10.06.21

Puhja seltsimaja remonttööd

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Elva vallas Puhja, Viljandi tee 24 asuva Puhja seltsimaja siseruumide remonttööde teostamiseks ja hoone vastavusse viimiseks tuleohutusnõuetele vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele ja Päästeameti ettekirjutusele. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Tööde teostamise tähtaeg on kolm (3) kuud arvates töövõtulepingu sõlmimisest.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 18.06.2021 kell 11.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil elva@elva.ee

Lisainfo: abivallavanem Mikk Järv tel: 51 70 306 ; e-mail mikk.jarv@elva.ee

Lisadokumendid:

Tehniline kirjeldus

Väljavõte Päästeameti ettekirjutusest

 

Toimetaja: KAIDO ILVES
9.06.21

Vallateede teeäärte niitmine 2021. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva valla avalike teede teeäärte niitmise teenuse osutaja leidmiseks vastavalt etteantud vormile. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel. 

Pakkumus tuleb saata e-postile kaido.ilves@elva.ee hiljemalt 10.06.2021 kell 10.00. 

Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialist Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee.

 

Pakkumuse vorm

Toimetaja: KAIDO ILVES

Hange „Audiitorteenuse ostmine“

Elva Vallavalitsus kutsub osalema hankes „Audiitorteenuse ostmine" ja esitama pakkumus Elva vallavalitsusele audiitorteenuse osutamiseks 2021. 2022. ja 2023. aastaks.

Eesmärk on Elva valla konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimine.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 4. juunil 2021 kell 12. Pakkumused esitada e-aadressile elva@elva.ee.

Lisainfo:

Lisadokumendid:

Juhised

Lisa 1 tehniline kirjeldus

Lisa 2 taotlus hankes osalemiseks

Lisa 3 pakkumuse maksumuse esildis

Lisa 4 kliendileping Elva vallavalitsus

Lisa 5 kliendileping ühishankija

SA Elva Kultuur ja Sport ootab pakkumusi Kentsi paisjärve regulaatori rekonstrueerimiseks

SA Elva Kultuur ja Sport ootab Riigihangete registri kaudu pakkumusi Kentsi paisjärve regulaatori rekonstrueerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 9. juuni kell 9.

Riigihanke objekt on Kentsi paisjärve paisuregulaatori rekonstrueerimine vastavalt AS projekteerimisbüroo Maa ja Vesi tööprojektile „Kentsi paisjärve saneerimistööde ll etapi tööprojekt". Projekti leiate Riigihangete registrist dokumentide seast.

Tööd peavad olema teostatud hiljemalt 15.10.2021.

Kentsi paisjärve kinnistu aadress on Elva vald, Kentsi paisjärv, Mälgi küla.

Objektiga on võimalik tutvuda eelnevalt oma soovist märku andes:
Mikk Järv, Elva abivallavanem
tel 5170306 või e-aadressil: mikk.jarv@elva.ee.

NB! Objektiga tutvumisel tekkinud küsimused tuleb esitada riigihangete keskkonna kaudu.

Rämsi küla spordiväljaku  projekteerimine ja ehitamine

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Elva vallas Rämsi külas asuva spordiväljaku projekteerimiseks ja ehitamiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Tööde teostamise tähtaeg 31.10.2021

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 28.05.2021 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil elva@elva.ee

Lisaküsimused tel: 51 70 306 või e-mailil mikk.jarv@elva.ee

Hanke tehniline kirjeldus

Hellenurme paisjärve virgestusala rajamine

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Elva vallas Hellenurme külas asuva Hellenurme paisjärve virgestusala rekonstrueerimiseks ja täiendamiseks ning turvalise ja aktiivse avaliku ala loomist vastavalt lisatud ehitusprojektile. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Tööde teostamise tähtaeg 16.07.2021

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 28.05.2021 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil elva@elva.ee

Lisaküsimused tel: 51 70 306 või e-mailil mikk.jarv@elva.ee

Lisadokumendid:

Ehitusprojekt

Asendiplaan

Maksumustabel

Puhja monumendiplatsi välisvalgustuse ehitustööd

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumust Elva vallas, Puhja alevikus Viljandi tee 24 kinnistul pargitee ja monumendi välisvalgustuse väljaehitamiseks. Tänavavalgustuse ehitustööd teostada vastavalt Priimus-Projekt OÜ põhiprojektile töö nr 8-V-21.

Töö teostamise aeg: 18. juuni 2021.

Pakkumuse palume esitada elektrooniliselt e-aadressil kaido.ilves@elva.ee hiljemalt 28.05.2021 kell 12.00

Pakkumuse kutse leiad SIIT

Ehitusprojekt asub SIIN

18.05.21

Elva valla ametlike teede markeerimine 2021

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva valla ametlike teede markeerimistööde teostamiseks vastavalt pakkumuskutses toodud nõuetele. Tööd tuleb teostada ajavahemikus 17.05-30.06.2021. 

Pakkumus tuleb saata e-postile kaido.ilves@elva.ee hiljemalt 12.05.2021 kell 12:00

Lisainfo korral pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee.

Pakkumuskutse

Markeerimistööde leping

Toimetaja: KAIDO ILVES
22.04.21

Annikoru skatepargi ehitamine

 

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Annikoru skatepargi ehitamiseks vastavalt manusesse lisatud põhiprojektile. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel. Tööd tuleb teostada hiljemalt kahe kuu jooksul lepingu sõlmimisest. 

Pakkumus tuleb esitada e-postile elva@elva.ee hiljemalt 06.05.2021 kell 10.00.

Lisainfo abivallavanem Mikk Järv, tel: +3725170306, e-post: mikk.jarv@elva.ee. 

Annikoru skatepargi põhiprojekt

Toimetaja: KAIDO ILVES
20.04.21

Elva Tartu mnt ja Hellenurme kergliiklusteede ehituse omanikujärelevalve

 

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi omanikujärelevalve teostamiseks riigihanke objektile „Elva Tartu mnt ja Hellenurme kergliiklusteede ehitus" viitenumbriga 233754 (leitav riigihangete registrist). Tegemist on kahe eraldiseisva kergliiklusteega, millest üks asub Elva linnas Tartu mnt ääres ja teine Hellenurmes asulas Hellenurme-Päidla tee ääres. Omanikujärelevalve teostamise aluseks on majandus- ja taristuministri 02.07.2015 vastuvõetud määrus „Omanikujärelevalve tegemise kord". Olulised nõuded järelevalve teostamisel:

 

 • pakkuja peab ehitusperioodil teostama vähemalt kolmel päeval nädalas objektidel kohapealset järelevalvet;
 • tellija tehniline nõustamine;
 • materjalide kooskõlastamine ja kontrollimine objektil;
 • ehitaja küsimustele vastamine 3 päeva jooksul;
 • ehituskoosolekute läbiviimine vähemalt kord nädalas ja nende protokollimine;
 • ehitustööde muudatuste menetlemine, maksumuse hindamine ja muudatuste lepinguprojekti ettevalmistamine.

Pakkuja peab omama õigust tee-ehitus ja -korrashoid järelevalve teostamiseks ja elektripädevust vähemalt B-klassi tasemel. Pakkumus tuleb esitada kuutasu põhiselt. Laekunud pakkumusi hinnatakse odavaima kuutasu alusel. Ehitustööde eeldatav algusaeg 01.05.2021 ja valmimise tähtaeg 31.08.2021. Ehitushankel esitas odavaima pakkumise Asfaldigrupp OÜ.

Ehitusprojekt on kättesaadav SIIT

Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile kaido.ilves@elva.ee  hiljemalt  29.04 kell 13.00.

Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post hendri.seinberg@elva.ee .

 

Toimetaja: KAIDO ILVES
7.04.21

Õppe- ja abivahendite hankimine üldhariduskoolidele

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist kaasava hariduse rakendamise projekti raames õppe- ja abivahendite soetamiseks Elva valla koolidele.

Pakkumusi ootame vastavalt lisatud pakkumuskutsele, mis asub SIIN.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile auli.maesalu@elva.ee hiljemalt  23.04 kell 16.30.

Lisainfo korral pöörduda haridusspetsialisti Auli Mäesalu poole – tel: 58864201, auli.maesalu@elva.ee.

 

Toimetaja: AULI MÄESALU
7.04.21

 

Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamine 2021. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamiseks 2021. aastal. Pakkumus tuleb esitada etteantud vormil, kus on toodud ka hanke peamised tingimused. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 12.04.2021 kell 13.00 aadressile kaido.ilves@elva.ee

Lisainfo korral pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee.

Pakkumuse vorm

Toimetaja: KAIDO ILVES
25.03.21

 

Elva valla kruusateede greiderdamine 2021. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva valla kruusateede greiderdamise teenuse pakkumiseks 2021. aastal. Pakkumus tuleb esitada etteantud vormil, kus on toodud ka hanke peamised tingimused. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 31.03.2021 kell 13.00 aadressile kaido.ilves@elva.ee

Lisainfo korral pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee.

Piirkondade jaotus

Pakkumuse vorm

Toimetaja: KAIDO ILVES
24.03.21

Pakkumiskutse Desigo CC hooneautomaatika virtuaalserveri seadistamine

 

Elva Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada hinnapakkumine Elva Spordikeskusele Siemens Desigo CC standardlitsentsi soetamiseks ja olemasoleva Desigo CC hooneautomaatikaprogrammi virtuaalmasinasse liigutamiseks. Tööde eesmärk on Elva Spordikeskuse ja teiste vallale kuuluvate hoonete automaatika ja olulise energiamõjuga seadmete kaughaldus Desigo CC programmis, kasutades selleks virtuaalmasinas töötavat Desigo CC programmi koos selleks vajaliku litsentsiga.

Tööde lõpuks peab Elva Spordikeskuse hooneautomaatika Desigo CC töötama virtuaalmasinas ning olema loodud võimekus Rannu koolimaja rekonstrueerimise järgselt tehnosüsteemide liidestamiseks. Pakkuja lahendus peab võimaldama energiahaldusprogrammi Siemens Navigator rakendamist Pakkuja virtuaalmasinas.

Tellija hinnangul on nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalik:

 1. Virtuaalmasina ja Desigo CC paigaldus vastavalt Pakkuja lahendusele;
 2. Hooneautomaatika haldamiseks loodud virtuaalse LAN võrgu suunamine Elva vallale loodud virtuaalmasinasse;
 3. Elva Spordikeskuse Desigo CC kompaktlitsentsi asendamine standardlitsentsiga;
 4. Spordikeskuses asuvas hooneautomaatika arvutis asuva programmi tõstmine virtuaalserverisse;
 5. Lahenduse kasutamiseks vajaliku turvalise ligipääsu võimaldamine (minimaalselt üks samaaegne vaatajakoht vastavalt Siemensi küberturbe juhistele[1]).

Pakkumuses tuleb eraldi ridadel välja tuua ühekordsed kulud ning perioodilised kulud. Pakkumuses tuleb kirjeldada vajalikul määral kasutatavat virtuaalmasina lahendust koos asjakohaste toimepidevuse tingimustega.

Pakkuja Elva Spordikeskuse tehnosüsteemide töö peab vajalikul määral jätkuma kogu tööde teostamise perioodi jooksul. Pakkuja võib tutvuda olemasoleva Desigo CC koopiaga. Pakkuja peab arvestama pakkumuse koostamisel ka selliste töödega, mis ei ole pakkumiskutses otse nimetatud, kuid on vajalikud pakkumiskutses nimetatud tööde tegemiseks ja Tellija eesmärgi (kasutusvalmidus) saavutamiseks. Pakkumiskutses nimetatud tööd on informatiivse iseloomuga, pakkujal tuleb töömahud endal määrata. Pakkumishind on lõplik ja ei kuulu muutmisele. Pakkumine tuleb esitada meiliaadressil elva@elva.ee hiljemalt 26.03.2021. Tööd tuleb lõpetada hiljemalt 4 nädala jooksul alates eduka pakkuja väljakuulutamisest ning võimalusel 31. märtsiks 2021.

Pakkumiste hindamisel võetakse arvesse pakkumuse maksumust, pakutava lahenduse realiseerimiseks kuluvat aega ning pakutava virtuaalmasina lahenduse toimepidevuse kirjeldust.

 

Toimetaja: KAIDO ILVES
24.03.21

Pakkumiskutse "Rõngu aleviku mänguväljaku projekteerimine ja ehitus"

Elva Vallavalitsus kutsub osalema hankel „Rõngu aleviku mänguväljaku projekteerimine ja ehitus". 

Täpsem info SIIT

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 01.04.2021 kl 12:00 e-posti aadressile  sten.saarekivi@elva.ee

 

Toimetaja: STEN SAAREKIVI
8.03.21

Digivahendite hankimine üldhariduskoolidele

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist kaasava hariduse rakendamise projekti raames digivahendite soetamiseks Elva valla koolidele.

Pakkumusi ootame vastavalt lisatud pakkumuskutsele, mis asub SIIN.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile auli.maesalu@elva.ee hiljemalt  22.03 kell 16.30.

Lisainfo korral pöörduda haridusspetsialisti Auli Mäesalu poole – tel: 58864201, auli.maesalu@elva.ee.

 

Toimetaja: AULI MÄESALU
2.03.21

Puude raie ja hooldus Elva vallas 2021

 

Elva vallavalitsus ootab hinnapakkumisi ohtlike puude raieks ja võrahooldustöödeks. 

Puid tohib langetada ja hooldada ainult kutsetunnistusega arborist. Pakkumuses esitada koopia pädevust tõendavast dokumendist.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil sten.saarekivi@elva.ee hiljemalt 11.03.2020 kell 12:00.

Täpsem info: 

Hinnapakkumuse päring Elva valla puude raieks, kändude freesimiseks ja võrahoolduseks 2021 

Toimetaja: STEN SAAREKIVI

PAKKUMUSTE KUTSE

27.01.21
Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Noorma külas, Kooli elamus ühe korteri (st ühte tuba) rekonstrueerimis-remonttöödele. Objektil on vaja rekonstrueerida plaanil toodud korter nr 4.
 

Pakkumus esitada vastavalt tööde mahtude tabelile. Tööd tellitakse edukalt (soodsaim) koguhinna (käibemaksuta pakkumus) pakkujalt.

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile terje.korss@elva.ee hiljemalt 4.02.2021.a. kell 10.00. 

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna vallavaraspetsialist Terje Korss, terje.korss@elva.ee, tel. 53020888.

Toimetaja: TERJE KORSS

Avaliku randumisala projekteerimine Jõesuus

 

Elva Vallavalitsus koostöös Viljandi Vallavalitsusega ootab pakkumisi Jõesuu randumisala projekteerimiseks.

 

Käesoleva hanke objektiks on avaliku randumisala projekteerimistööd aadressil: Jõemuuli, Verevi küla, Elva vald 17101:001:0913. Projekt peab käsitlema randumisala koos järgnevate rajatistega: paadislipp, paadisild, parkimisala, nõuetekohane viidasüsteem ning väliinventar.

Projekti koosseisus lahendada ala setetest puhastamine.

 

Täpsustav kirjeldus

Asukohas on olemasolev paadislipp, mida ei saa ohutult kasutada. Hooajalne veeskamiste arv on 3000-3500 alust. Projekteeritav slipp peab võimaldama korraga kahe veesõiduki veeskamist. Slipist allavoolu näha ette ujusild paralleelselt jõega. Slipi teenindaval alal planeerida manööverdus- ja parkimisala. Olemasoleva slipi ümbruses ning ujuvsildade ümbruses näha ette setete eemaldamine, mis tagaks Võrtsjärve/Emajõe veetaseme kõikumisel ohutu veesõiduki sildumise võimaluse. Seoses veetaseme suure kõikumisega tuleb arvestada slipi pikkus, et nii maksimaalse, kui ka minimaalse veetaseme korral oleks võimalik veesõiduki veeskamine. Projektis näha ette infotahvel, ohutuspüstak ning muu väliinventar (prügikastid, pingid).

Projekteerija peab esitama ehitusloa taotluse, mahtude tabeli ja ehituskalkulatsiooni. Projekti üks eksemplar peab olema esitatud paberkandjal.

 

Projekteerimise hinnapakkumisi ootame kuni 13.01.2021 kell 10.00 elva@elva.ee

Lisainfo - Tel:  517 0306; E-post:  mikk.jarv@elva.ee