« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istung 23.10.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 23.10.2018 otsustati:

algatada

Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu koostamine.

anda

MTÜ-le Elva Elama kasutada maa-ala Elvas, Vaikne Park P2 katastriüksusel koerte jalutus- ja mänguväljaku rajamiseks ja valminud rajatise kasutamiseks tähtajaga 5 aastat;

ehitusload  Vehendi külas, Kõivu kinnistule sauna ja garaažihoone püstitamiseks.

jätta

rahuldamata 10 jäätmevaldaja taotlus korraldatud jäätmeost vabastamiseks.

kinnitada

Rõngu Lasteaed Pihlakobar hoolekogu koosseis 2018/2019 õppeaastaks;

Valguta Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseis;

Rannu lasteaia hoolekogu koosseis 2018/2019 õppeaastaks

määrata

ehitiste teenindamiseks vajaliku maa pindala, koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: Elva vald, Neemisküla, Neemisküla bussipeatus-bussiootepaviljon ligikaudne pindala 0,02 ha, sihtotstarve transpordimaa; Elva vald, Väike-Rakke küla, Väike-Rakke bussipeatus-bussiootepaviljon ligikaudne pindala 0,04 ha, sihtotstarve transpordimaa; Elva vald, Noorma küla, Apteegi bussipeatus-bussiootepaviljon ligikaudne pindala 0,07 ha, sihtotstarve transpordimaa; Elva vald, Kaarlijärve küla, Kureküla bussipeatus-bussiootepaviljon ligikaudne pindala 0,19 ha, sihtotstarve transpordimaa.

nõustuda

maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas asuvate maaüksuste osas ning määrata maaüksuste koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: Metsalaane küla, Kruusaoru, sihtostarve maatulundusmaa; Karijärve küla, Reinuotsa, sihtotstarve maatulundusmaa; Ridaküla, Hale, sihtostarve maatulundusmaa.

seada

sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Elva vallas, Pühaste külas, Mäe-Parmu kinnisasjale.

vabastada

talveperioodiks korraldatud jäätmeveost 2 jäätmevaldajat (puudub juurdepääs talvisel ajal).

üle kanda

finantsosakonnal hariduse alaeelarvest SA Elva Laste- ja Perekeskus arveldusarvele 29024,16 eurot sihtotstarbeline toetus Järve Lasteaia rühma ehitamisega seotud kulutuste katteks.

 

Salle Ritso

vallasekretär