« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istung 14.08.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 14.08.2018 otsustati:

anda

ehitusluba ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonitrassi rajamiseks Elvas, Konguta tee T1, Tartu maantee, ja Tartu maantee T1 kinnistutel;

kasutusluba Kurelaane külas, Kanaari  kinnistul valminud kuuri laiendusele;

Elva Vallavalitsuse bilansist Otepää Vallavalitsuse bilanssi endise Palupera Vallavalitsuse põhivarad seisuga 1.01.2018, mis on seotud kinnistute võõrandamisega Otepää vallale.  

eraldada

Annikoru küla, Annikoru tee 1, Annikoru tee 2 KÜ-le projekti „Kõnniteede renoveerimise 2. osa ja majaesise heakorra kujundamine" toetust 400 eurot;

Elva valla 2018 a eelarve reservfondist Elva Gümnaasiumi üldkulude eelarvesse 29999,04€ Puiestee tn 2 asuva hoone keldriruumide ehitustööde teostamiseks.

mitte eraldada

mitte eraldada Annikoru küla, Annikoru tee 6 KÜ -le projekti „Ühistu maa-ala asfaltkatte renoveerimistööd" toetust.

kinnitada

Elva Muusikakooli direktori ametikohale Tuuli Vaher alates 21. augustist 2018;

Elva valla eelarvest 2018. aastal projektitoetusteks rahaliste eralduste jaotus.

korraldada

avatud e-menetlusega riigihange „Elva valla kergliiklusteede ehitus";

avatud e-menetlusega riigihange „Elva Kesk tn ja lähiümbruse rekonstrueerimine".

lubada

MTÜ-l Tartu Ujumisklubi korraldada 18. augustil 2018 avalik üritus „Elva XXXI triatlon";

Ulila Suveaed MTÜ-l korraldada 20. augustil Ulila Suveaias avalik üritus „Taasiseseisvumispäeva tähistamine koos Karl Madisega";

Uula Külaselts MTÜ-l ja Uula Huvikeskusel korraldada 25. augustil 2018 Rämsi küla ja Uula Huvikeskuse õuealal avalik üritus „Rämsi külapäev";

Elva Soojus OÜ-l maksta juhatajale ühekordset lisatasu.

lükata tagasi

kõik riigihanke „Puhja kooli kaasajastamine" pakkumused.

tunnistada kehtetuks

Väike-Rakke, Tänassilma, Kobilu ESTSIDE valguskaabli mikrotorustiku rajamiseks väljastatud ehitusluba nr 1812271/13330.

määrata

projekteerimistingimused Elvas, Suvila tn 63 kinnistul üksikelamu laiendusprojekti koostamiseks;

projekteerimistingimused Kalme külas Uderna kooli katastriüksusel elamu ehitusprojekti koostamiseks.

seada

isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ, kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele maadele Konguta tee T3 ja Tartu maantee T1.

Salle Ritso
vallasekretär