« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoor on avatud

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Programmi taotlusvoor on avatud selle aasta 11. märtsist 13. maini.

Hajaasustuse piirkonnad Elva vallas ei ole Elva linn ja alevikud ning Annikoru, Aakre, Palupera ja Hellenurme külade keskused. Toetuse maksimaalne summa on 6500 eurot, toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67%, omafinantseering 33%.

Toetatavad tegevused on majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine; elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine; aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine; leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
  • projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;
  • taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
  • projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud;
  • toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest.

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi. Taotlus koosneb taotlusvormist ja kohustuslikest dokumentidest. Taotlusvorm ja lisainfo programmi kohta on leitav veebilehel www.elva.ee/haja.

Kontaktisikud:

Taotluste vastuvõtt toimub e-posti teel ning paberil on võimalik taotlusi esitada piirkonna koordinaatorite ja arendusspetsialisti juures.

Ede Möldre (Puhja piirkonna koordinaator)

Tel:  730 0642
E-post:  ede.moldre@elva.ee
Aadress:  Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald

Ene Joosing (Rõngu piirkonna koordinaator)

Tel:  731 4480, 509 6202
E-post:  ene.joosing@elva.ee
Aadress: Valga mnt 9, Rõngu alevik, Elva vald

Allan Allik (arendusspetsialist)

Tel:  5669 4684
E-post:  allan.allik@elva.ee
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.