« Tagasi

Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamise kohta.

Elva Vallavalitsuse 07.08.2018 korraldusega nr 896 võeti vastu Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneering ning määrati avaliku väljapaneku kestuseks 27.08.2018 kuni 10.09.2018. Planeeringu koostamise eesmärgiks on krundile ehitusõiguse määramine ühe kahekorruselise hoone (katlamaja-hakkelao) püstitamiseks. Liiklus- ja parkimiskorralduse, haljastuse, servituutide ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade kindlaksmääramine. Planeeringuala suurus on ca 8735 m², ala hõlmab Kaevu tee 3 krunti, sihtotstarbega tootmismaa ning Kaevu tee L2 krunti, sihtotstarbega transpordimaa. Täpsem info eitav SIIT