« Tagasi

Avalikul väljapanekul on Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035

Ootame arvamusi ja ettepanekuid Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kavale.

Arendamise kavas koostatakse realistlik, omavalitsuse ja vee-ettevõtete eelarve võimalusi, valla ja vee-ettevõtjate vahelisi opereerimislepinguid ning halduslepinguid arvestav Elva valla ÜVK arendamise kava aastateks 2023-2035. Lisaks on välja toodud ka tegevused, mis on vajalikud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ning jätkusuutlikkuse tagamiseks ning seadustest tulenevate nõuete täitmiseks.

Kava sisaldab olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni olukorra kirjeldamise ja analüüsi, veemajanduslike probleemide ning nendest tulenevate eesmärkide määratlemise, investeeringuprojektide hindamise lühi- ja pikaajalises perspektiivis.

Kava ning selle lisamaterjalid on leitavad: https://www.elva.ee/veemajandus

Arvamused ja ettepanekud palume esitada hiljemalt 16. veebruariks e-aadressile elva@elva.ee.

Kutsume ka ÜVK arengukava teemalisele avalikule arutelule, kus Elva Vallavalitsus, AS Emajõe Veevärk ja Europolis OÜ tutvustavad kava lähemalt ning vastavad küsimustele.

Avalik arutelu toimub 20. veebruaril kell 18 Puhja Seltsimajas.

Üritus Facebookis →

 

Lisainfo:
Kristjan Vilu, abivallavanem
kristjan.vilu@elva.ee / 5342 2067


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi