« Tagasi

Tervisekeskuse detailplaneeringu avaliku arutelu kokkuvõte

Elva Vallavalitsus korraldas Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneeringu (edaspidi Tervisekeskuse detailplaneering) avaliku väljapaneku 10. maist 2019 kuni 23. maini 2019. Avalikul väljapanekul esitati detailplaneeringu kohta kolm kirjalikku arvamust.

Avaldati arvamust, et:

-              planeeringualale kavandatav haiglahoone laiendus ei arvesta naaberhoonete parameetrite, väljakujunenud keskkonna ja arhitektuurse olukorraga;

-              parkimiskohtade kavandamisel ei ole arvestatud Supelranna 15 ja Supelranna 17 kinnisasjadele tekkivate negatiivsete mõjudega (sademevee valgumine, täiendava valgusreostuse tekkimine, müra, heitgaasid);

-              detailplaneering ei arvesta haljastusega viisil, mis tagaks planeeritava lahenduse kooskõla Elva linna üldplaneeringuga;

-              detailplaneeringuga kaasnev liikluskoormuse kasv Ujula tänaval kahjustab liiklusohutuse olukorda Ujula tänaval;

-              tervisekeskuse rajamisega muutub Supelranna tänava liiklustihedus, mis avaldab negatiivset mõju piirkonnale, raskendatud on jalakäijate liikumine hoonesse.

 

Tervisekeskuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 30. mail, arutelu protokolliti. Detailplaneeringu koostaja, Skepast&Puhkim OÜ planeerija Piret Kirs tutvustas detailplaneeringu lahendust. Planeeringust huvitatud isik, Tartumaa Tervisekeskus OÜ esindaja Liivi Einstein selgitas kavandatava tervisekeskuse kontseptsiooni ja eesmärki. Elva Vallavalitsus tutvustas laekunud arvamusi ja detailplaneeringu menetlust ning vastas arutelul osalejate küsimustele.

Arutelu tulemusena jõuti kokkuleppele, et vaadatakse üle kavandatava hoone laienduse maht (võimalusel loobutakse 4. korrusest), vähendatakse parkimist Supelranna tn 17 kinnistu ümbruses, nähakse ette meetmed, et valgus ei paistaks planeeritavast parklast Supelranna 15 akendesse. Korrigeeritud planeeringulahenduse tutvustamiseks korraldatakse täiendav avalik väljapanek, millest teavitatakse täiendavalt. Arutelu protokoll on leitav siit

 

Lisainfo: planeeringuspetsialist Maarika Uprus (maarika.uprus@elva.ee)

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.