« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istung 09.10.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 09.10.2018 otsustati:

anda

ehitusluba kahe side aktiivkapi paigaldamiseks Rõngu alevikus;

ehitusluba üksikelamu laiendamiseks Suure-Rakke külas, Vana-Hansu kinnistul;

ehitusluba puurkaevu rajamiseks Kureküla alevikus Saare tee 7;

ehitusluba puurkaevu rajamiseks Kapsta külas, Ennometsa kinnistul.

arvamuse

andmine Eesti Keskkonnateenused AS jäätmeloa taotlusele Helmi-Aakre kruusakarjääri korrastamiseks.

kinnitada

tegevustoetuse taotluse vorm Lisa 1 ja tegevustoetuse aruande vorm Lisa 2;

riigihanke nr 200763 tulemused. Kvalifitseerida pakkuja AS EVIKO, kuna pakkujal ei esinenud riigihankelt kõrvaldamise aluseid ja pakkuja vastas pakkuja kvalifitseerimise tingimustele;

Elva valla 2018. aasta vallavalitsuse tasandi eelarve.

kehtestada

Elva Vallavalitsuse kantseleis dokumentide kuni 50 lk koopiate tegemise ja skaneerimise teenuste hinnad.

lubada

Keskoja OÜ-l korraldada avalik üritus „Mihklilaat" 13. oktoobril 2018 kell 06.00-17.00 SA Elva Kultuur parklas.

määrata

Vana-Hansu kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1. Elva vald, Suure-Rakke küla, Jaani-Hansu, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;

2. Elva vald, Suure-Rakke küla, Vana-Hansu, sihtotstarve 100% elamumaa;

Jaanuse kinnistu jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele reaalosadele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1. Elva vald, Koopsi küla, Jaanusemetsa, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;

2. Elva vald, Koopsi küla, Jaanusenurme, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;

3. Elva vald, Koopsi küla, Jaanusepõllu, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;

Tamsa tee 2 kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1. Elva vald, Elva linn, Tamsa tee 2 sihtotstarve 100% elamumaa;

2. Elva vald, Elva linn, Tamsa tee 2d, sihtotstarve 100% ärimaa;

muuta

Elva Vallavalitsuse 5. juuni 2018 korralduse nr 2-3/728 punkti 2.1 ja punkti 3 sõnastust;

Elva Vallavalitsuse 24. augusti 2018. a korraldusega nr 2-3/947 punkti 1 rida 5.

moodustada

Elva valla üldplaneeringu koostamise juhtrühm koosseis.

vabastada

osaliselt korraldatud jäätmeveost 5 jäätmevaldajat.

 

Margit Kiin

vallasekretäri asendaja