« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istungid 20.11.2018 ja 27.11.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 27.11.2018 otsustati:

anda

projekteerimistingimused Käo külas, Väike-Kenksepa kinnistule mobiilside masti püstitamiseks;

projekteerimistingimused Elva vallas, Aakre külas välisvalgustuse ehitusprojekti koostamiseks;

projekteerimistingimused Tännassilma külas, Kaubi tööstus maaüksusele kartulihoidla laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

ehitusluba Mesika tn 23a, Kalme külas üksikelamu püstitamiseks;

ehitusluba Tamme külas, Lillemäe kinnistule üksikelamu-paadikuuri püstitamiseks;

kasutusluba Kurelaane küla, Jäätmejaama kinnistul valminud aia- ja haljastusjäätmete kompostimisplatsile;

kasutusluba paarismajale Elva linnas, Lepa tn 2;

Pärli Kodu OÜ-le otsustuskorras tasuta kasutada mitteeluruumid aadressiga Reku tee 3, Puhja alevik, Elva vald, tähtajaga 27. – 29.12 2018 ja 3.-5.2019;

eraldada

MTÜ-le Puhja Strohh ürituse „24. jõuluturniir 3x3 korvpallis" korraldamiseks toetus summas 300€;

Elva Varahalduse OÜ-le sihtotstarbeline toetus Vana-Koidu 2-7 korteri üürivõla ja kommunaalkulude katteks 1588.01 eurot;

Elva valla 2018 a eelarve reservfondist SA-le Elva Kultuur 25 000€ sihtotstarbelist toetust inventari rendi ja intressi kulude katteks.

jätta rahuldamata

kaks esitatud jäätmevabastuse taotlust.

kinnitada

riigihanke nr 202209 „Varakindlustus ja omaniku vastutuskindlustus" tulemused. Tunnistada edukaks AAS BTA Insurance Company Eesti filiaal AS pakkumus maksumusega 29 427 € ja sõlmida hankeleping tähtajaga 3 aastat.

kiita heaks

hajaasutsuse programmi aruanne.

määrata

Rebaste külas Mustamäe kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Rebaste küla, Mustamäe, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Rebaste küla, Männisalu, sihtotstarve maatulundusmaa;

Pööritsa külas Saibapõllu kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Pööritsa küla, Saibapõllu,  sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Pööritsa küla, Saibametsa, sihtotstarve maatulundusmaa;

Mäeotsa külas Soova maaüksuse jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Mäeotsa küla, Kuusiku, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Mäeotsa küla, Mälukamäe, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;

Urmi külas, Urmi kinnistu kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Urmi küla, Urmi, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; Elva vald, Urmi küla, Urmimetsa, sihtotstarve maatulundusmaa;

Võsivere külas Janise maaüksuse jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Võsivere küla, Janise, sihtotstarve elamusmaa; Elva vald, Võsivere küla, Ööbiku, sihtotstarve elamumaa;

Rannu alevikus Pajusoo kinnistu jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Rannu vald, Pajusoo, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Rannu vald, 47 Sangla-Rõngu tee, sihtotstarve transpordimaa, Elva vald, Rannu vald, Rannu ringtee, sihtotstarve transpordimaa.

nõustuda

maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas asuva maaüksuste osas ning määrata maaüksustele koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: Vellavere küla, Elva metskond 283, sihtostarve maatulundusmaa; Rämsi küla, Laeva metskond 214, sihtostarve maatulundusmaa; Härjanurme küla, Keeri-Karijärve looduskaitseala 17, sihtostarve kaitsealune maa; Nasja küla, Laeva metskond 205, sihtostarve maatulundusmaa; Teilma küla, Laeva metskond 167, sihtostarve 55% maatulundusmaa ja 45% veekogude maa; Ridaküla, Laeva metskond 216, sihtotstarve maatulundusmaa; Kaarlijärve küla, Elva metskond 284, sihtostarve maatulundusmaa; Rannaküla, Võrtsjärve hoiuala 8, sihtostarve maatulundusmaa; Külaaseme küla, Elva jõgi V6, sihtotstarve veekogude maa; Külaaseme küla, Elva jõgi V7, sihtotstarve veekogude maa; Poole küla, Väike-Lallimäe tee, sihtotstarve transpordimaa.

seada

sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Elva vallas, Pühaste külas, Peetri-Matsi kinnisasjale;

isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele maale asukohaga Elva vald, Rõngu alevik, Pargi tänav. Isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus on 239 m².

 

Elva Vallavalitsuse istungil 20.11.2018 otsustati:

anda

projekteerimistingimused Elva linnas, Kesk tn 38 abihoone ehitusprojekti koostamiseks;

projekteerimistingimused Vallapalu külla, Muru kinnistule basseinihoone ehitusprojekti koostamiseks;

ehitusluba Urmi külas, Vaino kinnistule puurkaevu rajamiseks;

kasutusload Verevi külas, Jõeääre kinnistul valminud neljale puhkeküla majutushoonele;

eraldada

MTÜ-le Elva Kooli Vilistlaskogu toetus kooli ajalooraamatu trükkimise toetamiseks summas 500 eurot.

jätta rahuldamata

kuus esitatud jäätmeveost vabastamise taotlust

kiita heaks

toetuse saaja K. Otsa esitatud hajaasustuse programmi aruanne;

toetuse saaja E. Suka esitatud hajaasustuse programmi aruanne.

kinnitada

Aakre Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseis;

Rõngu Rahvamaja tasuliste teenuste hinnakiri.

lõpetada

Elva vallas asuvad endiste Otti ja Pendi talu ning Rottka-Rämsi talu osas maa tagastamise menetlus ja mitte alustada tagastamata jääva maa kompenseerimise menetlust.

muuta

Konguta Vallavalitsuse 06.06.2016 korraldust nr 85;

Konguta Vallavalitsuse 06.06.2016 korraldust nr 83;

Konguta Vallavalitsuse 06.06.2016 korraldust nr 88;

Elva Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldust nr 2-38/1025.

müüa

avalikul kirjalikul enampakkumisel kinnistu Lauri veskiveski Nõo vallas, Illi külas.

nimetada

alates 20.11.2018 SA Elva Kultuur nõukogu liikmeks Priit Värv.

nõustuda

maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas Aakre külas asuva Tamme maaüksuse osas.

seada

isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale maale asukohaga Elva vald, Elva linn, Vapramäe tänav T5.

vabastada

osaliselt jäätmeveost üks jäätmevaldaja. 

 

Salle Ritso

vallasekretär