« Tagasi

Kuidas toimub Verevi rannaala detailplaneeringu menetlus?

Verevi rannaala detailplaneeringu menetlusega seoses on kõlanud mitmeid väiteid, mis on tekitanud inimestes segadust ja palju küsimusi. Püüame neile küsimustele pikema ja selgitava artikliga vastata.

Aruteludest on läbi käinud väide, et parkimiskohti on napilt ja nende laienduseks ei ole Verevi järve ääres ka ruumi. Verevi järve rannaala detailplaneeringu eskiisi seletuskirja järgi kavandatakse selle planeeringuga 89 aastaringset parkimiskohta Järve tänava äärde, Tartu maantee järvepoolsele küljele ja Järve tänava parklasse. Täiendavalt luuakse 66 hooajalist parkimiskohta Tartu maantee parkmetsapoolsele küljele.

Samuti ei plaanita kogu ala täis ehitada, vaid Verevi rannaala suurus on 2,9 hektarit ning planeeringu eskiisi järgi on kavandatava hoone suurim lubatud ehitisaluse pind 2120 m².

Rannaala jääb avalikku kasutusse

Elva linna kehtivas üldplaneeringus on kirjas, et Verevi rannaala on ettenähtud avalikult kasutatava piirkonnana inimestele puhkamiseks ja suplemise võimaldamiseks koos selleks vajalike rajatiste ja rannahoonega. Seda võimalust ei võeta kelleltki ära, rannaala jääb avalikku kasutusse ning seda ei muudeta ärimaaks.

Detailplaneering ei tee ettepanekut Elva linna üldplaneeringu muutmiseks, et muuta rand äriotstarbeliseks. Ka koostatavas Elva valla üldplaneeringus sellist muudatust ei tehta, Verevi rand on ja jääb avalikku kasutusse. Detailplaneeringuga soovitakse kavandatavale rannahoonele funktsioone juurde anda, et ka väljaspool rannahooaega leiaks hoone kasutust. Kavandatavas hoones või rannas tasuliste teenuste pakkumine (paadilaenutus, spaa või sauna pilet, toitlustus, avaliku ürituse pilet jms) ei muuda maa sihtotstarvet ärimaaks. Samamoodi on näiteks Elva lauluväljak avalikuks kasutamiseks, kuid erinevate ürituste korraldamisel küsivad korraldajad piletiraha.

Kuidas algab detailplaneeringu menetlus?

Detailplaneeringu eskiislahenduse koostamine on detailplaneeringu menetluses esimene etapp, kus planeerija koostab joonise, mis aitab visuaalselt lahti seletada kavandatava detailplaneeringu lähteseisukohtades püsitatud eesmärke. Joonist täiendab planeeringu seletuskiri. Detailplaneeringu eskiis aitab selgitada võimalikku ideed, milliseks võib kujuneda planeeringu põhilahendus. Seetõttu on eskiislahenduse avalik tutvustus ja sellele järgnev avalik arutelu väga olulised, sest aitavad avalikkusele kavandatavat selgitada ning nii saavad inimesed juba planeeringu koostamise algfaasis sõna sekka öelda.

Missugune saab olema kavandatav hoone?

Detailplaneeringu seletuskirjas on esitatud detailplaneeringu eskiisi illustreerivad vaated (ilmusid eelmisel nädalal Elva Postipoisis Verevi detailplaneeringust rääkiva artikli juures). Illustreerivatel piltidel kujutatud „hall kast" ei iseloomusta kavandatavat hoonet, vaid näitab planeeringualale kavandatava hoonestuse asukohta ja selle ligikaudset ruumilist mahtu.

Detailplaneeringu lähteseisukohtades on sätestatud, et Verevi rannaala on arhitektuurivõistluse nõudega ala. See tähendab, et hoone parim arhitektuurne lahendus selgitatakse välja võistlustööga. Detailplaneeringus tuuakse põhijoonisel, seletuskirjas ja illustratsioonide abil välja planeeringuala ehitusõigus (hoone lubatud kõrgus, krundi sihtotstarve, lubatud hoonete arv jms), mis on võistluse alus.

NB! 23. mail kell 18 toimub Elva vallamajas avalik arutelu, kus selgitatakse selle detailplaneeringu protsessi veel ning kus saab küsida küsimusi.

 

Ülevaade Verevi rannaala detailplaneeringu menetlusetappidest, detailplaneeringu avalikustamisest ning avalikkuse kaasamisvõimalustest:

  1. Tehakse otsus detailplaneeringu algatamise kohta (otsus avalikustatakse);
  2. Koostatakse detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus (avalikustatakse valla kodulehel);
  3. Koostatakse detailplaneeringu eskiis (korraldatakse avalik väljapanek ja avalik arutelu, mille jooksul on kodanikel võimalus esitada oma arvamusi ja ettepanekuid);
  4. Toimub keskkonnamõju strateegiline hindamine, koostatakse KSH aruanne (korraldatakse koos detailplaneeringuga avalik väljapanek ja avalik arutelu, mis annab taas inimestele võimaluse avaldada oma arvamus ja ettepanekud);
  5. Koostatakse detailplaneeringu põhilahendus, mis kooskõlastatakse koos KSH aruandega;
  6. Tehakse otsus detailplaneeringu vastuvõtmise kohta (otsus avalikustatakse);
  7. Korraldatakse vastuvõetud detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu (kodanikel on võimalus avaldada oma arvamusi ja ettepanekuid;
  8. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel täiendatakse detailplaneeringut (vajadusel korraldatakse täiendav avalik väljapanek ja avalik arutelu, kus saavad kodanikud oma arvamusi ja ettepanekuid esitada);
  9. Tehakse otsus detailplaneeringu kehtestamise kohta (otsus avalikustatakse).

Detailplaneeringu lähteseisukohtade, eskiisi, keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse ning geoloogilise uuringu aruandega on võimalik tutvuda valla kodulehel www.elva.ee/et/detailplaneeringud. Küsimuste korral palume pöörduda planeeringuspetsialist Maarika Upruse (maarika.uprus@elva.ee) poole.Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!