« Tagasi

Vallavolikogu 9. novembri istungi eelinfo

Elva vallavolikogu XXXV istung toimub 9. novembril kell 16 Elva vallamajas. Istungi päevakorras on viis otsuse ja kaks määruse eelnõu.

Volikogule on kinnitamiseks esitatud Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatused. Arengukavas tehtud muudatused on peamiselt sõnastuse täpsustused ja muutmised, et tekst oleks arusaadavam. Eelarvestrateegiale lisandub üks aasta ja vastuvõetav eelarvestrateegia kehtib aastatel 2020–2024. Eelarvestrateegiat on korrigeeritud täpsustunud andmete ja investeeringuobjektide täpsustunud nimekirjaga. Arengukava ja eelarvestrateegia avaliku väljapaneku ajal laekus kokku 32 ettepanekut. Enamiku ettepanekutega on arvestatud sisuliselt, mis tähendab, et need ühtivad kehtiva arengukava tekstiga ja muudatus tekstis ei ole vajalik. Osade ettepanekutega ei ole arvestatud kas rahaliste vahendite puudumise tõttu või seepärast, et need ettepanekud lahendatakse teisel viisil. Osade ettepanekutega arvestatakse sõnastuse muutmisega tekstis. Näiteks lisatakse arengukavasse Palupera mõisa kui turismiobjekti arendamine.

Volikogule on esitatud esimesele lugemisele valla 2021. aasta eelarve projekt. Vallavalitsus on koostanud 2021. aasta eelarve eelnõu. Eelarve kogumaht on 26,9 miljonit eurot. Eelarve põhitegevuse tulud on 22,9 miljonit eurot, põhitegevuse kulud 21,4 miljonit eurot. Investeeringuid tehakse 3,7 miljoni euro eest ning investeeringute elluviimiseks võetakse laenu 2021. aastal 2,1 miljonit eurot. Pool investeeringute mahust suunatakse haridus- ja kommunaalmajanduse valdkonda. Täpsema ülevaate eelarvest ja investeeringuobjektide nimekirja leiab eelarve seletuskirjast. Finantsjuhtimise korra järgi korraldatakse eelarve menetlemiseks volikogus kaks lugemist, mis ei tohi toimuda samal istungil. Eelarve eelnõuga on tutvunud kõik volikogu komisjonid. Esimese lugemise järel on vallavalitsusel, volikogu komisjonidel ja volikogu liikmetel võimalik teha muudatusettepanekuid eelarve eelnõu muutmiseks. Eelarve vastuvõtmine on planeeritud volikogu detsembrikuu istungil.

Volikogu täiendab Rannu valla soojusmajanduse arengukava. Rannu vallavolikogu kinnitatud soojusmajanduse arengukava nägi ette Rannu alevikus kaugküttevõrgu taastamise, mis 2000. aastal likvideeriti. 2017. aastal kinnitatud kava on vaja muuta, kuna kaugküttevõrgu taastamise ettevalmistamisel on täpsustunud klientide arv, kes on huvitatud liitumisest taastatava kaugküttesüsteemiga. Arengukava oli avalikul väljapanekul ja osaliselt on esitatud ettepanekutega arvestatud. Muudetud arengukava võimaldab küsida toetust kaugkütte taastamistööde teostamiseks.

Volikogu annab arvamuse Keskkonnaameti otsuse eelnõule maavara kaevandamisloa pikendamiseks. Keskkonnaameti eelnõu järgi pikendatakse AS Trev-2 Grupp kaevandamisluba Rebaste külas asuval Oona-Nurmi kinnistul, kus asub liivakarjäär. Peale kaevandamistööde lõppu peab kaevandaja ala korrastama. Tulenevalt maapõueseadusest annab Keskkonnaameti otsuse eelnõule arvamuse kohalik omavalitsus ehk Elva valla puhul volikogu. Volikogu otsuse eelnõu järgi annab volikogu nõusoleku, kuna tegemist on olemasoleva kaevandamisalaga, kus tuleks kaevandamistööd viia lõpule kuni maavarad on ammendunud.

Volikogu pikendab vallavara tasuta kasutamise lepingut. Sihtasutus Uderna Hooldekodu ja Rõngu vald sõlmisid 2005. aastal vallavara tasuta kasutamise lepingu, millega anti sihtasutusele tasuta kasutada Uderna mõisahoone, kaks kinnistut ja muu hooldekodu pidamisega seotud vallavara. Leping kehtib kuni 31.12.2020. Sihtasutus taotleb lepingu pikendamist vara osas, mis on vajalik hooldekodu sihtotstarbelise tegevuse jätkamiseks. Vara koosseisus on mõisahoone ja abihooned kahel kinnistul. Lepingut pikendatakse kümneks aastaks kuni 31.12.2030. Sihtasutus Uderna Hooldekodu asutajaõigused kuuluvad Elva vallale.

Volikogu moodustab ajutise komisjoni veekogudega tegelemiseks. Elva vald on rikas oma veekogude poolest. Komisjoni moodustamise eesmärk on pöörata tähelepanu veekogudele tervikuna, kuid esmane ülesanne on selgitada välja need veekogud, mille kesine olukord vajab omavalitsuse tähelepanu ja sekkumist. Selliste veekogude osas tuleb komisjoni poolt koostada agenda, mis näeb ette meetmed olukorra parandamiseks. Komisjon on ajutine ja tegutseb kuni 2021. aasta volikogude valimisteni. Päevakorras on veekogude komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Komisjoni koosseis kinnitatakse detsembrikuu volikogu istungil.

Volikogu komisjonide juhid annavad kord aastas ülevaate komisjoni tööst. Sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Peeter Laasik annab sellel istungil ülevaate tema poolt juhitava komisjoni tegevusest.

Istungile esitatud eelnõudega saab tutvuda: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=439071

Volikogu istung on avalik. Istungil toimuvat saab vaadata otseülekandena Elva valla Youtube-i keskkonnas ja  VOLIS-keskkonnas.

Lisainfo:
Maano Koemets, volikogu esimees
maano.koemets@elva.eeElva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!