Keskkonnainvesteeringute keskus avas 5.juunil 2018 eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise programmi. Taotlusvoor on avatud seni, kuni vahendeid jätkub. Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks isikutele, kelle majapidamine asub üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalas. Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud. Aadressi või katastritunnuse järgi saab kontrollida, kas teie elamu asub toetataval alal: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.
 

Elva Vallavalitsus korraldab koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega 6. septembril kell 15 Elva Kultuurikeskuses teabepäeva, mille raames tutvustatakse eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetusmeedet. Teabepäeval osalevad KIK-i projektikoordinaatorid, kes selgitavad eraisikute toetusmeetme tingimusi, vastavad osalejate küsimustele ning võtavad  paberkandjal vastu taotlusi.

 

Elva linna reoveekogumisala hõlmab endas valdavat osa Elva linnast, Käärdi alevikust ning Elva linnaga piirnevaid alasid Metsalaane, Kurelaane, Uuta ja Vissi külas.  Toetuse suurus on keskmiselt kaks kolmandikku tööde maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuse summad jäävad vahemikku 1132-3792 eurot.

  

Elva linnas on vee-ettevõtja AS Emajõe Veevärk. Soovitame eelnevalt liitumissooviga pöörduda vee-ettevõtja poole, kes väljastab toetuse saamiseks vajalikud dokumendid. Liitumistaotlust saab vormistada veebilehel www.evv.ee/liitumine või paberkandjal AS Emajõe Veevärk kontorites Tartus, Sõbra 56, tööpäevadel 8-17 ja Elvas Puiestee 13, kolmapäeviti kell 9-15.

 

KIK-ile saab taotlust esitada e-toetuste keskkonnas, KIK-i kodulehel avaldatud taotlusvormil e-posti teel (info@kik.ee) või paberkandjal (Narva mnt 7a, VI korrus, Tallinn 10117).  

 

Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub riiklikult määratud üle 2000 ie reoveekogumisalal. Elva vallas on selliseks alaks ainult Elva linna reoveekogumisala. Vaata kaarti.
 
Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik.
 
Taotlusvormi tarbeks: 
 
Küsige vee-ettevõtjalt liitumistingimused, mis sisaldavad: liitumispunkti asukoha koordinaate ja kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui ühiskanalisatsiooniga. Elva linnas on vee-ettevõtjaks Emajõe Veevärk.
 
Küsige kogumismahutite rajamisel vee-ettevõtja kinnitust ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumisvõimaluste puudumise kohta 5 aasta perspektiivis.
 
Esitage kinnitus, et toetust ei taotleta hoonestamata kinnistule. https://www.ehr.ee/app/esileht?2
 
Esitage kolmandate isikute nõusolek tööde läbiviimiseks. kui kinnistu ühendamiseks ÜVKga tuleb läbida nende kinnistuid. 
 
Esitage volikiri, kui toetust taotletakse volituse alusel.
 
Toetuse täpsemad kriteeriumid: https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018001