« Tagasi

Volikogu istung märtsis

Vallavolikogu koguneb istungile 25. märtsil. Istungi päevakorras on kümme määruse ja otsuse eelnõu.

Volikogule on esitatud Aakre ja Valguta Lasteaed-Algkoolide uuendatud põhimäärused. Hallatavate asutuste põhimääruste uuendamine tuleneb omavalitsuste ühinemisjärgsest põhimääruste uuendamise vajadusest, kuid ka seadusandluse muutumisest. Nende eelnõude vastuvõtmisel saavad kõik vallale kuuluvad koolid uuendatud põhimäärused. Koolide sisulises tegevuses uuendatud põhimäärused suuri muudatusi ei too.

Istungile on esitatud Elva valla 2019. aasta esimene lisaeelarve. Lisaeelarve on koostatud vajadusest korrigeerida riiklike õigusaktidega eraldatud ja teisi sihtotstarbelisi eraldisi, võtta eelarvesse 2018. aasta eelarves kavandatud, aga pooleli jäänud tegevused. Samutivõtta eelarvesse 2018. aasta eelarve sihtotstarbelised jäägid ja likviidsed varad.

Volikogu liikmetel tuleb seekord otsustada kahe kaevandamisloa pikendamise taotluse üle. OÜ RoadWest taotleb Keskkonnaametilt kaevandamisloa pikendamist Kõdukülas asuvale Kõduküla liivakarjäärile 15 aastaks. Kaevandamisala on 0,81 ha suur. Keskkonnaamet on taotluse alusel koostanud loa pikendamist lubava eelnõu ja küsib omavalitsuse arvamust. Eelnõu järgi annab Elva vallavolikogu nõusoleku loa pikendamiseks.

Teine kaevandamisloa pikendamine on seotud Ulila turbatootmisalaga. Senine tootja, AS Tootsi Turvas, on esitanud Keskkonnaametile taotluse kaevandamisloapikendamiseks 30 aastaks. Ulila tootmisala teema on kahel korral olnud volikogu majanduskomisjonis arutelul. Koosolekutel on osalenud nii taotleja kui ka kohaliku kogukonna esindajad. Arutatud on peamiselt seda, kui pikaks ajaks on kaevandamisloa andmine õigustatud ja kas loaga antav tegevus toimub siiani korrektselt. Elva vallavolikogu eelnõu kohaselt antakse Elva valla poolt nõusolek vähelagunenud ja hästilagunenud turba kaevandamisloa pikendamisele, kuid ettepanek on Keskkonnaametile pikendada luba kuni 20 aastaks. Peale selle on otsuse eelnõus ära toodud AS-le Tootsi Turvas esitatud nõudmine teha korda Elva jõge ületav sild hiljemalt 31.12.2020. Omavalitsus ei otsusta tegelikult kaevandamislubade andmise üle, kuid saab anda oma arvamuse esitatud taotluse ja Keskkonnaameti eelnõu kohta ning esitada lisatingimusi.

Volikogu otsustab seekord kahe korteriomandi võõrandamise üle, kuna need korterid ei ole Elva vallale vajalikud. Ühel juhul on tegemist otsustuskorras korteri võõrandamisega selle kasutajale (Rämsi küla). Teisel juhul läheb korter avalikule enampakkumisele (Hellenurme küla).

Volikogu alustab elanike algatusest lähtuvalt Elva vallas Ulila lähedal asuva Kureküla küla nime muutmise protsessi. 2018. aasta augustis toimus Ulila piirkonna elanike koosolek, kus ühe probleemina tõstatati Kureküla nimeteema. Nimelt on Elva vallas pärast omavalitsuste ühinemist kaks väga sarnase nimega asustusüksust: Kureküla küla (Ulila piirkonnas) ja Kureküla alevik (Rannu piirkonnas). Liigilt on üks küla ja teine alevik, kuid inimesed ja ka ettevõtted kasutavad mõlema puhul nime „Kureküla" ja sarnane nimetus tekitab igapäevaelus probleeme. Elanike arvamus oli sellel koosolekul, et nime võiks muuta ning selline ettepanek tehti ka vallale. Vald pöördus Kohanimenõukogu poole, kes leidis, et nime muutmine on õigustatud ja vajalik ning andis ka soovitused, kuidas seda teha. Otsuse vastuvõtmise järel koostatakse küla nime muutmise otsuse eelnõu, kus on uus küla nimi ja tutvustatakse seda kohalikele elanikele, korraldatakse avalik koosolek huvitatud isikutele.Seejärel otsustakse uue küla nime üle vallavolikogus. Tegemist on avatud menetlusega ja kõik küla elanikud kaasatakse muutmise menetlusse. Praegu on olemas mitu uue nime varianti, kuid õige nimi selgitatakse välja koos kohalike elanikega.

Volikogu annab vallavalitsusele õiguse sõlmida isikliku kasutusõiguse leping valla kasuks Puhja alevikus asuvale kinnistule Viljandi tee 11.  Selle alusel rajab Maanteeamet teeületuskoha. Elva vald jääb peale Puhja teeületuskoha ja jalgtee ning Puhja šikaani valmis ehitamist valminud valgustuse omanikuks ja peab tagama valgustuse korrashoiu korraldamise ja finantseerimise. Vald tagab peale Puhja teeületuskoha ja jalgtee valmimist korrashoiu korraldamise ja finantseerimise vastavalt „Tee seisundinõuetele".

Volikogu muudab spordikomisjoni ja sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosseisu, kuna komisjoni esimehed on teinud vastavad ettepanekud volikogu esimehele.

Volikogu eelnõud ja päevakord on kättesaadavad siin: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=304036

 

Lisainfo:
Maano Koemets, vallavolikogu esimees
maano.koemets@elva.ee

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.