Elva Vallavalitsus korraldab Verevi järve rannaala detailplaneeringu avaliku arutelu

Verevi järve rannaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal laekus detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta mitmeid arvamusi.

Esitatud arvamuste arutamiseks korraldab Elva Vallavalitsus 19. veebruaril algusega kell 18 Elva Vallavolikogu saalis (Kesk 32, Elva) avaliku arutelu.

Arutelul on võimalik koos planeeringu koostaja, mõjude hindamise asjatundja ja vallavalitsusega esitatud arvamused ning planeeringulahendus läbi arutada, samuti saab esitada täiendavaid küsimusi. Kõik huvilised on arutelule oodatud.

Esitatud arvamused ja vallavalitsuse vastused

Toome siinkohal välja mõned esitatud arvamused ning vallavalitsuse vastused. Näiteks avaldati arvamust, et „kavandatava rannahoone-ujula maht on liiga suur ja asukoht ei ole sobilik".

Vallavalitsus on kaalunud rannahoone-ujula rajamiseks võimalikke asukohti Elva linnas. Verevi ranna maa-ala on valla omandis. Rannas on  praegu erinevad randa teenindavad hooned, mis on tugevalt amortiseerunud ning ei paku supelrannas tänapäevaseid vaba aja veetmise võimalusi. Seetõttu valiti detailplaneeringu alaks just Verevi järve äärne ala. Ebaotstarbekas on rajada ainult rannahoone funktsiooniga hoonestust, sest enamuse aja aastast seisab hoone kasutuseta. Seetõttu on mõistlik kavandada mitmefunktsiooniline hoone, mida saab kasutada ka väljaspool rannahooaega.

Vald on võtnud strateegilise suuna, et leida avaliku konkursi korras hoonestaja, kelle abiga saaks püstitada randa aastaringseks kasutamiseks mõeldud mitmefunktsiooniline hoone. Kahjuks ei võimalda valla eelarvelised vahendid ainult hooajaliseks kasutuseks mõeldud rannahoone rajamist ja selle edasist ülalpidamist. Ka ujula rajamiseks ja selle ülalpidamiseks ei jätku vallal ilma erainvestorita piisavaid rahalisi vahendeid. See, missuguste arhitektuursete tingimuste ja lahendustega hoone randa sobib, selgitatakse välja vallavalitsuse korraldatava arhitektuurikonkursiga.

Avaliku väljapaneku ajal esitati arvamus: „Supelranna avalik maa muudetakse ärimaaks ja piiratakse juurdepääsu ranna-alale, detailplaneering on vastuolus Elva linna üldplaneeringuga."

Detailplaneeringu koostamise lähtedokumendid on Elva linna üldplaneering ja arengukava. Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia näevad tegevuste kavas ette arendada vaba aja veetmiseks vajalikku taristut sh ujula ja veekeskuse rajamist. Üldplaneeringu järgi on supelranna maa-ala (Verevi rand) avalikult kasutatav piirkond veekogu ääres inimeste puhkamiseks ja suplemise võimaldamiseks koos selleks vajalike rajatistega. Rannaala maakasutuse sihtotstarve on üldkasutatav maa ning jääb ka pärast planeeringu kehtestamist ja rannahoone-ujula ehitamist samaks. Planeering ei näe ette rannaala juurdepääsu piiramist. Säilivad kõik olemasolevad juurdepääsud Tartu maanteelt ja Järve tänavalt. Kavandatav hoone on ühiskondlikult kasutatav, kuid hoones pakutavad teenused võivad olla osaliselt tasulised.

Vallavalitsusele esitati arvamus: „Verevi järve kalda ehituskeeluvööndi vähendamine ei ole põhjendatud."

Planeeringuala jääb valdavas osas Verevi järve kalda ehituskeeluvööndisse (50 m). Kehtiva Elva linna üldplaneeringuga on planeeringualal vähendatud ehituskeeluvööndit maksimaalselt 20 m peale järve veepiirist. Üldplaneeringus esitatud ehituskeeluvööndi piiri määramisel arvestati detailplaneeringut, mis koostati sellele alale 2011. aastal.

Kavandatava tegevusega jäävad ehituskeeluvööndisse osaliselt kavandatav rannahoone-ujula koos terrassiga ja kõnniteed (sh võimalik rannapromenaad). Ehituskeeld ei laiene supelranna teenindamiseks vajalikele rajatistele ja kavandatavale teele , seega on ehituskeeluvööndi vähendamine vajalik vaid hoone ja selle juurde kuuluva väliterrassi rajamiseks.  

Planeeringu eskiislahenduse järgi paikneb rannahoone-ujula minimaalselt 17 m kaugusel (hoone loodenurk), põhimahus aga 20+ m kaugusel veepiirist. Hoone juurde kavandatav terrass paikneb samuti 17 m kaugusel veepiirist. Kuna hoonestusala sisse peavad mahtuma lisaks hoonele kõik hoonet teenindavad rajatised, sh terrassid, juurdepääsud, tehnilised kommunikatsioonid jms, antakse planeeringus hoonestusala alati varuga.

Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee