« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istung 07.08.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 07.08.2018 otsustati:

anda

kasutusluba Elva vald, Tamme küla, Observatooriumi välibaasi territooriumil valminud üksikelamule;

ehitusluba Elva linn, Kirde põik 8 hoone katusele päikeseelektrijaama rajamiseks.

eraldada

Elva valla 2018. aasta eelarve reservfondist Aakre Raamatukogu eelarvesse 925 eurot;

Elva valla 2018. aasta eelarve reservfondist MTÜ-le Aakre Külaselts 2000 eurot projekti „Noorte kaasamise suurendamine kogukondliku tegevusega" omaosaluse katmiseks.

kinnitada

kinnistu Lustiääre avaliku kirjaliku enampakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjoni protokoll 2.08.2018 ja tulemus – enampakkumise võitja pakkumus 4071 eurot, mis jääb kinnistu lõplikuks müügihinnaks. Võõrandada kinnistu enampakkumise võitjale M.K.

moodustada

Elva valla eelarvest eraldatavate projektitoetuste taotluste hindamiskomisjon.

määrata

Tammiste külas Tammiste-Käo tee L1 maaüksuse uueks koha-aadressiks Elva vald, Tammiste küla, Tammiste-Väljaotsa;

Mäe-Helmi kinnistu jagamisel viieks katastriüksuseks uutele reaalosadele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
1. Elva vald, Rebaste küla, Mäe-Helmi, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;
2. Elva vald, Rebaste küla, Mäeveere, sihtotstarve 100% elamumaa;
3. Elva vald, Rebaste küla, Mäe-Metsa, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;
4. Elva vald, Rebaste küla, Mäe-Männi, sihtotstarve 100% elamumaa;
5. Elva Vald, Rebaste küla, Mäe-Põllu, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;

ja maksta sünnitoetus ühele isikule.

nõustuda

maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas asuvate maaüksuste osas ning määrata maaüksuste koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt:

1. Rämsi küla, Õunaaia sihtostarve maatulundusmaa;
2. Kirepi küla, Koolipõllu sihtotstarve maatulundusmaa.

seada

isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele maadele alljärgnevalt:

1. Katastriüksus asukohaga Tartu maakond Elva vald, Elva linn, Turuplatsi tn 3;
2. Katastriüksus asukohaga Tartu maakond, Elva vald, Elva linn, Turuplatsi tänav.

sõlmida

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusega (RMIT) teenusleping projekti „KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine" elluviimiseks.

pikendada

kaks sotsiaaleluruumi lepingut.

vabastada

korraldatud jäätmeveost üks jäätmevaldaja;

Mittetulundusühing Iseseisev Elu Supelranna 21, Elva linn II korrusel kasutus- ja koostöölepinguga kasutusele võetud 73,09 m² suuruse pinna osas üüri maksetest alates 1. august 2018. a.

võtta

vastu Elva vallas, Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneering, vastavalt Anne Strati Arhitektuuribüroo OÜ poolt koostatud tööle nr 394-18 "Tartumaa, Elva vald, Tännassilma küla, Kaevu tee 3 krundi detailplaneering";

vastu Elva vallas, Vellavere külas Raini kinnistu detailplaneering, vastavalt Ruumi Grupp OÜ poolt koostatud tööle nr DP-21/02-2017 "Vellavere külas asuva Raini kinnistu detailplaneering".

 

Margit Kiin
vallasekretäri asendaja

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.