« Tagasi

Volikogu 16. detsembri istungi eelinfo

Elva Vallavolikogu 2019. aasta viimane istung toimub 16. detsembril vallamajas volikogu saalis.

Päevakorda on vallavalitsuse poolt esitatud mitmed olulised eelnõud, millest kõige tähtsam on 2020. aasta eelarve eelnõu, mis istungil läheb lõpphääletusele. Eelarve eelnõu on läbinud esimese lugemise ja olulisi muudatusi ei ole selles vahepeal tehtud, kuna ettepanekuid ei ole muutmiseks esitatud.

Volikogule on suunatud määruse eelnõu Elva valla 2019. aasta III lisaeelarve kinnitamine. Kolmas lisaeelarve on koostatud vajadusest võtta eelarvesse 2019 aastal peale II lisaeelarve kinnitamist laekunud sihtotstarbelised summad ja korrigeerida kulude iseloomust ja raamatupidamislikust kajastamisest lähtuvalt kuluartiklite muudatusi.

Oluline eelnõu on Elva valla eelarvest lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise kord. Valla arengukavas planeeritud toetusmeede luuakse selleks, et aidata kaasa Elva valla territooriumi heakorrale. Elva vallas on poollagunenud ehitisi, mille lammutamisega saab lahendada mitu probleemi korraga. Maastik muutub ilusamaks ja inimestele ja keskkonnale ohtlik ehitis likvideeritakse. Eelnõu läbis avaliku konsultatsiooni ja komisjonid, mitmed parandusettepanekud on eelnõusse sisseviidud.

Volikogu otsustab seekord kahe kohanime üle. Rõngu alevikus on plaan rajada uus tee ja sellele tuleb eelnevalt määrata kohanimi. Kuna tee asub Rõngu hooldusravikeskuse läheduses, siis eelnõu kohaselt saab tee nimetuseks Hoole tee. Teine kohanimi määratakse Urmi külas loodavale bussipeatusele, mille nimeks saab Soka. Need otsuse eelnõud on läbinud ka avaliku väljapaneku.

Volikogu otsustab kinnisasjade vahetamise üle. Annikoru külas vahetatakse vallale kuuluv kinnistu Annikoru tee 4a Annikoru tee 3 korteriomanikele kuuluva Rahu kergliiklustee L7 vastu. Tehinguga viiakse lõpule korteriühistu ja valla vahel sõlmitud eelkokkulepe.

Volikogu istungil tuleb arutlusele ka revisjonikomisjoni töökava, mille komisjoni esimees peab iga-aastaselt esitama. Revisjonikomisjonil on õigus kontrollida vallavalitsuse tööd ja töökava sisaldab plaanitavaid kontrollitegevusi 2020. aastal.

Volikogu päevakorda tuleb arutlusele ka Tartu Vallavolikogu ettepanek algatada Elva valla ja Tartu valla piiride muutmine Palupõhja küla osa ja selle lähipiirkonna kohta. Tartu vald soovib, et Emajõest põhja poole (Emajõe vasakkaldale) jäävad Elva valla maa-alad antakse üle Tartu valla koosseisu. Pindala, mida Tartu vald taotleb, on ca 2400 ha ja see puudutab Palupõhja, Teilma ja Rämsi küla. Peamiseks põhjuseks on Tartu vald toonud teehoolduse küsimused.  Teemat arutasid 4. detsembril volikogu arengu-ja planeeringu ning majanduskomisjon, kes ei toetanud halduspiiride muutmise läbirääkimiste alustamist. Volikogu eestseisus ja vallavalitsus olid samuti Tartu valla ettepaneku vastu. Volikogu laual on eelnõu, mis põhjendab, miks ei ole halduspiiride muutmise algatamine põhjendatud ja vajalik.

Volikogu istungi ettekannetega alustavad seekord Politseiameti Lõuna prefektuuri esindajad, kes teevad ettekande õiguskorrast ja abipolitseinike tööst Elva vallas.

Volikogu eelnõudega ja lisamaterjalidega saab tutvuda dokumendiregistris: eelnõud.

Maano Koemets, vallavolikogu esimees
maano.koemets@elva.ee