Keskkonnainvesteeringute keskus avas 5.juunil 2018 taotlusvooru toetusmeetmele, millega toetatakse:
 
  • Elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga.
  • Elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks.
 
Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub riiklikult määratud üle 2000 ie reoveekogumisalal. Elva vallas on selliseks alaks ainult Elva linna reoveekogumisala. Vaata kaarti.
 
Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik.
 
Taotlusvormi tarbeks: 
 
Küsige vee-ettevõtjalt liitumistingimused, mis sisaldavad: liitumispunkti asukoha koordinaate ja kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui ühiskanalisatsiooniga. Elva linnas on vee-ettevõtjaks Emajõe Veevärk.
 
Küsige kogumismahutite rajamisel vee-ettevõtja kinnitust ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumisvõimaluste puudumise kohta 5 aasta perspektiivis.
 
Esitage kinnitus, et toetust ei taotleta hoonestamata kinnistule. https://www.ehr.ee/app/esileht?2
 
Esitage kolmandate isikute nõusolek tööde läbiviimiseks. kui kinnistu ühendamiseks ÜVKga tuleb läbida nende kinnistuid. 
 
Esitage volikiri, kui toetust taotletakse volituse alusel.
 
Toetuse täpsemad kriteeriumid: https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018001