« Tagasi

Alates 01.09.2022 muutuvad veeteenuste hinnad

Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest § 14 „Veeteenuse hinna kehtestamine" teatab AS Emajõe Veevärk, et alates 01.09.2022 kehtivad nende tegevuspiirkondades, sh Elva vallas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad.

Konkurentsiameti otsusega 13.07.2022 nr 9-3/2022-018 on kooskõlastatud AS Emajõe Veevärk uued veeteenuse hinnad alljärgnevalt:

 

Võttes arvesse elektrienergia hindade suurt kõikumist viimase aasta jooksul, viimaste kuude kasvutrendi ja tuleviku prognoosimatust on Konkurentsiamet kooskõlastanud AS Emajõe Veevärk hinnataotluse. Hinnataotlus oli vajalik, sest kehtiv hind ei vastanud enam ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2 sätestatud alustele.

Kuna pool aastat tagasi veeteenuse hinnataotluse koostamise ajal oli elektribörsi Nord Pool 6 kuu keskmine börsihind (98,72 EUR/MWh) võrreldes tänasega madalam, siis hetkel kehtivas veehinnas on elektrikulu endiselt alahinnatud. Lisaks lülitab AS Emajõe Veevärk veeteenuse hinda Konkurentsiameti järelevalvetasu tulenevalt ÜVVKS § 1 lg 12 mille määr on 0,2% veeteenuse müügitulult ning see kohustus tuleb vee ettevõtjal tasuda iga aastaselt riigieelarvesse konkurentsiseaduses sätestatud alustel ja korras.

Pärast uue veehinna kehtestamist 2022. aasta veebruaris on elektrihind kõigil kuudel püsinud kõrgemana kui see oli veehinna taotluse ajal veehinnas Konkurentsiameti poolt lubatud. Kuna elektrikulu moodustab AS Emajõe Veevärk kogukuludest ligikaudu 25% siis antud sisendi kallinemine toob paratamatult kaasa ka veehinna kallinemise, kuna meil on kohustus tagada elutähtsa teenuse jätkusuutlikkus siis ei ole võimalik elektrikulu suurenemist katta investeeringute raha arvelt.

Arvestades, et elanik tarbib keskmiselt 70 liitrit ööpäevas ehk 2,2 kuupmeetrit kuus siis kulu suurenemine pärast hinnatõusu inimese kohta on 0,64 eurot koos käibemaksuga. Kui Tartu maakonnas oli 2020. aasta andmetel leibkonnaliikme sissetulek 842 eurot siis uute hindade alusel kujunev kulu leibkonnaliikme kohta on 9,26 eurot ehk 1,10% leibkonnaliikme sissetulekust. Eestis aktsepteeritakse kulu kuni 2,5% ja Euroopas kuni 4%.


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi