« Tagasi

Elva vald alustas üldplaneeringu koostamist

Elva Vallavolikogu algatas Elva valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Üldplaneering koostatakse kogu Elva valla territooriumile.

Elva valla haldusterritooriumil kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemusel selgus, et nende käsitlus, eesmärgid, ülesehitus ja täpsusaste on väga erinevad. „Ruumilise arengu põhimõtted on koostatud 1999.-2017. aastatel ja ei moodusta kogu valla haldusterritooriumi hõlmavat terviklikku ruumilahendust," selgitas Elva valla planeeringuspetsialist Maarika Uprus üldplaneeringu algatamise vajalikkust.

Üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine.

Üldplaneeringuga kavandatakse kogu vallas võimalikult ühtsed põhimõtted maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks, maakasutuse juhtotstarbe, detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ning projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste määramiseks.

Peale selle täpsustatakse asustuse arengut suunavad tingimused, sealhulgas äri- ja tootmispiirkonnad, määratletakse väärtuslikud põllumaad ja väärtuslikud loodusmaastikud ning antakse rohevõrgustiku toimimist tagavad tingimused. Samuti vaadatakse üle miljööväärtuslikud alad ning seatakse nende kaitse- ja kasutustingimused, määratakse veekogu kallasrajale avaliku juurdepääsu tingimused ning täpsustatakse ranna ja kalda ehituskeeluvööndi ulatus.

Avalikkusel, kaasatud ja huvitatud isikutel on võimalus osaleda üldplaneeringu koostamise igas menetlusetapis. „Kaasatavatel isikutel, eri huvirühmadel ja avalikkusel on õigus esitada üldplaneeringu kohta ettepanekuid ja arvamusi ning saada esitatud arvamustele Elva vallavalitsuse tagasisidet," lisas Uprus. Samuti on igaühel õigus saada tasuta teavet ja selgitusi planeerimismenetluse ja üldplaneeringu kohta.

Lisateave: http://www.elva.ee/uldplaneering.