« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istung 16.10.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 16.10.2018 otsustati:

anda

ehitusluba suvila püstitamiseks Rannakülas, Kesa kinnistule;

ehitusluba Herne tn 3, Elva üksikelamu püstitamiseks;

ehitusluba Neemiskülas, Tiigi kinnistule üksikelamu püstitamiseks;

luba kohalikul teel Palupera-Miti-Puka teehoiuvälisteks töödeks Tava Mets OÜ-le kuni 23.10.2018. a;

projekteerimistingimused Elva linnas, Aia tn 3 üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks;

projekteerimistingimused Rämsi külas asuvale Keskuse tee 4 kinnistule avalikult kasutatava spordirajatise projekti koostamiseks;

kasutusluba aadressil Elva vald Järvakülas Alatare kinnistul asuva reoveepuhasti kasutamiseks.

korraldada

avatud hankemenetlusega riigihange „Elva valla kahe piirkonna koolitransport ja reisijate juhuveod ning Elva linnaliini ühistransport 2019. aastast kuni 2020/2021 õ-a lõpuni"  riigihangete registri elektroonilises süsteemis.

kiita heaks

kaks hajaasustuse programmi raames esitatud projekti.

kinnitada

Puhja Kooli hoolekogu koosseis 2018/2019 õppeaastaks;

Palupera Põhikooli hoolekogu koosseis 2018/2019 õppeaastaks;

Rõngu Teenuskeskuse vara mahakandmise akt ja kanda maha vara soetusmaksumusega kokku 11 930,31 eurot;

Elva Huviala- ja Koolituskeskuse hoolekogu koosseis.

muuta

Rõngu Vallavalitsuse 13.10.2017 korralduse nr 239  punkti 2 sõnastust järgmiselt: „Kinnitada maa maksustamishinnaks 1996. a maksustamishindade alusel  710 eurot".

määrata

Peedu tee 32 kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

  1. Elva vald, Elva linn, Peedu tee 32 sihtotstarve elamumaa;
  2. Elva vald, Elva linn, Peedu tee 30a, sihtotstarve elamumaa;

müüa

kinnisvaraportaali www.kv.ee veebikeskkonnas enampakkumisel korteriomand Ulila alevikus, Kesk tn 14-2.

seada

isiklik kasutusõigus MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale katastriüksusele asukohaga Tartu maakond, Elva vald, Väike-Rakke küla, Tamme kool. Isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus vastavalt asendiplaanile 53 m².

jätta

rahuldamata 10 esitatud taotlust korraldatud jäätmeveost vabastamiseks.

vabastada

talveperioodiks korraldatud jäätmeveost 13 jäätmevaldajat (puudub juurdepääs talvisel ajal).

 

Salle Ritso

vallasekretär