« Tagasi

Elva Vallavalitsus suunas avalikule väljapanekule Verevi järve rannaala detailplaneeringu

Elva Vallavalitsuse 26. novembri istungil otsustati suunata avalikule väljapanekule Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu. Avalik väljapanek toimub 13. detsembrist 2019 kuni 13. jaanuarini 2020.

Planeeringu ala, suurusega ca 6 ha, asub Elva linnas Verevi järve rannaalal ja hõlmab osaliselt ka Verevi järve, Tartu maanteed ning Järve tänavat.

Planeeringu eesmärk on supelranna väljaarendamine ning rannahoone-ujula ehitusõiguse määramine. Planeeringuga soovitakse muuta alal kehtivat detailplaneeringut ning tehakse ettepanek Verevi järve kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks planeeritud hoonestusala ulatuses.

Planeeringuga kavandatava tegevuse rakendumisega kaasneda võivaid mõjusid selgitab, kirjeldab ja hindab KSH aruanne. Käsitletud on kavandatava tegevuse mõju vee-, maismaa- ja sotsiaal-majanduslikule keskkonnale ning määratud leevendavad meetmed. Detailplaneeringu põhilahenduse koostamisel on arvestatud aruandest tulenevate meetmetega.

Avalik väljapanek toimub 13. detsembrist 2019 kuni 13. jaanuarini 2020 Elva Vallavalitsuses (Kesk 32 Elva linn). Detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõuga on võimalik tutvuda ka valla kodulehe, SIIN. Väljapaneku ajal on nimetatud dokumentide kohta võimalik esitada kirjalikke arvamusi, palume need saata vallavalitsuse e-aadressile elva@elva.ee.