« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istung 04.09.2018

Elva Vallavalitsuse 04.09.2018 istungil otsustati:

anda

projekteerimistingimused EST-SIDE-13 Rannu-Rõngu-Elva-Kuigatsi mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigaldamise ehitusprojekti koostamiseks;

projekteerimistingimused Elvas, Allika tn 3 abihoone ehitusprojekti koostamiseks;

ehitusluba Võsivere külas, Janise/1  üksikelamu püstitamiseks;

ehitusluba Kaseküla tn 9, Käärdi alevikus üksikelamu püstitamiseks;

ehitusluba Härjanurme külas asuvale Ukusaare kinnistule elektritootmisjaama (PV päikeseelektrijaam) rajamiseks;

ehitusluba Rämsi külas asuvale Tiidrku tee 20 kinnistule elektritootmisjaama (PV päikeseelektrijaam) rajamiseks;

ehitusluba Järvakülas asuvale Kaevukoogu kinnistule elektritootmisjaama (PV päikeseelektrijaam) rajamiseks;

ehitusluba majutushoone laiendamiseks ja majandushoone ümberehitamiseks Koruste külas, Sootamme kinnistul.

eraldada

toetust spordialade tutvustamiseks Elva valla spordiklubidele;

tegevustoetus Konguta Jahiselts MTÜ-le summas 200 eurot.

esitada

Elva Vallavolikogule määrus „Elva valla kalmistu andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus";

Elva Vallavolikogule eelnõu „Elva valla üldplaneeringu koostamise  ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine".

jätta

rahuldamata ühe jäätmevaldaja jäätmeveost mitteliitunuks lugemise taotlus.

muuta

Elva Vallavolikogu 27.11.2017 otsusega nr 23 kinnitatud Elva Vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu: lisada struktuuri täiendavad teenistuskohad raamatupidaja, hooldustöötaja ning hanke- ja ehitusspetsialist ning arvata kantselei koosseisust välja õigusnõuniku ametikoht.

moodustada

lastega seotud küsimuste lahendamiseks alaline laste ja perede komisjon.

määrata

kinnisasjaga piirneva maaüksuse koha-aadress Tartu maakond, Elva vald, Pühaste küla, Hindo ning määrata sihtotstarbeks maatulundusmaa.

sõlmida

SA-ga Elva Teenused hankeleping toitlustusteenuse osutamiseks Elva Lasteaias Murumuna, Elva Lasteaias Õnneseen ja Elva Gümnaasiumis.

vabastada

kaks jäätmevaldajat ajutiselt jäätmeveost.

tunnistada

kehtetuks Tartu mnt 8, Elva spordihoone püstitamiseks antud ehitusluba.

 

Salle Ritso

vallasekretär