« Tagasi

Elva Vallavalitsus 21.08.2018

 

Elva Vallavalitsuse istungil 21.08.2018 otsustati:

anda

ehitusluba Elva, Supelranna tn 19 Elva Haigla C korpuse I korruse ümberehitamiseks ja laiendamiseks vastavalt ehitusprojektile.

eraldada

Elva valla 2018. aasta eelarve reservfondist Aakre Lasteaed-Algkooli üldkulude eelarvesse 14041€ Mõisa tee 10, Aakre küla asuva hoone välisuste ostu ja paigaldustööde ning trepikoja ja koridori remonttöö kulude katteks;

Elva valla 2018 a eelarve reservfondist Aakre Rahvamaja üldkulude eelarvesse 19484€ Mõisa tee 12, Aakre küla asuva hoone piksekaitsesüsteemi ja tuletõkkeuste paigaldustööde ning kontoriruumi ehitustöö kulude katteks.

kinnitada

„Hajaasustuse programmi" esitatud taotluste hindamise tulemused:

rahuldada hinnatud taotlused pingerea alusel tingimuslikult täielikult 25 isikule, täielikult 13 isikule ilma lisatingimusteta, osaliselt ühele isikule, jätta rahuldamata 13 isiku taotlused, kuna esitatud projektide rahastamiseks taotlusvoorus toetusvahendeid ei jätkunud.

Rannu Raamatukogu raamatukoguhoidja töökoha ametijuhend;

Rannu Rahvamaja töötajate koosseis.

muuta

Konguta Vallavalitsuse 06. juuni 2016 korraldust nr 129

määrata

Elva vallas Mäeotsa külas, Jäneseõue katastriüksuse maa maksustamishinnaks 870 eurot;

projekteerimistingimused Kobilu külas asuvale Tüki elamu, sauna ja abihoone laiendusprojekti koostamiseks;

projekteerimistingimused Elva linnas, Kase tn 23 üksikelamu laiendamiseks ja uue abihoone püstitamiseks.

suurendada

alates 2018/2019 õppeaastast Rõngu Lasteaed Pihlakobar rühma registreeritud laste arv järgmiselt:

1. Lepatriinude rühmas (3-6 aastased) - 22 last;

2. Liblikate rühmas (6-7 aastased) – 21 last.

sõlmida

SA-ga Elva Laste- ja Perekeskus lasteaiateenuse osutamise leping tähtajaga 01.09.2018.a kuni 31.08.2020.a, koolieelse lasteasutuse tegevuskulu arvestusliku maksumusega

2018. aastal -  399,41 € lapse kohta kuus;

2019. aastal -  448,00 € lapse kohta kuus;

2020. aastal - 455,43 € lapse kohta kuus.

taotleda

isikliku kasutusõiguse (reaalservituudi) seadmist Eesti Vabariigi omandis, Majandus-ja      Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel ning Maanteeameti valduses olevate kinnisasjade osadele Elva valla kasuks seoses „Palupera küla jalg-ja jalgrattatee ning parkla projekt" ja „Hellenurme küla jalgratta-ja jalgtee projekt" kohaste rajatiste ehitamiseks ja omamiseks.

vabastada

korraldatud jäätmeveoga liitumisest ajutiselt 1.09.2018-28.02.2019 jäätmevaldajad 4 kinnistul