Jäätmemajandus

1. oktoobrist 2018 teostab Elva vallas korraldatud jäätmeveo raames segaolmejäätmete veoteenust AS Keskkonnateenused. 

 

AS Eesti Keskkonnateenused Lõuna regiooni klienditeenindus
Tähe 108, 51013
Avatud E-R 9.00-17.00
Tel: 738 6700 ja üleeestiline infotelefoni lühinumber 1919
e-post:  info@keskkonnateenused.ee  või
tartu@keskkonnateenused.ee
Koduleht www.keskkonnateenused.ee

Korraldatud jäätmeveoga on liidetud kõik jäätmevaldajad, olgu selleks korteriühistu, eramaja, suvila või ettevõte. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:

  • segaolmejäätmed,
  • papp ja paber,
  • biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed.

 

Leping

Teavitusega koos saatis AS Keskkonnateenused kõikidele jäätmevaldajate registrisse kantud jäätmevaldajatele (kinnistuomanikele) kahes eksemplaris olemasoleva kliendilepingu juurde kuuluva korraldatud jäätmeveo lepingu lisa.

Märkige lepingu lisasse oma kontaktandmed ja saatke üks eksemplar lepingu lisast piirkondliku klienditeeninduse aadressile Tähe 108, 51013 Tartu või digiallkirjastatuna tartu@keskkonnateenused.ee.

Kui teil puudub allkirjastatud leping, siis võtke ühendust AS Keskkonnateenused klienditeenindusega lepingu vormistamiseks või edastage andmed kodulehe kaudu siin.

Kindlasti tuleks meeles pidada seda, et lepingule reageerimata jätmine ei vabasta jäätmeveost. Veoga liitumine ja teenuse eest tasumine on kohustuslik jäätmekäitluslepingust olenemata, on siiski soovitav leping sõlmida. Jäätmekäitlusleping võimaldab täpsustada selliseid jäätmeveo üksikasju nagu prügiveo sagedus ja aeg, mahutite suurused, lisateenuste tellimine ning teenuse eest maksmise tingimused.

Erandjuhul võib jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist. Põhjendatud taotlus koos tõenditega tuleb esitada vallavalitsusele. Vabastamine toimub väga erandkorras ning taotluses tuleb jäätmevaldajal need erakorralised asjaolud põhjendada ja tõendada. Enne otsuse tegemist kontrollib vallavalitsus esitatud tõendeid ja asjaolusid ning kaalub, kas vabastada või mitte.Vabastus on tähtajaline ning lõpeb korraldusega antud tähtaja möödumisel.

Avaldus Elva valla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks

Ühise kogumismahuti kasutamise taotlus

Elva valla jäätmehoolduseeskiri

 
Jäätmeseadus sätestab, et vabastuse saanud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks omavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei esita 20. jaanuariks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

 

Jäätmevaldajate üle peetakse arvestust vallavalitsuse poolt peetavas jäätmevaldajate registris, vedaja teostab vedusid registriandmete alusel. Jäätmevaldajana kantakse registrisse üldjuhul kinnistu omanik ning tema kontaktaadressiks rahvastikuregistris olev aadress. Juhul, kui jäätmevaldaja soovib kontaktaadressiks muud aadressi, tuleb sellest informeerida vallavalitsus. 

 

Vaata ka: Elva linna jäätmekava 2014-2020