Üldplaneeringud

 

Elva valla üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad varasemalt kehtestatud üldplaneeringud.

Tutvu üldplaneeringutega:

Elva linna piirkonnas

Elva Linnavolikogu 24. aprilli 2017 otsus nr 18 Elva linna üldplaneeringu kehtestamine

Elva linna üldplaneeringu seletuskiri

Elva linna üldplaneeringu joonis 1 Maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused

Elva linna üldplaneeringu joonis 2 Puhkealad ja rohevõrgustik

Elva linna üldplaneeringu joonis 3 Hoonestustingimused kesklinnas

Elva linna üldplaneeringu joonis 4 Tehnovõrgud

Elva linna üldplaneeringu joonis 5 Liiklusskeem

Elva linna üldplaneeringu joonis 6 Kitsendused

Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne koos lisadega

 
 
Konguta piirkonnas
 
 
Palupera piirkonnas
 
 
Puhja piirkonnas
 
 
Rõngu piirkonnas
 
Võrtsjärve piirkonnas (Rannu)
 
Puka piirkonnas
 
 

Elva valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemused

Elva Vallavolikogu 27.08.2018 otsusega nr 79 kinnitati Elva valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemused. Elva valla haldusterritooriumil kehtib seitse (7) üldplaneeringut:

  1. Elva Linnavolikogu 24.04.2017 otsusega nr 18 kehtestatud Elva linna üldplaneering;
  2. Rõngu Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 29 kehtestatud Rõngu valla üldplaneering;
  3. Puka Vallavolikogu 22.06.1999 otsusega nr 17 kehtestatud Puka valla üldplaneering;
  4. Rannu Vallavolikogu 29.05.2003 määrusega nr 14 kehtestatud Võrtsjärve piirkonna üldplaneering;
  5. Puhja Vallavolikogu 30.06.2009 määrusega nr 13 kehtestatud Puhja valla üldplaneering;
  6. Palupera Vallavolikogu 20.12.2011 otsusega nr 25 kehtestatud Palupera valla üldplaneering;
  7. Konguta Vallvolikogu 16.03.2009 määrusega nr 93 kehtestatud Konguta valla üldplaneering.

Üldplaneeringud on koostatud aastatel 1999 kuni 2017, seetõttu on planeeringute käsitlus, ülesehitus ja täpsusaste väga erinevad. Ülevaatamise tulemusena otsustas Elva Vallavolikogu, et Elva valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemiseks ning ühtlustamiseks on vajalik algatada uue, kogu valla haldusterritooriumi hõlmava üldplaneeringu koostamine.

Tutvu ülevaatamise tulemustega:

Elva Vallavolikogu 27.08.2018 otsus nr 79

Otsuse lisa 1

Otsuse lisa 2