Pane tähele!

Ametnikud võtavad pöördujaid vastu etteregistreerimisel. Kohtumisaja kokkuleppimiseks palume ametnikule kas helistada või kirjutada (kontaktid allpool). 

Samal ajal soovitame siiski võimalusel kasutada suhtlemiseks e-lahendusi ning pöörduda ametnike poole kirja ja telefoni teel.

 

Elva Vallavalitsus

 

Kesk 32, Elva linn, Elva vald 
postiindeks 61507
Telefon: 730 9880
E-post: elva@elva.ee
Vallavalitsus on avatud 816.30, ametnikega kohtumiseks palume aeg ette registreerida.
Lõuna 1212.30 

Registrikood 77000170; TP kood 450101
Arvelduskontod:
Swedbank        EE212200001120112068
SEB pank         EE291010102018767003

 

Arvete saatmine Elva Vallavalitsusele
Alates 1. juulist 2019 saab vallavalitsusele saata ainult e-arveid.
E-arve on XML-formaadis arve, mida programmid oskavad omavahel vahetada ehk arve on masinloetav.
Rohkem infot leiad SIIT.

 

Notari vastuvõtt Elva Vallavalitsuses
Etteregistreerimisel kolmapäeviti kell 9-16
Registreerimine telefonil 731 2230

Vallavalitsus

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Toomas Järveoja 730 9883;
515 3699

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Abivallavanem Heiki Hansen 730 9887;
527 3646

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Valdkonnad: eelarve, majandus (sh maakorraldus, ehitus, keskkond, ühisveevärk ja kanalisatsioon, energeetika, heakord, teedeehitus -ja korrashoid, liikluskorraldus).

Abivallavanem Mikk Järv 730 9882;
517 0306

Puhkusel 23.09, asendab Toomas Järveoja

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Valdkonnad: valla arendustegevus ja strateegiline planeerimine (sh investeeringuprojektid, arengukavad, infotehnoloogia), planeeringud, teenuskeskused, turism ja kogukonnad.

Abivallavanem Marika Saar 522 7013

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus ja noorsootöö ning kogukonnad.

Palgaline vallavalitsuse liige Toomas Paur 510 6850 Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

Kantselei

 
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallasekretär Salle Ritso 730 9893

Juhib vallavalitsuse kantselei tööd, nõustab juriidiliselt vallavalitsust ja -volikogu ning kontrollib dokumentide õiguspädevust.

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Registripidaja Terje Raadom

730 9880,
511 0278

Töövaldkond: elukohatoimingud, asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine
Õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk 730 9881

Töövaldkond: avalik teenistus, andmekaitse, sünni registreerimine

Õigusnõunik Margit Kiin 730 9885; 525 4539

Töövaldkond: haldusõigus, tsiviilõigus, protsessiõigus, andmekaitse

Infospetsialist Triinu Paas

730 9882; 5860 0909

TöövaldkondKodanike esmane nõustamine ja juhendamine; infolehe toimetamine.

Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde 5915 1120

Palume kõikide meediapäringutega pöörduda kommunikatsioonijuhi poole.

TöövaldkondVastutab sise- ja väliskommunikatsiooni eest, tegeleb meediasuhtlusega. 

 

Vallamajandusosakond

 
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Hegri Narusk 730 9888;
512 9072

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: osakonna töö juhtimine, valdkonna eelarve, lepingute, projektide ja tööplaani jälgimine.

Vallavaraspetsialist Terje Korss 5302 0888

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: vallavara müük, valla kinnisvara halduse ja hooldusega seotud küsimused, vallasisene bussitransport, vallavara rendi- ja kindlustuslepingud.

Taristuspetsialist Kristjan Vilu 5342 2067

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: teede ja tänavate hoolduse tagamine, liiklusmärkide ja viitade korrashoid, vallale kuuluva taristu hoolduse korraldamine.

Kinnistuspetsialist Daisy Sild 730 9896

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: maakorraldus, maareform, maamaksu küsimused, kohanime ja aadressandmed.

Heakorraspetsialist Sten Saarekivi 5886 1600

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: heakord, haljastus, kasside ja koerte pidamise eeskirja jälgimine, jõuluvalgustus, heakorra järelevalve.

Keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens 730 9898;
5305 2500

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: jäätmemajandus, raieload, keskkonnaalased küsimused ja load, keskkonnajärelevalve.

Ehitusspetsialist

 

Andres Maikov 7309 895;
504 4039

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: ehitus- ja kasutusload ning teatised, projekteerimistingimuste väljastamine, ehitusprojektide kontrollimine ja järelevalve.

Ehitusspetsialist Riina Sirel

730 9884;
504 4039

Puhkusel 15.-24.09, asendab Andres Maikov

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: ehitus- ja kasutusload ning teatised, projekteerimistingimuste väljastamine, ehitusprojektide kontrollimine ja järelevalve.

Hankespetsialist Cetlin Keskküla 5218545

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: riigihangete registriga tegelemine, valla hangete korraldamine ja hallatavate asutuste nõustamine hangete teemal.

Geoinfospetsialist Kullo Laos 5191 5914

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: kaeveload, tänavavalgustus, geodeetilised mõõdistused, valla geodeetiliste tööde andmebaasi haldamine.

Elva kalmistu korraldaja Milvi Saarekivi 745 7063;
520 8465

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Elva kalmistu töö korraldamine

Puhja kalmistu korraldaja Zoja Tera 5160593  

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Puhja ja Kavilda kalmistu töö korraldamine

Rõngu kalmistu korraldaja Sven Uibo 502 2610

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Rõngu ja Sikamäe kalmistu töö korraldamine.

Rannu kalmistu korraldaja Ainar Kinsigo 522 6103

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Rannu kalmistu töö korraldamine.

 

Arengu- ja planeeringuosakond

 
 

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Kertu Vuks 5813 7086

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: arengu- ja planeeringuosakonna töö juhtimine. Tegeleb koostöövõrgustike ja strateegiliste dokumentide väljatöötamisega. E-teenuste arendamine, koostöö ettevõtlusorganisatsioonide, KOV-ide ja teadusasutustega, turismimajandus.

Vallaarhitekt Jaanika Saar 5348 1114

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: valla planeeringu-kontseptsioonide, miljööväärtuste, arhitektuuri ja kujunduse põhiprintsiipide väljatöötamine ning planeerimisalase tegevuse korraldamine. 

Arendusspetsialist Allan Allik 5669 4684

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: edendab majandus- ja ettevõtlusaslast koostööd ning algatab ja koordineerib valdkonna arendusprojekte ning osaleb ühisprojektides koostööpartneritega. Tegeleb vallavalitsuse kavandatavatele projektidele rahastamisvõimaluste otsimisega.

Planeeringuspetsialist Maarika Uprus 730 9897;
527 1860

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: valla ruumilise planeeringu korraldamine ning koostatud planeeringute nõuetele vastavuse kontrollimine. Samuti detailplaneeringute ja nendega seotud küsimustega tegelemine.

Infotehnoloogia nõunik Kayvo Kroon 731 0151;
5334 5051
Töövaldkond: IT-teenuste arendamine ja ametnike ning hallatavate asutuste nõustamine. Haldusala e-teenuste, infosüsteemide ja andmebaaside arendamine.

 

Piirkonna teenuskeskused ja koordinaatorid

 
 

Teenuskeskus/ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Konguta teenuskeskus Elo Kasetalu 731 4432;
523 9389

Teenuskeskus asub sotsiaalmaja Tareke hoones, sissepääs rahvamajapoolsest uksest (Tarekese, Annikoru küla, Elva vald)
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
N, R töötab koordinaator Elvas

Puhja piirkonna koordinaator Ede Möldre 730 0642; 504 9912

Teenuskeskus asub endises vallamajas (Elva tee 1, Puhja).

Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 

Palupera piirkonna koordinaator Maia Kukk 767 9502; 511 2479

Teenuskeskus asub endises vallamajas (Vallamaja, Hellenurme küla, Elva vald).
Avatud: 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Rõngu piirkonna koordinaator Ene Joosing 731 4480; 509 6202

Rõngu teenuskeskus (Valga mnt 9/1, Rõngu alevik, Elva vald)

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Rannu teenuskeskus Sirje Erm 731 1905; 525 3370 Asub Rannu Rahvamajas (Elva tee 7, Rannu alevik).
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 

 

Haridus- ja kultuuriosakond

 
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Mare Tamm 730 9899; 
5622 0169

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste järelevalve, tegevuse ja koostöö koordineerimine; valdkondlike õigusaktide ja osakonna poliitikate väljatöötamine.

Kultuurispetsialist Margit Kink 5855 3137

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: planeerib ja aitab kaasa valla kultuurisündmuste korraldamisele, koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb kultuuriinfo kogumisega, korraldab noorsootööd ja tegevusi ning menetleb projekti- ja tegevustoetusi.

Haridusspetsialist Auli Mäesalu 5886 4201

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lasteasutuste rühmade komplekteerimine, haridusasutuste, õpilaste ja lapsevanemate nõustamine koolikorralduslikes küsimustes, huvihariduse koordineerimine.

 

Sotsiaal- ja terviseosakond


Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Milvi Sepp 515 4872

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Sotsiaalnõunik Alo Rebane 520 7869

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Sotsiaalnõunik

Rutt
Hanni
517 0385

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Lastekaitse sotsiaalnõunik Piret Hallast 5616 6000

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Ennetustööspetsialist
ametikoht täitmisel

     
Lastekaitsespetsialist (Puhja, Konguta) Hille Deede 730 0647; 5919 1693

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

Lastekaitsespetsialist (Rõngu, Rannu) Anneli Lepik 505 1707

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

Lastekaitsespetsialist (Elva) Eve Jõgi 730 9889; 527 0561

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

Lastekaitsespetsialist
(Elva lasteaiaealised lapsed, Käärdi ja Palupera piirkond)
Laura Kuusk 730 9894
5381 8871
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
Sotsiaaltööspetsialist (Konguta) Elo Kasetalu 731 4435; 523 9389

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

Sotsiaaltööspetsialist (Rõngu) Ene Sõber 731 4484; 513 9352

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

Sotsiaaltööspetsialist (Elva, Palupera) Sille Kask 730 9892; 5381 6336 

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

Sotsiaaltööspetsialist (Puhja) Oliivia Oengo 730 0646; 525 6212

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

Sotsiaaltööspetsialist (Rannu) Sirje Erm 731 1904; 525 3370

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Hooldustöötaja (Elva linn) Cristel Mälgi 5814 1131  
Hooldustöötaja (Elva linn) Gerti Sööt 525 8173  
Hooldustöötaja (Elva linn, Konguta) Kaja Veber 5883 6080  
Hooldustöötaja (Puhja) Karmen Renter 519 700 01  
Hooldustöötaja (Puhja) Lilli Sepping 591 677 71  
Hooldustöötaja (Rõngu) Andra Kongo 5837 7657  
Hooldustöötaja (Rõngu, Rannu) Erle Veber 552 3441  
Hooldustöötaja (Elva linn, Konguta) Sirje Naur 5865 0895  
Hooldustöötaja (Elva linn, Palupera) Marge Denisjuk 5918 3031  
Sotsiaaltranspordi osutaja Ain Sööt 5323 0187  
Sotsiaaltranspordi osutaja Üllar Muttik 5302 7333  

 

 

Finantsosakond

 
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Imbi Rõivassepp 5309 5123  
Pearaamatupidaja Eve Nõmmemaa 730 9890; 522 7895  
Finantsspetsialist Inna Rebane 735 3701  
Raamatupidaja Antonina Uffert 730 9890  
Raamatupidaja Anneli Teder 730 9891  
Raamatupidaja Tatjana Žuravljova 730 9891  
Raamatupidaja Triinu Põlgast 730 9891