« Tagasi

Vallavalitsus avas lammutustoetuse taotlemise vooru

Elva vallavalitsus kuulutas taas välja Elva valla eelarvest makstava ühekordse rahalise lammutustoetuse taotlusvooru. Taotlusi on võimalik esitada 24. maist 27. juunini. 

Toetuse eesmärk on avalikus ruumis asuvate kasutuskõlbmatuks muutunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamise toetamine. 

Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel ja füüsilisel isikul talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks. 

Toetust on võimalik taotleda: 

  • ehitise lammutamise projekteerimisele; 
  • ehitise lammutamiseks; 
  • ehitise lammutamisel tekkivate jäätmete utiliseerimiseks. 

Mitteabikõlbulikud kulud on: 

1) kulud, mis ei ole seotud abikõlbulike tegevustega;     
2) projektijuhtimise kulud;  
3) omanikujärelevalve kulud;     
4) ülemäärased või vääralt arvestatud kulud;     
5) kulud, mille finantseerimisallikaks on riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või muu välisabi vahenditest rahastatav toetusmeede.    

Lammutustoetust makstakse summas, mis moodustab kuni 50% põhjendatud abikõlbulikest kuludest, kuid mitte rohkem kui vastava aasta eelarves ettenähtud lammutustoetuse kogusumma. Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja esitatud odavamast hinnapakkumusest. Vallavalitsusel on õigus võtta alternatiivseid hinnapakkumusi ja lähtuda toetuse määramisel neist.  

Toetus makstakse välja pärast taotlusekohaste tööde lõpetamist ja kuludokumentide esitamist. Taotleja peab teostama toetatavad tegevused 12 kuu jooksul toetuse kasutamise sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest arvates. 

Toetuse täielik andmine, selle osaline andmine või sellest keeldumine otsustatakse 30 päeva jooksul hindamiskomisjoni ettepaneku saamisest.  

Rohkem infot toetuse kohta leiate elva.ee/lammutustoetus.

Elva valla eelarvest lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise korraga saate tutvuda SIIN.

Küsimuste tekkimisel palume pöörduda:
Andres Maikov, ehitusspetsialist
tel 504 4039 või andres.maikov@elva.ee

 Elva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!