« Tagasi

Elva vallavalitsuse istungid 18.12.18 ja 31.12.18

18.12.2018 Elva Vallavalitsuse istungil otsustati:

Anda

projekteerimistingimused Koopsi külas, Koopsi farm kinnistul tahkesõnnikuhoidla ehitusprojekti koostamiseks;

 

projekteerimistingimused Metsalaane külas, Lauri-Hansu kinnistule üksikelamu ehitusprojekti  koostamiseks; 

 

projekteerimistingimused Kurekülas Aegviidu kinnistule elamu laiendusprojekti koostamiseks

ehitusluba Peedu tee T2 ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks;

 

ehitusluba Laane tn 9a, Elva üksikelamu laiendamiseks;

 

kasutusluba Pilsu päikeseelektrijaamale Annikoru külas, Hoidla kinnistul;

 

kasutusluba ümberehitatud ja laiendatud tööstushoonele Kalme küla, Pöksi kinnistul;  

 

kasutusluba valminud abihoonele Ridakülas Linaski kinnistul;

 

reklaamiluba Eesti Reformierakonnale valmiste reklaami eksponeerimiseks alljärgnevalt: Reklaamikanduri nr 1 asukoht Vellavere tee 2c, Elva linn, kanduri suurus 5880x2885mm reklaami eksponeerimise ajaga 02.01.2019 – 22.01.2019; Reklaamikanduri nr 2 asukoht Kalda tee 2, Puhja alevik, kanduri suurus 1890x3855mm reklaami eksponeerimise ajaga 02.01.2019 – 22.01.2019; Reklaamikanduri nr 3 asukoht Valgemäe kinnistu, Rannu alevik, kanduri suurus 1890x3855mm reklaami eksponeerimise ajaga 02.01.2019 – 22.01.2019

 

Eraldada

 

Elva valla 2018 a eelarve reservfondist SA-le Elva Teenused tegevuskulude katteks 16 400 eurot;

 

Elva valla 2018 a eelarve reservfondist SA-le Elva Laste- ja Perekeskus sihtotstarbelist toetust 14 589 euro .

 

Kinnitada

 

Elva Muusikakooli hoolekogu.

 

Kooskõlastada

 

RAO Metall OÜ ohtlike jäätmekäitlusalane taotlus märkusteta.

 

Korraldada

 

Elva linnas H. Raudsepa tn 11 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus;

 

Elva linnas Kesk tn 27 ärihoone-korterelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus;

 

avatud hankemenetlusega riigihange „Elva spordihoone ehitustööd";

sotsiaalteenuse hange „SA Innove poolt toetatava projekti nr 2014-2020.2.02.18-0057 „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas" raames intervallhooldusteenuse osutamine".

 

Kinnitada

 

Elva valla raamatupidamise sise-eeskiri;

 

korteriomandi Kesk tn 14-2, Ulila alevik avaliku kirjaliku enampakkumise tulemus, kinnitada enampakkumise parimaks pakkumuseks 4360 eurot ja võõrandada korteriomand enampakkumise võitjale.

 

Kiita heaks

 

hajaasustuse programmi raames esitatud aruanne juurdepääsutee rajamiseks.

 

Maksta

 

T. Kurisele ja A. Jänessoole preemiat.

 

Mitte vastu võtta

 

FE Arhitektid OÜ poolt koostatud detailplaneeringut „Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneering".

 

Muuta

 

Elva valla 2018. aasta vallavalitsuse tasandi eelarvet.

 

Määrata

 

Aakre külas, Viira kinnistu jagamisel neljaks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Aakre küla, Viira, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; Elva vald, Aakre küla, Viirapõllu, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; Elva vald, Aakre küla, Viiru, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; Elva avld, Aakre küla, Viiramäe, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;

 

Vallapalu külas, Liivapalu kinnistu jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Vallapalu küla, Liivapalu, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; Elva vald, Vallapalu küla, Liivapalu, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; Elva vald, Vallapalu küla, Kase, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;

 

Männiotsa külas, Männiotsa kinnistu jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Tamme küla, Männiotsa, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; Elva vald, Tamme küla, Männiokka, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; Elva vald, Tamme küla, Männilaane, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;

 

Lembevere külas, Tõsta kinnistu jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Lembevere küla, Tõsta, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; Elva vald, Lembevere küla, Tõstapõllu, sihtotstarve 100% maatulundusmaa; Elva vald, Lembevere küla, Tõstanurga, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;

 

kinnisasjaga piirneva maaüksuse koha-aadress, maakasutuse sihtotstarve alljärgnevalt: lähiaadress: Tartu maakond, Elva vald, Rannu alevik, Järve tee 3; sihtotstarve: tootmismaa.

 

Müüa

 

avalikul kirjalikul enampakkumisel Elva vallale kuuluv bilansiline vara, buss ISUZU TURQUOISE, 2012, reg nr 098BHC, VIN-kood NNAM0ATLE02000266.

 

Nõustuda

 

hoonestusõiguse seadmisega riigimaale.

 

Rahuldada

 

5 korraldatud jäätmeveo vabastuse taotlust;

 

vaie Elva Vallavalitsuse 13.11.2018 korralduse nr 2-3/1230 „Projekteerimistingimuste andmine" kohta.

 

Jätta rahuldamata

 

5 jäätmeveoga osaliselt mitteliitunuks lugemise taotlust.

 

Seada

 

isiklik kasutusõigus MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele katastriüksustele alljärgnevalt: katastriüksus asukohaga Tartu maakond Elva vald, Paju küla, Paju tee L1. Isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus vastavalt asendiplaanile 1040 m²; katastriüksus asukohaga Tartu maakond Elva vald, Kulli küla, Paju tee L2. Isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus vastavalt asendiplaanile 1024 m²;

 

isiklik kasutusõigus MTÜ Eesti Andmesidevõrk, kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele katastriüksustele alljärgnevalt: katastriüksus, asukohaga Tartu maakond Elva vald, Ridaküla, Ridaküla tee L1. Isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus vastavalt asendiplaanile 698 m².

 

Sõlmida

 

Melior-M OÜ-ga töövõtuleping lumetõrje teenuse osutamiseks Konguta piirkonnas 2018/2019 talveperioodil maksumusega 65€ ühe töötunni eest.

 

Võimaldada

 

Sotsiaalosakonnal toetust isikule 1521,0 eurot pulssokümeetri ostmiseks.

 

 

31.12.2018 Elva Vallavalitsuse istungil otsustati

 

Anda

 

projekteerimistingimused noorkarja lauda (koos sõnnikuhoidlaga) püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks Väike-Rakke külas, Tinni laut kinnistule;

 

projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Elva linnas, Nurme tn 10 kinnistule;

projekteerimistingimused abihoone ehitusprojekti  koostamiseks Aakre külas, Tammemäe kinnistule;

 

projekteerimistingimused robotlauda ehitusprojekti koostamiseks Kurelaane külas asuvale Virila kinnistule;

 

ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Härjanurme külas Sibula kinnistul;

 

ehitusluba puurkaevu rajamiseks Pööritsa külas, Pombre kinnistule.

 

Eraldada

 

alaeelarvest Saunad, tegevusala 06605, kulu objekt 4017 Elva Varahalduse OÜ-le tegevuskulude katteks 4791 eurot;

 

Elva valla 2018. aasta eelarve reservfondist MTÜ-le Avatud Hellenurme Noortekeskus sihtotstarbelist toetust 1000 eurot.

 

Kinnitada

 

Elva Gümnaasiumi hoolekogu;

 

Sotsiaalteenuste hanke „SA Innove poolt toetatava projekti nr 2014-2020.2.02.18-0057 „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas" raames intervallhooldusteenuse osutamine" tulemused järgnevalt: tunnistada vastavaks pakkuja SA Elva Haigla pakkumus, kuna pakkumus vastas pakkumusele esitatud nõuetele; tunnistada edukaks pakkuja SA Elva Haigla pakkumus intervallhooldusteenuse kahe koha maksumusega 50 eurot päevas, millele ei lisandu käibemaksu. Teenuse osutamise periood on alates 7. jaanuarist 2019 kuni 30. septembrini 2020;

 

Rõngu Raamatukogu töötajate struktuur;

 

Elva valla 2019. aasta vallavalitsuse tasandi eelarve.

 

Kiita heaks

 

hajaasustuse programmi raames esitatud projekti aruanne septiku paigalduseks ja imbväljaku rajamiseks.

 

Korraldada

 

Kalme külas Mesilinnu tn 6 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus.

 

Muuta

Elva Vallavolikogu 27.11.2017 otsusega nr 23 kinnitatud Elva Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu;

 

Konguta Vallavalitsuse 06. juuni 2016 korralduse nr 61 punktide 2 ja 3 sõnastust;

 

Konguta Vallavalitsuse 06. juuni 2016 korralduse nr 91 punktide 2 ja 3 sõnastust;

 

Konguta Vallavalitsuse 06. juuni 2016 korralduse nr 95 punktide 2 ja 3;

 

Konguta Vallavalitsuse 06. juuni 2016 korralduse nr 137 punkti 2 sõnastust;

 

Elva valla 2018. aasta vallavalitsuse tasandi eelarvet vastavalt lisale;

 

Elva valla 2019. aasta vallavalitsuse tasandi eelarvet vastavalt lisale.

 

Määrata

 

Elva vallas, Koruste külas Haaviku maaüksuse ja seal asuvate ehitiste uueks koha-aadressiks Tartu maakond, Elva vald, Koruste küla, Ruuslepiku;

 

Koruste külas, Ruuslepiku maaüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Koruste küla, Ruuslepiku, sihtotstarve 100% elamumaa; Elva vald, Koruste küla, Ruuslepiku, sihtostarve 100% maatulundusmaa;

 

Elva valla raamatukogude teeninduspiirkonnad.

 

Nõustuda

 

maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas asuvate maaüksuste osas ning määrata maaüksuste koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: Elva vald, Puhja alevik, Muru tn 5, sihtostarve elamumaa; Elva vald, Elva linn, Tähe tn 2e, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Tännassilma küla, Mesiniku, sihtotstarve maatulundusmaa.

 

Sõlmida

 

6 iskikuga sotsiaaleluruumi üürilepingud.

 

Tunnistada

 

riigihanke nr 201257 „Lumetõrje Elva valla teedel 2018-2022" osade 2 ja 3 hankemenetlus kehtetuks;

 

riigihanke nr 201257 „Lumetõrje Elva valla teedel 2018-2022" osas 4 Melior-M OÜ pakkumus vastavaks ning edukaks.

 

 

Salle Ritso

vallasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.