« Tagasi

Peedu ravikodu detailplaneeringu eskiis on avalikul väljapanekul

Vapramäe 9//11/13 kinnistu ehk Peedu ravikodu detailplaneeringu eskiislahendus on suunatud avalikule väljapanekule ja sellega saab tutvuda kuni 3. veebruarini Elva vallavalitsuses (tööpäevadel vallavalitsuse infosekretäri juures Elva vallamajas) või valla veebilehel.

Detailplaneeringust huvitatud isik on Oskar Alliku Kodu MTÜ, kes soovib kinnistule rajada peale olemasoleva kahe elamu kaks uut hoonet Peedu Miljööteraapia Keskuse teenindamiseks. Detailplaneeringuga selgitatakse välja keskuse teenindamiseks vajaliku hoonestuse rajamise võimalikkus, antakse krundile hoonete toimimiseks vajalike tehnovõrkude lahendus, parkimise ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Palume tutvuda detailplaneeringu lahendusega ning esitada oma arvamused ja küsimused avaliku väljapaneku jooksul vallavalitsuse e-aadressile elva@elva.ee. Täiendavate küsimuste tekkimisel palume pöörduda planeeringuspetsialisti Maarika Upruse poole (maarika.uprus@elva.ee, tel 527 1860).  

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda SIIN.

Korduma kippuvad küsimused

Kuna kavandatava keskuse kohta on esitatud mitmeid küsimusi, avaldame detailplaneeringut puudutavad küsimused ja vallavalitsuse selgitused:

Kas ja millal on plaanis alustada üldplaneeringu muutmine? 

Vapramäe 9//11//13 kinnistu detailplaneering teeb ettepaneku Elva linna üldplaneeringu muutmiseks. Muudatuse kirjeldus ja põhjendus on toodud detailplaneeringu seletuskirja punktis 2.1. Vallavalitsus teeb 30 päeva jooksul pärast detailplaneeringu kehtestamist muudatuse üldplaneeringusse. 

Kas on arvestatud, kuivõrd tõuseb piirkonna jäätmekäitluse koormus ja korraldus? Millised on jäätmekorralduse muutujad? 

Detailplaneeringu seletuskirja p 2.9 sätestab, et jäätmete kogumine ja äravedu tuleb lahendada vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjale. Eeskiri reguleerib jäätmehoolduse korraldust valla haldusterritooriumil (sh Vapramäe 9//11//13 krundil). Kõik jäätmevaldajad on liidetud korraldatud jäätmeveoga. Jäätmekäitluse täpsemad tingimused, sh võimalikud muudatused sätestatakse jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vahelises lepingus.

Mida on kavas läbi viia ja dokumenteerida Keskkonnaameti poolt nõutud olemasoleva puurkaevu likvideerimine? 

Detailplaneering näeb ette krundil asuva puurkaevu likvideerimise ning Vapramäe 9//11//13 kinnistu ühendamise ühisvee ja -kanalisatsiooniga. Kui detailplaneering kehtestatakse, võib krundil alustada ehitustegevust. Puurkaevu lammutamine on samuti ehitustegevus ning selle lammutamiseks tuleb krundi omanikul esitada vallavalitsusele ehitusteatis koos selle juurde kuuluvate lisadega. Ehitustegevusega seotud dokumendid kantakse ehitisregistrisse.

Kas vastavalt muinsuskaitse nõuetele on alustatud ka kaitsealuste hoonete renoveerimise planeerimisega?

Kinnistul asub ehitismälestis Alliku villa. Detailplaneeringule on koostatud Muinsuskaitse eritingimused, mida tuleb arvestada mälestise renoveerimisel või konserveerimisel.

Muinsuskaitse eritingimuste eesmärk on tagada, et planeeringualal kavandatud muudatused ei kahjustaks mälestist. Vallavalitsuse andmetel ei ole kinnistu omanik alustanud arhitektuurimälestise renoveerimist. 

Ravikodu asutamisega kasvab oluliselt liiklustihedus vaikses elamurajoonis. Teatavasti on vaja sooritada Vapramäe 9/11/13 õuealale jõudmiseks vasakpööre enne küllalt järsku kurvi. Kas sellest tulenevalt on kavas teha muutusi liikluskorralduses? Millised need on? Kas on tellitud vastav liikluskoormuse ja -ohutuse audit?  

Detailplaneeringu eskiisile ei ole tellitud liikluskoormuse ja -ohutuse uuringut. Nimetatud piirkonna liikluskoormus on väike. Planeeringualalt Nuti tänava kurvini on ca 80 meetrit, mistõttu ei teki eeldatavalt liiklusohtlikke olukordi. Vajadusel on võimalik tellida detailplaneeringule liikluskoormuse ja -ohutuse hinnang. 

Kas on alustatud volikogu koosolekul 24.08.2020 lubatud piirkonna sotsiaal-majanduslike mõjude analüüsiga, milles on arvestatud piirkonna keskkonna ja kultuuriliste tingimuste põhimõttelist muutumist? Kes selle on koostanud? Millised on sellest tulenevad põhimõttelised järeldused?  

Jah, detailplaneeringule koostatakse sotsiaalsete mõjude hinnang, see on kirjas ka detailplaneeringu lähteseisukohtades. Praeguseks on täiendatud detailplaneeringu lähteseisukohti ning koostatud detailplaneeringu eskiislahendus. Sotsiaalsete mõjude hinnang koostatakse detailplaneeringu põhilahendusele pärast planeeringu eskiisi avalikku tutvustust.

 Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!