« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istungid 25.09.2018 ja 02.10.2018

Elva vallavalitsuse istungil 25.09.2018 otsustati:

anda

projekteerimistingimused Elva linnas J. Kärneri tn 26b üksikelamu ehitusprojekti  koostamiseks;

ehitusload üksikelamu ja abihoone püstitamiseks ning olemasoleva elamu lammutamiseks Elvas Raudtee tn 1a;

ehitusluba Kalme külas Männituka tn 1 üksikelamu püstitamiseks vastavalt ehitusprojektile;

ehitusluba Rõngu jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks (tugimaantee nr 52 Viljandi – Rõngu km 59,78 – 61,05);

projekteerimistingimused Aakre külas Jaasi kinnistul päikesepargi ehitusprojekti koostamiseks;

tasuta kasutusse mitteeluruumid Elva Gümnaasiumi Puiestee 2 õppehoones MTÜ-le Jõusport tähtajaga 25.09.2018 kuni 31.08.2023.

arutati

Puhjas Kaevu tee 4 detailplaneeringu kehtestamist.

eraldada

projektitoetus Konguta Jahiselts MTÜ-le summas 640 eurot.

kehtestada

Elva vallas Vellavere külas Raini kinnistu detailplaneering;

Elva valla kogukonnavaldkonna tunnustusavalduste statuut.

korraldada

ja kuulutada välja Elva valla 2019. aasta kaasava eelarve rahvahääletus.

luua

Rõngu Lasteaed Pihlakobar struktuuri 2 lasteaiarühma (sõime- ja liitrühm) asukohaga Hellenurme mõisahoone.

lõpetada

sõlmitud eluruumi üürileping (eluruum Hellenurme külas).

maksta

Sihtasutuse Elva Laste- ja Perekeskus, Sihtasutuse Elva Teenused, Sihtasutuse Rõngu Hooldusravikeskus ja Sihtasutuse Uderna Hooldekodu nõukogu liikmetele (välja arvatud vallavalitsuse liikmed) alates 1.10.2018 tasu nõukogu koosolekust osavõtu eest.

moodustada

Elva valla haridusvaldkonna tunnustamisavalduste jagamiseks komisjon.

muuta

Elva Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ning lisada struktuuri täiendavad teenistuskohad (2 hooldustöötjat).

määrata

mittetulundusühingus Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus Elva valla nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks Elva Huviala- ja Koolituskeskuse noorsootöötaja Hanna Laius;

ehitiste teenindamiseks vajaliku maa koha-aadressiks Elva vald, Kaarlijärve küla, Künka, sihtotstarbeks tootmismaa, pindalaks 2943 m2.

vabastada

jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest talveperioodiks seoses juurdepääsutee seisundiga;

jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest 2019. aastaks, kuna elamut ei ole võimalik kasutada (elamiskõlbmatu).

 

Elva Vallavalitsuse istungil 02.10.2018 otsustati:

anda

ehitusluba vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks Rõngu aleviku Tehase tänava piirkonnas;

ehitusluba Vahessaare sidemasti ühendamiseks EST-SIDE võrguga Vahessaare külas;

ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Poole külas, Annuki kinnistule;

ehitusluba Konguta külas, Väike – Vahemetsa kinnistule üksikelamu püstitamiseks;

kasutusluba Mälgi külas, Roosi  kinnistul valminud veetorustikule;

projekteerimistingimused Rannakülas, Haani kinnistule üksikelamu ehitusprojekti  koostamiseks;

projekteerimistingimused Rannu alevikus, Järvekalda kinnistule teater-varjualuse ehitusprojekti  koostamiseks.

eraldada

reservfondist 53445 eurot SA Elva Teenused investeerimis- ja tegevustoetuse katteks.

esitada

Tartu Maakohtule avaldus pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.

kiita

heaks 24.09.2018 Kalle Taevere poolt esitatud hajaasustuse programmi projekti „Juurdepääs Laane ja Nõgikikka kinnistutele" aruanne.

kuulutada

välja endise Rannu vallamajas asuvate mitteeluruumide üürile andmiseks kirjalik enampakkumine.

korraldada

avatud menetlusega riigihange „Elva valla teede lumetõrje 2018 - 2022".

kehtestada

Elva vallas, Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneering.

kinnitada

riigihanke nr 200200 „Elva valla kergliiklusteede ehitus" tulemused ning tunnistada edukaks OÜ RoadWest pakkumus maksumusega 843 907,74 eurot, millele lisandub käibemaks 20% ning sõlmida hankeleping;

Elva Lasteaed Murumuna 2018/2019 õppeaasta hoolekogu koosseis;

Puhja Lasteaed Pääsusilm 2018/2019 õppeaasta hoolekogu koosseis.

lubada

ilma detailplaneeringut koostamata muuta Puhja alevikus Kaevu tee 10 ja Kaevu tee 12 omavahelisi piire.

seada

isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale katastriüksusele asukohaga Elva vald, Tammiste küla, Tammiste-Väljaotsa;

isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale maale, asukohaga Elva vald, Kalme küla, Mesika põik.

sõlmida

sotsiaaleluruumi üürilepingu.

volitada

E. K. esindama Elva valda MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku üldkoosolekul 10. oktoobril 2018.

 

Salle Ritso

vallasekretär