Koosolekute ajad

Haridus- ja noosootöökomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember kell 18
Koht: Palupera Mõisakool
Päevakava:

1. Palupera Põhikooli parimad praktikad.
2. Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määruse nr 35 "Elva valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine" muutmine.
3. Elva Linna Lasteaed põhimäärus.
4. Elva Vallavolikogu 13.06.2022 määruse nr 9  „Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine.
5. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord.
6. Elva valla haridusvõrgu ümberkorralduste hetkeseis.
7. Muud küsimused.

 

Majandus- ja keskkonnakomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember kell 18
Koht: Elva Vallavolikogu saal (Elva, Kesk 32)
Päevakava:

1. Sangla uuringuruumigeoloogilise uuringu loa taotluse kohta arvamuse andmine.
2. Riigihanke "Elva valla teede hooldus 2024-2028" korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine

 

Kultuuri- ja spordikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 6. detsember kell 18
Koht: Elva Vallavolikogu saal (Elva, Kesk 32)
Päevakava:

1. Komisjoni töökorraldus ja üksteisega tutvumine.
2. „Euroopa 2024 kultuuripealinnaga sõlmitud koostööleppest taganemine".
3. Elva suusaklubi ettepanek "Elva valla spordiklubide baasraha tõstmine".
4. 2024. aasta tööplaani arutelu.
5. Muud küsimused.

 

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 6. detsember kell 18
Koht: Vallavanema kabinett (Elva, Kesk 32)
Päevakava:

1. Ühistranspordi keskuse poolt planeeritav sotsiaaltranspordi hanke tingimused. Ettekandja Heiki Hansen
2. Koolitranspordi analüüs seoses muutustega Elva Gümnaasiumi töö korralduses ja Palupera kooli planeeritavate muutustega. Ettekandja Heiki Hansen
3. Elva Valla 2024.a. eelarves planeeritud summad sotsiaalhooldusreformiga tekkinud kulutuste katmiseks. Ettekandja Heiki Hansen

 

Eestseisus

Koosoleku toimumise aeg: 11. detsember kell 16
Koht: Elva Vallavolikogu saal (Elva, Kesk 32)
Päevakava:

1. Elva vallavolikogu 18.12.2023 päevakava ülevaatamine
2. Jooksvad küsimused

 

Rahanduskomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 11. detsember kell 17.30
Koht: Elva Vallavolikogu saal (Elva, Kesk 32)
Päevakava:

1. Elva valla 2024. aasta eelarve II lugemine ja Elva valla 2024. aasta eelarve vastuvõtmine
2. Laenu võtmine
3. Laenu (arvelduskrediidi) võtmine
4. Elva valla 2023. aasta eelarve III lisaeelarve kinnitamine
5. Elva Vallavolikogu 13.06.2022 määruse nr 9  „Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
6. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
7. Mitteeluruumide aadressiga Viljandi tee 24, Puhja alevik, Elva vald läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise korraldamine
8. Riigihanke "Elva valla teede hooldus 2024-2028" korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine
9. Kinnisasja otsustuskorras valla omandisse taotlemine