7.04.21

Õppe- ja abivahendite hankimine üldhariduskoolidele

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist kaasava hariduse rakendamise projekti raames õppe- ja abivahendite soetamiseks Elva valla koolidele.

Pakkumusi ootame vastavalt lisatud pakkumuskutsele, mis asub SIIN.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile auli.maesalu@elva.ee hiljemalt  23.04 kell 16.30.

Lisainfo korral pöörduda haridusspetsialisti Auli Mäesalu poole – tel: 58864201, auli.maesalu@elva.ee.

 

Toimetaja: AULI MÄESALU
7.04.21

 

Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamine 2021. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamiseks 2021. aastal. Pakkumus tuleb esitada etteantud vormil, kus on toodud ka hanke peamised tingimused. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 12.04.2021 kell 13.00 aadressile kaido.ilves@elva.ee

Lisainfo korral pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee.

Pakkumuse vorm

Toimetaja: KAIDO ILVES
25.03.21

 

Elva valla kruusateede greiderdamine 2021. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva valla kruusateede greiderdamise teenuse pakkumiseks 2021. aastal. Pakkumus tuleb esitada etteantud vormil, kus on toodud ka hanke peamised tingimused. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 31.03.2021 kell 13.00 aadressile kaido.ilves@elva.ee

Lisainfo korral pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee.

Piirkondade jaotus

Pakkumuse vorm

Toimetaja: KAIDO ILVES
24.03.21

Pakkumiskutse Desigo CC hooneautomaatika virtuaalserveri seadistamine

 

Elva Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada hinnapakkumine Elva Spordikeskusele Siemens Desigo CC standardlitsentsi soetamiseks ja olemasoleva Desigo CC hooneautomaatikaprogrammi virtuaalmasinasse liigutamiseks. Tööde eesmärk on Elva Spordikeskuse ja teiste vallale kuuluvate hoonete automaatika ja olulise energiamõjuga seadmete kaughaldus Desigo CC programmis, kasutades selleks virtuaalmasinas töötavat Desigo CC programmi koos selleks vajaliku litsentsiga.

Tööde lõpuks peab Elva Spordikeskuse hooneautomaatika Desigo CC töötama virtuaalmasinas ning olema loodud võimekus Rannu koolimaja rekonstrueerimise järgselt tehnosüsteemide liidestamiseks. Pakkuja lahendus peab võimaldama energiahaldusprogrammi Siemens Navigator rakendamist Pakkuja virtuaalmasinas.

Tellija hinnangul on nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalik:

  1. Virtuaalmasina ja Desigo CC paigaldus vastavalt Pakkuja lahendusele;
  2. Hooneautomaatika haldamiseks loodud virtuaalse LAN võrgu suunamine Elva vallale loodud virtuaalmasinasse;
  3. Elva Spordikeskuse Desigo CC kompaktlitsentsi asendamine standardlitsentsiga;
  4. Spordikeskuses asuvas hooneautomaatika arvutis asuva programmi tõstmine virtuaalserverisse;
  5. Lahenduse kasutamiseks vajaliku turvalise ligipääsu võimaldamine (minimaalselt üks samaaegne vaatajakoht vastavalt Siemensi küberturbe juhistele[1]).

Pakkumuses tuleb eraldi ridadel välja tuua ühekordsed kulud ning perioodilised kulud. Pakkumuses tuleb kirjeldada vajalikul määral kasutatavat virtuaalmasina lahendust koos asjakohaste toimepidevuse tingimustega.

Pakkuja Elva Spordikeskuse tehnosüsteemide töö peab vajalikul määral jätkuma kogu tööde teostamise perioodi jooksul. Pakkuja võib tutvuda olemasoleva Desigo CC koopiaga. Pakkuja peab arvestama pakkumuse koostamisel ka selliste töödega, mis ei ole pakkumiskutses otse nimetatud, kuid on vajalikud pakkumiskutses nimetatud tööde tegemiseks ja Tellija eesmärgi (kasutusvalmidus) saavutamiseks. Pakkumiskutses nimetatud tööd on informatiivse iseloomuga, pakkujal tuleb töömahud endal määrata. Pakkumishind on lõplik ja ei kuulu muutmisele. Pakkumine tuleb esitada meiliaadressil elva@elva.ee hiljemalt 26.03.2021. Tööd tuleb lõpetada hiljemalt 4 nädala jooksul alates eduka pakkuja väljakuulutamisest ning võimalusel 31. märtsiks 2021.

Pakkumiste hindamisel võetakse arvesse pakkumuse maksumust, pakutava lahenduse realiseerimiseks kuluvat aega ning pakutava virtuaalmasina lahenduse toimepidevuse kirjeldust.

 

Toimetaja: KAIDO ILVES
24.03.21

Pakkumiskutse "Rõngu aleviku mänguväljaku projekteerimine ja ehitus"

Elva Vallavalitsus kutsub osalema hankel „Rõngu aleviku mänguväljaku projekteerimine ja ehitus". 

Täpsem info SIIT

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 01.04.2021 kl 12:00 e-posti aadressile  sten.saarekivi@elva.ee

 

Toimetaja: STEN SAAREKIVI
8.03.21

Digivahendite hankimine üldhariduskoolidele

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist kaasava hariduse rakendamise projekti raames digivahendite soetamiseks Elva valla koolidele.

Pakkumusi ootame vastavalt lisatud pakkumuskutsele, mis asub SIIN.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile auli.maesalu@elva.ee hiljemalt  22.03 kell 16.30.

Lisainfo korral pöörduda haridusspetsialisti Auli Mäesalu poole – tel: 58864201, auli.maesalu@elva.ee.

 

Toimetaja: AULI MÄESALU
2.03.21

Puude raie ja hooldus Elva vallas 2021

 

Elva vallavalitsus ootab hinnapakkumisi ohtlike puude raieks ja võrahooldustöödeks. 

Puid tohib langetada ja hooldada ainult kutsetunnistusega arborist. Pakkumuses esitada koopia pädevust tõendavast dokumendist.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil sten.saarekivi@elva.ee hiljemalt 11.03.2020 kell 12:00.

Täpsem info: 

Hinnapakkumuse päring Elva valla puude raieks, kändude freesimiseks ja võrahoolduseks 2021 

Toimetaja: STEN SAAREKIVI

PAKKUMUSTE KUTSE

27.01.21
Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Noorma külas, Kooli elamus ühe korteri (st ühte tuba) rekonstrueerimis-remonttöödele. Objektil on vaja rekonstrueerida plaanil toodud korter nr 4.
 

Pakkumus esitada vastavalt tööde mahtude tabelile. Tööd tellitakse edukalt (soodsaim) koguhinna (käibemaksuta pakkumus) pakkujalt.

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile terje.korss@elva.ee hiljemalt 4.02.2021.a. kell 10.00. 

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna vallavaraspetsialist Terje Korss, terje.korss@elva.ee, tel. 53020888.

Toimetaja: TERJE KORSS

Avaliku randumisala projekteerimine Jõesuus

 

Elva Vallavalitsus koostöös Viljandi Vallavalitsusega ootab pakkumisi Jõesuu randumisala projekteerimiseks.

 

Käesoleva hanke objektiks on avaliku randumisala projekteerimistööd aadressil: Jõemuuli, Verevi küla, Elva vald 17101:001:0913. Projekt peab käsitlema randumisala koos järgnevate rajatistega: paadislipp, paadisild, parkimisala, nõuetekohane viidasüsteem ning väliinventar.

Projekti koosseisus lahendada ala setetest puhastamine.

 

Täpsustav kirjeldus

Asukohas on olemasolev paadislipp, mida ei saa ohutult kasutada. Hooajalne veeskamiste arv on 3000-3500 alust. Projekteeritav slipp peab võimaldama korraga kahe veesõiduki veeskamist. Slipist allavoolu näha ette ujusild paralleelselt jõega. Slipi teenindaval alal planeerida manööverdus- ja parkimisala. Olemasoleva slipi ümbruses ning ujuvsildade ümbruses näha ette setete eemaldamine, mis tagaks Võrtsjärve/Emajõe veetaseme kõikumisel ohutu veesõiduki sildumise võimaluse. Seoses veetaseme suure kõikumisega tuleb arvestada slipi pikkus, et nii maksimaalse, kui ka minimaalse veetaseme korral oleks võimalik veesõiduki veeskamine. Projektis näha ette infotahvel, ohutuspüstak ning muu väliinventar (prügikastid, pingid).

Projekteerija peab esitama ehitusloa taotluse, mahtude tabeli ja ehituskalkulatsiooni. Projekti üks eksemplar peab olema esitatud paberkandjal.

 

Projekteerimise hinnapakkumisi ootame kuni 13.01.2021 kell 10.00 elva@elva.ee

Lisainfo - Tel:  517 0306; E-post:  mikk.jarv@elva.ee