« Tagasi

Võeti vastu Käärdi alevikus Rukki tn 2a krundi detailplaneering

Elva Vallavolikogu 26. augusti otsusega nr 141 võeti vastu Käärdi alevikus Rukki 2a krundi detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ühe ridaelamu ehitamiseks. 

Detailplaneering teeb ettepaneku Rõngu valla üldplaneeringu muutmiseks, mille järgi paikneb planeeringuala väikeelamumaa juhtotstarbega alal, kus ehitamise tüübiks on antud ühepereelamu.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 16. septembrist 16. oktoobrini Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas (Kesk 32 Elva linn).

Planeering on kättesaadav ka SIIN. Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada planeeringu kohta arvamusi, palume need saata e-aadressile elva@elva.ee.