Jäätmemajandus

 

 

Toetus jäätmemaja ja autoparkla ehitamiseks

 

Määrusega kehtestatakse Elva valla eelarvest Elva valla territooriumil asuvate korterelamute autoparklate ja korterelamute ning eramute jäätmemajade ehitamiseks toetuse andmise kord.

Uues määruses laieneb jäätmemajade ehitamiseks toetuse taotlejate ring. Varasemalt on jäätmemajade puhul toetatud ainult korterühistute jäätmemajade rajamist. Elva vallas on hajaasustuses piirkondi, kuhu on jäätmeveokil halbade teeolude tõttu raske juurde pääseda või puudub ümberkeeramise võimalus. Lisaks on vallas ka mitmeid aiandusühistuid (nt Vehendi küla), kus kinnistud on tihedalt koos, mistõttu oleks otstarbekam ja säästvam jäätmeid üle anda ühist mahutit kasutades. Hajaasustuses on toetust võimalik taotleda vähemalt kolmel lähedal asuva kinnisasja omanikul esitades selleks ühine taotlus.

Autoparklate toetuse taotlemine ei muutu. Autoparklate rajamise toetuse osas toetuse saajate hulka ei laiendatud. Seda toetust saavad endiselt taotleda korteriühistud.

Uus määrus hakkab kehtima alates 4.aprillist 2022 a. Elva valla eelarvest eraldatud toetuse suurus on jäätmemaja ja autoparkla ehitamisel kuni 50% kogumaksumusest. Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt valla eelarves selleks ette nähtud rahaliste vahendite piires. Taotlused, mis on esitatud tiheasustusaladel paiknevate autoparklate või jäätmemajade ehituseks rahuldatakse eelisjärjekorras.

Taotlusi on võimalik esitada kuni toetuseks ette nähtud rahaliste vahendite lõppemiseni.

Korteriühistule autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks toetuse andmise kord

Taotluse vormi leiad SIIT. Elektroonselt on taotlust võimalik esitada SIIN.

 

Elva valla jäätmekava aastateks 2021-2026

Elva Vallavolikogu kehtestas 01.02.2021 nr 113 "Elva valla jäätmekava 2021-2026 vastuvõtmise".

Jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda, jäätmehoolduse korraldamise ja ressurside kasutamise tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid.

Jäätmekavast tulenevalt on püstitatud eesmärgid järgmised: 

  1. Vähendada jäätmeteket: tõsta järjepidevalt jäätmetekke vältimisele suunavat teadlikkust ja rakendada jäätmetekke vältimist soodustavaid tegevusi.
  2. Jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutamise edendamine.
  3. Jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgu arendamine: valla jäätmepunktide parendamine ning jäätmejaama rajamine Kurelaane külla.
  4. Jäätmete ringlussevõtu arendamine: keskkonnahoidlikud riigihanked ja korraldatud jäätmeveo hange.
  5. Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine, seire ja järelvalve tõhustamine.
  6. Teavituskampaaniad: viia läbi jäätmekäitlusalane küsitlus.

Jäätmekavaga on võimalik tutvuda siin.

Elva valla jäätmeveos toimub jaanuari algusest oluline muudatus

Teatame, et lähtuvalt Elva vallavolikogu kehtestatud jäätmehoolduseeskirjale ei teenindata alates 31.12.2020 140 liitrist väiksemaid käsitsi teisaldatavaid jäätmemahuteid.

Kõikide nende inimeste lepingutele, kel on praegu alla 140 l jäätmemahutid, lisatakse alates 1. jaanuarist 2021 Eesti keskkonnateenuste poolt 140 l mahutid.

Eesti keskkonnateenused saadavad kõikidele klientidele, keda see muudatus puudutab, ka teavitava kirja. Iga klient peab hoolitsema selle eest, et tema kinnistule saaks vähemalt 140 liitrine jäätmemahuti. Juhul, kui kinnistu omanikul ei ole pärast teavitavat kirja kinnistule pandud 140 l mahutit, fikseeritakse tühisõit.

Küsimuste korral palume pöörduda Eesti keskkonnateenuste poole telefonil 738 67 00.

 

Korraldatud jäätmevedu

1. detsembrist 2023 teostab Elva vallas korraldatud jäätmeveo veoteenust AS Eesti Keskkonnateenused. 

AS Eesti Keskkonnateenused Lõuna regiooni klienditeenindus
Tähe 108, 51013
Avatud E-R 9.00-17.00
Tel: 738 6700 ja üleeestiline infotelefoni lühinumber 1919
e-post:  info@keskkonnateenused.ee  või
tartu@keskkonnateenused.ee
Koduleht www.keskkonnateenused.ee

Korraldatud jäätmeveoga on liidetud kõik jäätmevaldajad, olgu selleks korteriühistu, eramaja, suvila või ettevõte. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:

  • segaolmejäätmed;
  • segapakendijäätmed;
  • papp ja paber;
  • biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed.

Elva valla korraldatud jäätmeveo hinnakiri on leitav siit
 

Leping

Teavitusega koos saatis AS Keskkonnateenused kõikidele jäätmevaldajate registrisse kantud jäätmevaldajatele (kinnistuomanikele) kahes eksemplaris olemasoleva kliendilepingu juurde kuuluva korraldatud jäätmeveo lepingu lisa.

Märkige lepingu lisasse oma kontaktandmed ja saatke üks eksemplar lepingu lisast piirkondliku klienditeeninduse aadressile Tähe 108, 51013 Tartu või digiallkirjastatuna tartu@keskkonnateenused.ee.

Kui teil puudub allkirjastatud leping, siis võtke ühendust AS Keskkonnateenused klienditeenindusega lepingu vormistamiseks või edastage andmed kodulehe kaudu siin.

Kindlasti tuleks meeles pidada seda, et lepingule reageerimata jätmine ei vabasta jäätmeveost. Veoga liitumine ja teenuse eest tasumine on kohustuslik jäätmekäitluslepingust olenemata, on siiski soovitav leping sõlmida. Jäätmekäitlusleping võimaldab täpsustada selliseid jäätmeveo üksikasju nagu prügiveo sagedus ja aeg, mahutite suurused, lisateenuste tellimine ning teenuse eest maksmise tingimused.

Erandjuhul võib jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist. Põhjendatud taotlus koos tõenditega tuleb esitada vallavalitsusele. Vabastamine toimub väga erandkorras ning taotluses tuleb jäätmevaldajal need erakorralised asjaolud põhjendada ja tõendada. Enne otsuse tegemist kontrollib vallavalitsus esitatud tõendeid ja asjaolusid ning kaalub, kas vabastada või mitte. Vabastus on tähtajaline ning lõpeb korraldusega antud tähtaja möödumisel.

1) Avaldus Elva valla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks või esita avaldus elektroonselt SPOKU keskkonnas

2) Ühise kogumismahuti kasutamise taotlus või esita taotlus elektroonselt SPOKU keskkonnas.

 

Jäätmeseadus sätestab, et vabastuse saanud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks omavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei esita 20. jaanuariks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Vaata ka Elva valla jäätmehoolduseeskiri


Jäätmevaldajate üle peetakse arvestust vallavalitsuse poolt peetavas jäätmevaldajate registris, vedaja teostab vedusid registriandmete alusel. Jäätmevaldajana kantakse registrisse üldjuhul kinnistu omanik ning tema kontaktaadressiks rahvastikuregistris olev aadress. Juhul, kui jäätmevaldaja soovib kontaktaadressiks muud aadressi, tuleb sellest informeerida vallavalitsus. 

Vaata ka: Elva linna jäätmekava 2014-2020