Koosolekute ajad

Rahanduskomisjon

Koosoleku aeg: veebruar
Koht: elektrooniline koosolek

Päevakord:

1. Uus-Kasevälja kinnistu võõrandamine

 
Majanduskomisjon

Koosoleku aeg: 07.02.2019 kell 18.00
Koht: Elva vallamaja, Kesk tn 32, I korrus, ruum 101

Päevakord:
1. Arvamuse andmine Ulila turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja tehtava otsuse kohta
2. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
3. Raieloa andmise tingimused ja kord
4. Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine
5. Rannu aleviku kaugkütte piirkonna muutmine
6. Muud küsimused
 
Haridus- ja noorsootöökomisjon
Koosoleku aeg: 11.02.2019 kell 16.30

Koht: Elva vallamaja, Kesk tn 32, I korrus, ruum 101

Päevakord:

1. Koolide põhimäärused (Elva, Puhja, Konguta, Rannu, Palupera ja Rõngu kool)

2. Ülevaade Elva valla noorsootöö tegevusest

3. Muud küsimused

 
Kultuurikomisjon
Koosoleku aeg: 14.02.2019 kell 16.00

Koht: Puhja Seltsimaja, Puhja alevik

Päevakord:

1. Elva Vallavolikogu otsuse 5.11.2018 nr 1-3/88 „Hellenurme külaraamatukogu tegevuse ümberkorraldamine" tühistamine 

2. Muud küsimused
 
Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Koosoleku aeg: 14.02.2109 kell 18.00
Koht: Elva vallamaja, Kesk tn 32, I korrus, ruum 101

Päevakord:

1. Elva Vallavolikogu 18.12.2017 määruse nr 6 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas" muutmine

2. Statistiline ülevaade 2018. aasta valdkonna tegevusest

3. Muud küsimused