« Tagasi

Elva vald otsib rahvakohtunikke

Seoses käesoleva koosseisu rahvakohtunike volituste lõppemisega 2019. aasta aprillis otsib Elva Vallavolikogu kandidaate, kes soovivad osaleda õigusemõistmises Tartu maakohtu juures kohtumenetluse seadustes sätestatud alustel.

Rahvakohtunik on inimene, kes osaleb õigusemõistmises ja omab asja arutamisel võrdseid õigusi kohtunikuga. Seejuures ei pea rahvakohtunikul olema juriidilist haridust, sest tema eesmärk ongi tavalise inimesena näha kohtuprotsessi eelkõige inimlikust, mitte juriidilisest aspektist. 

Rahvakohtunikuks võib nimetada 25-70aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ja on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

 1. süüdi mõistetud kuriteo eest;
 2. pankrotivõlgnik;
 3. tervise tõttu sobimatu;
 4. rahvastikuregistri andmetel elanud Elva vallas alla ühe aasta;
 5. kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;
 6. kaitseväeteenistuses;
 7. advokaat, notar või kohtutäitur;
 8. vabariigi valitsuse liige;
 9. valla- või linnavalitsuse liige;
 10. vabariigi president;
 11. riigikogu liige.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpool nimetatud tingimustele, palume hiljemalt 10. jaanuariks 2019:

 1. saata kandideerimisavaldus elektrooniliselt e-keskkonnas elva.ee/rahvakohtunikukandidaat;
 2. saata digiallkirjastatud kandideerimisavaldus e-aadressile elva@elva.ee (avalduse leiab Elva valla kodulehelt: elva.ee/rahvakohtunikukandidaat
 3. saata paberkandjal allkirjastatud kandideerimisavaldus posti teel Elva Vallavalitsusele, aadressil Kesk tn 32, Elva linn, Elva vald, Tartumaa;
 4. tulla Elva Vallavalitsusse (Kesk tn 32, Elva linn, Elva vald) ja täita kandideerimisavaldus kohapeal.

Lisainfot