« Tagasi

Vallavolikogu 26. juuli istungi kokkuvõte

Elva vallavolikogu XLIII istung toimus 26. juulil vallamajas volikogu saalis. Istungi päevakorras oli kolm otsuse ja üks määruse eelnõu. Kaks päevakorrapunkti olid ettekanded. Istungist võttis osa 27 ja puudus 2 volikogu liiget.

Volikogu muutis vallavara valitsemise korda paindlikumaks. Vallavara eeskiri reguleerib vallale kuuluva kinnis- ja vallasvara kasutamist ja käsutamist. Siiani kehtis põhimõte, et kinnisvara võõrandamise otsustab alati vallavolikogu. Vallavara eeskirja muudetakse nii, et volikogu delegeerib vallavalitsusele nende kinnisasjade võõrandamise õiguse, mis ei ole vallale vajalikud ja mille suurus ja kuju on sellised, et neid ei ole võimalik kasutada iseseisva maatükina. Need kinnisasjad on maareformi käigus moodustatud maaüksused, mille võiks liita nendega piirnevate kinnistute külge. Volikogu annab vallavalitsusele õiguse neid maatükke võõrandada otsustuskorras, et menetlus oleks kiirem ja paindlikum. Teine oluline muudatus eeskirjas puudutab vallale kuuluvaid teemaid, mis ei ole avaliku kasutuse objektid. Eeskiri lubab vallavalitsusel korraldada vallale kuuluvate teemaade võõrandamise, eeldusel, et need teed ei ole vajalikud enama kui kahe kinnisasja juurdepääsuna. Sellised teemaad võõrandatakse neid kasutavate kinnisasjade omanike kaas- või ühisomandisse.

Volikogu nõustus AS Tootsi Turvas geoloogilise uuringu loa taotlusega. AS Tootsi Turvas taotleb Keskkonnaametilt geoloogiliste tööde luba Teilma külas asuvale turbamaardlale, mille suurus on 300 ha. Ettevõte soovib läbi viia uuringud, mille käigus tehakse kindlaks turbavarude asukoht, geoloogilised tingimused, kaevandamistingimused ja turba kvaliteet. Volikogu andis nõusoleku uuringute läbiviimiseks. Uuringud viiakse läbi kahe aasta jooksul loa saamisest. Uuringuluba ei anna automaatselt õigust hilisemaks kaevandamiseks.

Volikogu delegeeris ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete täitmise vallavalitsusele. Ühistranspordiseaduses on neliteist erinevat kohustust, mida omavalitsus peab täitma. Vajadus ülesannete delegeerimiseks tekkis asjaolust, et Elva linnas on vaja kindlaks määrata taksopeatused, kus saavad kliente oodata sõidukikaarti omavad taksod. Elvas on alustanud teenuse osutamist Välk taksod, kellel oleks vaja taksopeatusi klientide ootamiseks. Kui taksopeatus(ed) määratud, võivad nendes kliente oodata kõik sõidukikaarti omavad taksod.

Volikogu kinnitas valla audiitori aastateks 2021-2023. Vallavalitsus korraldas hanke „Audiitorteenuse ostmine" ja kutsus hankes osalema viis audiitorbürood. Pakkumuse tegi neli bürood ja parima pakkumuse esitas OÜ Loodi Finantsid (28436,40 eurot). Auditeerimisele kuuluvad kõik valla konsolideerimisgruppi kuuluvad osaühingud (OÜ Elva Varahaldus ja OÜ Elva Soojus) ja sihtasutused (SA Elva Kultuur ja Sport, SA Elva Laste ja Perekeskus, SA Rõngu Hooldusravikeskus, SA Uderna Hooldekodu ja SA Elva Teenused).

Sihtasutus Uderna Hooldekodu juhataja andis ülevaate asutuse tegevusest. Uderna Hooldekodu on Elva vallale kuuluv sihtasutus, mille eesmärk on hoolekandeteenuste pakkumine. Sihtasutuse juhataja Anne-Aime Soeson andis ülevaate asutuse tegevusest ja tulevikuplaanidest.

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Heiki Hansen tegi istungil ülevaate vallavalitsuse, osakondade ja valla hallatavate asutuste tööst. Vallasekretär Salle Ritso tegi ettekande valimiste info kohta.

Ettekannetega saab tutvuda volikogu eelnõude lehel.

Järgmine volikogu istung toimub 23. augustil 2021.

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja ettekannetega saab tutvuda dokumendiregistris.

Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas. 

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!