« Tagasi

Elva Vallavalitsus 28.08.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 28.08.2018 otsustati:

algatada

Elva linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu koostamine;

algatada Elva linnas Supelranna tn 17, Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneeringu koostamine ja kinnitada planeeringu lähteseisukohad.

anda

ehitusluba aida ümberehitamiseks koolitushooneks Vahessaare külas, Raudsepa kinnistul;

ehitusluba Elva vallas, ESTSIDE 12 mikrotorustikus valguskaabli paigaldamiseks - Vaibla, Väike-Rakke, Puhja, Ridaküla, Haage;

projekteerimistingimused Ridakülas asuvale Kadaka katastriüksusele abihoone püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks;

projekteerimistingimused Kaarlijärve külas, Kaarlijärve meierei/1 külmakeskus-katlamaja hoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks;

projekteerimistingimused Kurelaane külas asuvale Virila katastriüksusele lauda ehitusprojekti koostamiseks;

kasutusluba Tännassilma külas Kääru kinnistul  katastriüksuse tunnusega valminud üksikelamule.

kehtestada

Elva Vallavalitsuse määrused:

Laste ja perede komisjoni põhimäärus;

Elva Vallavalitsuse hankekord.

Kinnitada

Rõngu Keskkooli võimla kasutamise hinnakiri alates 1.09.2018:

hanke „Elva Gümnaasiumi rattaparkla ehitamine" tulemused järgnevalt: tunnistada vastavaks pakkujate OÜ Rattar, OÜ Raian ja OÜ Energia ja Ehitus pakkumused. Tunnistada edukaks OÜ Raian pakkumus maksumusega 8257,00 eurot (käibemaksuta), kuna tema pakkumus oli madalaima maksumusega ja sõlmida hankeleping.

määrata

Vahtra kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

  1. Elva vald, Mõisanurme küla, Vahtra, sihtotstarve elamumaa;
  2. Elva vald, Mõisanurme küla, Vahtrapõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

nõustuda

reaalservituudi seadmisega Elva valla kasuks tähtajatult ja tasuta Tartu maakonnas Elva vallas Vahessaare külas asuvale riigitee 22163 Uueküla-Annikoru maaüksusele Kentsi paisurajatise ja põrkepõranda ehitamiseks ja toimimiseks.

sõlmida

MTÜ-ga Mängiv Kass lapsehoiuteenuse osutamise leping nr 12-2/239 uues redaktsioonis;

OÜ-ga Tibupoeg lapsehoiuteenuse osutamise leping nr 12-2/87 uues redaktsioonis;

OÜ-ga Õunakese Perehoid lapsehoiuteenuse osutamise leping nr 13-16/23 uues redaktsioonis.

tunnistada kehtetuks

Konguta Vallavalitsuse 02.02.2016 korraldus nr 12 „Haigushüvitise maksmine".

vabastada

korraldatud jäätmeveoga liitumisest ajutiselt 01.10.2018 kuni 28.02.2019 jäätmevaldajad ühel kinnistul

 

Salle Ritso
vallasekretär