Koosolekute ajad

 

JUUNIKUU KOOSOLEKUD:

 

Komisjon: Majanduskomisjon

Koosoleku koht: Elva linn, Kesk tn 32, vallamaja, I korruse saal

Koosoleku aeg: 3. juuni 2020 kell 18.00

Päevakord:

1. Arvamuse andmine Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

Lisa: otsuse eelnõu

2. Teehoiu lisavahendite kasutamine

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

Lisa: vahendite jaoks ettepanek

3. Muud küsimused

 

Komisjon: Rahanduskomisjon

Koosoleku aeg: 08.06.2020 kell 18.00

Koht: Vallamaja, volikogu saal, ruum nr 101 

Päevakord:

1. Elva valla 2019 majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen, finantsjuht Imbi Rõivassepp

2. Elva valla 2020 aasta II lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2020 aasta eelarve muutmine

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

3. Riigi omandis kinnistu jagamisel tekkiva kinnistu tasuta munitsipaalomandisse taotlemine (Aia tn 2a, Rõngu alevik)

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

4. Kinnisasja võõrandamine enampakkumise korras (Mädaka, Lossimäe küla)

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

5. Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kasuks hoonestusõiguse seadmine

Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv

6. Isikliku kasutusõiguse seadmine Rõngu alevikus asuvale transpordimaale

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

7. Muud küsimused

Vastavad: vallavalitsuse esindajad

Rahanduskomisjonis arutatavad eelnõud ja lisamaterjalid dokumendiregistris: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=411614

 

Komisjon: Haridus- ja noorsootöökomisjon

Koosoleku aeg: 09.06.2020 kell 17.00

Koht: Vallamaja, volikogu saal, ruum nr 101 

Päevakord:

1. Haridusvaldkonna reformist Elva vallas-töögruppide arutelu hariduskomisjonis – M. Saar

2. Kokkuvõtted tugiteenustest vallas ja fookusgruppidest

3. Ülevaade kriisiajast haridusvaldkonnas Elva vallas

4. Noorsootöö teemad-M.-L. Vanaisak

 

5. Muud küsimused