Avalike teenuste hindamine

Avalike teenuste kvaliteedi hindamine

Rahuloluküsitlus on lõppenud!

Aitäh kõikidele Elva valla valike teenuste rahuloluküsitlusele vastanud inimestele. Küsitlusest võttis osa 508 inimest. Lähiajal avaldame siin veebilehel ka kogu küsituse kokkuvõtte.

Järgmine kõikide avalike teenuste kohta tagasisidet koguv küsitlus toimub sügisel 2019.

Projekti "Avalike teenuste kvaliteedi ja rahulolu hindamise analüüs" rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

 

Elva valla elanikud said kuni 21. detsembrini 2018 osa võtta veebipõhisest rahuloluküsitlusest, millega  selgitati välja elanike rahulolu Elva Vallavalitsuse asjaajamise ja avalike teenustega. 

Küsitlusele vastates sai anda tagasisidet teede korrashoiu, haljasalade ja avalike alade korrashoiu, ühistranspordi, sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste valdkonna, haridusvaldkonna-, huvihariduse, kultuurivaldkonna ja vaba aja veetmise võimaluste, ehitus- ja planeerimisvaldkonna, keskkonnakaitse ja jäätmemajanduse korralduse, turvalisuse ja üldiste küsimuste kohta.

Küsitlus oli ülesehitatud nii, et vastata sai just nende teenuste küsimustele, millega vastaja viimase aasta jooksul on kokku puutunud. Sõltuvalt hinnatavate teenuste arvust võttis küsimustikule vastamine aega kuni 25 minutit.