« Tagasi

26. augustil toimunud volikogu istungi kokkuvõte

Elva Vallavolikogu kogunes istungile 26. augustil, et arutada kaheksat otsuse ja ühte määruse eelnõu. Istungil osales 29 volikogu liiget.

Vallavalitsust esindasid istungil abivallavanem vallavanema ülesannetes Marika Saar, abivallavanem Mikk Järv ja vallasekretär Salle Ritso.

Päevakorra kinnitamise järel andis Marika Saar detailse ülevaate vallavalitsuse tööst. Seejärel said sõna arengu-ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk. Osakonnajuhatajad rääkisid oma haldusalas toimuvatest tegevustest – planeeringutest, riigihangetest, kavandatavatest ja käimasolevatest ehitustöödest. Volikogu liikmed esitasid peale ettekandeid küsimusi, peamiselt vallamajandusvaldkonna tegemiste kohta.

Volikogu võttis vastu vallavalitsuse esitatud eelnõu „Koerte ja kasside pidamise kord", mis jõustub alates 1.01.2020. Korra kohaselt tuleb alates 1.01.2020 soetatud koerad ja kassid kanda registrisse ja kiibistada. Istungil esitati ka arvamus, et kord on liialt range ja selle tegelik täitmine võib osutuda keerukaks. Vallavalitsus leidis, et kord on rakendatav ja tehakse kõik, et teave kohustusest jõuaks iga lemmiklooma omanikuni. Samuti rõhutati, et rakendamise aeg, ehk üleminekuaeg on pikk. Näiteks, need koerad ja kassid, mis on enne 1.01.2020 omanikel juba olemas, võib registrisse kanda ja kiibistada kahe aasta jooksul. Seega lõpptähtaeg olemasolevate neljajalgsete sõprade registreerimiseks on 1.01.2022. Vallavalitsus leidis, et see on piisav aeg, et vallavalitsus saaks määrust ja registrisse kandmise võimalust tutvustada valla elanikele ning piisav aeg ka elanikele, et lisanduv kohustus täita.

Volikogu arutas Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu, millega vallavalitsus soovis muuta Ühinemislepingu punkti 7.9. ja Ühinemislepingu Lisa 3, investeeringute tabelit. Peale Ühinemislepingu muutmise algatamist toimus otsuse eelnõu avalik väljapanek, mis tõi ühe muudatusettepaneku, mida vallavalitsus ei arvestanud. Ühinemislepingu muutmise otsust tutvustades ütles Marika Saar, et muudatus loob selgust, mida tähendab lepingus sõna „senine staatus". Ühinemislepingu otsuse hääletamisele kehtib erikord lepingust endast, mis kehtestab tingimuse, et otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu ¾ liikmete poolthääled, ehk siis poolt peab olema vähemalt 22 volikogu liiget. Kuna poolt hääletas 20, vastu 8 ja üks volikogu liige jättis hääletamata, siis jäi otsus vastu võtmata ning Ühinemislepingus muudatused tegemata.  

Volikogu võttis vastu otsuse, millega Elva vald andis nõusoleku Haridus- ja Teadusministeeriumile rahastada erakooli pidavat Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi, kes on Peedul kooli pidaja. Otsus ei tähenda, et Elva vald peaks Peedu kooli rahastama, kuid tähendab, et Peedu kool on üks kool meie valla koolivõrgustikust.

Volikogu otsustas anda tasu eest osa vallale kuuluvast kinnisasjast, Liivaku paisjärve Ervu külas, kasutamiseks Hardo Pajurile. Tasu suuruse ja muud lepingu üksikasjad kinnitab vallavalitsus.

Volikogu otsustas muuta küla nime. Senine Kureküla Puhja piirkonnas saab uueks külanimeks Lille küla. Selle muudatuse algatajad olid külaelanikud ja põhjuseks asjaolu, et Elva vallas on ka teine Kureküla (alevik Rannu piirkonnas). Sarnased nimed tekitasid segadust nii postipakkide saamisel kui ka teenuste tellimisel. Uue küla nime (Lille küla) pakkusid välja külaelanikud. Volikogu otsus saadetakse Rahandusministeeriumisse ja lõpliku otsuse nime osas teeb minister.

Volikogu võttis vastu Rukki tn 2a kinnistu (Käärdi alevikus) detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule perioodil 16.09.–16.10.2019. Planeeringuga muudetakse Rõngu valla üldplaneeringut ning kavas on määrata krundile ridaelamu ehitamiseks ehitusõigus. Planeeringu materjalidega saab väljapaneku ajal tutvuda Elva vallavalitsuses või Elva valla veebilehel.

Volikogu kinnitas Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse Elva vallast kaks investeeringuobjekti. Need on Kentsi paisjärv ja Rõngu kogukonnakeskus. Tegevuskavasse esitamise vajadus tuleneb Tartu maakonna arengustrateegia elluviimise vajadusest omavalitsuste projektide kaudu. Tegevuskavasse lisamine ei tähenda automaatselt lisarahastamist, kuid annab võimaluse toetust taotleda.

Valimisliit Elvamaa Esimesed ja Valimisliit Elva Vallakodanik esitasid istungile eelnõu, millega soovisid, et volikogu tühistaks 15.07.2019 vastu võetud otsuse, millega volikogu andis õiguse korraldada riigihange Rannu aleviku soojamajanduses ümberkorralduste tegemiseks kaugküttesüsteemi osalise taastamise kaudu. Eelnõu esitajad leidsid, et otsus tuleb tühistada, kuna Rannu aleviku kaugkütte taastamiseks on aleviku kortermajad vaja samuti kaasata kaugküttevõrku. Vallavalitsus ei toetanud otsuse tühistamist, kuna riigihange soojuse ostmiseks on välja kuulutatud ja kortermajad ei ole siiani huvitatud kaugküttest. Nendega on suheldud ja arutatud, aga kortermajade omanikud eelistavad odavamat lokaalkütet. Kui otsus tühistada, siis jääb valla hallatavate asutuste (kool, lasteaed, rahvamaja, külakeskus) soojusmajandus korrastamata. Otsuse poolt oli 9 ja vastu 18 volikogu liiget, seega otsus jäi vastu võtmata ja eelnevat otsust ei tühistatud.

Viimase päevakorrapunktina oli hääletamisel umbusaldusavaldus. Kaheksa volikogu liiget (Vahur Jaakma, Tõnu Aigro, Eva Kams, Vambola Sipelgas, Mati Miil, Küllike Lõhmus, Aivar Kuuskvere ja Margus Reinoja) esitasid 15.07.2019 umbusaldusavalduse abivallavanem Mikk Järvele. Avalduse põhjenduses on peamine põhjus Rannu soojusmajanduse ümberkorraldamisel esinenud puudused. Mikk Järv esitas omapoolse suulise vastuse, milles lükkas umbusaldusavalduses toodud seisukohti ümber. Umbusaldusavaldus läks hääletamisele, seda toetas 8, vastu oli 19 ja erapooletu oli 1 volikogu liige. Umbusaldusotsus jäi vastu võtmata ja Mikk Järv jätkab tööd abivallavanemana.

Istungi informatiivses punktis tutvustas Maano Koemets Elva valla esindajate külaskäiku Ukraina Baikivtsi valda 16.–19. augustil.

Istungil vastuvõetud õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris, istungi ülekannet saab järelvaadata Elva valla Youtube'is.

Järgmine volikogu istung toimub 30. septembril.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees