeringu koostamine. Üldplaneeringu koostamine algatati Elva Vallavolikogu 01.10.2018 otsusega nr 83.

Elva valla arengu kavandamiseks aastatel 2019 kuni 2025 koostatakse Elva valla arengukava, mille visiooni kohaselt on Elva vald külalislahke ja abivalmis, inimestele ning ideedele avatud parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald, kus väärtustatakse head haridust, rikkalikku kultuuri ja sporti.

Elva valla üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukava visiooni, strateegiliste eesmärkide ja eelarvestrateegiaga. Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on üldplaneeringuga vaja luua eelkõige eeldused vajaliku maareservi, taristu ning kaasajastatud ja korrastatud teedevõrgu tagamisega ning ühtselt toimiva rohestruktuuri ja väärtuslike maastike hoidmisega.

Elva valla üldplaneeringu koostamisel lahendatakse planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesanded. Sealhulgas kavandatakse üldplaneeringuga kogu vallas võimalikult ühtsed põhimõtted maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks, maakasutuse juhtotstarbe, detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ning projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste määramiseks.

Täpsustatakse asustuse arengut suunavad tingimused, sh äri- ja tootmispiirkonnad, määratletakse väärtuslikud põllumaad ja väärtuslikud loodusmaastikud ning antakse rohevõrgustiku toimimist tagavad tingimused. Vaadatakse üle miljööväärtuslikud alad ning seatakse nende kaitse- ja kasutustingimused, määratakse veekogu kallasrajale avaliku juurdepääsu tingimused ning täpsustatakse ranna ja kalda ehituskeeluvööndi ulatus. 

Elva Vallavalitsuse 9.10.2018 korraldusega nr 2-3/1072  korraldusega moodustati Elva valla üldplaneeringu koostamise juhtrühm. Juhtrühma ülesanne on üldplaneeringu lahenduse väljatöötamine ja koostamise korraldamine. Juhtrühm töötab kuni Elva valla üldplaneeringu kehtestamiseni. Juhtrühma esimees on abivallavanem Heiki Hansen, juhtrühma liikmed on vallavolikogu esimees Maano Koemets, abivallavanem Mikk Järv, planeeringuspetsialist Maarika Uprus, vallaarhitekt Jaanika Saar, geoinfospetsialist Kullo Laos, ehitusspetsialist Riina Sirel, taristuspetsialist Kristjan Vilu ja arenguspetsialist Allan Allik.

Elva valla üldplaneeringuga seotud dokumentidega saate tutvuda dokumendiregistris.