« Tagasi

Vallavolikogu 14. detsembri istungi eelinfo

Elva vallavolikogu XXXVI istung toimub 14. detsembril kell 16 e-keskkonnas VOLIS. Istungi päevakorras on viis otsuse ja neli määruse eelnõu. Volikogu liikmetele tutvustatakse istungil valla haridusvõrgu analüüsi ja kultuurikomisjoni esimees annab ülevaate komisjoni tööst.

Volikogule on vastuvõtmiseks esitatud Elva valla 2021. aasta eelarve. Eelarve eelnõu on volikogus teist korda, 9. novembri istungil toimus eelnõu esimene lugemine ja volikogu poolt määrati muudatusettepanekute tegemise tähtaeg. Volikogu liikmetelt laekus üks ettepanek, mida arvestati osaliselt ning vallavalitsus lisas muinsuskaitseliste objektide ja mälestiste kaitse investeeringuteks 15 000 eurot. Vallavalitsus tegi eelarve eelnõus mitmeid muudatusi investeeringute osas. 

Volikogu arutab 2020. aasta IV lisaeelarvet. 2020. aasta IV lisaeelarve on koostatud vajadusest lisada eelarvesse riiklike õigusaktidega eraldatud ja sihtotstarbeliselt laekunud summad ning nende kasutamine. Lisaeelarve maht on 140 225 eurot. 

Maamaksu täiendava maksuvabastuse ulatus muutub. Maamaksuseaduses § 11 lõikes 1 sätestatud koduomaniku vabastusele linnas, alevis, alevikus ja tiheasustusega määratud alal kuni 0,15 hektarile lisaks võib pensionärid maamaksust täiendavalt vabastada kuni 0,15 ha ulatuses. Elva vallavolikogu 18. detsembri 2017 määruse nr 4 kohaselt määrati pensionäri maksuvabastuse summa suuruseks kuni 12 eurot ühe maakasutuse kohta aastas. Maamaksuseadus ei võimalda enam määrata maksuvabastuse suuruse väärtust eurodes, vaid vabastuse suurus määratakse kuni 0,15 ha ulatuses, seega tuleb täiendavat vabastust muuta ja rakendada seda kogu vallas ühtsel alusel. Kaaludes Elva, Rõngu, Rannu, Puhja, Puka, Palupera erinevaid maamaksustamise hinda, on mõistlik määrata pensionäri maksuvabastuse suurus 0,05 ha. Koos kodualuse maksuvabastusega ja lisaks täiendava maksusoodustusega kujuneb maksuvabastuse suuruseks 0,2 ha.

Volikogu muudab Rannu rahvamaja põhimäärust ja lisab asutuse täiendavaks põhiülesandeks noorsootöö ja päevakeskuse pidamise. Rannu piirkonnas on mitmeid aastaid osutanud noorsootöö erinevaid teenuseid ja korraldanud eakate päevakeskuse tegevust MTÜ Tõusvad Tähed. MTÜ Tõusvad Tähed esindaja on andnud Elva vallavalitsusele teada, et nad soovivad lõpetada teenuse osutamise 31.12.2020 vastavalt hankelepingus sätestatud kuupäevale. Rannu rahvamaja juhataja on avaldanud soovi võtta üle noorsootöö ja eakate päevakeskuse tegevuse korraldamine. Noorsootöö tegevust koordineerivad ja korraldavad oma piirkonnas ka nt Rõngu, Konguta ja Aakre rahvamajad, kelle põhimäärused on antud eelnõu tegemisel ka eeskujuks võetud. Eelnõu kohaselt lisatakse Rannu rahvamaja põhimääruse põhiülesannete alla noorsootöö korraldamine ja koordineerimine Rannu piirkonnas ning päevakeskuse pidamine. Rahvamaja tegevusalade alla lisatakse noorsootööd ja noori puudutavad tegevusalad ning eakate päevakeskuse tegevuse koordineerimine. Eelnõuga täiendatakse rahvamaja kohustusi: rahvamaja kohustub olema Rannu piirkonna kultuurielu ja noorsootööd juhtiv korraldaja.

Volikogu annab loa kinnisasjade võõrandamiseks. Volikogu annab vallavalitsusele loa võõrandada vallale mittevajalikku kinnisvara. Elva linnast suunatakse enampakkumisele Valga mnt 38a ja Valga mnt 38b kinnistud. Tegemist on maareformi käigus tekkinud maaribadega, millel iseseisvat kasutusvõimalust ei ole, kuna need on liiga väikesed (vastavalt 127 m2 ja 128 m2). Kinnistute ostmise vastu on huvi tundnud piirnevate kinnistute omanikud. Palupera külas asuvast korterelamust suunatakse enampakkumisele kaks korteriomandit, mida vald ei vaja. Tegemist on ulatuslikku remonti vajavate korteritega, mille asukohast ja investeeringute vajadusest tulenevalt on otstarbekas need võõrandada.

Volikogu kinnitab veekogude komisjoni koosseisu. Volikogu moodustas novembris ajutise veekogude komisjoni, mille ülesanne on tegeleda valla veekogude probleemide kaardistamisega ja lahenduste otsimisega. Komisjoni esimees on esitanud volikogule kinnitamiseks komisjoni koosseisu. 

Arengu- ja planeeringukomisjonis vahetub komisjoni liige. Arengu- ja planeeringukomisjoni liige Holar Sepp asemel asub nimetatakse komisjoni liikmeks Jaanus Lauri. 

Volikogu komisjonide juhid annavad kord aastas ülevaate komisjoni tööst. Kultuurikomisjoni esimees Reet Viks annab sellel istungil ülevaate tema juhitava komisjoni tegevusest.

Vallavalitsus tutvustab volikogule äsja valminud haridusvõrgu analüüsi. Elva valla haridusvõrgu analüüsi koostamise eesmärk on kaardistada Elva valla lasteaedade ja koolide olemasolev olukord, prognoosida rahvastikumuutuste kaudu laste arvu sel kümnendil ning analüüsida erinevate võimalike stsenaariumite poolt- ja vastuargumendid koos esmase finantsanalüüsiga. Analüüsis ei ole antud stsenaariumitele hinnanguid ega hinnatud rakendumise tõenäosust. Analüüsi on koostanud Elva vallavalitsuse vastav töörühm koostöös kogukondadega.

Istungile esitatud eelnõudega saab tutvuda: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=456354

Volikogu istung on avalik. Istungil toimuvat saab vaadata otseülekandena Elva valla Youtube-i keskkonnas ja  VOLIS-keskkonnas.Info Elva valla lumeolude kohta

Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

 

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!