« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istung 11.12.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 11.12.2018 otsustati:

anda

projekteerimistingimused noorkarja lauda püstitamiseks Väike-Rakke külas, Tinni laut kinnistule;

projekteerimistingimused sõnnikuhoidla rajamiseks Järveküla, Rebaste kinnistule;

ehitusluba puurkaevu rajamiseks Poole külas, Tammeroosi kinnistule;

ehitusluba puurkaevu rajamiseks Tamme külas, Ojavere kinnistule;

ehitusluba Tartu mnt 3/1, Elva spordihoone püstitamiseks;

ehitusluba puurkaevu rajamiseks Kaimi külas Villemi maaüksusele;

ehitusluba puurkaevu rajamiseks Mõisanurme külas Nõlvaku kinnistule;

kasutusluba Vaikne tn 45, Elva  kinnistul valminud üksikelamule;

välja reklaamiluba Reklaamitreiler OÜ'le Sotsiaaldemokraatide Riigikogu valmiste reklaami eksponeerimiseks järgmiselt: reklaamikanduri asukoht Elva, Tuletõrje tn 2a, kanduri suurus 5850x2850 mm; reklaami eksponeerimise aeg: 01.01.2019 – 22.01.2019;

seisukohad Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu lähteseisukohtadele ja KSH väljatöötamise kavatsusele laekunud ettepanekutele.

eraldada

MTÜ-le Rakke Külaselts ürituse „Jõulud metsas" korraldamiseks toetus summas 150 €.

korraldada

avatud hankemenetlusega riigihange „Puhja koolihoone rekonstrueerimine";

avatud hankemenetlusega riigihange „Rannu koolihoone ümberehituse põhiprojekti koostamine".

kiita heaks

hajaasutsuse programmi aruanne.

muuta

Konguta Vallavalitsuse 06.06.2016 korralduse nr 70 punkti 2 ja 3;

Konguta Vallavalitsuse 06.06.2016 korralduse nr 82 punkti 2;

Konguta Vallavalitsuse 06.06.2016 korralduse nr 116 punkti 2;

Konguta Vallavalitsuse 06.06.2016 korralduse nr 119 punkti 2 ja 3;

Elva Vallavolikogu 27.11.2017 otsusega nr 23 kinnitatud Elva Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu.

määrata

Elva vallas Rämsi külas asuvate Elva vallale kuuluvate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa pindalad, koha-aadressid ja sihtotstarbed;

Elva vallas asuvatele hoonetele unikaalaadressid. Hoone unikaalaadress jõustub registreerimisest aadressiandmete infosüsteemis;

Elva vallas asuvatele maaüksustele uued koha-aadressid järgnevalt:

Uderna küla 69403:003:0048 endine: Jahilaskespordibaasi; uus: Jahispordi;

Palupõhja küla 60501:002:0004 endine: Mesikäpa; uus: Väike-Mesikäpa;

ehitisele (elamu, saun, küün, saun) teenindamiseks vajaliku maa pindalaks ca 0,51 ha ja koha-aadressiks Elva vald, Pastaku küla, Kase, sihtotstarbeks elamumaa;

ehitiste teenindamiseks vajaliku maa pindala, koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: Elva vald, Neemisküla, Neemisküla bussipeatus, pindala 231 m², sihtotstarve transpordimaa; Elva vald, Väike-Rakke küla, Väike-Rakke bussipeatus, pindala 337 m², sihtotstarve transpordimaa; Elva vald, Noorma küla, Apteegi bussipeatus, 626 m², sihtotstarve transpordimaa; Elva vald, Kaarlijärve küla, Kureküla bussipeatus, pindala 3186 m², sihtotstarve transpordimaa.

pikendada

eluruumi Elva, Valga mnt 18a-3 üürilepingut tähtajaga 5 aastat.

 

Salle Ritso

vallasekretär